disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 disembor
2004
THok-03 gele 54
sahta 1

oT Dulka.w Te  sara Dag

Cenay, 26/12/04 :- indonesiya Disom sur Doreya Tala re oT Dulka.w Te Doreya Dag bHaroT, srilofka, THayleNd, bafNgxlaDes seD Dag lale cape hej ena| a.di hoz Dag sara re kHaNjog huy aD kowa| seTag 6.30 tazaf leka oT Dulka.w ena Doreyag Talare| onaTe Doreya Dag dHew a.di rihit Te bHaroT Disom renag cenay, Andaman nikobor eman seD le hej ena| ozag usul Te Dag hej ena| Doreya sur renag a.Tu azaf joToy a.Tu bohel keg_a| nova Te a.di hozag jiwi narba kHarba yena|

150 ag siDu_ka.nu hOl mahaN

Dumka., 31/12/04 :- 30 june 2005 Do SiDo-ka.nhuN sanTaz hOl renag 150 serma huyug kana| nova nagamanag 150 ag hOl mahaN a.di jak jomok Te manavg renag luyha.r akana| nova nagamanag hOl mahaN manav hoN nagamanag ge huy ocoy la.giD siDo - ka.nhuN lapHaf birDa.gaz pahta kHon uyha.r akana| ona kHa.Tir Darakan 23/01/05 hilog siDo – ka.nhuN lapHaf birDa.gaz re maraf Dupuzub hoho akana| nova Dupuzub re jHarkaNd, beNgol, udisa, asam kore kHon hoz ko seleDog la.giD|

ol ciki pa.tHuwa. GavTa sira. monTri sarhaw

rayrompur, bHoNjx 27/12/4 :- sombolpur lapHaf birDa.gaz re sanTAZi Te pazhawg renag Daw qam en kHa.Tir ol ciki patHuwa. GavTa koza ko sira. monTri manoTan nobin potnayak e qapam ena| nova kHa.Tir manoTan monTRi a.di gunman sarhaw ko cal aDeya| arhoN a.di lage onka ge uTor udisa lapHaf birDa.gaz, ba.rpaDA re sanTazi ha.tif jHijum menTe ko nehoNr keDeya|

Rajxgaz re pa.rsi jiTka.r mahaN manav

BHubxnesor, 22/12/04 :- 22 disembor 2003 re sanTaz pa.rsi ira.l DHapre aNgoc lena| ona lekATe 22 disembor Do pa.rsi jiTka.r mahaN lekaTe rajxgaz renag sucona bHobon re a.di ra.ska. seleD manavena| a.Dim owar jarpa, caNDo mamo kumut, ar rajxgaz mohiza somiTi ag Ta.ri re nova jiTka.r mahaN Do sapzaw lena| maraf peza lekaTe manoTan Debasis nayek (monTri) seter lena| kaTHa badohi lekaTe manoTan megHray murmu seter e TaheN kana| ma.nan peza lekaTe seter ko TaheN kana manoTan coyTon prosaDx ma.jHi (em. el. E), Birbol ma.jHi, coyTon prosaDx ma.jHi, ka.ru murmu| akHza lazawna re TaheN kanay ma.nij DrowpoDi murmu (em. el.e), akHza bHaNgoz ar sarhawnay cal keg_a manoTAn maNgaT murmu|

jegeTa.ri aDiba.si miDun

sombolpur, 19/12/04 :-jegeTa.ri aDiba.si mIDun sombol pur lapHaf birDa.gaz Ta.rire huy ena| jegeT rin sanam Disom kHon a.di ga.hir uyha.ran gomke nova reko seleD lana| sanTaz a.Diba.si ko ceTan re galoc re ba.zTi hozag bica.r TaheN kana| ona muDXre boyha biswo naTH tudu ag nava poTob “sisu savheD” udHa.w sa.gun lena| udHa.w leD ay pHrans Disom renag tulus lapHaf birDa.gaz kHon seter lan manwa saMesiya. ma.ni  Karin| ra.ska ar hahaza kaTHa Do nova kana nuy Do a.di pusta.w sanTa zroz e badaya|

