disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 Agost
2004
THok-02 gele 45
sahta 1

17 ag bHaroT jakaT sanTazi onoliya. miDun

bHubxnesor, 08/08/04 :- nesag ar 17 ag bHaroT jakaT sanTazi onoliya. SeneleD nes bHubxnesor  re nobHembor caNDo 20/11/04 ar 21/11/04 hilog huyug a| rajxgaz renag robinDro mondop re huyug a| nova seneleD re pe hoz onoliya. SirpHa. Qam la.giD ko bacHon akana| unku Do ko huyug kana (1) ma.n kHerwaz soren (poNdeT ra.gHunaTH murmu sirpHa.) (2) ma.nij DomoyonTi besra (sa.DHu ram caNDx murmu sirpHa.) ar (3) ma.n lusa. murmu (ma.jHI ramDas tudu sirpHa.) la.giD ko bacHon akana| nukuko bHegeD miD say hoz poNdeT ra.gHunaTH murmu pHelosip sirpHa. hoNko emogog a|

uTkoz unibHarsiti re sanTaz Te pazhaw huyug a

bHubxnesor, 15/08/04 :- “caNDo mamo” caNDo kiya. paTHam udHa.w sa.gun okTo re seter lan gomke ma.n coyTon prosaDx ma.jHi (em. El. E) Tikin kin men keg_a je uTkoz unibHarsiti re sanTaz Te pazhaw ehobog a| nova savTE ba.rpaDa re menag uTor odisa unibHarsiti re hoN sanTaz Te pazhaw huyug renag sorkar pahta kHon kurumutu henag a menTe kin la.y SoDor keg_a| ona savTe 100 hoz maceT hoN ko a.cug a sur Din re|

“caNDo mamo”y seterena

bHubxnesor, 16/08/04 :- “caNDo mamo” caNDokiya. PaTHam bHubxnesor renag idkol ha.wus re udHa.w sa.gun ena| nova udHa.w sa.gun Do odisa sira. monTRi manoTan nobin potnayok ag Ti~Te udHa.w ena| sira. monTri sanTazi Te ajag kaTHay ehob keg_a, ar nowa “caNDo mamo” paTHam reyag sanTaz savheD quT kHon marsal e a.guya menTe aNs kin Doho keg_a| nowa paTHam rin sapzeT ma.n bi. biswonaTH reddi Tikin kin men keg_a ci niT ha.bij gelbar azaf Te nowa Do cHapag kan TaheNj| sanTazi lekan a.Diba.si bHasa Te cHapa kaTe miD nagam ge benaw ena| “caNDa mama” rinij Disa. UgDugij ma.n binoD set e men keg_a ci jegeT renag a.digan roz niTog aD iDig kana| Tobe siqoT Disom renag roz ko ona Dosa alo huyugma menTe akowag uyha.r Do| arhoN seter lan gomke ma.n megxray murmu Tikin kin la.y keg_a je abo lakcar renag ka.hni ko nowa re jagay qam lekHan TA:huN napay kog_a| ma.n coyTon prosaDx ma.jHi (em. El. E) Tikin kin men keg_a je nowa paTHam abowag Te cHapag Do abo la.giD savheD ceTan seD rakab renag miD huDa.z kana| miDun akHza re parseT lekaTe ma.nij DrowpoDi murmu (em. El. E) ka.mi hora kin sa.T leg_a| miDun muca.D re enej sereq huy lena| seleD len sanam hoz, midiya, eman ma.n magaT murmu sanTazi “caNDo mamo” kumut, bHubxnesor pahta kHon a.di a.di sarhaw cal kaTe miDun kin dugi leg_a|

