disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 octObor
2004
THok-03 gele 50
sahta 1

lugu bOrO re DHorom Dupuzub

lalpa.niya., bokaro, 26/10/04 :- Daray kan sohray kuna.mi 26/11/04 ar 27/11/04 hilog nagamanag boNga Than lugu BOrO gHanta bazi re boNga bOrO ar DHorom Dupuzub sapzaw akana| 26/11/04 hilog Do buru ceTan re menag lugu Baba hag boNga THan re boNga bOrO huyug a| Tarasiq kHon gota qiDa. Enej sereq renag ka.mi hora Doho akana| Dosar hilog Do sarna DHorom iDi kaTe galoc Doho akana| nowa lugu bOrO Do bokaro jilla. Renag lalpa.niya. japag re menag a|
tata ar Udisa hoz koDo ra:ci, gamgoz senTe lalpa.niya. Te segtera| ra:ci kHon ramgoz Do 32 kilomitor ar ramgoz kHon lalpa.niya. Do 20 kilomitor jHa.l hor kana| nowa DHorom Dupuzub Do serma picHi sohray kuna.mi rege huy a.gug kana| jHarkaNd, beNgol, Udisa kore kHon a.di saNge hoz nowa DHorom Dupuzub reko seleDog a|

rajx rapag re boNga bOrO DHorom Dupuzub

rajx rapag, jHarkaNd., 21/10/04 :- DaNSANy kuna.mi hilog rajx rapag renag “jaher ayO” hajer gaz re a.di ra.ska. seleD boNga bOrO huyena| seTag beza nayke baba bajx bajxna anTe ko agu keDEya jaher gaz Te| boNga bOrO Tayom sarna DHorom iDikaTe galoc Doho lana| onare seter ko TahoN kana lugu buru kHon gHanta baze kHon ma.n kisan murmu, ma.n kisor murmu tata kHon, ma.n sofkor soren, sujon basra ar maraf peza lekaTe seter kin TaheN kana ma.n rajaram soren| savTe pobon lal baske, jokoT ma.rdi, moNgol tudu eman akowag bica.r ko samaf leDA| gota paza kHon a.di saNge hoz  nowa re serma ke serma nowa naga manag jaher gaz re boNga bOrOyeg a| baday jof lekaTe nowa rajx rapag Do abo sanTaz kowag naga manag jaf baha Tupuna.y gHat kana| Telkupi ga.ya.gHat Tupuna.y gHat Do nodege menag akag_a|

jHarkaNd sorkar a.Diba.si ko arhoN base ha.tiq akowa

tata, 30/10/04 :- a.Diba.si kowag arjaw ketejog la.giD jHarkaNd sorkar lahaTe bas ga.di ha.tiqaD ko TaheND| ca.kri nukri re baf kHoNja hakan gel hoz re miDtaf bas ga.di juzu ako kanay| sorkarag nowa huDis sa.ri akanTe  niT a.di hozag arjaw katej akana| ona kHa.Tir Te sorkar arhoN bas ga.di ha.tiq la.giD uyha.r akag_a| nowa la.giD Te bacHon hoN huy caba akana| maMaf DHaw Do 49 gotaf ga.di purubx sifbHUm jilla. Re ha.tiq lena|

udisa jakaT sanTazi maceT gavTa bereD

rayrompur, 16/10/04 :- calawen 24/10/04 hilog udisa jakaT sanTazi (ol ciki) maceT gavTa bereD ena| ona re ma.n sofkHor baske (parseT), supa.y ma.rdi, ayToram soren (jogo parseT), syam coron besra (suTreT), sura.y haNsDag (jogo suTreT) ko bacHaw akana|

udisa aseka hag Tanala binid

Rayrompur, bHoNjx, 25/10/04 :- aseka rayrompur Ta.ri re 25/10/04 kHon 28/10/04 DHa.rij ol ciki binid (Tanala) huy ena| nowa re 1024 hoz binidiya. Ko ol akaDa| 10 gotaf binid Talma re binid Do huy ena|

bafgalor re “sanTaz iqjiniyar esosiyeson” ag miDun

bafgalor, 30/10/04 :- sanTAz iqjiniyar esosiyesonag serma pura.w miDun bafgalor re Darakan 24/12/04 ar 25/12/04 hilog Doho akana| siqoT renag haNde nade olog koza, ca.kri kan sanTAz iqNiniyar ko bafgalor Te neda Din re seter ar seleDog renag ko DHaw akag_a|

bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa seneleD

bHubxnesor, 31/10/04 :-Darakan 20/11/04 ar 21/11/04 hilog bHubxnesor renag robinDro mondop re sanTaz onoliya. gavTA hag seneleD huyug a| savTe poTob paTA hoN Duzub a| seneleD renag ka.mihora laTar re ol ena|

