disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 epril
2004
THok-02 gele 37
sahta 1

hozDo taka puysa. ha:di pa.rwa. awsu Do ol ciki postar

rayrompur, bHoNjx (udisa) 04/04/04 :- Daray kanag Disom hoz seneleD soheD ar a.na.riya. bacHon re seMa rajx a.ri gavTa ko gurla. Gurlig kana ga.di motor Te| okareDo pol puliya. Sozok dahar hat bajar DorDam aMgo rakab renag rajx a.ri kaTHa Te hoz ko bHula.weD ko kHan okareD tukuj ha:di ar da:gxri jil renag lobx| ka.tij ka.tij ar ekla Dogxla pa.ti kohoN bHula. Bhuli re TayomDo ba.nug kowa| okoy Do a.Tu hoz seD Te gamCHay aTaf eD kHan okoy Do hupuj laf gHeNt iDi jof kana| ikHa.n a.Diba.si ol ciki pa.tHwa. gavTa Do ona rajx a.ri gavTa koy sohoD kowa, okoy ol cikiTe Disom hoz tHen  ol akan sakam, bewra ar arDas sakame ha.tiqa| nova kHobor Do ol ciki pa.tHwa. GavTa gHa.Truf na.tka. kHon Tunum qam akana|

jun maMaf emha udisa aseka binid

rayrompur, bHoNjx (udisa), 11/04/04 :- udisa semleD seceD madwa pahta kHon Torawg kan siTuf binid Do nes jun boNga eTohob emha re huyug a| onaTe niTog sanam caNga semleD kotHen kHobor azag ena Darakan bida.w la.giD penerej sakam perej arhoN maceT trenif hoN miD emha la.giD Doho akana| Darakan 16 me kHon 15 me ha.bij binid iDi kaTe gapal maraw ar say serma guru gomke janam mahaN iDiTe Darakan 18 epril re rayrompur semleD re Doho akana|

pozhon hara ar maceT ba.nug

rayrompur, bHoNjx (udisa), 12/04/04 :- semleD re Darakan ol ciki maceT trenif jokHej maceT renag magrogx qel qamog kana| ona biDa.l pozhon hora hoN ba.nug anaf men Do baf juT akana| onaTe ceD lekaTe maceT sav pazhaw renag joz huyug a Diswa. Tala re kukli sagen akana| mimiD hozag moMe say pungel kaTe ka.wdi haTaw akana ar barsay mogel aceTiya. Ko seleD akana  pe boNga maMaf re| sanam patHwa. Talare nowa oTa iTa.D huyug kana|

savheD mahaN

Dumka., (sanTaz pargana) 13/04/04 :- siDo ka.nhu lapHaf birDa. Gaz renag sanTaz savheD mahaN calawen 11 epril re huyena| naware a.na.riya. lubin soren ar dumka. Disom seneleD soheD kHon bacHon re TiNgu akan ma.n sonelal hembrom Tiking TaheNya| ade pase onoliya. onoMhiya. Kowag QuTuman quTum Te Tarselena| sanTaz pargana kolejx koza kuzi kowag redeD ciriD sohoD seter lena| sanTaz pargana re ol ciki seceD pasnaw re kurumutu akaD “likHon gozhon ciki cHaraw gavTa” hoTeTe maceT ma.n jon soren, ma.n moDon murmu, ma.n sagnen tudu ar ma.ni s. tudu sirpHa. sarhaw keD koway| niya. DHaw Do sanTaz pa.rsi aNgoc en Tayom eTohob serma TaheN kana| ciki cHaraw gavTa pahta seD kHon arhoN 18 gotaf asza bereDog-a menTe gavTa soheD ma.n la.kHa.y baske Tikin kin la.y buta. keg_a|
    maMaf kHon a.di TeD ol ciki renag carcag iDiTe sanam sanTaz pargana hoz jHarkaNd re “sanTaz” rajx pa.rsi renag ko rehMa leg_a|

