disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30 jun
2004
THok-02 gele 42
sahta 1

hajaribagx re sanTaz hOl mahaN manav

hajaribagx (jHarkaNd) 30/06/04 :- nagamanag sanTaz hOl mahaN hajaribagx re manaw sa.T akana| nova manav savTE sanTaz pa.rsi jHarkaNdrenag rajxbHasa lekaTe haTaw baTaw la.giD miD sa:giq relaw hoN sapazaw lena| nofkan Tak re miD relaw (rali) sapzaw,  jHarkaNd re Dosar ponoT pa.rsi iDikaTe kHa.wa. kHambxza kan uruDu ar baNga.li pa.rsi la.giDx jaNge Daram leka TehoN qel Daram ena| miDun re a.Diba.si savTa seceT lakcar semleD ar seMa hudiq gavTa koTe sapzaw lena| sa:giq relaw  micHil Do a.di nagamanag huy lena| jHARkaNd re rajx bHasa iDikaTe nofkan okTore  nova Do sanTazi bHAsA hOl men hoN men ganog a|

asam re - perej
hozmo kuzi ceTan re pulis ag nahacar

gosavgav, asam 30/06/04 :- kakrajHaz renag gosav gav re holanog miD sanTaz ba.hu kuzi ceTan re pulis nahacar ko ka.mi keg_a| nuy perej hozmo ba.hu kuzi Do saNge pulis Teko jobor keDeya| nova kHa.Tir Teheq sanTaz ko hurum digir re menag kowa|

ma.n horo prosaDX murmu, ka.mi kHon jira.w

kolkaTa, 30/06/04 :- akas bani, kolkaTa redio kHon kHobor pazhawij lekaTe quTum ha.r leD ma.n horo prosaDx murmu Do Teheq kHon kHobor pazhaw Do kin muca.D keg_a| ca.kri jibon muca.D enTe kHobor pazhaw Do Ta.kin Teheq kHon muca.D ena| kHobor pazhaw re pa.rukiya. kHa.Tir Disom hozag mone kin kiriq DazeyaD TaheNDog|

sahebx ko hoTeTe London re hOl mahaN sapzaw

London, 29/06/04 :- sanTaz a.Ture sanTaz hOl mahaN sapzaw ar sa.T la.giD Dil Daze baf odokog kan kHan dHesayeg_a bon hana nHava| bHaroT Disom rin Diku nagamiya. SanTaz hOl Do miD ozag renag kaTHa ko bayna yeDa| a.Diba.si ga.gHuziya. sanTaz hOl renag reheD Do peyaNjx ra.suM reheD leka ko la.y a.cureg_a| nova nagam ol la.giD Te nova Disom onoliya. hag nonol Do Tis rehoN baf awgar kog_a| ikHa.n sanTaz hOl renag Teraf sarTe okoy koko tog akana unku Do niTog ha.bij ha.suyeD kowa|
    Pale ona iDiTe unuyha.r lekan sakan sapzaw re menag kowa iNgxloNd renag soseks inbHarsiti| nova sanTaz hOl mahaN Do kalom 30 jun 2005 hilog manawg-a, okaDo 150 serma hOl mahaN huyug a| pe mahaN Din manawg renag sapzaw sahebx daykropH hoTeTe huyug a ar kuzaw re soseks lapHaf olog asza lazawna hoTe Te kurumutug kana|

baNgxla qenelom re a.ru sanTaz ka.mi hora

kolkaTa, 30/06/04 :- beNgol sorkar qenelom re a.di ayma mahaN kore kHon sapzaw a.guyeD sanTazi ka.mi hora Do a.ru akana| seDay Do bale mahaN hilog moMe taMaf re ka.mi hora sanTazag e uDug soDoreD TaheNj| ikHa.n ona ka.mi hora Do a.ru kaTe siFge mahaN pe taMaf re ehobog a|  jaw Do nalha a.sulog hoz ko nova ka.mi hora bafko qel Dazeyag kan TaheNj, ceD lekare bale mahaN re jira.w baf qamog kan TaheNj| onaTe nalha jof hoz ka.mi hora a.ruyen kHa.Tir sarhaw ko cal keg_a| baday kag ma bHaroT Disom re tHa.wka. KaTe nova sumuf ge sanTazag ka.mi hora Do qenelom re uDugog kana|

