disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 Agost
2004
THok-02 gele 46
sahta 1

Es. Es. Re sanTaz maceT baf kHan aTar gujug renag DHomkaw

Rayrompur, bHoNjx, 16/08/04 :- 12/13 ogost ba.rsiqag rehMa Duzub re sabx kolektor sira. munTri salag gal maraw asa em akawaD ko ol ciki pa.tHwa. gavTa Do Daray hOl Do gujug ADog renag e sapzaw akana| pa.tHwa. gavTa maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu “Disom kHobor” tHen nowa kaTHay soDor keg_a|  “pa.tHwa. gavTa Do sira. munTri tHen kHon Darakan septembor 15 ha.bij Te stap silekson re sanTaz maceTag a.cug juzu baf odokog a enkHan, semptembor 20 kHon Do reNgej Te sira. munTri ozag samaf reko Duzub a| onkaTe hoN sorkar maceT a.cug re baf e reben kHan miD say hoz sira. munTri cHatka reko aTar gujug a| baday kagma sanTaz pa.rsi siqoT Disom re a.wri haTawg okTo sorkar pahta kHon 30 gotaf sanTaz maceT ko a.cu lena| un okTo Do sira. munTri ma.n nobin potnayek apaT baNgayen biju potnayek sira. munTri kin TaheN kana ar niTog hoN uni sorkar ge menaya|
    muca.D re pa.tHwa. gavTa nuna.g hoNko meneg_a sanTaz maceT bafkHan stap selekson hoN alo huyug ma|

maceT a.cu iDi Te bar mahaN rehMa Duzub

rayrompur, BHoNjx, 16/08/04 :- udisa sorkarag sanTaz pa.rsi renag lahanTi ka.mi hora re heNheNl heD iDi kaTe ol ciki pa.tHwa. gavTa pahta kHon a.di maraf rayrompur sobx kolektor cHatka re rehMa Duzub huy lena| nowa Do ba.rsiq ma.hiT 12/13 ogost re TaheNya| nowa re sorkar pahta kHon sira. munTri salag gavTa rin soheD ko samaf Dapram gal maraw huyug a menTe sabx kolektor e men keg_a| ol ciki pa.tHwa. gavTa pahta kHon rehMa Duzub re seleD len maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu, ma.n suDHir ma.rdi, ma.n safkHar baske, bHoNjx parseT suNDar mohon hembrom, ma.nij dumni ar gavTa rin a.di ayma ka.miya. soheD ko TaheNya| agam ka.mi hora Tina.g ha.bij ar Tis kHon ehobog a iDi Te ma.n ka.zuram murmu sanam ko Talare la.y buta. Leg_a| sanTaz Te maceT a.cu ar a.di lage iskul kolejx re ol pazhaw ehob la.giD sanam soheD ko men keg_a | ba.rpaDa serma aMaf kHon ar rayrompur serma aMaf renag sanTaz ka.mi hora a.di lage ehobog la.giD sorkar unuyha.r sakam ko cal akawaDeya| ba.rpaDa renag uTor udisa lapHaf asza Do guru gomke paNdeT ra.gHunaTH murmu quTum Te quTumog la.giD Dabon Doho akana pa.tHawa. gavTa pahta kHon| haNde naNde, dahar aze ar gaz korenag maraf arbaf SoDor a.na.cur re seMa hozag (a.Diba.si, sanTaz) mutHa.n bereD la.giD hoN ka.mi hora a.di lage haTaw renag gapal maraw huy lena|

maysa ma.rdi boNga Tala

pa:dupa.ni (Tiriq) 26/8/04 :- kHozogxpur rilwa.y re ka.mikan maysa ma.rdi TIKInDo holakin boNga Talayena| nase ruwa. rabaf rekin TaheN kana| a.kinag umer Do 48 serma gan huy lena|