SapzeT ATre

   SanTaz pa.rsi oka hilog siqoT Disom re haTaw baTawena, Disom Dorbar re sanTaz roz aNjom ena, ina. hilog ma sanTaz pa.rsi Dula.ziya. hozag kozam ma Da.rya. kog geya| siqoT Disom pHurga.l mahaN re nes udisa ponoT sira. munTri ma.n nobin pottnayek oka hilog sanTaz pa.rsi renag “caNDo mamo” eTohob lekHay udHa.w sa.gun keDa unjHog, pale pa.rsi renag lapHaf ka.mi hora orjo Do sanam koko cHapa Tara akaD geya|
   nowa sapzaw re kurumutu leD sanam soheD koDo Disom hoz pahta kHon a.di a.di sarhaw ol ciki Teyag sanTaz pa.rsi pale nowage eTohob caNDo kiya. paTHam okaDo etag pa.rsi kHon Dozha ol ruwa.z kaTe cHapa parsal akana| poTob renag gozhon a.di a.di lesker geya| kaTHa TaheNyena ona renag a.kHriq Daze| a.kHriq Daze Do jokHag a pa.rsi renag gorojx ar poTob ceTan renag onol kHon| pale pegel pa.rsi Te ucHa.nog kan onol koDo gaban gozhoN re hiDij Do ba.nug a| jahaN Tina.g ge huza.g ko menag a onama  sapzeT ma.n reddi sojHe ruwa.z renag Daw hoNy Dozom akag_a| ikHa.n abo pahta kHon Tina.g bon a.ru pHeraw keya ona ge kukli TaheNyena|
   sa.ri ge una.g maraf sanTaz bira.D miD ja.Tiyag etag hozag lay lakcar sikHna.TH re cHuta.we TaheNna| cekaTe abowag a.ri ca.li ar pa.rsi renag una.g Tak ba.nug a| aborin boNga bOrO renag Daw ba.nug a| onka ma ol Tol baf Te sereq Dura.f re etag pa.rsi etag savheD a.di TeD sozo bolo akana| niTof nowa arhoN odok enkHan a.di TeD sa:bag bHura.gog renag Tak menag a|
   paTHam lekaTe qel lekHan nowa Do giDxra. Kowag la.giD Te deher onol Do saNbawg kana| sa.ri ma sarej Dohoyena abo hoN seDay Do iskul re etag hozag savheD gebon seMayeD TaheN ikHa.n akowag pa.rsi Tege| niTog abowag ciki ar pa.rsi Te onage Tina.g huza.g ar napaya Darakan okTo re ona  salaTuD ge kaTHa TaheNyena|

lahanTi miDun

kolkaTa, 01/08/04 :- sentral insticut op indiyan lefgxwejej, moysur pahta kHon bar mahaNri gapal maraw huy lena| eTohob hilogag gapal maraw Do calawen THok “Disom kHobor” re parsal akana| Dosar hilog Do ol ciki ar sanTaz pa.rsi renag ge THok ke THok galociya. Bes ar ba.zij lekaTeko gapal maraw ena| pa.rsi madwa moysur Do onaTe tHa.wka. rey seter ena je ol ciki Tege sanTaz pa.rsi ka.mi hora Do a.di lage lahag a| a.di lage Daray kan okTe ol ciki Te sanTaz savheD hara bOrO la.giD onoliya. Ar pa.rsi CHaraw pasnaw gavTa ko sorkar hoTe Te gozo sohoD e ema kowa| onoliya. Kowag poTob gonof Do sorkar hoTe TeGe tHa.wka.g a|
    miDun okTe nowa hoN roz Doho akana sorkar pahta kHon pa.rsi ma.n sirpHa. Do niya. JokHa Do poNdeT ra.gHunaTH murmu QuTum Te calog a| jHarkaNd ponoT re sanTaz pa.rsi ge “PonoT pa.rsi” menTe bawg ma la.giD sorkar tHen roz Doho akana| menkHan cHotnagx pur ar sanTaz pargana tenansi ekt iDi kaTe a.Diba.si kowag hasa, BHasa, DHorom, a.ri ca.li ropHag la.giD Tol akana ar ona  leka Tege jHarkaNd hoN qam akana, ona iDiTe a.Diba.si yag pa.rsi jiwiD Doho Do a.di legx kana| sanTaz pa.rsi Do ona lekaTe sorkar baTaw renag Dawe emay ma menTe galociya. Koko roz keg_a|
    baday kag ma jHarkaNd renag ponoT pa.rsi la.giD “urDu”, “baNgxla”, renag repej huyug kana| sanTaz bira.D hoz kaTe baf ko roz DuDug kana akowag pa.rsi la.giD|ma.jHi pargana re kuzi hopon