SapzeT aTre

SiQoT Disom re jahaNy eTohob e TaheN a.gu akana uni Do a.Diba.si, uni kHon hoN mare savTa lekaTe menag sanTaz savTa ge nagam Doy la.yeg_a| qelog_a miD TaheN mare hoz ceTan miD nava hoz hej kaTe jahaN  Tina.g ge kisa.M arbaf Dazeyanij ge, mare hoze poszaye kHan uni Do Tis rehoN nava hozag gobol reDo bay TaheNna| Tapam TupuD la.giD leTaz leTaz Tak e qama| nova Do ma.nmi kowag ar sanam jiwi jiwa.li kowag DHorom kana|
    onka ge sanTaz ja.Ti hoN Tis rehoN etag hozag gobol reDo bay TaheN akana| a.di TeD nahacar kHon baba Tilka. Lekan hOlga.riya. ar siDo ka.nu Tikinag lekan sanTaz hOl hoN jul jereD lena| jahaNy ja.Ti pHurga.l TaheNn e badaya uni uTa.r pHurga.l renag agam dahar Doy panTeya| serma renag jun 30 Do hOl mahaN sanam sanTaz kowag uyha.ran ma.hiT kana| say say lekHare hoz Duzub miD kaTe Diku laga ar iNgxrejx kowag a.yDa.ri kHon raza Dugug  uyha.r TaheNya, abowag oT hasa, abowag savTa, abowag roz, abowag enej sereq, abowag boNga bOrO Tis rehoN baf ropHa umul kog_a Diku pusiyag Ti~Te| ona la.giD abowag rajx huyug la.kTi| okTo baf polom kaTe ina. hilog ge bHa.gxna.di cunu murmu hopon siDo murmu Do rajx ar ka.nhu Do TupuD lazawna  a.yureT ko qum halaf keD kina| cekaTe unkin tHen onka Daze ar Disa. TaheN kana roz TehoN baf cabag a| gesasay hoz a.kinag a.yur Te iNgxrejx ko birjil leka ko seNDxra keDx kowa, qele haw leka ko ja.puD keD kowa| TupuD re say say hoz ko hese hosor hoco len rehoN okoyag Dil Daze baf ra.puD lena| jos TaheN kana jiTka.rog ar ja.Ti savTa Dug Doho| niTog ha.bij sanTaz pargana renag hor dahar Te sa.kHi leka ko TiNgu akana| oka, martial tawar, oka paNcka.tHiya. ba.Dx ta:di, oka bHa.gxna.di baze Dare, oka moTi jHarna TaljHa.ri renag hozmo rumuy nagam|
    nuku baf roz sa.kHi kowag niTog meD_Dag| jHarkaNd niTog qam kana  Disom lekaTe ikHa.n, puzya. Geya| urDu koko ar ba:ga.li ko tHika. haTaw la.giD puysa. Sab kaTe ko TiNgu akana| ikHa.n Disom Disom jahaNy ko bakHeMeD TaheND unku Do niTog ha.bij kukmu rege menag kowa| roz bay odokog kana, rozeD kHan ba.ti Daka ko reje kan leaky atkareg_a| ikHa.n bay uyha.r Dazeyag kana kuytu kaTe hoz samaf rem DaMa bazay kana|
    niTog pa.rsi qam akaDa ikHan sorkarag tHema rege TaheNyana| okTo seter akana sanTaz hOl renag ula.si huyug la.kTi| sanTazag pa.rsi, DHorom, a.rica.li Te seTag a.yub ab huTumog la.kTi| una.g TupuD kaTe nagam hiziq Do lelha hozag curiT| hOl salgaw la.giD Tak babon qameg_a, nalha ka.mi laNga iDiTe ikHa.n ina. la.giD Daray gaMako la.giD THa.ri Daka ba:ga.li ar urDu hozag Ti~ rebon cal hoto kag kana| uyha.r ma, novage Tak Do sanTAz hOl bereD ruwa.z Do pa.rsi la.giD jHarkaNd ponoT re hOl bon salgaw ma|

