disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30 nobHembor
2004
THok-03 gele 52
sahta 1

lugu bOrO gHanta baze re DHorom DoroDiya. Puhu

lalpa.niya. (bokaro), 27/11/04 :- sanTaz kowag DHorom gaz lugu bOrO gHanta baze re 26/11/04 ar 27/11/04 hilog serma pura.w DHorom Dupuzub huy ena| naware jHarkaNd, bihar, beNgol, udisa eman kore kHon a.di ayma DHorom DoroDiya. puhu ko seter lena| 26/11/04 hilog Do lugu baba hag boNga THan re boNga bOrO huy ena| DHorom miDun ETohob re biha.r, beNgol, udisa, jHarkaNd ar asam kore kHon seter lan DHorom DoroDiya. Ko lugu buru DHorom gaz pahta kHon baha mala araw kaTe ko sepeq Daram keD kowa| ol ciki iTun asza pa.tHwa. gavTa, lal pa.niya. rin kuzi koza hoTeTe aTaf Daram sereq ucHa.n lena| peza ATaf Daram re TaheN kanay ma.n piTambor murmu, nowa re maraf peza lekaTe ti.ti.pi.es, lalpa.niya. rinij em. di. ma.n es. pi. cowDHuri seter e TaheN kana| arhoN ma.nan peza lekaTe seter e TaheN kana jHarkaNd monTri manoTan maDHobx lal sif| ajag gozo Te benaw akan miDtaf peza Daram ozag Do ajag Ti Tege udHa.w sa.gun ena| nowa lugu BOrO gHanta baze DHorom gaz uTHna.w la.giD arhoN 5 lakH taka renag ozag Daray Din rey benaw ocoya menTe a.di ketej aMaf Te sanam hoz Talarey cHa.tya.r keg_a| ti.ti.pi.es ag gozo sohoD Te Dorbar ca.ta.ni re miD jaher gaz hoN benaw akana|
    gota qiDa. Sarna DHorom renag ga.hir kaTHa galoc lena| miDun Tala re ra.ska. leka Te ayma totHa kHon seter lan enej sereq rusika boyha misiko hoTeTe hesej sekej enej sereq ko sapzaw leg_a| onako muDx re kaDowa taNd koca kulhi lal pa.niya., bokaro, maraf bOrO, giridi rinag ‘guru cela’ (DasaNy) enej, ol ciki iTun asza lal pa.niya. rin kuzi koza kowag lakcar enej sereq a.dige romoj lena| akHza BHa:guz muca.D re ma.n lobin murmu Disom hoz, sorkar, ti. ti. pi. es, savTA Dula.ziya. dakTor riTa borma (polaTe ran ha.tiq kHa.Tir) Teko  lugu buru gHanta baze DHorom gaz pahta kHon a.di gunman sarhaw e cal keg_a|

rajx_rapag re ol ciki cHaraw

rajxrapag (jHarkaNd) 28/11/04 :- likHon gozhon ciki cHaraw gavTa, ra.wlkela pahta kHon rajx rapag re ol ciki cHaraw  ka.mi sa.T ena| sanTaz kowag DHorom gaz rajx rapag Do niT ha.bij hoN ol ciki renag ahla kHon saha re TaheN akana | Teheqag ol ciki cemeD akHza re seleD lan koDo ma.n ka.rTik soren (kHat pargana), mohabir murmu, nogeNDro murmu, surenDro murmu, nonDo kisor soren, serwa murmu|

BHaroT jakaT sanTAz seceD semleD binid disembor 5 kHon

tata nogor, 29/11/04 :_ jHarkaNd, udisa, beNgol ar asam re sanTaz Te ceTAn, laTar ar Tanala canoc bida.w Daray disembor 5 kHon sanam pakaz ehobog a| joTo ponoT renag apan a.pin binid tHav ko menag a| Darakan mahaN re silabos korenag baTaw sorkar a.di lage haTaway menTe seneleD Do tHa.wka. akana| nowa seneleD Do niTog hyumen risorc eNd debxlopmeNt pahta kHon miD trost lekaTe manaw baTaw menag a|