SapzeT ATre

Senen ogost 9 re jage Ta.rire a.Diba.si ko “jage Ta.ri A.Diba.si mahaN” ko manaw keg_a| relaw, miDun, ra.ska. romojx ar hepraw iDi kaTe gota paza nowa renag sapzaw huy lena| miDtaf gavTa Do baf-a, A.Tu re tolare nagar re ar nagxraha kore nowa “A.Diba.si mahaN” sapzaw renag gavTa menag a| a.Diba.si ko ADog kan, nisza.wg kan, laga hocog kan renag kaTHa Duyla. Payla galocog kana| nofkan hoz nowa renag ko bHabxnag kana jahaNy Do “A.Diba.si” la.y e lajag a| a.Diba.si yag DHorom baf kaTe hinDu, muslim, kHristiyan, buDXDHo eman ko la.yug kana ar ona renag cHaraw pasnaw re menag kowa| nowa iDi kaTe bHaroT jakaT a.Diba.si bHasa somelon, nava Dilli renag 2003 septembor 6/7 re huy len miDun | onare siqoT Disom renag deher kaTe asam, mijoram, monipur, jHarkaNd, udisa, cHoTisgod rin a.Diba.si ko hej lena| asam ce moMipur rinij miD moNgoliya buDa. Rinij miD a.Diba.si galociya. Roz keDay, “SeDay Do abowag Tire oT hasa, sahebx kowag Tire baybel, ikHa.n, neTar abowag Tire baybel ar sahebx kowag Tire oT hasa”| noNde kHon uyha.rog kana uni memen hoz Do pale kristiyan hoz kan geyay|
   niTog ha.bij nuna.g ga.hir uyha.r kaTe ceD lekare onkan bira.Dx kHon a.Diba.si hozag ko bHabxnag kana! muNDxri, corc, mosjiDx gavTa Do a.Diba.si kowag Do Tis hoN bay uyha.ra| moNDir, mosjiDx ar corc lekan Dare Do ajag pHedaT ar reheD la.giD ge uyha.rog a| ceTan seD re sakam pitu ce jo-baha baf sabog kana onaDo ajag uyha.r renag Do ba.nug a| a.Diba.si Ta.ri re moNDir, mosjiDx ar girja TaheNn rehoN lekHa jokHa ar ha.tiqog  ma puri, kasi, mokka ar rom rege huy kog_a| a.Diba.siyag oT hasa re nowa ko bereDog a pola pola Te suk TaheNn renag laloc iDiTe ikHa.n, DuNDHa. A.Diba.si okare bujHa.w keyay|
   Sa:giq sa:giq kHon Diku ko hijug a, koroz taka renag labx oNdenko hoz ko Talare ha.tiq, sikHna.T, lahanTi renag eze lekHa jokHa la.y kaTe bereDog a maraf maraf ka.rgaz, leNleNgeD dem, Duyla. Paylag a bes bes oT hasa, uja.zog a ra.si a.Tu| ina. Tayom kHange bereDog lokal disples pHorum, manobaDHikar ayogx, a.Diba.si surokHya moNc arhoN nog nofkan “bisyo a.Diba.si Dibos”| arhoN onkage a.di lekan kiriq a.kHriq kaTHa a.Diba.si bira.Dx re huyug a| muca.D re sa.ri Do nina.g geya a.Diba.si ajag DHorom, pa.rsi ceTan re bay uyha.r Dazeyag-a enkHan oT hasa eze savTe uja.z muca.Dog renag hor ge panTeyay|

gomha baske dem hipiri

bija.Taza, bHoNjx, 18/08/04 :- maMaf serma lekage nes hoN baNkboz dem hipiri Do pale huyug a| dem azere buruD buruD hoz, ciNdu enej hepraw renag gama gHuz, kuzi koza hag racag rapacag ropoz, niya. DHaw 31 ogost hilog huyug a| sa:giq sa:giq kHon ga.di motor anTe jHarkaNd, beNgol ar udisa kHon ko hijug kana| qiDa. okTe armiD a.Tu re melafki kHeloNd hepraw huy a.gug kana|

Raybar

(1)  tudu kuzi, a.Tu pader kola, amra paza sanTaz pargana la.giD napay ozag javay la.kTi| olog Do +3 muca.D serma badohi|

(2) soren kuzi, a.Tu citlaz, ba.rpaDa, udisa| seceD – soner sa.T, ozag ka.mi re juluf, qel jof pHok pHok esel kuzi la.giD juri joTa la.kTi|

(3) soren kuzi, a.Tu citlaz, ba.rpaDa, udisa| seceD – soner saMes sa.T, a.na.ri re lapHaf seceD sav a.na.ri lekaTe kHoNja akan kuzi la.giD joz ja.ni javay la.kTi|

(4) murmu koza, a.Tu boDxza, rayompur, bHoNjx| koza Do pHeson dijayin kaTe bafgalor re nalha kanay| qeljof napay sav ol pazhaw kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe|jaher ra.puD ena, ra.wlkela hoz ko ja.piD akaDa!

