disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 julay
2004
THok-02 gele 41
sahta 1

BHaroT sorkar pa.rsi lahanTi Dupzub

KolkaTa, 31/07/04 :- sanTaz pa.rsi bHaroT sorkarag a.na.ri renag ira.l DHapre seleD en Tayom pa.rsi lahanTi gapal maraw baNgxla savheD semleD re huy lena| nova Do bHaroT sorkar pa.rsi Talma semleD mihisur hoTeTe sapzaw lena| bar mahaNri Dupzub re eTohob hilog nevTa peza manoTan BaNgxla sorkar munTri ma.n upen kisku, maraf peze lekaTe asam sorkar cayreT ma.n priTHibi ma.jHi ar pa.rsi semleD paha kHon soheD koko AtAf Daram leD kowa enej sereq aTE| sentral insticut ol iNdiyan laNguwejes rinij dayrektor ma.n uDoy narayoM sif Do sanTaz pa.rsi ceTan re ka.mi hora ko haTawg ceTan re suMTuj guMTuj guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmu ar ol ciki ciTa.r Tase kaTe kin ATre ehob leDa| arhoN gel pe gotaf harop (iskript) kHon ol ciki Do gel puna.g tHavre rakabog a menTe kin la.y soDor leg_a| savheD semleD hara bOrO la.giD munTri upen kisku Do beNgol sorkar pahta kHon sohoD emogog a menTe hoNkin la.y SoDor keg_a| maraf peza ma.n pruTHibi ma.jHi Do pa.rsi lazawna re a.DiTeD gozo em ar Daray okTe pa.rsi renag savheD dHula. Perej hoN kin reben menag kina  menTe kin la.y buta. Keg_a| pa.rsi semleD mohisur dayrektor ma.n moDHukor sinhaN Do sanTaz pa.rsi savheD ropHa la.giD a.di TeD gozo kin ema| a.kinag uyha.r Te miD sanTAz hoz e boNgayen kHan miD maraf layibreri uja.zog salag kin panTe Doho leg_a| pa.rsi lahanTi iDi kaTe aTre len (1) pa.rsi (2) lakcar (3) seceD ar (4) ol a.ru (kontribuson) re udisa, beNgol, jHarkaNd ar bihar kHon ga.gHuzko galociya. LekaTeko seter lena|

Sibu soren ha.ziye renag ka.rsa.Di

JamTaza(sanTaz pargana) 23/07/04 :- bHaroT sorkar ayar koyla ar kHaDan munTri sav jHarkaNd mukTi morca parseT Disom guru ma.n sibu soren Do ha.ziye renag menag_a| 1775 serma renag cirudi gopoj jHog DusiDar lekaTe lekHa menaya| onare 59 hozag quTum seleD TaheNya| unjHog kHonge unkin Do uku menag kina menTe jamTaza kote la.yeg a| baday kag ma unjHog Diku ko laga ar mahajon kore kHon owar TuDug la.giD sibu soren hoTeTe a.Diba.si hOl ko salgaw leg_a| a.Diba.si ar Diku ko onaTeko TupuD lena| a.Diba.si pahta kHon ar Diku pahta kHon joToTe 10 hozko goj lena|
  Calawen boNga kHon onaTe jHarkaNd sorkar subu soren ha.ziye la.giD  Dilli Te pulis opHisare kul leD kowa| ikHa.n sibu sorenag oTa paTage baf qam lena| Darakan 2 ogost re jamTaza kotre bohog Tirub renag menag| ha.ziye renag aNjom Te ponoT rin sanam je. Em. Em ka.miya. ko hOl salgaw renag kHobor Te ponoT sorkar jaNge Daram la.giD patHe ketej akanay|

