disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 16 disembor
2004
THok-03 gele 53
sahta 1

manwa a.yDa.ri mahaN manav

ra.wlkela, 11/12/04 :- nehru mayDan re manva a.yDa.ri mahaN asra gavTa Ta.ri re manav ena| manwa a.yDa.ri iDi kaTe baf baday Te hoz ar miD hozag a.yDa.riy lotoma| ona iDikaTe Teheq Do manva a.yDa.ri mahaN menTe gota Disom re manaw ena| ona lekaTe ra.wlkela rehoN nova mahaN manav huy ena| a.s.r.a. gaVTa hak Ta.ri re| maraf peza lekaTe seter TaheN kanay manoTan sofkor lal kejxriwal (manva a.yDa.ri soheT), ma.nan pza lekaTe seter ko TaheN kana manoTan moDon mohon tudu, luis toppo, ma.nij ombika Das| sofkor lal kejxriwal e la.y keg_a ci manva a.yDa.ri iDikaTe baf ko baday jofkana ona kHa.Tir aj pahta kHon sur Din re ka.mihoray ehoba la.giD ma.nij ombika Das e men keg_a ci kuzi ar giDxra. ko ceTan re nahacar huyug kana ona ko sahay la.giD ajag gozo sara Din qamog a| manoTan moDon mohon tuduy la.y keDa ci sidul tHav jahaN Do a.Diba.si jaga kana ona kore hoz ko komog kan iDi kaTe ona sidul jaga renag ma.n ocogog kana ona kHo.Tir sanam ko manva hok a.yDa.ri baday a.di ge la.kTi kana|

poNdeT ra.gHu murmu ag mutHa.n  bereD

ba.rpaDa, 10/12/04 :- Darakan pHebruwari caNDo re guru gomke poNdeT ra.gHU murmu ag say serma janam mahaN manavg a| 4 ekor jaga re sanTaz kalcural kompleks benavg kana| ona kompleks rege poNdeT ra.gHu murmu ag mutHa.n hoN bereDog la.giD| nova benav re ka.wdi gozo hoN la.kTig kanTe gorojag kan lhoz ko ra.wlkela aseka suTreT ma.n moDon mohon tudu tHen say kHon ba.zTi taka Dape ja.ni ko em keya menTe kumut pahta kHon gota akana|

candil re koyla monTri

ica.g gaz (candil), 12/12/04 :- bHaroT sorkar koyla monTri Disom guru ma.n sibu soren ica.g gaz sur candil dem heliped re ajag helikeptar Tey aMgo hej lena| ajag galoc re men keD a ci sanTAz ag pargana bebosTa Do a.di soros a| nova pargana bebosTa iDi kaTe sanTaz savTa re em jutij (Dahejx) ba.nug a| seceD savTa la.yug kan hoz niT ba.hu biti ko em jutij (Dahejx) kHa.Tir seNgel re jiwiD Teko aTareD kowa| Tobe nova ko kHon baqcawg la.giD sanTAz ag pargana bebosTa etag ja.T rin hoz ko paNja huy akowa menTe pargana (boNgasen) nokul besra hag mutHa.n bereD sa.gun okTorey la.y soDor keg_a|

saMes cepeD hepraw

Tiriq, bHoNjx (udisa), 10/12/04 :- calawen 08/12/04 ar 09/12/04 hilog Tiriq blok renag ra.nisahi iTun asza re saMes cepeD hepraw huy ena| oNde a.di lekanag jinis ko a.gu leg_a| hoz sikna.T lekanag muDxre guru gomke sanTaz Tanala ol iTun asza san Da.zma. kHon miD jinis ko a.gu lag_a| saTab Do TaheN kana dHifki kHon saMesiya. CeD leka re misin e benaw keg_a| ar ol ciki poTob ko a.di ayma a.gu lena| a.di hoz ko jawra lena| ona ma.Dxre Tiriq blok bi. di. O ar guru gomke sanTazi birDa.gaz daNdbus rinij galociya. manoTan nonDo lal kisku hoN seter kin TaheN kana savTe ayma asza rin maceT maceTani ko seter ko TaheN kana|