dumka., 14/08/04 :- SanTaz bira.Dx renag seDay hapzam kore kHon TaheN a.gu akan ma.jHi pargana re kuzi hopon Do ka.miya. lekaTeDo a.di eTaf ka.mi ko sa.T akag_a| seDay kHon acar bica.r re ma.jHi hazam ge a.Tu renag ka.mi ko lahayeD TaheNj| ikHa.n sanTaz pargana renag dumka. Jilla. Ka.tHi kuNd Ta.ri re a.jij jiTa. boNga Talayen Tayom miD kuzi hopon ma.jHi ka.mi a.di usa.ra sa.hiNj e Tula pa.yla. Dazeyag kana| nayke lekaTe Do a.jij hopon ge a.Tu renag ka.mi koy sa.Teg a|

lita. SavheD hoTeTe jaher re Dare rohoy

sunabeda, (udisa) 08/08/04 :- sunabeda migx ga.rgaz ta.wnsip re lita. SavheD gavTa pahta kHon ar e jon ta:ki buru bez re eyay gotaf sarjom  ar barya maTkom Dare rohoyena| nayke ma.n kHeTro mohon tudu Dare rohoy lahare boNga bOrO keg_a kin| boNga DazeTe jaher ayO ar ha.Mu boNga rum kaTeD kin seter lena| jaher renag nay napay kaTHa boNga tHen kin la.y Tayom a.Dim lakcar semleD ayar parseT ma.n lokHon ma.rdi ar migx ka.rgaz yuniyon rin jogo parseT ma.n bHabxgrahi hembrom Teko pe jilla. Rin koza ma.n sorojx kumar soren (balesor) ma.n nonDo kisor ma.rdi (kiNjHir) ar ma.n kHeTro mohon tudu (BHoNjx) hoTe maMaf re peya sarjom Dare ko rohoy leg_a| unku Tayom Te hinDusTHan eronetik employijx esoseson  parseT ma.n srinibas sva.i ar savTEn ko Dare ko rohoy leg_a| a.Dim lakcar semleD badohi sobiTa ma.jHi ar ramsiq Tikin reheD kin Topa leDa mATkom Dare renag| un okTo a.digan hoz ko seleD lena| sunabeda sarna jaher gaz Tona gHona re menag kin ma.n sibxnaTH haNsDag ar sobiTa hembrom Tikin kin mena “jawge kuzi koza Te boNgag a”|

sarjom Dag “sarna miDun”

jamseDxpur, 01/08/04 :- sarna DHorom renag a.ri ca.li, bakHeM, binTi ar hara bOrO la.giD sarjomDag re “sarna miDun” sapzaw lena| onare sarna DHorom bira.Dx hoz ko nowa renag sa.ri kaTHa ko la.y odok leg_a| Disom renag mare DHorom lekaTe manoT menag rehoN niT ha.bij hoz Talare uku ge menag a| nowa ceTan re gorojx a.gu la.giD galoc ar miDun Do a.di la.kTig kana menTe sanam ko Tela ruwa.z kEg_a| ceD lekare savTA Talare goj-gur, bHaNdan bapla re baf a.zjHa.w a.ri bon TiNgu ketej keya ona renag galoc hoN huy lena| boNga bOrO legx bHagx korenag hoN huluDxbuni nayke ma.n goNjenDro kisku Tikin kin la.y SoDor leg_a| miDun lazawna re ma.n la.kHa.y baske Tikin kin TaheNya| ona adepase sanam .ajHi gomke ar nayke gomke seter ko TaheNya|

gHatsila. SemleD Dupzub

gHatsila., 01/08/04 :- jHarkaNd aseka hag galoc gHatsila. Kolejx re huy ena| poN ra.gHu murmu say serma manawg, siTuf kHep binid renag orjo parsal ko iDikaTe galoc huy ena| say serma Do DaNsaNy caNDo re jHarkaNd aseka hoTeTe manawg renag tHa.wka. akana| ar ol ciki binid renag orjo niya. CaNDo ge parsalog a menTe baday qam akana|