olog ceDog sanayeD kowa poTob ba.nug_a

dumka. (sanTaz pargana), 12/04/04 :- ol ciki Te ol pazhaw sa.T la.giD Te hozag monere tatwas, ikHa.n ol ciki poTob baf qamog kana| ol ciki renag una.g parsal ar paparsal ko ba.nug koTe etketoMe Do huyug kana| a.Tu Disom rin reNgej orej pa.tHwa. rayrompur hej kaTe iDi ma a_a.T geya noTe poTob renag guNsya. onako ceTan re meD luTur ge baf_a| cekaTe ol cemeD, ol iTa., Pa.rsi poha poTob korenag oDol Do miD tHa.wka. hoz tHen ge menag a| uni baf kHan poTob ge baf parsalog a| nova hoN uyha.r Dohoy ma sanTaz pargana re poTob baf seterog Do unku ceDog hozag Do ceD hoN baf calag a, calag a sanTaz pa.rsi renag|

SapzeT ATre

  okare ja.Ti savTa ma.n ar pHurga.l renag kukli rakab a, oNde omonog a huL| miD a.ru ruwa.z renag hoy hisiD bohelog a| ja.Ti savTa Tol samtaw renag miD ketej ba.ra.hi uq odok kog_a| onare savTa renag sanam Daze latHa kog_a| ba.yri ko kHiDi ko samagx rehoN oho ko Topag keya| muca.D re jiTka.r huyug a| seDay kHon lebeD laNdHo akan savTa  Dare Dan Danaw rakab a|
onkage a.Diba.si kowag seDay kHon Dabon a.gu akan Disom muca.D re jiTka.r hoN huy akana| Disom la.giD hOl re jaf jiwi alay leD hOlga.riya. ko Tina.g je ma.Mi metaw akana okoye lekHa akag_a| Tina.g gHaNroNj ce uja.z akana okoye la.y Dazeyag a|
  niTog biDa.l hoN hulas.y re usul tHav amet leD hOLga.riya. ko Disom qam kaTe miD gHa.zik a.wri jira.w rege Disom arhoN etag hozag gobol re Calaw ena| maMaf jahaN leka a.yDa.ri TaheN kana etag hozag onkage menag a| sa.ri ge pale jHarkaNd Disom Do hOlga.riya. ar goboliya. Gula.yti kaTe kulhi GiTil enej jof giDxra. Lekako aze ha.tiq akawana| jahaNy a.Diba.si hok renag e hoNkrawg kan TaheN uni onabaf kaTe goboliya. Kowag hok a.yDa.ri pa.rsi savheD e kokoy kana|
  nowa kHon ka:his lekan kaTHa Do savTa ar nagam rege ba.nug a| ina.g kHange uyha.rogma nowa Disom la.giD jiya.T akan hOlga.riya. ko miD bode Dag rebon alob leD kowa| nofka hoN uyha.rog kana jHarkaNd  Disom hOl Do miD cokag kana| sorpoD sitHa. Simbili re seyan ka.hu rajx niTi keD leka etag Diku pusi Doko rajx niTiyana| a.Diba.si hoz Do cokag ko guTu jawra kaTe saTe perej ko rebeD Doho akawana ra.n murga.n re lagawg la.giD|
  onaTe a.Diba.si ko Disom renag na.tka. Tunum kaTe ranog huyug a| abo ceD la.giD bon TupuD kan TaheNj? ceD  goDx Te hoz ko apnareD bon TaheNj? etag hozag qel kaTe harhawg Tina.g DHa.bij leg_a? onako sala odok huyug a|
     niTog a.Diba.siyag lahanTi re miDtaf ge etketoMe menag a ar onaDo DHorom pa.Tya.w| men jof Do baf menog kana ce sanam a.Diba.si “sarna” DHorom manaw baTaw pe| ikHa.n nina.g baday la.kTig a DHorom Do ajar bemar naMa pizza. KHon Do pHaNdgar meya ce baf_a ikHa.n lahanTi, a.yDa.ri renag da.r reDo ca.pu hoto kama| okaDo Disom Tala re hoz ko leka uprum TaheNna|