SapzeT ATre

 1855 renag SiDu_ka.nhuN sanaTaz hOl  Tayom sanTaz ko quTum Te benaw lana sahebx sorkar ag Ti~Te sanTaz pargana| ona renag 100 sal Tayom sanTaz ko sanTazi pa.rsi hOl ko salgaw laDa bHaroT sorkar tHen| nova pa.rsi hOl Do bar lekaTe sapzaw lena| eTohob Do kagajx kolom Te sumuf ge huyug kan TaheNj| oka re miDun kore qapam kaTe roz baza ar arDas sakam Te sorkar tHen cal ge huyug kan TaheNj| nofkan kagojx kolom la.dHa.y Do a.di Din DHa.rij ge ca.lu lan TaheND|ozag bHiTrire goNDXraw kaTe sumuf arDAS sakam sorkar tHen bHejag kan TaheNj|
  Tobe ba.y ba.y Te rajxniTi hozag gozo hej iDiyena| rajxniTi hozag bin Gozo Te ceka bHala ona aNgoc ke? CekaTe ira.l DHap re aNgoc Do rajx Dorbar rege Dorbar gotag a| Dorbar re apnar hoz uskur  loza Do a.di ge la.kTi TaheN kanA|
Tobe ozag goNDxraw la.dHa.y Do ba.y ba.y TE cabayena, ar sozokre goNDxraw,relga.di, motor ga.di tHakeD la.dHa.y ehob lena|   ehob lena pa.rsi sagaz jahaN udisa, bihar, beNgol e lebeD leg_a| nova Te hozag mon re moNgoD moNgoDog kan seNgel DHa.w DHa.w jul rakab ena| sanTaz bHasa morca,ol ciki pa.tHuwa. gavTa eman ag umul kHon  sorkar sav nofkan TupuD Do sa.gun lena| nuna.g serma  la.dHa.y renag  kuza.y ge bHaroT sorkar Do sof huy aDeya 22/12/03 hilog, jahaN hilog sanTazi pa.rsi Do bHaroT sorkar ag pa.rsi lekaTe ira.l DHap rey aNgoc sa.ri keg_a| sanTaz pa.rsi aNgocog  Do sa.rige sanTaz ko sumuf Do baf, Disom Rin sanam a.Diba.si la.giD a.di ra.ska. ar gorobx renag kaTHA kana, cekaTe nova maMaf Do a.Diba.si pa.rsi Do bafge aNgac lena| onaTe ar a.Diba.si pa.rsiko agam Dinre  ira.l DHapre aNgocog renag hor Doy qam tHik keg_a| ona kHa.Tir sanTaz sumufag Do baf, nova Do sanam a.Dim kowag jiTka.r nagam kana|ona Te disembor 22 Do sanam paza “pa.rsi jiTka.r mahaN” menTe  manawg ma|
   miD serma pura.w ena aNgoc kaTe| niT abo kowag bHa.ruwa. hamal akana| niT ha.bij beNgol re “sanTazi ekademi” bereD ena| udisa renag sombolpur lapHaf birDa. gaz re “sanTazi THar” jHijx ena| niT uniyon pabxlik sarbHis komison re abo rin heprawg ko sanTazi Te ko ol keya| Tobe niT ha.bij abowag silabosko tHa.wka. a.wri bo benav a| sa.ri la.dHa.y Do a.wri ge  cabag a, Tobe niT ge ehob ena----|

kolaykuNda. Re ha.Ti ag ojx

kolaykuNda., 15/12/04 :- Dolma buru ha.Ti kobeNgol seD parom kaTe kolaykuNda. SeD re ojx ko ehob akag_a| nuku ha.Ti got Do 50 gotaf gan menag kowa| ha.Ti ko ba.Dx ar a.Tu ozag kore ko DaMan kana| Tina.g gan ozag hoNko ra.puD akag_a| ha.Ti boroTe qiDa. hoz bako ja.piD ke kana| ha.Tiko ozag re ha:di renag so Te nevTa akaD ko leka ko hijug kana ar ozag ra.puD kaTe ha:di ko quyeg a ar bul kaTe ojx Tako deherog kana menTe baday qamog kana|

je. Em. em. ag cawle, taka jogaz

korondi, tata nagar, 15/12/04 :- jHarkaNd mukTi morca rinij ga.kHuz ma.n romes haNsDagag a.yur Te korondi re mimiD cupuD cawle ar mimiD taka kaTe ozag ozag uHa.w ehob akag_a| Darakan bHot la.dHa.y re je. Em. em. jiTka.r kaTe Disom guru ma.n sibu soren jHarkaNd sira. monTri ga.Di re Duzub ocoy la.giD nova ka.mihora Do sab akana| Teheqag nova cawle, taka utHa.w re seleD lana ar koza kuzi koDo ko TaheN kana ma.n gurba. HaNsDag, kapiram haNsDag, ma.nij sakrohaNsDag, bahaDur kisku, montu paTro, raju paTro ar savTen ko|