ra.wlkela, 29/08/04 :- sanTazag nagamsahta piskij lekHan ra.wlkela renag nagam DHorom uTna.w kHon pa.rsi savhED hara buru re eTohob el re lekHag qel qamog a| nowa renag Da.yka. Do sektor-1 renag jaher gaz| sanTaz bira.Dx renag Tina.g gan boNga bOrO baf kaTe sanamag ge a.di ra.ska. ar gorojx salag huyug kan TaheNj| iKHa.n Tina.g serma maMaf kHon sektor-1 jaher rinag eper heNde| bar ha.tiq re ha.tiq kaTe ar hoN miD ha.tiq cHur odok kaTe pe ha.tiq re seter ena| ba.zTi hoz Do jaher pahta rege ko TaheNyen Te lahanTi ka.mi hora hoN laha lena| jaher renag mohda ba.y ba.y Te a.ruiDig okTo 2003 nobHembor caNDo redo Tar eteD kHunti Tina.g gan cof ka.rgaz pahta kHon ko dHaka rub leDa| ona baday kaTe hoN aborin hoz baf ko heTa haD_a| Dozha Do sanam kHunti jake kHaya kHucra. KaTE ko ba.giyaD a|  jahaer renag moNhda gosoyena| sa.rige miD baf ayO baba hopon kuzi giDxra. ceTan re nahacar Tala kulhi re| sanTaz bira.Dx re hahaza, bhabxna ar eDxre  sarsawena| hazam koza jaher reko jawrayena| istet opHis miD (sektor korenag lazawna ozag)  jekHa ko senog renag tHa.wka. yena|  sen seter lena  ko moMe hoz pHebruwari caNDo re| ma.jHi gomke ma.n bHagxroTHi haNSDag ag a.yur Te| iKHa.n qapam gapal maraw Do ina.g hoz Te ceD baf cekag! ma.n ca.mpa.y kisku ar savTen ko monTRi juwel uraf kuDa.w reko TaheNyena| miD Dhaw Do hej kaTe Dare kohoNy rohoy hoto kaD_a| ilekson seter okTo ma.n Dilip ra (em. Pi) ko kuDa.w baza keDeya ikHa.n okoy hoN teraTE bafko koyogaD a| seMa hudiq neTako hej ena sen ena|
    jaher eteD ra.puD renag barhat Tayom juluf kozako e. di. Em. Ra.wlkela  miDhat bHiTra. Re ma.n budHa.n ma.rdi, iNjiniyor ma.n porma noNDo tudu, ma.n Dula safge samad, ma.n ramo haNsDag, ma.n ma.Thra. ma.rdi, ma.n cHotray tudu, ma.n noren hembrom eman sav a.diayma koza Thana pulis tHen ko seter lena| nuku koza ko hOl renag ko sapzaweD TaheNj| ikHa.n hozag jumiD gozo baf Te ona hoN oNdege iMij akana| roz koDo a.di em. Pi, em. El. E renag sanam moca kHon aNjomog a| sektor re armiD jaher menag hoz Do aNjomena la.y hocog ko kHojog kan TaheNj| ra.wlkela redo ozag ozag re gavTa menag a| qapam renag ozag ozag re telipHon menag a| jHarkaNd Disom sarna somiTi pahta kHon pepar re parsal bakHra em lena| hinDi pepar e cHapa leg_a| ikHa.n udiya. Do baf parsal lena barpe DHaw emen rehoN|
    noNdekHon sikHna.T renag kaTHa Do abowag DHorom ceTan re Dula.z Do ba.nug a| bakHeM sumuf moca re Tomba Doho akana| nowa lahaTe la.kTig a| ced baba Tilka. ma.jHi ar siDo ka.nhu lekan hOlga.riya. rin gaMa Diku pusiyag gobol re baqawg renag ko bozhe kaTe gulam ko sajaw akana? Tis hoN agam marsal Do bako qel qama?

