disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30 epril
2004
THok-02 gele 38
sahta 1

Guru gomke say serma manaw
 
dahardi (daNdbus), bHoNjx, 30/04/04 :- guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag say serma janam mahaN Dara kan ma. 04/04/04, 05/04/04 ar 06/04/04 hiT pe mahaN Din Disom jakaT hoz Te a.di ra.ska. seleD manawg reyag tHa.wka. akana| noware seleDog la.giD pucHim beNgol, asam, bihar, jHarkaNd, udisa kore kHon lak lak hoz daNdbus Te ko seterog a menTE kumut rinij parseT manoTan DukHiram haNsDag Tikin kin la.y soDor akag_a| say serma manaw Disuwa. Kumutag ka.mi hora lekaTe –

ma. 04/04/04 hiT seTag 8.00 tazaf – boNga bOrO, Tarasiq 3.00 tazaf – Disuwa. miDun (nevTa peza – ma.n priTHibi ma.jHI, asam rajx Dorbar spikar), siNga.z 8.00 tazaf kHon 11.00 tazaf – enej sereq, qiDa. – “biDu caNDan” kHeloNd uDug soDor|

ma. 05/04/04 hiT seTag 8.00 tazaf kHon 12.00 tazaf – galoc “pa.rsi ira.l DHap re aNgocen Tayom onoliya., gavTa ar Disom hozag ka.mihora”, Tarasiq 3.00 tazaf kHon 8.00 tazaf – Des miDun (nevTa peza – ma.n orjun muNda, jHarkaNd sira. monTri, siNga.z 8.00 tazaf kHon 11.00 tazaf – enej sereq, qiDa. – kHato gayan kHeloNd hepraw|

ma. 06/04/04 hiT seTag 8.00 tazaf kHon 12.00 tazaf – galoc “kHerowaz gHaroNjx re a.ri”, Tarasiq 3.00 kHon 8.00 tazaf – Des miDun (ma.ni DrowpoDi murmu, monTri, udisa sorkar)|

** nevTa peza kowag seleDog sa.ri Do kumut Ta:gire menaya|

sa.DHu ram caNDx janam mahaN

kolkaTa, 29/04/04 :- sa.DHu ram caNDx murmu ag janam mahaN Teheq beNgol reyag gota paza manawg kana| kolkaTa renag ekademi hol re pucHim beNgol sorkar pahta kHon hoN a.di ra.ska. ge nowa manawg kana|

bHot emog re usa.D

bozDa, bHoNjx (udisa), 27/04/04 :- sorkar a.Tu renaf uTna.w ka.mi re baf meD luTurakaD kHa.Tir a.digan a.Tu rin hoz ko usa.D akana| dala, bozseya, ma.tiya.z bHot haTawg Talma re miDta.g hoN bHot ge baf qur lena| a.Tu korenag etketoMe bay saha akaD kHa.Tir nowa Talma rin hoz ko sorkar ceTan re usa.D kaTe bHot bafko em akag_A menTe baday qam akana|

ol ciki Te maDHyo mik bida.w em

kolkaTa, 28/04/04 :- pucHim beNgol renag maDHyomik bida.w re puylu DHaw ol ciki Te binidiya. Ko ol akag_a| bafkuza renag bareya asza, puruliya. KHon miDtaf asza ar borDoman kHon miDtaf asza kHon bida.w ko ol akaDa|

bijxli Te bHarabHat

jamDa, bHoNjx (udisa), 22/04/04 :- DigHi a.Tu rinij ma.nij pano murmu, biJxli Tar re Ta.kij enTey ka.hil lena| a.Tu muca.D re TaheN lan bijxli Tar kHuNti kHon liyiD aMgo lan Tar re ADHzaw lena| ona TAyom uSa.ra sa:hij rayrompur haspaTal Teko iDiyekan okTor hor rege ajag jiyon Ba.Ti iMij ena|
usTa.y hoy Dag
Tirif, bHoNjx (udisa), 28/04/04 :- Teheq uTisuTi hoy Dag savTE arel akag_a| hoy TE ozag ar Dare ko a.di sokToy cHiTi biTi akag_a| Dag Te dodHa, ahar, pukHri perej keg_ay| arel Te cas bas ko a.di gan lapaluNda. Akag_a| atkarog kana Dohza nofkay Dag kHan nowa Tala siTuf rege ahar pukHri kHon Dag sarez TuDug a|