uyliyom ma.rdi pulisag jalam re jHa.li

ra.wlkela, 15/12/04 :- saranta bir kHon TupuD rinij lolo haTaf uyliyom ma.rdi Do hola 14/12/04 hilog ra.wlkela pulisag jalam rey jHa.li yena| uni Do lahaTe huy lan a.di gotaf hoz ar pulis ko gogoj re naykey TaheN kana| jHarkaNd ren 45 pulis ajag ganag gogoj jalam re jiwi ko cal leg_a| hola bHaluloTa teson re ra.wlkela pulis ag haboz rey pazaw ena|
    nuy uyliyom ma.rdi Do dumka. Jilla., kHoDa sa.ru a.Tu rinij kanay| bepar re soner digxri hasol kaTe hoN ca.kri nukri ko baf qam kaTe nova lolo haTaf gavTa renag Tazam hor rey Tazam leg_a|a.Dim a.Diba.si la.giD 13
lakH taka

tata nogor, 11/12/04 :- purubx sifbHum re TaheNn kan a.Dim a.Diba.si jemon birhoz, kHadeya eman ja.T ko muMuT dahar Te a.gu ko la.giD bHaroT sorkar ka.miy sab akag_a| nuku hoz kowag arjaw deher oco kaTe hoz leka jiwiD ocoko la.giD sorkar e uyha.r akag_a| ona kHa.Tir purubx sifkHUm re TaheN akan a.Dim ja.Ti ko sala kora ar cacas saman, Dag poNp eman ko ha.tiq akowa| joTo blok re nova uyha.r Do sorkar e sa.ri ocoya|

sozok re tHokor Te goj

tata nagar, 11/12/04 :- tata nagar ar candil Tala renag rajx sozok re miD hoz ga.di Te tHokor Tey goj ena| goj akan hoz Do kurli a.Tu ribij cHotelal ma.jHI kanay menTe baday qam akana| ajag umer Do 40 sal gan huy lena|

nokul besra hag mutHa.n bereD

candil, 06/12/04 :- hijug kan 10/12/04 hilog nokul besra hag mutHa.n koyla monTri Disom guru manoTan sibu sorenag Ti~Te udHa.wog a| nokul besra Do paTkom rinij parganay TaheN kana| 10 disembor Do ajag janam mahaN hoN TaheN kana| onaTe paTkom pargana janam mahaN menTe ina. hilog Do manawg la.giD|

ra.wlkela boNDx

 ra.wlkela, 10/12/04 :- ra.wlkela ka.rgaz benawg oboTa re oT hasa calaw akan hoz ko niT ha.bij ka.mi re bako a.cu akana| maMafag ol Tol lekaTe ka.mi a.cug kaTHa Tobe nova ol Tol ko baf ka.mi kan kHa.Tir hasa calaw akan hoz ko Teheq ra.wlkela ko boNDx keg_a| seTag 6 tazaf kHon a.yub 6 tazaf ha.bij boNDx ko hoho leg_a| bo-boNDx ko rif-rod renag sektar kHon ka.rgaz senog hor obHarbrijx re hajar hajar hoz sozok Talareko giTij lana| sozok Talare seNgel ko jul leg_a| ona kHa.Tir ka.rgaz senog ko tHakeD enTe ka.mi bako sen DazeyaD a| ga.di motor Da.z boNDx lena| sorkari opHis, beNk, Dokan bajar joTo ge boNDx lena| bo~boNDx koDo pe isi gan Do pulis hajoT rey kHa.z keD kowa| Tobe sorkar nova kaTHay Tula.yay meTaT koTe sozok jam kHon ko saha lena|

raybar

(1)  Ca.mdru besra la.giD ol pazhaw (a.di kom re +2 ) sa.T akaD esel marsal kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(2)  haNsDag koza la.giD metrik pas kuzi sav acar bebHar napay TaNhen kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(3) ma.rdi koza udisa renag rajxgaz rey ca.kriya uni la.giD esel marsal daNt moNt ka.mi olog kuzi la.kTi|