Ka.mihora

ma. 20/11/2004 hiT (quhum mahaN)

udHa.w akHza (seTag 10 tazaf kHon 1 tazaf)
1-  peza aTaf Daram|
2-  seneleD udHa.w|
3- aTaf Daram sereq ar De~Dela upurum|
4- unuyha.r poTob ar nawa poTob ko udHa.w|
5-  sirpHa cal :-
*  PoNdiT ra.gHunaTH murmu siropa – ma.n kHerowaz soren|
*  sa.DHu ramcaNDx murmu sirOpa – dr. DomoyoNTi besra|
*  ma.jHi ramDas tudu sirOpa – ma.n lusa.ram murmu|
6-    manoT peza kowag galoc|
maraf peza  - manoTan nobin potnayek, sira. monTri, udisa sorkar|
maraf galoceT – manoTan pruTHibi ma.jHi, ma.nan galoceT, asam sorkar|
ma.nan peza – dr. siTakanT mohapaTro, cayreT, en. Bi. ti, BHaroT
pr. UDoy narayoM sif, unuDugiya., si. Ai. ai. el
Pr. Ke. SociDanonDo, suTreT, savheD ekademi|
ParseT : ma.n uDoynaTH ma.jHi aI. AR. E. eS.

Dakajom – (1 tazaf kHon 3 tazaf)

Dosar akHza : (3 tazaf KHon 6 tazaf)
Galoc saTam : niTogag sanTazi savheD renag standard qel a.ru ar ona renag lahanTi|
ParseT : dr. ke. Si. Tudu, ra:ci birDa.gaz|
Peza :
*  ma.n bozobHoDro ma.jHi, a.Diba.si byapar monTri, udisa sorkar|
* ma.n coyTonyo prosaD ma.jHi, ma.nan em. El. E.|

*  ma.nij DroupoDi murmu, ma.nan em. El. E.|

*  dr. ononTo coroM sahu, unuDugiya., e. ti. di. Si.|

loloDag qu~ : (6 tazaf kHon 6.30 tazaf)
Tesar akHza : (6.30 tazaf KHon 9 tazaf)
SaTam : onoMhiya. Kowag akHza|
ParseT – ma.n orjun coroM hembrom|
Peza :
*  dr. biswonaTH haNsDag|
* ma.n lokHmi narayoM murmu, pa.nirpiyO|
*  ma.n gOmasTa prosaD soren|

sifga.z 9.00 tazaf : keDOg savTe enej sereq rusika. AkHza|

ma. 21/11/2004 hiT (sifge mahaN)

puylu akHza – (10 tazaf kHon 1 tazaf)

guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmu ag janam say serma manaw| poNdeT ra.gHunaTH murmu pHelosip sirOpa cal – quma.n 100 hoz|
maraf peza – ma.n moheswor mohanTi, ma.nan galoceT, udisa sorkar|
peze :
1- ma.n somir De,

2. dr. DamOdor rauT,
parseT – dr. pHatik caNDx hembrom, Dumka.

Daka jom : (1 tazaf kHon 3 tazaf)

Dosar akHza (3 tazaf KHon 6 tazaf)

SaTam : sanTazi pa.rsi, savheD ar lakcar re guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmuwag enej ar niTog ren onoliya.ko ceTan re ona renag orsof|
ParseT – dr. biDu bHusoM hembrom|
Peza :
*   ma.n suDa.m ma:rdi, em. Pi. BHoNjx
*   ma.n badHa besra|
* ma.n DukHiram haNsDag, maMTe suTreT, a.s.s.l.s (PucHim bafla)

Tesar akHza : 6 tazaf kHon 8 tazaf)

GavTa-ag serma kiya. maMTe miDun :
*  sermakiya. Riport|
*  orjo lacHa 2003-04|
* arko ka.mi hora ceTan re TonkHulun ropoz|
*  jayTeD haTaw baTaw|
*  ka.miya: kumut sanala|
* 18-ag serma kiya. miDun huyug tHav soDor|
*  sarhawna cal|
parseT – ma.n rupcaNDx haNsDag|
sanala Tula.wiya. – ma.n moDon mOhon ma.jHi
peza – ma.n saNkHo haNsDag, maMTe suTreT, a.s.s.l.s., Odisa|

sifga.z 8 tazaf : keDug savTe enej sereq rusika akHza|


pHon kHarapog a a.Tu Disom re, juTra.g a bafgalOr re

rayrompur, 30/10/04 :- a.Tu Disom re oyarles lokal lup pHon a.Tu a.Tu menag a| onaTe nowa pHonTe a.Tu Disom hoz bajar, aspaTal ar sa:giq Disom rin hoz salag sa.ga.y ko Tol Dazeyag kana| Tobe nowa pHon ko kHarap len kHan hoz a.di ko etketoMeg kana| cekaTe nowa pHon koDo nowa sur re baf juTra.wg kana| nowa pHon koDo a.di sa:giq bafgalor bajar re uTa.r juTra.wg kana| una.g sa:giq bajar Te bHejag kan kHa.Tir iDi a.gu ar juTra.w re a.di gan okToy kHemawg kana|