SapzeT ATre

okoy Do ol pazhaw ge ba.nug, okoy Do nasenag ge| abo savTa re nofkan hoz Do a.di ge menag bona| cas bas kaTe, jahaN leka ka.migem men ka.mi kaTe arjaweD kana ar apnar apnarag ozag calaweD kana| cas bas savTe hudiq seMa bepar hoN kaTe arjaw  jutij
 ka.mi rehoN lagaw menag kowa| Tobe ba.y ba.y Te  olog hoz bo saNge iDi goD akana| a.di ol pazhaw hoz ko saNge akana| olog pazhaw asza hoN tavheN tavheN bereD akana| jahaN re asza baf TaheN kana, oNde niT gel gotaF asza, onka ge kolejx ar lapHaf birDa.gaz kohoN tavheN ge bereD ena| niT joTo ge ayi. E., bi. e., em. e. iqjiniyar, komputar em. si. e. eman lekan digxri akaD hoz menag kowa| digxriTE a.dige kisa.M hoz menag kowa| Tobe kuli lekHan em roz em aNjoma-bekar giya.q| unag pazhaw kaTE bekar la.yug Do a.di lajaw, Duk ar bHABXna kaTHA kAna| baf ol pazhaw hoz enTe Tis hoN bekar bako la.yug kana| baf bekar la.yug la.giD palen arhoN Tina.g co secED la.kTI| cekaTe sa.ri seceD Do onage, jahaNTe miD hoz ajag kataTey TiNgu keya| miD hoz sa.ri secED baf qam akaD Te baf E TiNgu ke kana ar bekarog e cHa.tya.rog kana|

JotoMi re sports

JotoMi, udisa, 25/12/04 :- kimi gavTa, jotoMi yag Ta.ri re 25/12/04 hilog sports huy ena| jotoMi bajar rin a.di ayma hoz nova sports reko seleD lana| maraf peza lekaTe ayar seceD monTri (Udisa) manoTan coyTon prosaDx ma.jHI ar eraT Tikin seter kin TayeNya| galoc re manoTan coyTon gomke ol ciki Dula.z ar ona renag joTo ko la.kTi kana menTe men keg_a| ma.nan peza lekaTe manoTan somonaTH haNsDag e hej seter lena| sports rin parseT ma.nij manko murmu  ar jogo parseT lekaTe ma.nij aloboTi kisku Tikin ka.mi a.di suguz Tekin huy parom leg_a|

SanTaz pargana re sohray

Dumka., 26/12/04 :- sanTaz pargana re sohoray parabx 08/01/05 kHon ehobog kana| sanTaz pargana men lekHan Do dumka., pakuz, godda, sahebxgoNjx, jamTaza, DewgHor eman jilla. Ko kana| nova bHegeD giridi kore hoN nova okTo rege sohoray parabx huyug la.giD| dumka. Bajar re nova sohray parab renag gHamagHuz a.di TeD atkarog a|

sanTaz iqjiniya.r ag serma pura.w miDun

bafgalor, 26/12/04 :- sanTaz iqjiniya.r gavTa bafgalor pahta kHon 24/12/04 ar 25/12/04 hilog Dupuzub huy lena| 24/12/04 hilog a.yub  bHaroT Disom renag sanam totHa kHon sanTaz iqjiniya.r ko bafgalor ceptar kHon Daram Dag huy lena| gavTa rin parseT ir. megHray tudu, suTreT dr. ka.nha.y lal haNsDag, jayreT ir. Sujon besra ar bafgalor ceptar parseT dr. romes conDro haNsDag savTa iDikaTe galoc ko samaf leg_a| Dilli, mumba.y, mosabuni, cenay, ra.wlkela, tata, bisakHa potnam, bHubxnesor, nalko, kHozogxpur, kore kHon iqjiniya.r ko setera|  sanTaz savTa renag sa.ga.y iDi kaTe ir. Sa.lkHu ma.jHI sanTaz kowag Tazam dahar ar tHav iDi kaTe ir. SonaTon ma.rdi ag galoc a.di ge aNjomjof leka huy lana| Dosar hilog Do jom miD ar galoc habelparu re huy lana| a.di lekan hepraw savTe laj ojHzaw ar mone ra.ska. kHa.Tir TumDag tamak ag Taz Te joTo hozag jaNga kolsa lena| a.yub beza ar hoN rusika orkestra, tata hoTe Te sereq siNga.z usara lena| orkestra rin rusika umapoDo murmu, ar binDu murmu ag litHur azaf Te joTo hoz ko ba.y lena| Tobe enej rusika kohoN a.di geko saNge lena| bafgalor pahta kHon tata, ja.Dugoda kore kHon enej rusika ko akowag savTa renag enej sereq ko samaf leg_a| akHza Tayom Te onka kHuz lana oNde do joTo ge enej re sereq re ko ba.y lana ar oNde Do qeqel hoz ge bako TaheN kana| Daray Dhawag Dupuzub Do ra.wlkela re huyug menTe parseT ir. megHray tuduy cHa.tya.r keg_a|sanTazi pa.rsi jiTka.r mahaN