SapzeT ATre

SanTaz kowag Dil Daze Do qel qamog TaheND martial tawar re| oka Do sanTaz hOL okTo renag a.di maraf nagam niT hoN rok roko onkage TiNgu akana| sorkar niTog ona iDikaTe siDo_ka.nhuN giDxra. bHazo (park) e benaw akag_a| onka ma miD koMre lamta reNgej giDxra. leka ba.gi gidi akana| menDo giDxra. kowag enej jof sapab lekaTe ba.nijog kana arbaf milwa. Kowag qapam tHav| sanTAz hOL renag sa.kHi lekaTe maMaf Do miD siqoaT Disom renag cotka hipizog kan TaheN 2001 kore ikHa.n niTog ona cirko aMgo akag_a tawar re say say ugli renag cHarlaw qelog kan TaheN ikHa.an niT ona ko joTo ko tasaw eseD kaD_a| nowa Do miD nagam ceTan re nahacar|
 BHaroT Disom re miD iNDxra. GaNDHiyag horog baNDe sab sapab ar tuti ta:di koroz taka kHorco kaTe ko ropHa DohoyeD kHan bHaroT sorkar iNgxrejx ko salag TupuD re gel gesay hozag upurum lebeD laNdHo Do a.Diba.si kowag bHa.la.y Do baf huy kog_a| miD lekaTe ona martial tawar menag lekan tHav reDo park bereD Do baf legx lena| arbaf kHan bereD kaTe Do ona la.giD miD ha.tiq re Doho huyug a| oka Do qel Tarage urumog leka qel qamog ma|
 men lekHan nagam Do miD bisan data kana ar onage niTog sanTaz arbaf a.Diba.si kowag e ra.puD akag_a| nowa iDi kaTe sanam a.Diba.si ko uyha.r a.cur Te huyug_a| sanTaz, muNda, lazka, ura.f, kHadeya kaTe Do Tis hoN baf bon setej la.huD keya|

ReNgej jalaTe sanTAz, nepaz kHon nalha basa

Ra.wlkela, 21/11/04 :- seDay kHon a.Diba.si ko rehMa a.guyeD akowag DHorom, akowag Disom, akowag pa.rsi sorkar manaw baTaw leuTa.r a.Diba.si ko laha keya menTe uyha.rog kan TaheNj| ceD cof miDtaf etketoMe sarej en geya| onaTese nepaz kHon sanTaz udisa renag jHarsuguda Te nalha basa ko relaw akana| nowa kaTHa Do ‘Disom kHobor’ salag maraf nepaz jilla. rinij gel eyay serma koza tHen kHon badayog akana| onkaTe sanTaz nalha basa koDo puNgel hoz jHarsugoda re bereDog kan bHuson iNdastrij (biriT) re ka.mi la.giD ko hej akana| niTog do ozagbereD ka.mi lekaTeko a.cu akana| maraf misTRi Do barsay ha.bij ko kuza.y akana ar aDom koDo jom qu kaTe Tina.g udij ko emako kana bafkin ka.y tHa.wka. Dazeyag kana| nowage sanTaz bira.Dx re uyha.r jof kaTHa Do ci jHarkaNd Disom ba.nij sav savTe sanTaz pa.rsi hoN manaw baTaw akana siqoT Disom hoTe Te| nofkage niT ha.bij sanTAz bira.Dx rin hoz nowa ko laha kaTe seceD ar a.sulog renag hor baf ko panTe jof a enkHan jHarkaNd rin sanam a.Diba.si ar sanTAz ko miD arpa laj bHaTaw la.giD etag Disom reko guTi ka.zmig a ezeDo baf kana|

SanTaz pargana re ol ciki poTob seter ena ikHa.n okoy ko pazhawa

SahebxgoNjx, 2911/04 :- jHarkaNd sorkarag kurumutu Te niTog laTar canoc aceTiya. Ko la.giD ol ciki poTob parsal kaTe sanam ol iTun aszaTe kul akana| nowa Do a.di seDay kHon arDAs ar boraT TaheN kana sanTAz bira.Dx pahta kHon| ikHa.n niTog nowa poTob ko okoye pazhawa nowage kukli rakab kana| jahaN Tina.g ge sanTaz maceT ko sanTAz pargana re menag kowa okoy hoN ol ciki ge baf ko ceD akag_a| onaTe niTog hahaza a.yka.wg kana aceTiya. Ko baf ceD hoco kaTe maceT ko maMaf ceD huyug a|
   hahaza Do arhoN nowa ge bujHa.g a, ol ciki hara buruyeD a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD kHon sa.T akaD siDx sakam renag jHarkaNd sorkar baf e manaw baTaweg_a| enkHan nava maceT oka leka reko a.cug TE nowa ol ciki TE sanTAz pazhaw lahag a| miD seT Te unku maceT (mare) ko la.giD ceDog asza hoN sorkar pahta kHon baf bereD akana niTog ha.bij| nofkan etketoMe re jHa.li akan Tin pahad (sahebxgoNjx) rinij maceT ma.n sibxlal tudi tHen kHon nowa kHobor Do gelej TuD akana|

horihor soren boNga Tala

rawlkela, 28/11/04 :- kiNjHir rinij ayar em. Pi. horihor soren Do Teheq a.yub 7.00 tazaf leaky boNga Disom ena| ajar Te ka.hil kaTe isPaT jeneral aspaTal re miD hapTa kHon kin ranog kan TaheNj|

