disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 julay
2004
THok-02 gele 43
sahta 1

PHurma.l kisku boNga Tala

JamseDxpur, 03/07/04 :- sanTaz pa.rsi ar pHurma.l kisku Do Dag ar ha.ku renag sa.ga.y TaheNya| sanTaz pa.rsi oka okTo laNgab laNgab gujug leka qelog kan TaheN ina. okTe ol ciki haropTe poTob e parsal ehob keg_a| poNdeT ra.gHu murmu salag ka.mi hozo re TaheNn sav savTe poTob parsal re nasenag hoN baf e  jHaNdol lena| pa.rsi poha, ronoz lekan guru gomkeyag sanam la.kTi yan poTob hoNy parsal leg_a| pres ba.ysa.w sav savTe pa.rsi siqoT Disom re tHav la.giD  sanTazi bHasa morca gavTa re a.di TeD cHuta.we TaheNya| ikHa.n a.kinag kurumutu cHuta.w meD Tekin qel Tara kag_a| ona menTe a.kinag Dha.rTi kHon Danaf Do sanTaz bira.Dx la.giD a.di maraf lahanTi renag arsal ge AD ena  menTe men huyug a| nuking gomke Tikin Do korondi DukHu tolare ar a.kinag ozag rege pres Dokin ba.ysa.w leD TaheNj| nalha Do tisko rekin ka.mi kan TaheNj| a.kin boNgayen Tayom say say hozag meD re meD Dag sarsaw lena|

SanTaz pa.rsi IDikaTe galoc

KolkaTa, 05/07/04 :-sanTazi Pa.rsi ira.l DHApre aNgoc en Tayom bHARoT sorkar nova pa.rsi joTon hara ka.mihoray ehob akag_a| bHARoT Disom renag ira.l DHapre aNgoc akan pa.rsi ko joTon ar uTHna.w la.giD menag akan “sentral insticut opH Indiyan lefgxwejx mohisur  pahta kHon sanTazi pa.rsi uTHna.w la.giD Darakan 31/07/04 ar 01/08/04 hilog kolkaTa renag bafla ekademiyag jiwonanoNDx holre  miDun e hoho akag_a| sanTazi pa.rsi uTHna.w lekaTe poTob, paTHam, kHobor kagojx eman Teyag cHapa gozo,  eman ka.miy saba menTe badayog kana|

SanTaz pargana kolejag “sona ma.hIT”

Dumka. 15/07/04 :- Dumka. re menag sanTaz pargana kolejx janam renag 50 bocHor huyug la.giD| onaTe 02/09/04 hilog kolejx janam renag sona ma.hiT (golden jubxli) lekaTe manaw huyug a| 50 serma lahare sanTaz pargana re ol pazhaw renag pasnaw la.giD Te boNga Tala akan “lal hembrom” ag kurumutu Te kolejx benaw ehob lena| kolejx renag nofkan sa.gun mahaN manaw la.gID sapzaw a.di jursur huyug kana| nova mahaN manaw lekaTe kolejx kolex ko Talare ciNdu enej, sports, kolejx re olog kan joTo ja.T renag enej sereq, ko sapxzaw eD kana| +2 binid, ar +3 binid re saMes, badohi, ar bepar joTo ha.tiq kHon  eTohob, Dosar, Tesar jaga amet akaD koza, kuzi ko  sirpa. Ko ema kowa|

Dolma buru aze RE haTiyag hulcul

tata, 11/07/04 :- tata japag Dolma buru sur re menag DewgHor a.Tu re miD bir ha.Ti  qiDa. hej kaTe miD ozag re bolo kaTe suNDxra murmu quTuma.nij hoz e capaD TuD akaDeya| suNDxra. hag jibon jala rag aNjom Te hoz ozag kHon ko Da.z odok ena Tobe ha.Ti kHon baqcaw Do ohoko sur DAZEyaD a| hoz kowzg aNvar bHafbar aNjom Te a.Tu rin sanam seTa ko Da.z jawra ena ar ha.TI ceTan re hamla ko ehob keg_a| nuku seTa hag hamla Te ha.Tiy bHewna enTE suNDxra. Doy ba.gi oto aDeya ar seTa salag kuDa.w kupuDa.w Te bir seD ha.Tiy qir ena| nuku seTa hag Teheqag jibon baqcaw ka.mi a.Tu hoz  Tis hoN bako hiziq keya| niT suNDxra. Do tata maraf aspaTal re ranog ko a.gu akaD Deya| ha.Tiyag hulcul Te hoz a.dige lukuD lukuD ko TaheNn kana|