Pa.rsi miDun re ra.wlkela kHon pun hoz seleD

Ra.wlkela, 30/07/04 :- sentral insticut op iNdiyan laNguwejes mohisur pahta kHon sapazaw len pa.rsi lahanTi gapal maraw Do kolkaTa re 31 julay ar 1 ogost re huyug a| nova Do sanTaz pa.rsi aNgoc en Tayom eTohob gapal maraw sorkarag hoTeTe| ra.wlkela pahta kHon ma.n moDon mohon tudu caNga semleD suTreT, ma.n budHa.n ma.rdi sapzeT “Disom kHobor”, ma.n ramray ma.jHi parseT caNga semleD ra.wlkela, ar ma.n ram caNDro hembrom ko sen lena| ina. hilog ga.di Dej okTe qel goD lekaTe ma.n orjon ma.rdi, ma.n DHano besra, ma.n baDol behera, ma.n piTambor ma.rdi THum ko calaD ko TaheNj|

“CaNDo mamo”y SoDorog_a

bHubxneswor, 31/07/04 :- cennay kHon a.di gotaf horop ar pa.rsi TE ucHa.nog kan paTHam caNDo mama (iNgxlis), jonhoN maNmu (udiya.) Do “caNDo mamo” sajaw kaTe sanTAzi renag ol ciki Tey soDorog la.giD| ogost caNDo 15 ma.hiT Te ajag eTohob rup hoz tHene jHalkag a|

SapzeT ATre

Sur re pa.rsi bHaroT sorkar haTaw baTaw kaTe sanTaz bira.Dx renag lahanTi dahar panTe qam akana|  nova kaTHa a.Tu a.Tu tola tolare ar hat paTare jahaN leka huyug kaTHa onka baf huyug kana|  eteD Doho akana caNDo re kuza.y qameD hoz sumuf re, maraf hudiq gavTa rin parseT sapzeT ar suTreT Talare| rajx a.ri gavTa kowag pa.rsi ceTan homor halaf miDun cHamda laTar re sumuf| Tina.g gan puruDHul ar ga.kHuziya. parom senen onoliya., onoMhiya. CeTan re una.g pa.Tya.w Te alanDHa kaTe akowag agam ka.mi hora baf ko Disa. Jof kana| menkHan hej len sahebx kowag savheD carca ar Disom re Tehe Tehe pasnaw akan cHa.Tik (Diku) kowag savheD sala Tuma.l hoN baf sanayeD kowa| men Do oka besag ar oka ba.zijag sala renag ba.nug a|  onaTe nofkan a.THa.wzi savheD Talas ar gaban Do savhED ceTan re baf meD luTurag kHon a.di baf juTa.ha|
   Abo aboTe savheD hara bOrO sav ciki pa.rsi cHaraw re kurumutu huyug a| pa.rsi ceTan re Dulaz huyug a| hinDi, iNgxlis, pHrasi, ar jarman pa.rsi hoN ajTeDo baf seMag a| onaDo ko Dula.z akag_a ar niTog onaTe laha akana| qel qamog kana abo rin hoz Do ca.kri nukri re tHavog la.giD ol ciki Te ko olog kana| ikHa.n unku ozag re pa.rsi renag so ge bay qamog kana| pa.rsi renag Dula.z baf Te puTHi paTHam una.g baf parsalog kana| koy ar poTob muruy Te Tina.g seceD bon laha Dazeyag a| onaTe kiriq renag pohot pa.rka.w huyug a| pa.rsi okare taka salag jokHag a oNde pa.rsi Do Tis rehoN baf rakab kog_a| pa.rsi Do ma.n salag lekHa jokHa le uTa.r laha kog_a|
   nova onol renag la.kTi Do, bajar rin hoTeTe sala Tula.yeD pa.rsi DoroDiya. Ar ga.kHuziya. ko pa.rsi aDog renag bHabxnag ar lahanTi la.giD Do bajar Disom re dHeher cirga.l TaheNn Do la.kTig kana| unku tHen ge Disom renag usul cotka Do biD akana| baf kHan bHenTa kaTHa lekaTe “gota qiDa. UmDHi TaheN kaTe qel biDa.l bHuga.g torodaf odaw” akan kaTHa leka huyug_a|