SapzeT ATre

    savheD Do bar lekae abo samafre qelog a| miD Do kabxra ar Dosar Do niroz| kabx savheD reDo horop(ciki) arbaf roz TE kabxra kog_a| jemon miDtaf horop Te ol Tala re ar miDtaf horop saNbaw kog_a| ar miDtaf reDo horop Do nirza rehoN roz Te kabxra kog_a| horop kabxra Do a.digan poTob re qelog a| ol ciki poTob re Tala Tala re iflis / hinDi / udiya. horop soge kog_a| sanTAz a.za. renag meneT iflis / hinDi a.za. ar horop Te japag re ar baf ha.zub bHITRi re ol kog_a| nova kabxra ol renag jay Do aDHan hozbo uyha.ra iflis Te ol kag kHan pacHe ol renag gonof deher kog| ar Dosar Do sanTazi Te a.za. mahrog atkarTe hoz iflis meneT ar horop hoN iflis Te ol kaTe niroz onol kobo kabxra kag_a|Tesar Do apnarag bHeyaM aD kaTE kabxra o~ol Do miD DHorom menTe hoNbon huDiseg a|    Roz TE kabxra Do onol Tala re etag pa.rsi soge| miD ciki miD pa.rsi Te seceD kog  kabxra ol  savheD  pazhaw ko Dijug a| miD laNga hozge hoz tHenDoy japag Tiya.gog a| abowag savheD hoN etag hozag a.zare ca.pug hoN onkan kaTHA ge| kabxra savheD pazhawg la.giD ar bujHa.w la.giD miD hoz a.di gotaf pa.rsi ar horop hoN ceD huyaya|
    Tobe sa.riTeDo kabxra savheD Do sa.ri savheD Do baf kana| abo joTo hozag savheD gebon qela sa.ri savheD Do horopTe ar roz TehoN niroz ge TaheNna| jahaN Tinag niroz ol keya, savheD una.g ge ketej lekHag a| kabxra kHon sahag la.giD a.za. dHula. benaw huy abona ar Dosar Do lelha mone ba.gi  kaTe kabxra ol pa.rka.w kHon sa.ga.y Topag huy abona|

bejHa TuTuq kinag aNDHra TE mohda

KHorsuva, 30/10/04 :- sara.ykela, kHorsuva jilla. KHon bejHa TuTuq kin ma.nij sakro besra ar jyoTi kumari heprawg la.giD aNDHra proDEs Tekin mohodayena| oNde Disom jakaT renag bejHa Tuq heprawg renag Du~Dela akana| nuking bejHa TuTuq kin Do sara.y kela – kHorojuva jilla. Rin quTuman ar bacHon kaTe nowa hepraw re kin seleDog la.giD|

tata re guru gomke say serma janam mahaN manaw

tata, 17/10/04 :- guru gomke pOdeT ra.gHunaTH murmu ag janam ssay serma maykel jon oditoriyom re a.di ra.ska. seleD huyena| nowa manaw mahaN re maraf peza lekaTe sira. monTRi manoTan orjun munda seter kin TaheN kana| sanTAzi pa.rsi ira.l DHap re aNgoc en TE nowa Do oka muluk sumuf Do baf Tobe bHaroT Disom renag pa.rsi kana ar nowa pa.rsi Te ol kaTe seceD hara buru renag loza henag a| ona kHa.Tir maceT ko la.kTig a ar maceT trenif birDa.gaz (kolejx) bereD la.giD sorkar Teyar menaya menTe sira. monTri Tikin kin la.y soDor keg_a| sorkarag new lekaTe trenif akan maceT ge maceT lekaTe ko a.cu keya| seter lan ma.nan peza manTon muTHU ramoM Tikin kin la.y keDa ci a.Diba.si salag tata hag sa.ga.y a.di mare geya| tata bajar renag jahaN jaga ge poNdeT ra.gHunaTH murmu quTum TE qumog renag bica.r Dohoyena ar gakHuz ko muDxre propHesor Digambor haNsDag, Da.kHin ma.rdi, pHa.gu soren eman akowag bica.r ko samaf lag_a| say serma manaw quTum Te miD sereq keset “amag say serma janam mahaN re” ma.n biswonaTH murmu ar la.kHa.y baske ag unuDug Te ucHa.n soDor ena|