SalkHan murmu Do koNgres Te uca.zena

tata nagar, 29/11/04 :- a.Diba.si koyij maraf rajx a.ri a.yureD ma.n salkHan murmu Do koNgres rajx a.ri gavTa Tey boloyena| gelpe yanag senen Disom hoz seneleD reDo soheD lekaTe udisa renag moyurbHoNjx ma.ci Khon soheD e TaheNya| ikHa.n 2002 serma re unkin Do jHarkaNd Disom pati kin bereD leDa| onaTEge gel puna.g Disom hoz seneleD soheD bakHra pucHim sifbHum (jHarkaNd) kHon kin TiNgu lena| oNdenag bacHon orjo reDo puna.g tHav rekin TaheNyena|
    a.kinag uyha.r Te jHarkaNd Disom sarna somiTi, jHarkaNd Disom kisan somiTi, jHarkaNd Disom mohila somiTi, jHarkaNd Disom mojxDur soNgx eman ayma gavTa ko oka seDog a baf badayog kana| Daray disembor 22 re soniya gaNDHi jamseDxpur hijug renag ka.mi hora menag a un uTa.r joTowag badayog a|
   sanTAz pa.rsi hOlga.riya. lekaTe aNs Dohog kaTe ar Tina.g ka.mi ko pa.rsi renag Tomba Dohoyena ona koge hoz koyog Doho re menag kowa| men Do rajx pa.rsi lekaTe manaw baTaw la.giD hoz ko kukli kana| a.Di ba.si kowag DHorom ‘sarna nehiN To jongoMna nehiN’ menTe hoNkraw leD ma.n salkHan murmuwag agam TA:gire hoz menag kowa| niTog salkHan murmu koNgres re bolo kaTe a.Diba.si kowag hasa, bHasa, hissa. IDi kaTe moca cahabog a To?
    IkHa.n hoz uyha.r Te huy ako kana a.Diba.siyag uyha.r maMaf re hoN unkin Do Diku kowag jumiDx re TaheN kaTegekin ura.l leDa|

raybar

(1) murmu kuzi, esel marsal sav saMes re soner kuzi la.giD napay ozag re bHa.gi javay la.kTi|

(2)  ka.rgaz re nalha kan besra koza la.giD ba.hu na.piT kuzi la.kTi| kuzi Do sorkari nalha kHane lageko rebena|

(3) soren koza la.giD ol savTe corok cika.M kusi savTe daNt mot ar rat pat ka.mi kuzi ba.hu na.piT hawaha.wi la.kTi|
* ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” sav ropoz pe |

bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa seneleD

bHubxnesor, 22/11/04 :- bHaroT jakaT sanTazi onoliya. hag 17 ag seneleD robinDro pondop re huy ena| 20/11/04 hilog maraf peza lekaTe udisa sira. monTRi manoTan nobin potnayek e seter lena| eTohob re guru gomke poNdeT ra.gHu murmu ag photo mohor re Diwa.za ba.Ti jereD kaTe seneleD e udHa.w keg_a| ugdHa.w kan okTo re manoTan potnayek e la.y keg_a ci sanTaz kowag reMha sorkarag luTur re rebeD kaTe menag a| ona reyag sa.ri ka.mi Do bica.r kaTe sur Din re sabog a| sira. moNTRiyag Ti~Te jiTka.r akan onoliya. ma.n kHerwaz soren (poNdeT ra.gHUnaTH murmu sirpHa.), dr. DomoyonTi besra (sa.DHu ram caNDx sirpHa.), ma.n lusa. Ram murmu (ma.jHi ram Das tudu sirpHa.), ar ma.n tHa.kur prosaDx murmu (2003 rinij onoMhiya. SirpHa.) sipHa. Ko cal lena| akHza muca.D re enej sereq badohi kowag hoTeTe ‘oT opel ma.nmi sirjon’ ka.hni ceTan miD a.di uyha.ranag enej sereq ko soDor leg_a| 21/11/04 hilog Do sanTaz savTa uTHna.w ka.mire kurumutu akaD 100 hoz gavTA pahta kHon dr. DamDor ra.wT (poNcayoT rajx monTRi) ag Ti~Te sirpHa. ko cal lena| seter lan ga.gHuziya. ko muDx re manoTan pruTHibi ma.jHi (galociya. Asam sorkar), manoTan upen kusku (a.Diba.si uTHna.w monTRi beNgol sorkar), manoTan suDa.m ma.rdi (em. Pi. bHoNjx Disom), ma.nij DrowpoDi murmu (em. El. E)|
    nowa seneleD re a.di gotaf nawa poTob udHa.w sa.gun lena| robinDro mondop renag raca re poTob paTa, ciTa.r poTaw, sereq jeset, bHidiyo albom eman korenag bajar lagaw lena|