aD hoz qam ruwa.z

boda bambo (jHarkaNd) 09/07/04 :- rayrompur (udisa) sur ra.nipal a.Tu rinij aD hoz boda bamboo rey qam ruwa.z akana| nuy giDxra. hag quTum Do basTa soren, umer - gel serma, baba quTum - doman soren| huy Dazeyag–a, qir kaTey hej kog_a| niT Do miD ca Dokan rey ka.mi kana| nuyag kHobor pulis tHen em akana|

SapzeT ATre

SanTaz bira.Dx hoz Do ajag pa.rsi ar lay lakcar iDi kaTe jahaN Tina.g e kisa.Ma una.g ge lelha hay ajag DHorom iDikaTe| DHorom ceTan  re THok ke THok nahacar ar posza huyug kan rehoN uN cuN  ge baf-a| DHorom la.giD TeDo hiNDu kowag lolo Te hurum hurum kaTe musolman ceTan re Teraf sanay kana okajHog Do ar okajHog Do kHristiyan ceTan re Dej kaTe sahebx ko salag TupuD sanaye kana| miD lekaTe Do sanTaz bira.Dx Do DHorom kofka| oka okTo re, oka Tak re Tina.g DHorom lekan caTom Te umug kanay aj hoN bay baday jof kana| ikHa.n, Tala ta:di reDoy hoNka jof kana “sarna” DHorom| sarna DHorom renag jahaNye galoca uni pHok pHok DHuTi DoTo kaTe e odok kog_a| sa.ri ge arjo buDa. Rinij poha| okoy boNga bOrO um a.rub re menaya uni gHane gHane sibo parboTi, goMes, lokHmi, Durga. KaTHay la.yeDa Da.yka. lekaTe| ma.jHi pargana gHan gHane moha bHaroT ramayoM lekaTe savTa renag ray a.ri Topag ar samtaw la.giD uTi ko panTe kana| ram cuNdi, cili guNd koco oka kore kHon ha.r a.gu kaTe jaher sima. Aze aze  Tebon dabaw perej akaD kowa| hor aze muNDxri qel maMaf arag geNDxzag qel Te a.di a.dim Taber Tirubog kana| nova koma abo savTa rin maraf maraf ga.kHuziya. kowag pHeson pHurTi kana| ikHa.n miD koyjof pHokir  jokHon em meTaya Delanag oNde sonaTe julug lekan goMes boNga ko gozhon akaDeya uni Do Tis rehoN qeqel Do bay calag a| abo Do oka raTH o~or la.giD oka holi enej la.giD ar oka lokHmi puja, Durga. Puja la.giD uru suru|
   SanTaz bira.Dx rinij hoz musolman salag arbaf kHristiyan e solo gHotoyen kHan nimdHa.ruwa.g, lobir ray ha.bij bon daNdomeD kowa| ikHa.n ozag re murTi puja munDri baplag hoz ceDay abo savTa Tala rebon Dohay akaD kowa? boNga bOrO bakHeM ar pHuzug (ha:di) re apan DHza.n ge deher bon oTa iTa.Deg-a ikHa.n, pHedaT repog kana oka lekaTe ona Do baf bon bHeyaMag kana|
     okTo ba.nug a a.di logon a.rug Te huyug a baf kHan miD mare ja.Ti renag ma.n Dobon eze hocog a|

pa.rsi renag “bocon sirpHa.”

