disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 octObor
2004
THok-03 gele 49
sahta 1

PoTob ha.tiq la.giD sorkar tHen jHarkaNd semleD arDas

GHatsila., 02/10/04 :- sanTaz pa.rsi Te ol pazhaw asza kore ehob la.giD jHarkaNd semleD Do sorkar a.di lage arDase emaya| nowa arDas sakam Do semleD renag sanam caNga kHon ge jilla. Ar sobdibHijon re sorkar a.yDa.ri ozag re calog a| nowa em la.giD TehoN ina. hilog reMha Duzub di. Si. Ar sabx kolektor samaf re huyug a| arDas sakam emog re saNge Te saNGe hoz jawra kaTe emog renag tHa.wka. akana| sanTaz renag laTar ar ceTan canoc la.giD a.di lage poTob parsal lagiD sakam Do ponoT gomke tHen seterog a| nowa kaTe hoN sorkar baf e meD luTurag kHan akot ar DHaza ka.mi kohoN haTaw huyug a menTe tHa.wka. Doho akana menTe, semleD pahta kHon kHobor qam akana|

ol ciki patHwa. GavTa Doy Diku Duwa.ra

rayrompur, 12/10/04 :- senen 27 septembor re udisa renag pa.tHwa. gavTa ar sorkar pahta Duzub miD gapal maraw huy lena| nowa gapal maraw re sorkar pahta kHon maceT a.cug renag (sanTaz) bay reben lena| semleD pahta kHon jahaN Tina.g siD sakam ko ha.tiqog kana ona koDo sorkar baf e baTawa| cekaTe, nowa koDo sorkarag pahta kHon baf manoT akana| jahaN 1992 serma re 32 gotaf maceT e a.cu leD kowa ona Do ceTan canoc la.giD ma baf a| bida.w hanTaz leka ge a.cu huy lena| nowa kaTHa ko sorkar e meneD iDiTe hayi kot la.giD ol ciki pa.tHwa. gavTa Doy koyog hor akag_a| hayi kot la.giD Tayom Daram gapal maraw niTog sa.rDi akana menTe maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu “Disom kHobor” tHene la.y soDor akag_a| nowa hoNkin la.la.y kana okoy em. El. E. ar em. Pi. hoN nowa kaTHa baf ko uskurag kana| baday kag ma hijug kan okTe 27000 gogzo maceT ko a.cu renag sorkar re DHaw akag_a| ol ciki pa.tHwa. gavTa Do maceT a.cu renag hOl kurumutu re menaya|

26 ar 27 nobHembor lugu buru re DHorom Dupzub

lalpa.niya. (bokarO), 02/10/04 :-  lugu bOrO gHanta baze Disom jaher gaz lalpa.niya. Do Teheq pe-gel a.Tu rin ma.jHi ko iDi kaTe sapzaw Duzub huy lena| nowa re tHa.wka. ena Darakan nobHembor 26 ar 27 hilog huyug a| DHorom Dupzub renag Tayom maMaf suMTuj guMTuj  gapal maraw huy lena| nowa kHobor Do lugu bOrO gHanta baze ma.jHi hoTe Te “Disom kHobor” tHen la.y buta.yena| baday kagma nowa Do jaw serma ge sohray kuna.mi re Doho a.gug kana| jHarkaNd Disom renag ajare (turist) ha.tiq hoN sanTAz kowag maraf DHorom gaz lekaTe manoT e em akawaD a| boNga bOrO la.giD ar ajare hozag a.di ayma jawra huyug a|

SapzeT ATre

    Ja.Ti savTa ka.mi kan hoz sarhaw la.giD kHato kHato siDx sakam kHon ehob kaTe nobel sirpHa. ha.bij sirpHa. menag a| sirpHa. Te sarhaw akaD kowag ma sirpHa. kHon a.di deher geko cal kag_a savTa la.giD| ikHa.n, savTa una.g ma bay em ruwa.z keya| jahaN Tin udij em ruwa.z ge ma.n lekaTe savTa Talare bereD jofay|
    SavheD ka.mi re laha akaD kHane savheD madwa ko sirpHa. ko emaya| saMes renag e ka.mi akaD kHan saMesiya. Ko emaya| onkage a.di lekan ha.tiq kHon a.di deher sirpHa. menag a| men Do, sirpHa. amet akawan hozag ka.mi Do savTay kusiyaD a| savTa ajag udug hor Te Tazam la.giD e kurumutuya| oNde bes ar ba.zij una.g sala pa.yla. renag Do ba.nug a| ona a.kinag ka.mi rema Disom hoz kHoDa ko kuta.m akawaD a|
   Daray 11 ma:hiT re propHesor ma.n Digambor haNSDag siqoT sorkar hoTeTe “rastriyo gowrob” sirpHa. ko emakin kana| ona sirpHa. Do pa.rsi renag ka.mi iDi kaTe ko juzu akawaD kina| nukin sanTaz ko galaf ka.mi hora re a.di sohoD kin em leg_a| ol uNdiya sanTaz ka.wnsil ar sanTaz sahiTyo ekademi bereD lekan ka.mi hora kin kurumutu leg_a| Diku pa.rsi Te lay lakcar cHaraw pasnaw renag kHobor kagojx kore hoN onol ko a.di kin parsal akag_a| ona iDiTe sirpHa. qam renag la.kTi ar savTa pahta kHon sarhawna|
nowa sirpHa. Do hola ka.mi lan renag kuza.y kana ar Teheq ka.mi kan reyag kuza.y Do gapa qamog a| qamen nowa sirpHa. kHon hoN arhoN seMa sirpHa. menag a| huy Dazeyag a nowa sirpHa. sorkar Do baf rehoN, Tobe savTa rin hoz ko em Dazeyag a| onaTE Teheqag ka.mi maMaf Tayom uyha.r kaTe ka.mi lakTig kana|