sanTAzi pa.rsi jiTka.r mahaN

ra.wlkela, 30/11/04 :- calawen serma 22/12/04 hilog siqoT Disom renag ira.l DHap re sanTAzi pa.rsi aNgoc lena| a.di serma pa.rsi hOl la.dHa.y renag kuza.y sorkar e emaD bona| nowa sanTaz kowag nagam kaTHa kana| ona uyha.r Doho lekaTe sarna Disom jaher, sektor-1 pahta kHon hijug kan 22/12/04 hilog Do ona “sanTazi pa.rsi jiTka.r mahaN” lekaTe manaw renag e tHa.wka. akag_a| ona re maraf peza lekaTe nevTa menag kina manTan syam sunDor hoNsDag (di.ay.ji), ar ma.nan peza lekaTe manoTan lokHon besra, lal mohon ma.jHI| miDun re sanam ko seleDog la.giD jaher gaz kumut rinij sekretari ma.n jaskan prosaDx murmuy Du~Dela akag_a|

 “kuva.r murmu” rel Tey tHokor goj ena

kodoroma, 28/11/04 :- seTag 3 tazaf leka rel re ka.mi kan hoz kuva.r murmu Do ka.mi kan okTe rel ga.di Tegey tHokor goj ena| rel sozok benaw re labaDHiya.w okTe ga.di seterog baf e ThiT lag_a| ona ga.di renag meMheD caka Te Ten enTe hozmo Tay kecag ena| kuwa.r murmu Do bana kata a.Tu, Tiriq piz, moyurbHoNjx jilla. Rinij kan TaheNj| nuy Do bi. essi. Sa.T kaTe ha.lige nowage ka.mi rey kHoNja lan TaheNj|

jHarkaNd sira. monTRiyag busub mutHa.n aTar

gHatsila., 25/11/04 :- kuMbi ar Tili ko a.Diba.si re mesag biruD Te a.Dibasi pa.tHwa. gavTa julus ko odok leg_a| muca.D re teson cHok re sira. monTri ma.n orjun munda hag busub mutHa.n re seNgel ko jereDaD a| kuMbi ar Tili Do lahanTi ja.Ti kana ko| unku ko a.Diba.si re mesag Do a.Diba.si kowag hok rej lekan kaTHa kana| nowa a.Diba.si pa.tHwa. gavTa rinij parseT ma.n lokHon ma.rdi, jogo parseT ma.n proDip haNsDag, mohenDRo naTH murmu, robin mahali, palton murmu, sumiTro pal, moNgol ma.rdi Tekowag a.yurTe julus Do pHul duNgxru cHok kHon ehob kaTe teson cHok re muca.D lena|

sibu soren Dohza Te koyla monTri

Dilli, 27/11/04 :- lahaTe  koyla ar kHaDan  monTRi TaheNkan ma.noTan Disom guru sibu soren rajari renag ba:rdu Te monTri ga.Di kHon e qur lena| pun boNga monTri ga.di kHon ocog e TaheN kana| Tobe ona ba:rdu parom cabayena| bHaroT sorkar aj tHen pa.Tya.w bay hiziq akaD Te Dohoza Te arhoN bHaroT rinij koyla ar kHaDan monTri bHa.ruwa.y gog aDeya|

Rajx_rapag re “jaher ayO jaher gaz” re boNga bOrO ehob ena

Rajx_rapag (hajari bagx) 28/11/04 :- jaf baha Tupuna.y gHat re aborin boNga bOrO ko siDHo lan jagare laha Te monDir benaw lana| Tobe pe serma gan laha kHon ar miD gotaf jaher gaz “jaher ayO jaher gaz” bereD akana| oNde abo rin sanTaz boyha ko jaf baha a.Tu Tayom niT Do boNga bOrO ko ehob akag_a| abo nayke hoTeTe nowa jaher re boNga bOrO huyug kana| jaher hoN benaw ehob akana| nowa jaher gaz renag bereD ka.mi re parseT lekaTe ma.n rajaram haNsDag Tikin menag kina|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 November
2004
Vol -3
Issue - 52

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only