SapzeT ATre
 
ol ciki Do ceD kana? ADiba.siyag meD kana| nova kaTHA nova bakHeM ma pa.rsi lazawna renag eTohob ThumTHar bakHeM kana| Disa.ma ol pazhaw seamy renag, ja.Ti savTa Dug Dohoy renag| onaTe pa.rsi manoT qam kaTe ceD lekare ol pazhaw Diswa. Talare cHaraw pasnaw huyug a onage bohog a.cur renag la.kTi Do| Disom ar Disom parom sorkar hoTeTe hozo hozo ol pazhaw sa.T la.giD a.di ayma ba.ysi, gavTa ar ra.sya. kohoN menag akaD kogeya| ikHa.n ka.wdi gozo ha.tiq ha.tiq Te ha.tiq cabag kan rehoN ol pazhaw hozag lekaDo baf deherog kana|
    un seDay ma bon meneD TaheN kana – ayO azaf Te uTar ol pazhaw alga sav pa.rsi savheD hoN a.di page hara buRug a, aDo niTog abo samaf re nova kukli hoN rakab kana arbon Tiyug akaDa udiya.Te roz hozag lekHa ceD lekare acHa udij re tHakeD akana| unkuwag hoNTo serom say serma maMaf re abo lekage TaheN kana ar pa.rsi aNgoc kaTe hoN seceD renag tuylug a.wri ko seterog a| ikHa.n Drabid THok renag pa.rsi kaTe hoN malayalam hoz ko seceD renag lapHaf da.r ko Dej seter akaDa| siqoT Disom renag samag nakHa re menag ka.tij ka.tij topra Disom ko seceT renag ayar THonoT re menag kowa, okaDo unkuwag pa.rsi soNskriT pa.rsi kHon a.di etag geya| a.di gotaf seDTe qel lekHan niTogag Thum THar ge agam seceT hara rakab la.giD tHa.wka.wan okToDo| baf kHan arhoN abo iDiTe hoz a.sulog renag Takbon suNgHu akowa|
   nofkan pozhon hora (silabos) panTe huy abona okaDo etag leka kore kHonag alo laTarog ma ar abowag savTa, DHorom, nagam, a.ri ca.li agam la.giD uTa.ha.li sarhaw e emabon ma| deher TeD kaTe giDxra.kowag haTafseMa ar nirza. La.giD poTob paTHampazhaw re deher baf heTa kaTe savTa renag sa.ri pHedaT re seter ge a.di TeD la.kTI| ona la.giD Te maceT ar madwa KHon ehob kaTe asza ar guNsya: cizik cirgz.l TaheN huyug a| nova novaTe puruDHulko nina.g hoN uyha.r Tiyug huyug a kHa.li ka.wdim capaD goD lekHan ol pazhaw lahag aona kaTHA Do abo la.giD Do baf kana|nofkan ol pazhawhoN Durmar Disom re huyug kan geya a.di gotaf gavTa hoTeTe| okaDo a.sulog sumuf ar miD lekaTe alo huy kog ma moDXrasa renag DHorom iDikaTe pazhaw sumuf| noTe miD mID dakTor hoN ce miD iqjiniya.r hoN aD miD nagamiyA la.giD Te Do seceD_an ce a.kilan hoz Do baf e huy kog_a|
    miD hoZ  joTo lekaTE ketej sa:hiNj hoz Tala re TiNgu Dazeyag lekan Dil ar a.sulog lekan huDis perej ayge seceD hora renag Do aTre  huyug ma|
 