SalkHan murmu ar kolkaTare sorkarag pa.rsi miDun

Dilli, 29/07/04 :- pa.rsi hOlga.riya. ar ayar hoz seneleD soheD ma.n salkHan murmu Do bHaroT sorkar pahta kHon Du Dela akan pa.rsi miDun re nevTa baf TaheN kanay| nova kHobor Do aj salag gapal maraw okTe pHonTe baday akana| baday kagma ma.n salkHan murmu Do sanTazi bHasa morca bereD kaTe bHaroT Disom re pa.rsi hOl e ehob leg_a| iKHa.n okare sanTaz pa.rsi renag hara bOrO la.giD gapal maraw huyug kana oNde nevTa bafkin qam akag_a| nova gapal maraw re jHarkaNd semleD ar quTuman pa.rsi hOlga.riya. sav sanTaz bira.Dx rin ga.gHuziya. ma.n niTyanoNDo hembrom hoN bafkin setera|

BHaroT jakaT sanTazi onoliya. GavTa miDun

KHozogxpur, 30/07/04 :- 17 ag sanTazi onoliya. GavTa seneleD Do udisa renag bHubxnesor re huyug la.giD Darakan 20/11/04 ar 21/11/04 hilog rajx gaza BHubxnesor renag robinDro mondop re huyug renag tHa.wka. akana| bHaroT Disom rin sanam sanTazi onoliya. Ko nova seneleD reko seleDog a|

Rayrompur aspaTal

Rayrompur, bHoNjx, UdISA 25/07/04 :- babon gHa.ti renag maraf aspaTal Do rayrompur re menag a| Tobe aspaTal renag obosTa a.di niDHa.n geya| saNge ruwa.g hoz la.giD parkom ba.nug a| onaTe ruwa.g hoz ozag KHonge parokm gog kaTe ko senog a| Tobe ona bil la.giD oT ge ba.nug a aspaTal rehoN| gota piNda. hoz Te sarez kHa.Tir jaga ge baf TaheNn kana| ruwa.g hoz saNge iDikaTe nova aspaTal leka baf atkar kaTe mosapHiri ozag leka hoN atkarog kana| nova iDikaTe tHik sa:hij TikcHa. Baf huy ke kana|

JHarkaNd aseka binid

GHatsila., 20/07/04 :- nesag siTuf kHep binid, jHarkaNd aseka pahta kHon huy parom akana jun caNDo 26/06/04 ar 27/06/04 hilog| joToTe 31 gotaf binid Talma re binid huy lena|Dula.z
kasa ena

maraf buNdu (Tiriq) bHoNjx, 25/07/04 :- ozag hozag mana Tuluj guzDa.w qapam Te bapla lanay ma.n caNDxray soren Do miD a.Tu rinij hembrom kuzi sav| bapla Tora kin parom sen lana tata bajar Te| ozag hoz hiziq ko rehoN a.kin a.kin Tis rehoN ba.kin hipiziq bapag la.giD kin neyam lana| onaTe bapla Tayom kHon buNdu a.Tuge ba.kin lebeD leg_a  niT habij| tata bajar re nalha a.sul akanakin moMe serma| bareya giDxra. hoN a.kinag Ti~ kHon kin omon akana| Tobe nova sa.ga.y Do jayjugx baf TaheN lana| ha.li ge akinag basa dera sur rinij miDa da:gxwa. Koza sav caNDxray ba.hu Doy a:gir akana| caNDxrayag a.Tu ozag baf ruwa.z neyam Tay rocoD ena ar Turuy caNDo rinij hudiq uTa.r bale giDxra. Sav gHeNt mot kaTe rocoD mone hobor kaTe buNdu a.Tu Tey ruwa.z hej akana ba.huTe tuwa.r jalaTe|

Raybar

(1) tudu kuzi, a.Tu pader kola, amra paza sanTaz pargana la.giD napay ozag javay la.kTi| olog Do +3 muca.D serma badohi|

(2) murmu koza, a.Tu patra muhulpa.ni, jHoradi rel re ka.miya| esel marsal nase ol pazhaw TaheNn lekan ko juri jota la.kTi|

(3) haNsDag koza, a.Tu kuDa.hamsa, jamDa, bHoNjx| rel ka.miya, a.di lage kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(4)  murmu koza, a.Tu boDxza, rayompur, bHoNjx| koza Do pHeson dijayin kaTe bafgalor re nalha kanay| qeljof napay sav ol pazhaw kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe |

ol ciki maceT Diku aceTiya.