(4) soren kuzi la.giD esel marsal cHATa Dare la.kTi|

(5) baske koza, inkom teks, ra.wlkela re nalha kan la.giD esel usul kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* kusi kupusi re, gonpon, ol pazhaw re aMgo rakab menag_a|
* sa.ga.y sa.ri la.giD Disom kHobor sav sa.ga.y Dohoy pe|

pa.lidi re ciNdu enej hepraw

pa.lidi, (ra.sun copa) jHarkaNd, 10/12/04 :- udisa jHarkaNd sima. Re jaw serma leka nes hoN miD Dinag ciNdu enej hepraw huy lena| nova re 25 gotaf Doz ko seleD lena| nova hepraw re  eTohob sirpHa. Do maraf saDom (udisa), Dosar sirpHa. Do kHaNdadera (udisa), Tesar sirpHa. gada sa.y (jHarkaNd), punag sirpHa. Do maraf buNdu (udisa) ko amet ana| sirpHa. capal akHza re maraf peza lekaTe setere TaheN kana ma.n hadi ram sorDar| nova hepraw Do birsa. memoriyal klobx ag Ta.ri re a.di seDay kHon serma ke serma huy a.gug kana|

bir birsa. klobx jiTka.r

tata nagar, 12/12/04 :- ba.gun a.Tu renag birsa. klobx Do sopolo spotif 5-0 gol Te pa.du kaTey jiTka.r e benaw ena| birsa. klobx rinij lal mohon haNsDag ekla Te 3 (hatrik) gol e em leg_a| lal mohon haNsDag Do turnamet re pleyar op Di turnament sirpHa. hoNko cal aDeya| jiTka.r kap salag 4,000 taka hoN birsa. klobx e qam keg_a| sirpHa. capal akHza re seter e TaheN kana manoTan sonDipon cokroborTi|

ol indiya sanTazi ejukeson bodag sanTazi binid

tata nagar, 01/12/04 :- ol indiya sanTazi ejukeson bod ag Ta.ri re sanTazi binid huyug a| jHarkaNd, beNgol, udisa, asam renag a.di gotaf tHav e nova binid Do sa.Tug a | jHarkaNd renag purubx sifbHUm, jamTaza, udisa renag moyurbHoNjx, pucHim beNgol renag puruliya., bafkuda, jilla. Re binid Talma jHij akana| binid huy renag 60 Din BHITri re nova renag orjo Do cHa.tya.rog a menTe ka.wnsil renij parseT e men akag_a|

kuMbi a.Diba.sig renag sirga.D la.dHa.y

tata nagar, 02/12/04 :-kuMbi ko a.diba.si sanayeD kowa| nova iDikaTe jHarkaNd re a.Diba.si ko ona renag sirga.D la.dHa.y ko hoho yeDa| a.Diba.si cHaTro soNgH rinij parseT ma.n comra Linda nova renag a.di Dozhoy biroDx akaD a| a.Diba.si re kuMbi niTog mesag sanayeD kowa| Tobe nova Tis hoN baf huy keya| nova kHa.Tir sozok Te a.Diba.si ko aMgona ona Tayom kot kucri, ponoT gomke ar Disom gomke hoN kin gHerawg a|

ca.si ko cas insurens ko qama

cakza, 10/12/04 :- jahaNy ca.si ko cas re insurens ko benaw oco lEDa ar noTe cas baf huy lana, onkan ca.si Do insurens taka ko qama| rajx nagar, kHorsuva, kuca.y blok ko nes Do kom Dag ja.zi  iDikaTe akal akaD ay| ona korin ca.si yag haloT qel kaTe nofkan ka.mi hora Do haTaw akana|

ka.mi renag kuza.y – gel serma jihol

gHatsila., 05/12/04 :- gHoza banDHa sur nuTon di re kuzi jobor laDe kHa.Tir Turuy hoz ko jihol keD kowa gel serma| nova kHarap ka.mi renag bica.r Do 2001 sal kHon huyug kan TaheNj| nuku Turuy hoz Dusi ko qam enTe nova kuza.y Do aTaf huy akaD kowa| Turuy hoz Do ko huyug kana – suDa.m murmu, kHoDxda murmu, goDHray murmu, joDHa murmu, bama murmu ar Da:Du murmu|

Daray bacHon re je. Em. em. Doy gavTaya

Bokaro, 07/12/04 :- jHarkaNd re joTo sit re je. Em. em. Do aj rin niT gavTa Dozo sav mesa kaTey la.dHa.ya| hijug kan bacHon re bi. je. Pi. Do jHarkaNd kHon muca.D huyug a menTe koyla monTri Disom guru monoTan sibu soren e men keg_a| ar jHarkaNd re sira. monTri Do bacHon renag jiTka.r Tayom e bacHonog a|

SanTazi
drama unuDug

tata nagar, 02/12/04 :- ba:gi asza balijudi hoTeTe joypal ta:di korondi re drama huyug a 11-12-04 hilog| drama rinij onoliya. Do isor soren| drama sapzaw ocore menaya a.Diba.si klobx, kinudi|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-16 December
2004
Vol -3
Issue - 53

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only