ra.wlkela, 22/12/04 :- 22/12/04 hilog bHaroT renag ira.l DHap re sanTazi pa.rsi aNgoc lena| onaTe disembor 22 ma:hiT Do sanTaz ja.Ti la.giD nagamanag mahaN kana| ona nagamanag mahaN ra.wlkela renag sarna jaher gaz re a.di ra.ska. seleD manaw ena| onare maraf peza lekaTe manoTan syam sunDor haNsDag (di. ay. Ji) , lakHan besra, ke. Si. haNsDag, dr. kHiroDx coNDxro behera, ma.nij soyzo baza pujHa.ri eman seter ko TaheN kana| manoTan syam sunDor haNsDag men keDay ci sanTaz pa.rsi ira.l DHap re aNgoc en Tayom sanam sanTaz ag bHa.ruwa hamal akana| ona kHa.Tir onoliya. sumuf Do baf Tobe sanam hoz ag nova bHa.ruwa. kogx re mesag legx kana| kalom ag nova Din Te nanay napay poTob 5 gotaf Do ra.wlkela kHon parsalog a| ol ciki onol hepraw, ciTa.r hepraw re jiTka.r lan ko maraf peza hag Ti~Te sirpHa. ko cal lena| akHza eTohoz re es. ke. Di. e. bi koza kuzi ko enej sereq ko uDug leg_a| muca.D re ja.hira:gi sereq rusika o sereq ko a.MTi leg_a| akHza ka.mi lazaw re juza.w TaheN kan kin ma.n gHa.siram soren| sektor-1 ma.jHi baba ma.n bHa.giroTHi haNSDag  miDun bHa:guz kaTHay cal leg_a|

sa.ri ge savTa Dula.ziya. –
ma.n piTHo hembrom
 
nuvagaN, (bisuy, bHoNjx) 27/12/04 :- qel lekHan gem urum goDeya sa.rige savTa Dula.ziya. ma.n piTHo hembrom Do| nuy hoz Do savre hudiq tamak anTe DaMan ay a.Tu a.Tu| ajag tamak ru~ ajom Te hoz Da.z odok len kHan gE aDoy ehoba Tay ajag savTa DULA.Z binTi|ol ciki pasnaw, DHorom Dug Doho Do ajag Dina.m Din bebxsa kana| ajag kurumutu kHa.Tir niT TiNgu Daze akawag_a moMDa re Disom jaher  ar ol ciki unusul asza| nuyag nofkan ka.mihora Te noza totHare hoz tHen nava cirga.l e a.gu Daze akawaDa|

rupi soren kHorsuva kHon e la.dHa.ya

ra:ci, 31/12/04, :- Disom guru sibu soren jiyi juri ma.nij rupi soren Do jHarkaNd mukTi marca pahta kHon kHorsuva sit kHon e bHotrey la.dHa.ya| la.dHa.y Do siRa. monTri manoTan arjun munda sav huyuga| rupi sorena g janam a.Tu Do ca:dil sur DhaTkidi re, onaTe kHorsuva koDo bes leaky badaya ar aj hoN hoz bes lekako baday akaDeya| onaTe noa bHot la.dha.yre ajag jika.rog Do tHa.wka. geya menTey men akaDA|

Rabaf uTisuTi

Ra.yrompur, 28/12/04 :- nog_oy miD hapTa gan huy ena ra.wlkela re rabaf deher ge aNt atkarog kana| rabaf Te hoz qiDA. bahre Te bako odok ke kana| hazam_budHi era kowag Dosa ma Ta:huge beba.zij a| segeNl bursi sav sa.ga.y Tako deher ge ko seMa akaDa|

raybar

(1) Ca.mbru besra la.giD ol pazhaw (a.di kom re +2) sa.T akaD esel marsal kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(2) haNsDag koza la.giD metrik pas kuzi sav acar bebHar napay TaNhen kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(3) ma.rdi koza udisa renag rajxgaz rey ca.kriya uni la.giD esel marsal daNt moNt ka.mi olog kuzi la.kTi|

(4) soren kuzi la.giD esel marsal cHATa Dare la.kTi|

(5) baske koza, inkom teks, ra.wlkela re nalha kan la.giD esel usul kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* kusi kupusi re, gonpon, ol pazhaw re aMgo rakab menag a|
* sa.ga.y sa.ri la.giD Disom kHobor sav sa.ga.y Dohoy pe|