Raybar

(1)  tudu kuzi, a.Tu pader kola, amra paza sanTaz pargana la.giD napay ozag javay la.kTi| olog Do +3 muca.D serma badohi|

(2) soren kuzi, a.Tu citlaz, ba.rpaDa, udisa| seceD – soner sa.T, ozag ka.mi re juluf, qel jof pHok pHok esel kuzi la.giD juri joTa la.kTi|

(3) soren kuzi, a.Tu citlaz, ba.rpaDa, udisa| seceD – soner saMes sa.T, a.na.ri re lapHaf seceD sav a.na.ri lekaTe kHoNja akan kuzi la.giD joz ja.ni javay la.kTi|

(4) murmu koza, a.Tu boDxza, rayompur, bHoNjx| koza Do pHeson dijayin kaTe bafgalor re nalha kanay| qeljof napay sav ol pazhaw kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe|

ma.jHi cHatka re Tiril Tarob, puNd mamo ozag re dera

maraf buNdu, bHoNJx (udisa) :- Tiriq Ta.ri renag maraf buNdu a.Ture nofka hoN huy akana| a.di ba.zya.Te kuzi Dare da.r reko jHampa leDeya calawen ja.nuwa.ri caNDo re ma.nu quTuman koza tHen| maMaf hoN nowa kHobor Do “Disom kHobor” re cHapa parsal lena| ikHa.n koza hag baf Dohoy ka.rsa.Di Te kuzi perej hozmo ra.puD gidi hoco leDeyay| Tayom biDa.l baf iDi bapagx kaTHa a.Ture arDas lena| ikHa.n a.Tu hoz ajag kaTHa re baf reben kaTe moMe hoz Duzub baf ko reben lena| nowa kaTHa Tayom Diku Duwa.r Te seter akana| ina.kHan ma.n ma.nu hembrom Do niTog rayrompur puNd mamo ozag re dera akana| odokog la.giD gel moMe hajar taka ko koye kana| ma.nu Do a.di TeD niTog a.wa. papare menaya cekaTe ozag kHon hoNko bHina. AkaDeya|
    baday kag-ma uniDo ma.jHi ozag re acar bica.r kaTe a.Tu hoz Teko iDi hoco akaDeya| niTog kuzi baf Do javay odok la.giD takay kuza.w ar baf a.Tu tola hozag sambag bHura.g kaTHa sahaw kaTen e TaheNn!

ucHa.noga “nava nagam”

ra.wlkela, boyha bisnaTH tuduwag onol puTHI savheD Duniya. Re sanTaz pa.rsi Te a.di lage lebeD Tiyugx la.giD miD parokiya. Bodohi menTe quTum akan onoliya. hag ga.hir onol “nava nagam”| qamog buda. ma.n bisna.TH tudu, pHlat el – 17, el. Ai. Si. Koloni, sektor – 6, ra.wlkela – 2, pHon – 0661 – 1644362
sa.gunog-a “jHa.bur jHag”
ra.wlkela serali kriyetibx prodokson hoTeTe  ucHa.nog la.giD hesej sekej kHato qenelom “jHa.bur jHag” soDorog a| savTa, gamam, Dulaz, uyha.r homor ar qel jof lekanag sanam TobeD perej akana| ba.zTi baday jof Do ma.n ba.rsa. hembrom serali kriyetibx protokson ra.wlkela, PHon el – 0661 – 2465895, mobail – 9437145194.
E-mail– serali@rediffmail.com


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 August
2004
Vol -2
Issue - 45

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only