“beNgol sanTazi ekademi” jHijx sa.gun

kolkaTa, 13/10/04 :-beNgol sorkar hoTeTe sanTazi ekademi jHijx sa.gun ena| sanTazi pa.rsi ira,l DHapre aNgoc en Tayom sorkar nova eTohob ka.mi horay sab keg_a| nova ekademi renag opHis Do kolkaTa renag siDu ka.nhu bHobon re Dohoyena, nova ekademi jHIjX sa.gun okTo re seter kin TaheN kana monTri manoTan upen kisku| ayma pa.rsi DoroDIya., onoliya., aseka rin puruDHUl, savTe enej sereq rusika kohoN node ko seter lena|

bas ulta.w TE hoz goj

kiriburu, 11/10/04 :-kiriburu kHon tata senog kan bas ga.di buru gHa.ti re ulta.w enTe hoz ko goj ena| buru gHa.ti renag anaMgo re brek baf e sab laDTe ga.di miDta.f Dare re tHokor ena| oNde ge bas re Duzub lan moMe hoz ko goj ena| ar miDta.f Do tata aspaTal Te ranog ko a.Tkire kan okTo re hor rege jiwi Tay odok ena| arhoN a.digan hoz Do niT hoN ra.wlkela, tata aspaTAl re ko ranog kana|

JHarkaNd sorkarag di. I. pi re ol ciki poTob ba.nug

gHatsilA, 14/10/04 :-jHarkaNd sorkar, sokari skul bakHra  ol ciki poTob e benaw akaD a, ar giDxra. hoNko ha.tiq ako kana| Tobe unesko pahta kHon  distrikt ejukeson program reDo ol ciki poTob baf benaw kaTe Debxnagxri poTob benaw kaTe ha.tiqog kana| nova iDikaTe ol ciki Dula.ziya, ar aseka pahta kHon jaNge Daram samafog kana menTe aseka parseT ma.n boloram tudu Tikin kin la.y soDor akag_a|
 

pa.rsi baha madwa parseT bHim haNsDAg boNga Tala

jHoradi (udisa) 11/10/04 :- Polom Te qam akan kHobor kHon baday akana ce, pazsa piz ramgod a.Turin ma.jHi savTe pa.rsi baha madwa parseT Doy ba.giyaD bona| unkin Do 29/09/04 ja.rum mahaN hilog kin boNga Tala ena| boNgayen ma.n bHim haNsDag 40 serma kin huy lena| ol ciki cHaraw pasnaw re a.di juluf ar gorojx Ta.kin TaheNya| bir buru rakHa Doho rehoN maMaf THok rekin TaheNya| a.kinag boNgayen kHobor aNjom kaTe ajrin gaTe koza savTE pa.rsi baha madwa rin soheD ko meD perej meD Dag ko uma.M ADEya|
    baba Tilka. poTob muruy suTreT kHoboriya. ma.n ramDas murmu hoN a.dikin homor halaf aD kina| menDo pa.rsi, ciki, lakcar Dula.ziya.y aD keDeya| niT a.jij jiTa., barya koza savTe miD kuzi GiDxra.y ba.gi akaD kowa|

Raybar

(1) Soren kuzi, a.Tu - aNgarpaDa, baDHam, bHoNjx, udisa la.giD ol pazhaw ar qel jof napay menaya| Disom kHobor salag galmaraw Do tHa.wka. baday la.giD huyug ma|

(2) haNSDag kuzi, a.Tu – ka.fki, bohozDa, bHoNjx, udisa| ol pazhaw maraf ol asza re olog kan kuzi menaya|

(3) soren kuzi, a.Tu – saTpuhti, boDxza, bHoNjx, udisa re usul esel ar ol pazhaw akan kuzi menaya|