Ra.wlkela, 30/07/04 :- sanTaz pa.rsi Te ol pazhaw seamy la.giD ra.wlkela renag boNdo muNda. Ta.ri renag campagaz re maceT sorkar pahta kHone a.cu lena calawen Turuy eyay serma maMaf kHon ikHa.n capmagaz iskul rinag ka.miya. ar poNdeT ra.gHunaTH murmu somiTi rinij parseT  ma.n monmohon tudu| sanTaz pazhaw baf iDiTe a.di kin uyha.r homoreg a| Talare iskul maraf maceT salag hoN ropoz huylena ci ceD lekare giDxra. Ko ol ciki Te baf ko ol Dazeyag kana| onarenag iDiTe pa.rseT gomke ol ciki maceTa.ni pazhaw renag etketoMe iDi kaTeD kin ropoz lena| poTob korenag maNhrogx ge maceTa.ni pahta kHon etketoMe lekaTe la.y TuD lena| aDo okTo koma menag geya pazhaw Tala re, ikHa.n a.kin TeD Te huna.f la.y calTege nase hoN huna.f kin cED baza koma, menTe hoN kin men akawaD kina|
    niT ha.bij nova iDiTe ar giDxra. Ko bafko cED Dazeyag a ona savTe maceTa.ni pa.rsi pazhaw baf korojx kaTe udiya. Ar etag saTam koy pazhaweD kowa| nofkan okTe parseT Do ceTan seD nowa kaTHa ko rakab iDikaTe kin kurumutuya menTe “Disom KHobor” tHen kin la.y soDor akag_a| baday kagma ra.wkela re moMe gotaf maceT udisa sorkar pahta kHon ko a.cu lena| ikHa.n niTog unku maceT ko ol ciki pazhaw ba.gi kaTe etag saTam ko pazhaweD kowa|

UcHa.nog_a “dahardi ekspres”

“dahardi ekspres” Do sanTaz pa.rsi Te parsalog la.giD sapzaw re menag a| Darakan sur okTe hoz TalaTe seterog a| novare savTa renag sanam hoy hisiD TaheNn savTe miD lahanTi savheD lekaTe Tazam hoN kurumutu menag a| onol koDo ol ciki Te pHurca. Sa.hiNj ec/467, sektor – 1, ra.wlkela – 8 ar sapzeT ma.n cHotray tudu tHen haTawg_a|

aseka Tala
serma Dupuzub

rayrompur, 30/07/04 :- nova serma renag lahanTi ka.mi hora renag Tayom maMaf uyha.r la.giD gapal maraw sarsa.gun la.giD ka.miya. Talare gapal maraw huyug kana| baday qamog kana Darkan Dosra re huyug-a menTe aNjomog kana| qiDa. ANgag korenag ka.mi hora hoN nes Do nasenag ketej DHara sapzaw huyug kana|

guru gomke say serma sapzaw

nava Dilli, 31/07/04 :- guru gomke say serma janam re a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD nava Dilli hoTeTe miD maraf guru gomkeyag mutHa.n TiNguy renag tHa.wka. akana| nova kaTHa Do maMTe suTreT ma.n purno coNDro hembrom Tikin kin la.y soDor akag_a| Talare nova ka.mihora  ko uskurag iDiTe miD gapal maraw hoN neNdag renag menag a| nova mutHa.n bereD la.giD Disom paza kHon say say taka gozo sohoD ko em akag_a|