Dilli, 14/07/04 :- hinDi pa.rsi renag cHaraw pasnaw iDi kaTe ira.l DHapre seleD akan 18 gotaf pa.rsi rin onoliya. Ko sarhaw sripHa. Akowa| nova Do sahiTyo saNskruTik saNsTHa asirbaDx hoTeTe sapzaw akana| onoliya. DiTiyo horiboNs ray bocon quTum iDi Te calog kana| sirpHa. ha.tiq renag ma:hiT Do 20 ogost re|

Biq ger

Ra.wlkela 06/07/04 :- biq ger a.Diba.si savTa reDo boNga bOrO Te huiyug menTe ko THuTiya| ikHa.n sa.ri kaTHa apnar la.giD niTog ha.bij baf ko rebena| kHobor kagoj kore leTaz Dharage biq ger Te gujug kHobor odokog kana| menDo okoy ojHa hag Ta:gi TaMag re TaheN kaTe arbaf husiD cHadaw jHa.rni jHaz Te baf cabalen kHan dakTor ozag ko setereD kowa gujug okTo| ojHa kowag pa.Tya.w kaTHa Te jibon calag ha.bij parkom ceTan re horho huyug kana  ikHa.n dakTor ozag iDi Do baf ko rebena| miDtaf parkom re hoze ala suTa.g kan khan armiDtaf kocare ojHa hag ban cazon sa.rDi akana| muca.D la.na.y Do “nof kanag Do ba.q Dazeyag_a” “Dos baf TaheNnag Do goD keD leka aMgo goDog_a”|
    onaTe nofkan kaTHa ko erez gidi kaTe biq ger kowag laTar re la.y akan lekaTe sarbHar goDog la.kTi|

(1) ger akaD then kHon ceTan re Tol urij|
(2) cili biq kanay baday hoN la.kTi|
(3) gHaw akan tHav re hana nHava baf em  kaTe ditol Te a.rub pHurca. La.kTi ar usa.ra saNhij dakTor then seter la.kTi|

(baday jof :- nova Do miD cirga.l onol sumuf ge)

SanTaz seceD madwa binid sapzaw

KolkaTa, 14/07/04 :- pucHim baNgxla ponoT pahta kHon 400 hoz ol iNdiya sanTaz ejukeson ka.wnsil hoTe Te lazawnag kan binid ko sapzawa| nowa Do Dara kan boNga 24/25 ar 31 hilog huyug a| eTohob lekATe  sapzawg kan iDi Te hozag rijx hoN dHer ge qelog kana|Ka.mi ko calag kana ce Dalal ko a.kHriqeD kowa?

Rayrompur, merom jHoza lekay Dag goDeg a arhoNy ha.pi goDeg a| nova huyug kana niya. serma renag savay| sa.ri ge “kaMa ca.si” Da.yka. Do sa.riyan ge qel qamog kana| niT ha.bij  men lekHan kadHan ge a.wri huyug a| reNgej orej jahaN Tina.g ko kukut qaman TaheNj jom ar iTa. Ra.nu kHon Tina.g baf sarej akan|
    miD puysa. nalha a.sulog renag aNsTe hajar taka Dalal tHen puysa. Ko jawrayeg a sim merom ar er omon Dare hOzO ba.ysa.w kaTe|
    badayog a Dilli, ohmoDabaDx, surat, bombe, kapurTHala hoz koDo sanam ka.mi reko hozeD caba akana| la.kTig kana ko miDxna.pur, rayrompur, cokorDHorpur, sanTaz pargana, ra:ci ar jamseDxpur Ta.ri kHon nalha basa hoz| koza koma patHaM da:gxri kHon deher ko saseTog kana| kuza.y pagar renag quTum ge baf-a| ka.mi Do siq QiDa| TaheNn goDa, goza arbaf Tara Atra berreD akan Dolan ozag|
    jos menag a hozko lekale horog baNDeg a, hoz lekale odok bolona,  ceMe cipruj lekale ger ha.tiqa nalha iDi kaTe| nofkan aNsTe napay napay kuzi giDxra. AyO baba kole kHon hosor aMgo kaTe banaros renag ita. BHa.ta, asam renag ca bagan ar Dilli renag lapHaf Dolan re ma.n ijoT bergHa kaTe ko ka.mi kana|
    okoyag Do onTere ma.Mi metawg kana, okoy Do ajar bemar Te gHeraw kaTe jaf sumuf e suTug a.gu akag_a| okoy Do sakraT renag lugxzi ar holog sunum kHorca ha.bij ge a.gu Daze akawaD_a|
   nofkaTe a.Diba.si kowag uTHna.w la.giD sorkar hoTe Te Tina.g je ka.mi hora haTawg kana lekHaTe baf cabag a| lekHa lekHaTe miD hoz kHon ehob kaTe miD ozag re hajar hajar taka renag  lekHa jokHay uDugeg a| ikHa.n jahaN Tina.g ha.bij a.Diba.si akoTeD Te baf ko meD luTurag a una.g  ha.bij hor aze Dalqur ba.ru leka ko lebeD hocog a|