sula.ypat dem Tol ar laga uca.z renag bHaNjaw ka.hni

udisa renag Etom pahta re moyurbHoNjx menTE miD joTo kHon maraf jilla.| bir buru Dare DHiri Tala ha.tiq KHon caNDo ha.sur nakHare perej menag Khan caNDo rakab pahta Do Domel Dorya aze ba.Dx ba.yha.z, gada eman Te perej akana| Tala re simzipaz buru okaDo siqoT Disom renag birjil ar kul bana rakHa sarawna bir menTe hoN quTumana| simzipaz buru renag a.di gotaf soNgHa kHon a.di gotaf solog bokol jHarna liNji aMgo akana| eTom ar caNDo ha.sur nakHa kHon ka.tij ka.tij jHarna soTa ko Dul miD kaTe “KHazaf gada” menTE miD quTuman gada liNji ehob ena| sula.ypat buru TalaTe liNkin tHenge lekha jokHa kaTe dem Do ura.l ena| menDo ka.rna.y gada ar kHazaf gada DulmiD, la.wjoza ar karna.y gada DulmiD renag Tala mala a.Tu la.giD pagHar Dag e qama| cas bas re a.diTeD lahag a ar hOzO hozag arbaf ozag renag ka.wdi Daze hon sokoj rakab a|
  iKHa.n nowa la.giD TE dem kHon CeTan nakHa renag a.Tu Do uja.zog a| uku la.giD sorkar a.di lahanTi a.Turenag kuDum ka.hni la.yeD kowa| sanTaz bira.Dx renag seMa seMa ra.si a.Tu dubuj ena| apan a.pin k saha yena| cHinbin cabayena ko| puysa. Ko em Tayom sorkar hoTeTe trak ga.di re bHa.ri kaTe buru bHiTri kore ko azag oto kaD kowa| okoy koDo sorkarag em taka Te ozag umul sumuf ko rakab ana| puysa. Ka.wdi renag baf kuza.w iDiTe| unku la.giD a.cu nalha sumuf a.sulog renag hor Do| dem Tol ma 1971 seD re ehob ena ar 1976 koTe sa.T ena| unjHogag baba Tikin uca.z huyaD kin TaheNj jHol baDHam duNgri ceTan guzha kumba. Re| oNde hoN baNko TaheN DazeyaD iDi Te kiTa. Beda (dem laTar) a.Tu re ko poDx keg_a| a.Tu renag acar bica.r re roz renag Tak ma a.di sa:giq kaTHa miD leTaz hej cal hoz lekako qel meya| a.Ture pa.rka.w ar urum uprum Tege To gel serma ma cabag a| sorkar hoTeTe ma oka Diku gajaz reco huna.f hasay uDugAD leya| oNde ma roz ar lay lakcar ko aDog ge muca.D Disa. Do|
   onaTe miDtaf ga.Di kHon laga uca.z Do miD etombom qurug salag pozTag a| niT ar hoN qel lekHan dubuj akan a.Tu kore kHon bula.n menag a.Tu rin Do a.di reNgej TeTaf Teko a.sulog kana| dem pHed hoz sorkar tHen kHon iTa. Ra.nu rin rin Teko dHiko dHoro  caba akana| muca.D re ozag Duwa.r ba.gi kaTe nalha Disom ge senog huy ako kana|  uca.z akan hozag seDay mare “ra.si a.Tu” Do neTarag “laha akan” a.Tu kHon Do ceD rehoN baf kHatowa manwa leka TeDo| miD ra.si a.Tuuja.z kaTe ra.puD dHafkoz, ceter kHunti TaheN kaTe leTaz ceter ge baf TaheNn, osza TaheN kaTe olog koge baf TaheN, dakTor kHana TaheN kaTe ran baf TaheNn ar dahar TaheN kaTe a.Ture ga.di motor baf TaheNn Do sosroj goj kaTe kisni a.sul lekan bHenTa kaTHa leka huyug kana|
    a.kilan hoz Do senen Tina.g serma kHon gomha baske dem hipiri aNjom kaTe ka:hiNs hoNy atkara| sa.ri ge nowa kHa.Tir aleyag janam a.Tu Disom le aD akag_a, say say jaher jobe bhelena, oT hasa ozag Duwa.r renag sekeNd heNd sartipiket haTaw Te huy akana| onaTe nofkan laga kHon Dug Doho la.giD gesasasay DHaw ma.nmi hopon tHen arDas|

a.di poho Dag ja.zi

rayrompur, bHoNjx, 19/08/04 :- bHoNjx Disom re uTa.ha.li Dag ja.zi iDiTe kada da:gxri odok renag otHika.M| gada muNdu lale cape Te hijug senog renag etketoMe| Tayom Te Dag akaD rehoN a.TuDisom re niTog ka.mi ko sa.rDi akana| uTa.ha.li  Dag Te baDHam Ta.ri ar Tiriq Ta.ri re ozag la:Duz iDi TE joTo re moMe Turuy hoz goj kHobor aNjom akana|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 August
2004
Vol -2
Issue - 46

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only