Dag baf Te bHiz bHiz hoz nalha basa ko qir kana

JamDa, bHoNjx (udisa), 18/07/04 :- nesag Dag renag tHik tHika.M bafTe niTog ha.bij kadHan ge a.wri ehobog a| ba.Dx renag Dare hOzO ko sasaf caba akana| deher kaTe bula.n ba.nug jamDa Ta.ri Do ba.Dx ta:di senlen kHan meD Dag jorog kana|  hoz nalha basa la.giD gujxrat, moharastro ar aNDxro ponoT Te bHiz bHiz ko  qir calag kana| onaTe jawleka DHarage rutHi huyug a| nova la.giD dabxra Dag arbaf la~kuq Dag renag sorkar pahta kHon nasenag rika.ge baf huyug kana| bargel serma maMaf re luTHran warld sarbHis pahta kHon gHa.Truf kuq pagHar Dag la.giD kurumutu huyug kan TaheNj| ikHa.n hozag sopohoD ar sorkari heNheNl hED  iDi kaTe onahoN aTra rege TaheN Dohoyena| paMpus renag parwa buru soTa Tol Doho TarMa, kuDa. hamsa bozseya, cata.ni s.ay a.Tu la.giD budHa. RoMa buru renag soTa Tol Doho kHayar paz, matya.z, kaNdsor, muNgxDi jHata pa.Mi eman a.Tu ko ar sonapus ahar boNsoT pur, hesla CiTri taNgor ar bHaga beda GiTil gada eseD Doho Do bHaga bede kula.y bira. JarkaMe ar laTar a.Tu ko la.giD uDa.l lena iKHa.n niT ha.bij bula.n re Dag ge baf liNjin kana ce eseD re Dag ge baf Tomba akana| Tara pahta Te sokoz bokoz liNjin kan kHazaf gada kHon Dag rakab la.giD ka.mi hora baf haTawg Do a.di TeD manowa hopon a.sulog re etketoMe huyug kana|

SanTaz seceD madwa binid tHakeD

JamseDpur, 20/07/04 :- lahare tHa.wka. len sanTaz seceD madwa binid Do tHakeD Doho akana| ma.hiT lekaTe 24, 25, 31 julay ar 1 ogost TaheN kana| ikHa.n Tina.g gan etketoMe iDi kaTe baf huy lena menTe opHis pahta kHon baday qam akana| Darayag ma.hiT Do Tayom Te parsalog a menTe hoN “Disom KHobor” salag gapal maraw re baday qam akana|

a.Diba.si cHaTro soNgH miDun

jamseDxpur, 16/07/04 :- a.Diba.si pa.thaw. gavTa jHarkaNd ponoT re rajx bHasa sanTaz huyug kHa.Tir gota paza hozko cirga.l la.giD miDun ko sapzaweg a|  Dara kan 01/08/04 re Do tata renag a.Diba.si esosiyeson siTa.ram dera re Dupuzub huyug a| rajx pa.rsi haTaw baTaw la.giD a.Tu a.Ture cirga.l miDun sanam paza ko sapzaweg a| Darakan okTe jemon a.di maraf hOl e bereD Dazeyag-ma| niTog ponoT pa.rsi lekaTe urDu, baNgxla ar udiya. Kowag urusurug maMaf re qel qam kaTe nova ka.miDo sab akana menTe ka.miya. kumut tHen kHon Tunum qam akana|

jage Ta.ri
a.Diba.si mahaN

ra.wleka, 19/07/04 :- Disom jak re manawg kan jageTa.ri a.Diba.si mahaN Do ra.wlkela re ebHen akan gavTa hoTeTe manaw huyug a Darayag 08 ogost re| uDiTnogor kHon ra.wlkela bajar Tala  dahar Te relaw Do tHa.wka. akana| relaw Do birsa. mayDan re seter kaTe maraf miDun renag sapzaw kurumutu menag a| nowa hilog a.Diba.si kowag juzu, a.yDa.ri, oT hasa ar pa.rsi iDikaTe siNDi biNDi gal-galoc huyug a| sanam hoz- muNda, ura.v, kHadeya, kisan sanTaz eman gavTa ko seleD akana|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 July
2004
Vol -2
Issue - 44

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only