me 5 re guru ma.hiT

ra.wlkela (udisa), 13/04/04 :- Darakan me 4 re guru ma.hiT manaw a.di ra.ska.Te tHa.wka. akana| ka.mi hora ko aTre sav ol ciki renag hoN sirpHa ar siDx sakam iDiTe galoc TaheN kana| sarna goyon laha Do a.di ayma serma ayar kHon guru ma.hiT e manaw a.guyeg_a|

godda onoliya. ba.ysi

godda, (sanTaz pargana) 11/04/04 :- savheD renag Duramara lahanTi la.giD miD onoliya. ba.ysi godda re huy lena| nowa Do eTohob serma Dupuzub lekaTe onoliya. onoMhiya. Ar ga.kHuziya. ko a.di ko ra.ska. lena| galoc re sanTaz pa.rsi ira.lag DHap re seleD en iDiTe hOlga.riya. ko a.di ko sarhaw uma.t leD kowa| sanTaz pa.rsi rajx pa.rsi Te baTawg la.giD sanam ko kurumutuya menTe kriya. Ko haTaw akag_a|

jun 26/27 re binid

gHatsila. (jHarkaNd), 14/04/04 :- Darakan siTuf kHepre binid sapzaw gapal maraw Do 11 epril re huy ena| ona re Darakan 26/27 jun jHarkaNd aseka Doy tHa.wka. ena| penerej sakam perej Do tHa.wka.yen Tayom Din kHonge eTohob ena| sanam aceTiya. Ko onaTe “Disom kHobor” pahta kHon nehor penerej sakam ar ka.wdi ko la.giD muzuT opHis gHatsila. Salag sakam hipiri arbaf mocaTe ropoz pe|

4 me re daNdbus guru kuna.mi

gHatsila. (JHarkaNd), 10/04/04 :- nes guru kuna.mi Do 4 me re huyug kan iDiTe aseka gHatsila. Do onaTe me 4, 5, 6  pe mahaN guru kuna.mi savTe say serma iDi kaTe gapal marawe tHa.wka. keg_a| ATaf Daram kumut pahta kHon ka.miya. soheD arbaf ra.siya. ko udisa, asam, bihar, jHarkaNd ar beNgol kHon Du Dela huyug kana| baday kag ma niya. Daray kuna.mi kHon ge say serma Do ADerog kana|
sanTaz pa.rsi ra.ska.

monhorpur (jHarkaNd), 13/04/04 :- jHarkaNd renag miD kocare menag sanTaz piz pargona a.Tu hoz Tuluj miD pa.rsi ra.ska. Dupuzub Doho lena| nova madwa Do monhorpur blok renag DHiripsila. A.Ture TaheN kana| jHarkaNd Disom sarna somiTi pahta seD kHon sapzaw lena| pa.rsi ira.lag DHapre aNgoc en Tayom 28 gotaf a.Turin ma.jHi ko gapal maraw juT kaTe ko tHa.wka. keg_a| onare seleD len maraf peza ma.n salkHan murmu a.di gorojx Teko Daram Dag leD kina| ma.n salkHan murmu Do pa.rsi hOl re eTohob a.yureT e TaheNkan iDiTe ar Daray 14 Disom hoz seneleD bacHon re caNybasa kHon e TiNgu akan iDi Te sanam ma.jHi pargana ar Diswa. Ko bacHon Tala Teko loka rakabeya menTe tHawka. Keg_a| nowa madwa re Disom ma.jHi ma.n bikrom ma.rdi, pargana ma.n r. ma.jHi, jHarkaNd Disom sarna somiTi parseT ma.n bHimsen ma.rdi, maMTe suTreT ma.n sures besra, jayreT ma.n nirmol ma.rdi, jHarkaNd  Disom pa.ti sifbHum parseT ma.n sugyani kozag, monhorpur blok je. di. pi parseT wlaltor toppo, suTreT Gabriel toppo akowag galoc ko Doho leg_a| miDun eTohob galoc jHarkaNd Disom udisa ponoT parseT ma.n norenDro naTH hembrom ar lazawna re je. di. pi sunDorgod jilla. ParseT ma.n budHa.n ma.rdi kin TaheNya|