tata re say serma janam mahaN manaw sapzaw

tata, 08/07/04 :- poNdeT rogHunaTH murmu ag say serma janam mahaN tata re manaw iDikaTE galoc huy ena| tata re menag joTo gavTa ko mesa kaTe nova Do manawg a| onkaTe sanam gavTa KHon  pu~pun hoz ko kumut reko bacHaw ena| say serma Do oktobor caNDo re  16/10/04 ar 17/10/04 hilog maykel jon oditoriyom, gopal mayDan re huyug a| kumut re bacHon en kamiya. koDo ko huy ena - ma.n mogen soren, mogol murmu, ram coNDxro ma.rdi, bikram hembrom, Dipok rajx murmu, kusa.l haNSDAg, PI. EL. BASKE, SURENDXRo tUdU, ar BINDE soren|

Raybar

(1) tudu kuzi, a.Tu pader kola, amra paza sanTaz pargana la.giD napay ozag javay la.kTi| olog Do +3 muca.D serma badohi|

(2) murmu koza, a.Tu patra muhulpa.ni, jHoradi rel re ka.miya| esel marsal nase ol pazhaw TaheNn lekan ko juri jota la.kTi|

(3) haNsDag koza, a.Tu kuDa.hamsa, jamDa, bHoNjx| rel ka.miya, a.di lage kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(4) murmu koza, a.Tu boDxza, rayompur, bHoNjx| koza Do pHeson dijayin kaTe bafgalor re nalha kanay| qeljof napay sav ol pazhaw kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe|

tata re sarna miDun

sarjomDag, (jHarkaNd) 15/07/04 :- Darakan 01/08/04 hilog sarjomDag reyag birsa. memoriyal klabx re sarna DHorom renag miDun sapzaw akana| potka, jamseDxpur rin sanam ma.jHi pargana ko nova re seleDog menag a| nova miDun re maraf peza lekaTe nayke gojenDro kisku Tikin nevTa menag kina| nova miDun Do ma.jHi pargana moholag Ta.ri re huyug kana|

BHaroT jakaT sanTazi onoliya. GavTa pahta kHon sirpHa.

JHazgram, 10/07/04 :- bHaroT jakaT sanTazi onoliya. GavTa ag 17ag seneleD bHuboneswor re tHa.wka. akana| nova seneleD Do nobHembor caNDo re huyug a| nova seneleD re sanTazi pa.rsi, bHidiO, pHilim, sereq, ol ciki pasnaw, DHorom (sarna), savTa Dula.ziya., onoliya., paraleT, sapzeT arhoN nofkan savTari ka.mire juza.w ar enem kHa.Tir sirpHa. Ko cala kowa| joTo Te 100 hoz nova sirpHa. Teko ma.nog a|  nova kHobor Do BHaroT jakaT sanTazai onoliya. GavTa rinij maMTe suTreT ma.n ja.DumoMi besra tHen KHon baday qam akana|