(4)  haNsDag kuzi, seceD - iNjiniya.r la.giD  ol pazhaw koza jot ja.ni javay la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe |

noTe Dosra, noTe sohray puysa. emog gem ganog a!

ra.wlkela, 13/10/04 :- ra.wlkela re TaheNn kan sarna A.Diba.si hozag a.di maraf jala| Duku ko Dosra la.giD puysa. ko koya miD say kHon ehob kaTe bar say taka ha.bij| “sarna” DHorom menTe la.la.y ma a.di miD bar moca kHon aNjomog a| boTor TaheNna arhoN ozag renag kuNbxzu ar lajaw pazag renag| cekaTe Tina.g gan roz ruwa.z leD hozag ozag ha.bij ko jereD akag_a| sa.ri kaTHa men lekHan miDtaf kata Do Dikuwag muNDxri re ar miDtaf  kata Do jaher re| jaher renag katam ocog Dazeyag a,  ikHa.n, muNDxri renag Do bafa| onaTe nowa Dosa Do| cekaTe “sarna” bira.D Do lica.z geya menTe joTo gebon badaya| hopon era mis era ko tHaven kHange savTa renag ka.mi Do cabag kana| onaTe ra.wlkela re oka kiriq a.kHriq arbaf ca qu tHenem gapal marawog a, apeDo Tina.g pe em keg_a? ale Do a.wri ge| ozag hozge Tina.g coko emaD ko …… a.di eman kaTHa| sohray la.giD jogx ma.jHi hijug kHan lo gHaw re buluf eraD me lekam bujHa.wa|

aNjomog kana sanTaz kohoN muNDxri bereD re kurumutu

ra.wlkela, 12/10/04 :- oka sanTaz ja.Ti ozag bonga, jaher boNga ar bOrO boNga re pa.Tya.w TaheN kaTe niTag komputor jug ha.bij ko lebeD Tiyug akag_a unku, miD muNDxri renag la.kTi ko uyha.r qam akag_a| kaTHa Do ra.wlkela bajar re miD ba.hu kuzi ag kana| miD sanTAz ba.hu kuzi, babxMe (boyDik) boNga bOrO lekaTe hoze ran murga.neD kowa| uni tHen a.di pa.Tya.w kaTe a.di hoz ko celag kana| uniDo rum kaTe kHa.zi na.Miyay, nuNdya., kayra gey boNgaya| onaTe Tina.g gan hoz Do ona Do sanTaz kowag muNDxri hoNko la.la.y kana| nowa renag orsof qel kaTe sanTaz savTa rin ga.kHuziya. koko uyha.rog kana, uku unum Te Dag qu kaTe Tina.g serma sarna DHorom baqcaw TaheNna?

huza.g sojHe

Ra.wlkela, 12/10/04 :- ai. Ai. Em. LokHnOw re boNga Talayen olog koza hag sa.ri quTum Do – bir ka.riya. sikri haNsDag, a.Tu – kHerna, dak – hat boDxza, jilla. – moyurbHoNjx (udisa)| nuy Do sentpol iNgxlis midiyom iskul, ra.wlkela kHon +2 ha.bij e pazhaw lena| ona Tayom nesnal insticut opH teknoloji, ra.wlkela kHon ilektrikal iNjiniyarif re digxri hasil kaTe ai. Ai. Em, lokHnOw re Dosar serma rey olog kan TaheNj| ajag olog jHUNki tHav (reNk) 240 hoz kHon 22 re TaheN kana|

Aseka binid 25/10/04 kHon

Rayrompur, bHoNjx, (udisa) 10/10/04 :- Udisa aseka pahta kHon ol ciki Tanala (metrik) binid Do 25/10/04 kHon 28/10/04 ha.bij huyug a| nowa re ponoT reyag gota paza kHon a.di saNge binidiya. Binid ko ol la.giD|

traybal jOn heNpraw re
seleDog pe!

amet pe 1000/- taka

(1) nowa hepraw Do traybal jOn, 704, sociDa nonDo, uyif e, raheja cokpleks,  malaDx, ist, mumba.y – 400697 hoTeTe huyug kana| Email : koklo@tribalzone.net
(2) ol ciki / hinDi / iNgxlis Te jobabx em huyug a|
(3) jiTka.r Doy salag a ar 22/02/05 hilog e cHa.tya.rog a|
(4) la.na.y koDo traybal jOnag DHon leka lekHag a ar onako ucHa.n odok hok aj tHen TaheNna|
(5) la.na.y bHeja hor re la.na.y ko hanTe naTe aDog re traybal jOn Do Dos baf e haTawa|
(6) traybal jOn la.na.y ko haTaw baf haTaw renag hok aj tHen e Doho akag_a|
(7) hepraw Do 01/09/04 kHon ETohob kaTe 15/12/04 ha.bij e Doho akag_a| hepraw reDo iNgxlis TE ol akan sa.ga.y sanTazi / kHadya / ho / kuzuk jahaN miDtaf pa.rsi Te ol kaTe bHejay pe|