cHutki ceTan cHutki kHa.Tir CHutki ag Ti~Te jiwi calawena

ra.wlkela, 26/06/04 :- nawa dera rinij muciram murmu Do miD era ba.gi kaTe cHutki era han TaheNj e| hopon era Doy javay akaDeya| Tina.g Din kHon co ar miDtaf cHutki panTe rey TaheNkana| nova kaTHA baday kaTe ajij cHutki era, hopon era ar javay joTo hozTeko mana leDeya| ikHa.n muciram Do akowag mana kATHA baf aNjom kaTe cHutki ne~a.gu ne~baf rey TaheN kana| ona KHA.TIR 23/06/04 hilog qiDa. 9.00 tazaf leka cHutki era, hopon era, ar javay mesa kaTe usTa.y ko ka.za.y keDeya| nova ka.za.y Te muciram ba.rsiq Dine behos gey TaheNyen Tayom hola qiDa. 25/06/04 hilog jiwiTay calaw ena| nova kHa.Tir niT DaDal gogoj cHutki, hopon era, ar javay  pulis jala jalam reko cHANDa akana|

KHERWAZ ol iTun laha asza re Dupuzub

Ra.wlkela, 27/06/04 :- huy parom en siTuf kHep binid ar Darakan Tanala binid renag sapzaw iDikaTe asza re Dupuzub huy ena| paromen binid re nova asza kHon 213 hoz binidiya. Binid ko ol akag_a| nes KHon nova aszaDo Tanala canoc pazhawg renag Daw aseka, rayrompur e em akaD Deya| Teheq kHon ge Tanala canoc pazhaw hoN ehob ena| TeheNqag Dupuzub re seleD lan ko Do ma.n gHasiram soren, ja.DunaTH soren, siTa.ram soren, pHuDa.n ma.JHi, safkHo baske, siTa.ram hembrom, maceTani, lokHmi haNsDag, jHano murmu ar savTen ko|dr. pHotik caNDx hembrom,  bHayis canselor lekaTe ka.mi re sab

Dumka. 27/06/04 :- siDu – ka.nhuN unibHarsiti, Dumka. Rinij bHayis canselor lekaTe dr. pHotik caNDx hembrom Tikin Do  Teheq kHon Ka.mi kin sab keg_a| Teheq unibHarsiti re.n aceTiya. ko enej sereq aTe ko Daram keD kina| nova DaramDag miDun re unibHarsiti rin sanam galociya. Ko seleD TaheN kana|

bapla ga.di tHokor

josipur, (BHoNjx) (udisa) 27/06/04 :- bHoNjx renag bisuy sur kenDumara kHon kuDur sa.y (koroqjiya. sur) Te ba.hu iDikaTe ruwa.z kan bapla ga.di Do josipur re DHaNDxza ga.di sav samaf Dapram tHokor ena| bapla ga.di re Duzub lan gel hoz Do ona tHopokor jaga rege ko bHarabHat ena| ar pe hoz Do aspaTal reko goj ena| goj en ko muDxre ba.hu kuzi hoNy boNga Tala ena| ar koDo joTo ba.rya.T pahta rin ge TaheN kana| badayena javay koza Do bay TaheN kana cekaTe nova Do tufki Dipil bapla TaheN kana|