Disom jaher sarna goyon laha

Ra.wlkela :- Disom jaher sarna goyon laha sanTaz kowag miD upurum ar jumiD e uDuga| ra.wlkela meMheD ka.rgaz bereD okTo a.Tu Disom kHon nalha basa senlen sanTaz kowag boNga bOrO savTe savTa ka.mi hora sa.T la.giD miD jaher renag la.kTi| un jokHej bereD lena jaher| nowa Do ra.wlkela renag agam ar nagam lekaTe hoN qel qamog kana| ka.miya. kumut kowag uDxga.r Dag hoN luNda. mesa hakana jaher bereD re| a.di gotaf acar bica.r sa.T savTe hej basa peza ko la.giD dera hoN Doho akag_a| parab ar boNga bOrO re jawra ma deher geya ikHa.n qel jof DaMajof lekaTe hoN napay geya| jaher laTar piNda baze ma rajxniTi ar koza kowag laNDa jof akHza| baf qepel tHipika. hozag sen qapam peza ozag|
   nagam lekaTe uprum la.giD nina.g Taynom atkarog a “sarna jaher” baf men kaTe ka.zi monDir uTa.r hoz ko uruma ona tHav Do| cekaTe ona sur re ka.zi muNDxri menag a| maMaf Do jaher loDom re kusbi baha agHaM boNga a.di napay baha kog kan TaheND neTar Do ona savTe laTar re mula. azag, kosza, la.w, bHedwa rohoy kaTe Disom jaher DukHma. gavTa Te  lebeD Tiyug akaDay|

uja.z baDHa re usul coNtka

tata, (jHarkaNd) 01/04/04 :- jHarkaNd ar udisa rin quTuma.n jHarkaNd hOlga.riya., Disom sason lagiD Disom hoz seneleD soheD lekaTe sanTaz gaDel re tHika.g a.yureT koDo laTar re ol akan tHav kore kHon ko TiNgu akana| unku koDo ko huyug kana – (1) Disom guru sibu soren, je. em. em (ag-sar), dumka. (sanTaz pargana), (2) ma.n Thomas haNsDag, koNgxres (Ti), rajxmohol (sanTaz pargana), (3) ma.n salkHan murmu, je. di. pi (tamak), caNybasa (kolhan), (4) ma.n krisna ma.rdi, je. pi. Pi (sim sa:di), caNybasa (kolhan), (5) ma.n babulal ma.rdi, bi. je. pi (porayni), kodorma, (6) ma.n surjusif besra, je. pi. Pi (sim sa:di), jamseDxpur, (7) ma.n SuDa.m ma.rdi, je. em. em (ag-sar), moyurbHoNjx|

Dolma buru seNDxra

tata, 12/04/04 :- Adiba.si savTa renag quTuman SeNDxra Dolma| jHarkaNd Disom sumuf Do baf beNgol, udisa, bihar, asam kore kHon jiliq ga.di, basga.di,  Te TumDag tamak sav bojHa bojHa ag sar sab kaTe ko seterog a| joTo hozag jiwin jibon re miDtaf ge aNs Dolma seNDxra calag| sanTaz savTa renag ma nagam ar lay lakcar salag ToNge menag a| ge sasay hoz Talare seNDxra renag ra.ska. etag lekana| boNga bOrO rum daka Tara sa.gunog a| Diswa. SeNDxra| jHoza seter akowako a.di ayma bir jil| josan hoz Do ko Teraf bHiNDa.z jofa  ar Tina.g gan cof ko tota ha.tiq jofa| bir sim kHon ehob kaTe sa.l saram ha.bij ar biq  kiDiq kHon ehob kaTe kul bana hoN seNDxra renag Tak| Tina.g ra.ska. una.g boToran| seNDxra baza huykaTe ko aMgona sobornaka gada renag reyaz ahla re| ehobog a paTa renag romojx, bir siNgxra.y renag gHamagHuz|
   seDay Dolma seNDxra kHon Do niTag a.di etag geya| neTar sorkar seNDxra karkaD a.di TeD e mana akag_a| seNDxra kore kHon birjil ko jHoza la.giD Te maMaf kHon ka.mi horay haTaweg a| sab lem khane jihol ar daNdom renag Daw hoN menag a|
    onaTe noNkan rayriT ceTan re sorkar hoTeTe a.yDa.ri Do Tina.g abo la.giD legx a onakobon uyha.r jof ma| abowag seNDxra Do DHorom renag kana| onaTe abo savTa DHorom uyha.r hozge nova korenag sab Dab Do a.di TeD la.kTi| bafkHan di. epH. O. ce laTar THok re sa.T akaD bOrO hora iDiTe ol pazhaw hoz tHen kHon abowag hok Do ohobon rej odok Dazeyag a|