tHopokor Te goj

bozDa, bHoNjx (udisa), 16/04/04 :- bozDa tata rajx sozok re buyla.f DHanDza salag motor saykel tHopokor Te pe hozko bHarabHat ena| bozDa sur nimdi a.Tu baher re nowa beba.zij gHoton huy ena| bozDa renag bofsiDHor dreses rin ozag hoz (pe  hoz) tata mohda senog kan okTo re samaf Dapram buyla.f DHanDza tHen ko tHokor ocoy ena| onde ge bar hoz Do kin goj ena ar miD hoz Do bozDa aspaTal Teko iDi leDeya| ikHa.n aspaTal re TikcHa. Renag sapab anat Te uni hoNy goj ena| nowa iDi kaTe Disom hoz a.di aNt ko raNgaw enTe bozDa aspaTal rinij dakTor Do usTa.y ko ka.za.y keDeya ar aspaTal rehoN seNgel ko jereD ADa|



beNgol sorkarag say serma manaw

kolkaTa, 29/04/04 :- guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmu ag say serma janam mahaN pucHim beNgol sorkar pahta kHon a.di ra.ska. salag manawog a| kolkaTa bajar re 04/05/04 ar 05/05/04 hilog ba.rsiq Din manawog a|

ra.wlkela kargazre lohom

ra.wlkela,30/4/04:- hot strip mill re ka.mi kan okTo  Dag pa.yip posag enTe sur re TaheN kan ka.miyay lohom ena| payip Te   calag kan Dag Te pa.yip posag enTe sur Re TaheN kan hozag hozmo re irciena ar ona Dag renag  rihit unag jur TaheN kana jahaN Te uni hozag lag ko tHelaw odok uA.Ta.r ena ar ona Tayom uni ra.wlkela jeneral hospital re TikcHa. La.giD ko iDi leDeya Tobe bay baqcaw lena| nuy hoz Do tHikaDar rey ka.miTaheND ar quTum Do sunil Debx e TaheN kana|

ol ciki  binid sapzaw jur

ra.wkela,30/4/04;- sanTaz pa.rsi ira.l DHap re aNgoc en Tayom ol ciki olog re hoz kowag gorjx TA:huN  akana| kHerwaz ol iTun laha asza re niya.DHAw jaw serma kHon a.di ba.zTi olog la.giD quTum ko ol akaDA| olog ko saNge iDikaTe bar jagare olog Talma asza pahta kHon ge kurumutu akana| Darakanag siTuf binid re samafog la.giD aceTiya. Ko sapzaw re menag kowa|

jHarkaNd aseka binid

gHatsila.18/4/04:- aseka jHarkaNd pahta kHonag sapzaw kan Darkan siTuf kHep binid gota akana| Darakan ma. 26/604, ar 27/6/04 hiT re binid sa.tog a menTe asekay gota akaDa| niT nova renag penerej sakam perej hoN ehob ena|

udisa aseka  binid

rayrompur, 24/04/04:- aseka Ta.rire Darakan siTuf kHep binid Do jun caNDo eTohob hapTa re huyug a| jun renag ma.5/6/04 ar 6/6/04 hIt hilog udisa renag sanam koM re huyug a| binid penerej sakam perej ehob akana ar nova renag muca.D mahaN Do 10/5/04 hilog Doho akana|

k.o.i.l.a re guru kuna.mi

navadera, ra.wlkela 30/4/04 :- kHerwaz ol iTun laha asza pahta kHon jaw serma lekage guru kuna.mi manawg renag gota akana| ma.4/5/04 hiT hilog seTag 8.00 tazaf re boNga bORO asza re huyug a| sanam aceTiya.ko , Disom hoz ko ,ar asza re.n ka.miya. kumut  nova reko seleDog  a|

raybar

1) sarkari ca.kri re kHoNja menay ma.nij sima murmu la.giD juri la.kTi| ko operetibx sosayti,onuguz reoditor lekaTe ma.nij murmu Doy ka.mikana|
2) hembrom pa.ris,seceD +2 , la.giD apnarag jaNgaTe TiNgu ketej akan koza jaNvay lekaTe la.kTi|
3) Daka UTu benawre pa.rukiya. ,seceD metrik, hembrom pa.ris kuzi lagiD jiwi juri la.kTi|
4) ma.rdi pa.ris, seMa ca.kri re kHoNja akan koza la.giD seceD seMa akaD kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