nalha a.cug renag eze

baDHam, BHoNjx, 30/06/04 :- baDHam THana renag aNgarpaDa a.Tu re Diswa. Eze renag a.di maraf Da.yka. qel qam akana| bajar Disom re nalha qamog renag a.wa.y ar miD Dolalag pHusla.w Te tata Te aNgarpaDa a.Turin koza miD gesay (1000/-) taka em kaTe nalha ko odok lena| ikHa.n a.Ture 2200/- taka kaTe pagar qamog tHen 1200/- taka kaTe ko a.cu lena| TANhen renag miD hoz tHen kHon bar say taka kaTe lahare ozag bHaza ko em sa.T leg_a| ikHa.n Tayom biDa.l ozag re umug a.rub ar ta:di raca jof hoN bako emaD kowa| onaTe una.g aCHaudij puysa.Te baf huyug iDiTe bozhe ruwa.z Te huyaD kowa nalha Disom kHon|
    Tayom Te baday qamena unku Tayom kHange hunaf ar hoN a.digan kuzi koza uni Dolal hoTe Te puysa. Kuza.w tHik kaTe calag geko koyog hor leD TaheNj| nowa rinij raybar Do miD kuMbi kanay| a.Tu rin hoz nova kaTHa THana re seter la.giD ko cHuta.w akan kHan puysa. Koy ruwa.z la.giD nisza.w hocoyen hoz ko patHe ketejog kana| reNgej kHon Dugug la.giD er ba.Dx ar sim sukri, bHidi, merom kHam ugHa.w kaTe taka ko juga.z leDa ikHa.n niTog ona reNgej rege aNDagog la.giD ko suNgHu akana|

raybar

1.  baske kuzi, esel marsal +2 saMes sa.T la.giD napay ar deher pagar qam javay la.kTi|

2. baske kuzi, pazhaw pi.ji. la.giD juri jotaw la.kTi a.Tu – baNboDx, bohozDa (udisa)|

3. tudu koza, paraDip re ka.mi kan la.giD ba.hu la.kTi, a.Tu – TolkHo, baDHam, udisa|

4. ma.rdi kuzi, a.Tu ica.g gHutu la.giD nalha a.cu kog javay la.kTi|

5.  haNsDag kuzi qeljof napay la.giD a.sul Dazeyay lekan javay la.kTi, a.Tu – aNgarpaDa, baDHam, udisa|

* sa.ga.y jozaw la.giD “Disom kHobor” salag ropoz pe|

ralwkela aseka hOl mahaN manaw

ra.wlkela, 30/06/04 :- ra.wlkela re eTohob serma sanTaz kowag mayam re hOl mahaN manav renag rijx| sapzaw a.di ramjHom a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD guru gomke bHobon re huy ena| boNga bOrO sa.T sav savTe galoc miDun renag sapazaw ar lazawna a.dige sarhawana, muca.D re soze Daka jom hoN a.di redeD TaheNya| Tina.g gan hoz koco ikHa.n ceD ko cekayeDa tHika. Baf ko tHika. DazeyaDa soze jom huy ha.bij| cekaTe aTaf Daram cir ce onol hoN baf TaheN kana| sanTaz pa.rsi renag qel qam baday jof ol hoN baf TaheN kana| kuli kupli Tege bapaday huyug kan TaheNj| baf-a, “hOL mahaN manav huyug kana”| baf tHika. KaTe jahaN ko hej Tara kog kan TaheND unku la.giD noNde kHon Da.yka. qamog kana aseka pa.rsi re gorojx baf-a pa.rsi aseka re gorojx baf-a|

baDHam buru  kHon sukri qir Tab

baDHam, bHoNjx, 17/05/04 :- udisa renag quTuman simzi paz buru salag ToNge menag baDHam buru kHon ira.l_are gotaf sukri jHarkaNd sima. Re budHa.raMa buru Te seTag reko qir parom lena| ba.sya.m okTe upur beda a.Turin siyug ko tHen ko DHora hoco lena| miD hoz sukri sasab okTe sukri tHene losag hoco ena| uni niTog a.di jolo kHolo re menaya| onkaTe punya. Doko goj keD kowa ar koDo ko Da.z parom ena|