25 epril amok simko jiyon jiya.T mahaN

rayboga (sunDorgod) udisa, 14/04/04 :- hOlga.riya. nirmol muNda. hoTeTe hOl salgaw len kHajxna baf emog hOl re jiya.T len jiya.T lenag unuyha.r mahaN epril 25 re| nova jiya.n jiya.T mahaN sapzaw la.giD Te apan a.pin gaDel kHon sapzaw kurumutu  akana| niTog ha.bij Te unuyha.r lekaTe miD DHiri sumuf biD akana| badayjof lekaTe onare 42 hoz ko gojx lena ar say hoz ko ha.lik lena iNgxrejx kowag seNgel tutiTe| nova Do serma 1939 sale rey huy lena|

30 epril gHatsila. Aseka Dupzub

gHatsila. (jHarkaNd), 14/04/04 :- jHarkaNd semleD renag a.di la.kTiyan Dupzub 30 epril re menag a| nova re semleD renag uTHna.w sav guru gomke say serma janam mahaN iDi kaTe hoN kaTHa ko galoc tHa.wka.g a| binid lazawna iDi kaTe sapzaw gapal maraw huyug a|

raybar

(1) murmu esel marsal sav saMes re soner kuzi la.giD napay ozag re bHa.gi javay la.kTi|

(2) tudu kuzi olog Doy pi. Ji. Yeg_a uni la.giD  javay  la.kTi|

(3) ka.rgaz re nalha (tHava.y) kan besra koza la.giD ba.hu na.piT kuzi la.kTi| kusi Do sorkari nalha kHane lageko rebena|

(4) soren koza la.giD ol savTe corok cika.M kusi savTe daNt mot ar rat pat ka.mi kuzi ba.hu na.piT hawaha.wi la.kTi|

*sa.ga.y jozaw la.giD “DiSom kHobor” salag ropoz pe|

pa.rsi seneleD

moysur (kornatok), 15/04/04 :-  calewen rabaf kHepre aNgocen pun gotaf pa.rsi renag miD seneleD Doho akana| onare bodo, moiTHili, dogxri ar sanTazi ga.gHuziya. ko kowag pa.rsi seneleD menag a| pa.rsi renag hara bOrO ar parsal iDi kaTe gopal maraw huyug a| nowa galmaraw Do bHaroT sorkarag pa.rsi kumut pahta kHon DuDela akana| ma:hiT renag tHa.wka. a.wri neNdag a|

guru kuna.mi

baDHam, BhoNjx (udisa), 14/04/04 :- Daray me 4 ma:hiT re guru kuna.mi manaw sapzaw la.giD podHeya a.Tu poNdeT ra.gH naTH murmu jumiD e tHa.wka. akana| baday qam akana niya. DHaw Do a.di gHamagHuz huyug a|

 
guru gomkeyag say serma janam mahaN “guru kuna.mi” la.giD “Disom kHobor” saDer gorojx e cal keg_a|

baday jof

nevTA sakam, bapla gir.a sakam, hor aze ha.pa.tiq sakam, sav poTob ar paTHam ko parsal la.giD “likHon gozhon parsal” apeyag Ta:gi TaMag re menaya| buta. Do Disom kHobor buta. Tepe gapal maraw Dazeyag a ar ka.tij ka.wdi Te DHazap parsal huyug a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 April
2004
Vol -2
Issue -37

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only