PHaDar ramo soren salag ropoz

tHa.kur muNda. (BHoNjx) 12/07/04 :- kiNjHir jilla. Renag monhor a.Ture sense pun serma maMaf re bHen ga.di bHiTra. Re graham stens ar ajrin gel serma ar ira.l serma rin giDxra. hoNko aTar gojx leD kina| graham stens Do lahaTe maraF ruwa. hozkoy ran bazayeD ko TaheNj| ona iDiTe joTo hoz lekageko baday leDe TaheNj kana| Tala Talare a.Diba.si kowag DHorom uca.z renag kHay KHoy kaTHa hoN aNjomog kan TaheNj| onkaTe monhor a.Tu renag koca tolare miD ozag re corc hoN huy a.gug kan TaheNj| 2000 ja.nuwa.ri 22 hilog Do miD tolare Do lagxMe ko enej kan TaheND ar koca tola okareDo qiDa. BHidiyo qel renag ka.mi hora TaheN kana| ina. okTe a.di gan hoz hej kaTe seter Tara DHoka mara aTe ga.dire lot bida. Te seNgel ko jereDAD a| DuDug hozge baf ko TaheN kana| enej sereq re labaDHiya.w hoz baf ko THiT ana| apa hopon graham stens Teko Doko lo Toroj ena| ina. KHange a.Tu re qir Da.z ar boTor renag ahla qelena| Disom paza kHobor cam pataw ena| a.di hoz ko ha.zi keD kowa| muca.D re Dara siq ge sa.ri a.sa.mi bica.r qam kaTe goje renag ray Tol lena| ina. okTe graham stens ba.hu hoz hoponag maraf unuyha.r Da.yka. lekaTe Darasiq Do baf jogje la.giD ika.y emaD Deya| ina. hilog ge a.jij hozag hor dahar Te Tazam kaTe Tara akaD hore Tiyuga menTe men leg_a| ikHa.n niTog ako Disom ostreliya ruwa.z renag Do hozag monere TeTaf e sarsaweg a| deher TeD Do Disom hoz okoy maraf ruwa. Reko  saseTog kana reNgej orej hoz ar okoyDo manwa ja.Tiyag bugi dahar ko paNgTe kana|
    senen 2000 jun 13 re ramo soren (pHaDar) salag gapal maraw monhorpur a.Tu re| DHorom quTum Do Ta.kin etag geya|
kukli :- a.bin Do kHristiyan DHorom ceD kHa.Tir bin apnar keg_a|
pHaDar :- a.liq a.di ruwa. ha.su riliq saseTog kan TaheNj| onkaTe ale ozag rin ruwa. Te a.di hoz ko goj ena| muca.D re a.liq hoN leTaz leka geliq ruwa.g kan TaheNj| nova DHorom haTaw kaTe niTog pHaNdar ar nira.y menag liqa|
kukli :- enkHan DHorom ar nuking graham stens salag Do oka re qapam huyena?
pHaDar :- balesor re ka.mi calaw okTe|
kukli :- kHristiyan DHorom iDikaTe savTa renag a.ri ca.li sanam aDog Do boNga bOrO hiziq Te huyug a?
pHaDar :- ceD lekare aDog a johar bebHar koma inka.ge, roz hoN sanTaz Tege|
kukli :- gojx gur kaTe apema ceD hoN gag sahan, rum dakaw, bHaNdan eman sanTazag leka baf huyug kana?
pHaDar :- qelbin, noNde puri kHon saNkoracarjx hej kaTe noNde hoz koy hoyo muNdra. KeD kowa| nova maTo sanTaz ar “sarna” DHorom lekaTema baf huyug kana| aborin hoz khan oNde pa.s bako emeDa ar kHristiyan DHorom apnareD khan ko caz cazawg kana|
kukli :- aDo unku Do baf baday Tegese ko hoyo muNdra. hocoyena| ikHa.n abo maTo sanam baday Tuluj baf uca.zog la.kTi?

muca.D re kuli kupli renag sarhaw capal sanTaz bira.Dx lekaTe huy lena|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 July
2004
Vol -2
Issue - 43

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only