ciNdu enej hepraw

poda ca.kzi, (Tiriq), bHoNjx, 19/10/04 :- DasaNy enej hepraw Tayom ciNdu enej hepraw 17/10/04 kHon 19/10/04  ha.bij huy lena| joTo Te 52 gotaf pHutbol enej gavTa nowa reko seleD lena| nowa hepraw re jiTka.r enay a.Tu saDom, Dosar sirpHa. amet keg_a a.Tu siDa.di, Tesar sirpHa. a.Tu ba.rubeda, ar muca.D sirpHa. Do a.Tu poda ca.kzi gey amet keg_a| nowa ciNdu enej hapraw re juza.w ko TaheN kana ma.n DasmaTH haNsDag (parseT),a.n DasmaTH murmu (jogo parseT) ma.n romes murmu (suTreT), ma.n syam coroM besra (jogo suTreT) nowa re gavTa lekaTe glozo ko em leDa jata a.Tu rin koza ko|

aseka hag Tala serma miDun

rayrompur, bHoNjx, 22/10/04 :- udisa aseka hag Tala serma miDu 21/10/04 ar 22/10/04 hilog rayrompur aseka Dolan re huy parom ena| 21/10/04 hilog maceT, ma.jHi, pargana ar caNga semleD Tulug gapal maraw huy lena| siNga.z Do sereq hepraw ar somajx sifgxra.y huy lena| 22/10/04 hilog Do peza lekaTe ko seter lena ma.n BhaDobx haNsDag (cayreT, jilla porisoDx), prohalaDx purTi (Dorbariya.), pa.ra.w murmu (onoliya.), ma.nij DrowpoDi murmu (Dorbariya.| siNga.z Do drama kHeloNd hepraw huy lena|

sohray parab
- 12/11/04 re

ra.wlkela, 31/10/04 :- sektor-1, sarna jaher gaz pahta kHon sohray parab hijug kan ma. 12/11/04 hilog manawg reyag tHa.wka. akana| ma. 12/11/04 hilog seTag beza boNga bOrO ar siNga.z Do danta ar sereq hepraw huyug a| ma. 13/11/04 hilog Do jajxle huyug a|

traybal jOn hepraw
seleDog pe!

amet pe 1000/- taka

(1)  nowa hepraw Do traybaljon, 704, sociDa nonDo, uyif e, raheja cokpleks,  malaDx, ist, mumba.y – 400697 hoTeTe huyug kana| E-mail : koklo@tribalzone.net
(2) ol ciki / hinDi / iNgxlis Te jobabx em huyug a|
(3)  jiTka.r Doy salag a ar 22/02/05 hilog e cHa.tya.rog a|
(4) la.na.y koDo traybal jOn ag DHon leka lekHag a ar onako ucHa.n odok hok aj tHen TaheNna|
(5) la.na.y bHeja hor re la.na.y ko hanTe naTe aDog re traybaljon Do Dos baf e haTawa|
(6)  traybaljon la.na.y ko haTaw baf haTaw renag hok aj tHen e Doko akag_a|
(7) hepraw Do 01/09/04 kHon ETohob kaTe 15/12/04 ha.bij e Doho akag_a| hepraw reDo iNgxlis TE ol akan sa.ga.y sanTazi / kHadya / ho/kuzuk jahaN miDtaf pa.rsi Te ol kaTe bHejay pe|

Raybar

(1) haNSDag kuzi, a.Tu – ka.fki, bohozDa, bHoNjx, udisa| ol pazhaw maraf ol asza re olog kan kuzi menaya|
(2)  hembrom koza, a.Tu – maraf buNdu, seceD – hotel menejxment la.giD miD qel jof napay ol pazhaw kuzi ba.hu na.piT la.kTi|
(3)  haNsDag kuzi, seceD - iNjiniya.r la.giD  ol pazhaw koza jot ja.ni javay la.kTi|

* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe|

udHa.wog a “pa.rsi hul renaf laser ka.pi DHar”

kiriq pe! Pazhaw pe!!
Pa.rsi hulga.riya. ma.n moDon mohon tudu Tikinag pa.rsi hul nagam onol puTHI “pa.rsi hul renaf laser ka.pi DHar" bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa seneleD bHubxnesor re udHa.w sa.gunog a| savTE drama kHeloNd rusika ko la.giD ar miDtaf kHeloNd ga.THni poTob “joz Tirya.w bijoz banam jHa.l TumDag capza tamak” hoN udHa.w sa.gunog a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 October
2004
Vol -3
Issue - 50

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only