GHAtsila. Re say serma iDi kaTe galoc

Ghatsila,31/12/04:--guru gomke poNdeT raghunaTH murmu ag say serma janammahaN manaw kHATir hijug kan 9/01/05 hilog hoho akana| galoc Do gHatsila kolegx re huyug a seTag kHon| sanam hoz nova re seleDog la.giD aseka ar say serma janam mahaN manaw kumut pahta kHon nehoNr akana|

JHarkaNd boNDx,
KuMbi aDiba.sig sirga.D Daram kHaTir

tata, 18/12/04 :- kuMbi ko aDiba.si Te mesag sirga.D DARAm a.Diba.si gavTa jHarkaNd boNDx ko hoho leg_A| nova boNDx a.di jur huy ena| rel, motor  caka jam lena| nova boNDx Do  jHarkaNd renag gel gotaf a.Diba.si  gavTa jumiD kaTe hoho akana| gHatsila. Sur polasba.ni re pulis ar boboNDx hoz ko ceTan re tHeNgay qur leG_a| hoz ko pahar putur ocoyena ar meD Dag jorog ge.s E AZAG Lag_A| Tobe hoz hoN ra:gaw baf sabzaw katE pulis ceTan re sar ko azag kEg_a ar peya pulis Doko haraz oco akana| Tina.g gan hoz Do JAGA JAGA RE  ko jihol akaD kowa|

KHorsuva jiya.n jiya.T  mahaN

KHorsuva, 31/12/04:-januwari, 1 Do kHorsuva jiya.n jiya.T  maha  kana| 1948 re kHorsuva renag hat godare a.Diba.si hoz ko ceTan re pulis hajar hajar hoz ko guli goj laD kowa| sa.ra.y kela –kHorsuava udisa re mesag sirgaD Daram ar jHarkaNd Disom Benawg la.giD hul segENl un okTore maraf gomke joypal sif ag a.yur Te salgaw len TaheNj| nova hul iMij la.giD guli gopoj huy TahENj|
  Ina. hilog kHon node a.Diba.si ko serma serma nova Din re jawra kana ar nova nagamanag jiya.T mahaN manaw a.gug kana|

ha.Ti boTor

bagHza (suziya. paDa), 31/12/04 :- Tina.g Din kHon co nova bagHza totHare bir ha.Ti a.Tu a.Tu ko DaMan kana| sur renag sarawna bir gajaz reDin beza Doko TahENn kana ar qiDa: en kHan ge a.Tu seD ko DaMan kana|kHa.ra.y re hOzO ko seNDx_rayeg a| ozag raca koko bolon kana| hoz raca Te odokok hoNko borog kana|

ciNdu enej heNpraw

haTa, (hulDi) 28/12/04 :- dukurdiha aTure ba.rsif Din renag ciNdu enej hepraw huy ena| a.di gotaf ciNdu enej gavTa nova hepraw reko seleD lena| Tobe bocog hepraw Do Dobxli ar munga.di muDxre huy lena| jiTka.r enay Dobxli ar eTohob sirpHa.y amet keg_a| Dosar-munga.di, Tesar-na.piTdi, puna.g-sangram e amet keg_a| hepraw Do rayjif klabx, dukurdiha Ta.ri re huy lena|

maraf buNdu re maraf Doson

Tiriq, bHoNjx, 26/12/04 :- maraf buNdure 24/12/04 hilog maraf Doson huy ena| 24/12/04 hilog boNga bOrO huyena| 25/12/04 hilog Do jom qu huy ena| a.Tu gota bHil_jHal, balaDx_biliDx ba.Ti Te sajaw lena| 25/12/04 hilog Do savTa enej sereq huy lena| a.Tu renag pe jagare enej akHza TaheN kana, lazka tola, mare akHza ar ma.jHi cHatka re| enej sereq Te qiDa. a.di romojx atkar lena| ina. hilog Do drma ce bHidiyO koDo ba.f ko uDug ocowaD kowa| drama, bHidiO koDo ina. hilog uDug Do a.Tu ma.jHi pahta kHon mana lena| 25/12/04 qiDa. ar 25/1204 siq marsal hoN enej sereq ra.ska. lena| ma.Da.ziya. ma.n gupa.T soren, (banakata) ar mona ma.jHi (maraf buNdu), sereq re kHunta (ba.rpaDa) rin joz peza kuzi kinag litHur aMAf Te   akHza renag romojx ba.zTi ge atkar lena|

nava serma renag nava aNs purun kog ma
 ar
jiwi, ja.Ti hoN
marsal kog ma|
“Disom kHobor”gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 December
2004
Vol -3
Issue - 54

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only