Disom seneleD soheD ma.n suboDH haNSDag Danaf

kolkaTa, 08/10/04 :- pucHim baNgxla ayar Disom hoz seneleD soheD ma.n suboDH haNsDag Do boNga Tala ena| unkin Do koNgres gavTa rin kin TaheNya| a.kinag hozmo renag ajar Tege kin sen ena|

“mohokaw” albom sasapzawij boNga Tala

hajaribagx, jHarkaNd, 01/10/04 :-  sanTaz pa.rsi rinij Dula.ziya. ma.n rameswor kisku Do Teheqe boNga Tala ena| unkinag Danaf aNjom kaTe bokaroO, hajaribagx jilla. Re sihiNj Tahaf ge a.yka.w ena| Dosar hilog goroj hoz Tala re hasa haD kina ko| ma.n rameswor kisku Do bren meleriya. Te iDi keD kina| a.kinag kurumutu Te hajaribagx ar bokaro jilla. ReDo eTohob sanTaz albom “mohkaw” ucHa.n lena| unkin Do bHa.gi “gitar” ru rusika kin TaheNya| a.kinag maMafog aNjom kaTe sanTaz bira.Dx miD arsal dahar e aD keD lekay bujHa.w keg_a|

jamseDxpur re say serma janam mahaN

jamseDxpur, 14/10/04 :- guru gomkeyag say serma janam mahaN manaw renag tHa.wka. Do maykel jon oditoriyom bistupur re huyug a| nevTa peze lekaTe ma.n priTHibirajx ma.jHi ar tata istil rinij menejif dayrektor kin TaheNna| oktObor 16 ar 17 mahaN hilog tHa.wka. akan okTo re sanTAz bira.Dx renag maraf hudiq gavTa ar jumiD ko hoTe Te nowa Do sapzawg kana| ina. hilogag ka.mi hora ar enej sereq akHza juza.w la.giD ka.miya. ko kurumutu cHuta.w menag kowa|

kuDur sa.y re arhoN quTa.T jala

boDxza, bHoNjx (udisa), 11/20/04 :- a.di serma Tayom kuDur sa.y re hoz ceter arsal ko qel qam keg_a| onahoN oka ba.rpaDa, oka rayrompur, baDHam Da.z DHap kaTe calawen serma ge seter lena| Tina.g mahaN hoN a.wri paromog leka kHan, menDo sim kohoN a.wri pa.rka.wg rege ceter Tar Doko kuNmbzu keg_a| ona hoN maMaf Te pHon Tar ko geD Topag keg_a| niTog ar hoN seDay leka ge boTol sab kaTe boDxza hat re ar kopon la.giD la.yin lagaw ko bozheg a|

Diku roz kHan Diku ba.hu

Ra.wlkela, 07/10/04 :- sanTaz bira.Dx rehoN mimiD hoz menag bona, Diku Te roz, Dikuwag boNga bOrO a.di kusi| ikHa.n Diku ba.huy seteram kHan a.dim a.zisog a| nowa kaTHa Do eze kaTHa Do baf kana, miD ca.kri nukri Te laha akan sanTAz hozag ge| ra.wlkela rinij miD koza ol pazhaw kaTe miD biriT re ca.kri keg_a| bapla kaTe ko qamaD Deya ikHa.n, jiwi Topol akana ca.kri akaD babxMe kuzi tHen| koza pahta kHon bapagx renag boNga bOrO, DHup DHuMa.yeD rehoN baf ko ganog kana| onka juwi Tol akana etag seD ba.gi gidiyag bay reben kana| nowa renag sanam jokHej koza apaT TeD Te qel jof kanay| la.y jof renag Takge ba.nug a| Disom hoz jak rozay leka ko a.yka.weg a| muca.D re, rohoy Dare renag jo~bili qurug kana, jom bam jom rehoN Dare buta. ma pHurca. Huyug geya|

a.Dim owar jarpa onoliya. miDun la.giD ra.wlkela ajare

ra.wlkela, 10/10/04 :- Darakan nobHembor 21 re huyug kan onoliya. miDun la.giD ma.n ka.ru murmu ar ma.n ca.yTa.n ma.jHi kin seter lena| sektor-1 jaher pahta kHon miD Dupzub hoN sapzaw lena| siqoT Disom sanTaz onoliya. gavTa hoTe TE Du~Dela  miDun la.giD hozmo haTaf ar ka.wdi sohoD gozo kin arDaw hoto kaD_a|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 October
2004
Vol -3
Issue - 49

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only