Are hoz sanTazi savheD Te metrik binid ol

Bafkuza (BeNgol), 30/06/04 :- beNgol sorkar hoTe Te Do bafkuza Ta.ri kHon are hoz sanTazi savheD Te binid ol renag penerej sakam ko perej leDa|  unku ko binid ko em kaTe sur  re orjo hoNko qam akag_a| ona binid renag orjo lekaTe are hoz kHon miD hozag laNga TaheN ena, miD hoz Do aTray parom akana (kompalmeNt) bar hoz ehob THonoTH, moMe hoz Dosar THonoTH Teko sa.T akag_a| beNgol sorkarag nagam re nova Do nava uTa.r gHoton kana| una.g seDay Do sanTaz pa.rsi ol ciki Te okoy hoN savheD Do baf ko ol akag_a| hahaza Do arhoN a.yka.wg kan TaheN ol ciki sorkare manoT leD rehoN puTHi paTHam Do ba:ga.li horop Tege parsalog kan TaheNj|

JamTaza re hOl mahaN

JamTaza (sanTaz pargana) 30/06/04 :- siDu ka.nhu sanTaz hOl mahaN Teheq a.di ra.ska. seleD jamTaza hay skul re manaw huy ena| a.di saNge Disuwa. Ko seleD a| gomke ko muDxre manTan nunulal hembrom (tHampa tHazaf), propHesor ma.n sunil kumar haNsDag, ar onoliya. BirenDro haNsDag| galoc re siDu ka.nhu ar sanTazi hOl iDikaTe akowag bica.r ko samaf leg_a| maceT ma.n susil kumar baske, ramesor ma.rdi, susil kumar ma.rdi proDip kumar ambeDkor, ar maceTani lokHoni murmu eman ko TaheN kana|

SiDu-ka.nhu unibHarsiti re hOl mahaN

Dumka. 30/06/04 :- siDu ka.nhu hOl mahaN siDu ka.nhu uniBharsisti re a.di ra.ska. seleD manaw ena| maraf peza lekaTe ma.nij usa hembrom, kaTHa bodohi lekaTe propHesor ma.nij promoDini haNsDag Tikin seter kin TaheN kana| propHesor surenDro jHa Tikin siDu ka.nhu Tikinag jiyon CuriT ar sanTaz hOl renag loza a.di tHa.wka. tHa.wka. kin binTi keg_a|  ma.n robinaTH haNsDag Tikin hoN hOl mahaN renag ga.hir TeD kin  nap jojHa leg_a|

tesa buru seNDxra

ra.wlkela, 27/06/04 :- nava dera sur tesa buru seNDxra a.di ra.ska. seleD hola qiDa. KHon huy ena| qiDa. SiNgxra.y Te buru gota cohoz lena| a.di ayma hoz qeqel ko hej lena|
seTag Tora kHon giDxra. PiDxra., Kuzi, koza, hazam budHi joTo teas buru Teko relaw seter lena nava dera ar noTe sektar pahta kore kHon lugu buru puhu leka hoz ko sobog seter lena| Dokan bajar Te paTA ta:di perej lena|
    siNgxra.y hepraw re jiTka.r enay a.Tu – bozDa (bHoNjx) renag gavTA| gavTa reko TaheN kana – ma.n la.cHu haNsDag, DasmaT hembrom, ar bHa.zwa., ma.n bHugxlu haNsDa| Dosar sirpHa. Doy amet keg_A a.Tu :- (bHoNjx) Ta.muziya. renag gavTa| nova gavTa re seleD ko TaheN kana – ma.n nunDu tudu, cHotelal soren ar bHa.zwa. ma.n bHoLa naTH tudu|

Cas KHa.Tir Dag mahrogx

Tiriq (bHoNjx) 25/6/04 :- serma Dag ja.zi banug Te cas o-aNs ge atkarog kana| Dag bafTe hOZO ko uqug kana| caNDo bONga  hag ja.zi bHorsa Te cas, noTe ja.zi ge ba.nug iDIkaTe ca.si ko  a.di ge a.wa.papa re menag kowa| 
gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 June
2004
Vol -2
Issue - 42

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only