*sa.ga.y sa.ri la.giD “Disom kHobor”  sag sa.ga.y sa.ri pe|
 
jHarkaNd aseka Dupuzub

gHatsila., 30/4/04:-guru gomke poNdeT ragHunaTH murmuwag janam say serma manaw iDi kaTe galoc ena| guru gomke ag janam aTu daNdbus re 4/5/04, 5/5/04 ,ar 6/5/04 pe mahaN Din manawg kan  say serma janam mahaN Do manawg kana| jHarkaand aseka renag caNga semleD re.n hoz Teheqag miDun reko seleD lana| nova say serma manaw re onoliya., aceTiya.,sanTaz roz DorDiya.,Disom hoz sanam paza re.n ko seleDog a| menogog kana ci etag  Disom re.n hoz hoN nova reko seleDog a| Teheqag miDun re ka.mi kin Toraw keDa  aseka parseT ma.n bozoram tudu,ar savTe ko TaheN kanaragHobx tudu, goMES coN murmu, ka.nhu murmu  eman|

sanTazi savheD iDi kaTe galoc

kolkaTa, 25/04/04 :- sanTazi pa.rsi ira.l DHapre aNgocen Tayom bHaroT sorkar  pahta kHon ka.mi hora ehob akana| sentral insticut op Indian lafguejx re.n Disa. ugDug kin manoTan UDoy narayon sif salag  nova iDi kaTe kolkaTa re aseka ar bHaraT jakaT sanTAzi onoliya. gavTa ar asnTaz pa.rsi re.n ga.kHuz ko  muDxre galoc huy ena| sanTaz poTob ko benaw re sorkar ag ka.wdi gozo sohoDx, canoc ja.ni poTob benaw, ronoz renag lahanTi eman iDi kaTe galoc huy ena|
    Dohza galoc Do julay caNDo ma. 26/7/04 ar 27/7/04 hiT hilog kolkaTa renag bafla ekademi hol re huyug a menTe neda tHa.wka. akana| Tesar galoc Do mohisur bajar (kornatok) re ogost caNDo re huyug menTe hoN gota akana|

Sunabeda kHon “LitA.” PaTHAm parsel ena

Sunabeda, udisa, 28/4/04 :- miD nagamanag paTHAm “lita” sunabeda kHon parsal ena| nova Do ma.n sorojx kumar sorenag  sapzaw Te ucHa.nog kana| nova iDi kaTe sanTaz gaDel re a.di maraf a.ru pHeraw huyug renag aNs TahEN akana| nova Do pe caNDokiya. sakam Kana| pazhaw sana hoz ko ke/88, hinDusTan eronotiks limited, sunabeda butaTe ropoz kaTe Pe qam keya|

Ika. nehoNr

Disom kHobor pahta kHon kul len sakam  Te jAhaNy ko daNdom taka bo em akaDa ( berif citHi kHa.Tir) ona renag Do Disom kHobor ge jutij bo qama| nova ka.y la.giD ape ko tHen Disom kHobor a.di a.di ika.y kHojog kana|
     SapzeT  ||

niTag bepar

“miD BEZA KA.mI
pe pizhi kuza.y,
ozag kHon ka.mi me
mon kusi arjawme|”


iq 25 hoz sa.ri, sikHiT, ar mone mukruz kaTe ka.mi hoz savre bepar bakHar loza ha.q kana| ra.ska.g dakTor, iqjiniya.r, ca.kriya., bHi. ar. es, si. ar. es, ejeNt, GHa.rni, BEPARIYA. AR oLoG KoZA KUZI Ko mA.Dxre DAW ko qama|

“hisa.bx sumuf ka.mi me
behisa.bx arjaw me,
ca.kri leka ma.lik ba.nug
 bepar leka ha.n ba.nug|”

hoN, amhoNm ARJAW Dazeyag geya - ba.zTi baday bakHra la.giD ropoz me-
ma.n ma.nsif hembrom
pHon el. :- 0661- 2651034
okTo - a.yub 9.00 tazaf kHon ba.sya.m 9.00 tazaf|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 April
2004
Vol -2
Issue -38

Copyrights(C) 2002--2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only