disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 januwari
2005
THok-03 gele 55
sahta 1

Rajx kHorsuva jiya.T mahaN manav

rajxkHorsuva.,jHarkaNd, 01/01/05 :- sa:giq sa:giq kore kHon hajar hajar hoz Teheq rajx kHorsuva. Te hej kaTe jHarkaNd Disom kHa.Tir jiya.T akan hapzam ko Duk homor ko calaD kowa| seTag re sorkar guliTe tHu goj lan tHav re boNga bOrO huy  lena| noNde Do 1948 renag januwari  caNDo  Teheqag Din jHarkaNd Disom hulga.riya. ko ceTan re guli huy lana ar bar hajar kHon saNge hoz ko goj lena| udisa, bihar ce beNgol re baf mesa kaTe jHarkaNd Disom benawg kHa.Tir nuku Do un okTo reko hul leD TaheNj|
    Teheq sira. monTri ma.noTan orjun munda noNde hej kaTe jiya.T akan hapzam ko homor e calaD kowa| arhoN seter lan ko muDxre sunil mahaTo (safsoDx), ca.mpa.y soren, mofgol sif boboNga, bahaDur urav, lokHmoM tudu, paTor hembrom, DosroTH ma.jHi, eman a.di ayma hoz homor halaf la.giD ko seter lena|

hasa DHasaw Te jiwi DHasaw

potka, jHarkaNd, 01/01/05 :- kokDa a.Tu re pe hoz kufka.l hasa a.gu ko sen lena| hasa lala okTo tatka ge hasa DHasawen Teko Topayena| Tobe a.Tu hoz ko Da.z seter kaTe ko odok keD kowa| enTe rehoN miD hoz Doy goj en geya ar bar hoz Do jolokHolo re menag kina|

a.Diba.si pa.tHuwa. gavTa Dupuzub

gHatsila., 11/01/05 :- sanTazi bHasa jHarkaNd re rajxbHasa huyug iDikaTe Dupuzub hoho lena| savTe sanTaz pargana tenansi ekt, cHotnagx pur tenansi ekt ceTan rehoN galoc huy lena| Dupuzub akHza ka.mihora lazawna re TaheN kanay ma.n siDo ma.rdi| ar seleD lan ko muDxre sagor kisku, muniram ma.rdi, romes murmu, bisu tudu, rajibx mahli ar savTen ko|

Tura.mdi kHaDan re ka.mi tHakeD

tata nagar, 08/01/05 :- kHaDan Te laga akan hoz kowag hoho Te kHaDan Duwa.r boNDx kHa.Tir ka.mi kan hoz bako ka.mi laD Te Tina.g hozag co miD Dinag kuza.y baf em lena| nova kHa.Tir hoz arhoN eDxreTe kHaDan Duwa.r boNDx keD Te okoy hoN bako bolo DazeyaD_a| onkaTe pe mahaN kHaDan niT tHakeD ge menag a| ga.rDi kufka.l, somay besra, romes sif, ra.ju kufka.l Do nova boNDxre lotHa TaheN kHa.Tir unkuwa.g miD Dinag kuza.y Do bako sofaD ko TaheNj|

udisa re sikHya sohayok a.cug

ba.rpaDa, udisa, 08/01/05 :- udisa renag laTar canoc asza re kHa.li menag 23,000 sikHya sohayok ko a.cu ena| moyurbHoNjx jilla. Re 2310 gotaf jaga TaheN kana| Tobe nova kHa.Tir 28,000 hoz a.cug aNs ko Doho leg_a| udisa renag sanam jilla. Re a.cu huy akana| nuku sohayok kowag kuza.y Do caNDo re 1500 taka| Tobe nova Do miD serma la.giD ge| ikHa.n serma pura.w Tayom Do nuku Do arhoN aNs nava huy akowa| Tobe ba.y ba.yTE Doko a.cu sa.rig geya|

ra.wlkela re poTob paTa

ra.wlkela, 14/01/05 :- ra.wlkela renag bHoNqjo bHobon re Darakan 07/02/05 kHon 16/02/05 ha.bij poTob paTa lagawog a| Tarasiq 3 tazaf kHon a.yub 9/30 tazaf ha.bij lagawog a| a.yub Do lakcar kamihora Doho akana| nova Do ADorSo patHagar Ta.ri re serma ke serma huy a.gug kana|

SapzeT ATre

SiDu ka.nhuN sanTaz hOl mahaN Do jun 30 hilog| nova hOl mahaN Do manav a.gug kana 30 jun 1855 renag siDu_ka.nhuN a.yur Te huy len sanTaz hOl sahebx saNson sirga.D Te jul len hOl luyha.r kHa.Tir| ona lekaTe 2005 jun 30 Do 150 ag hOl mahaN kana| SiDu_ka.nhuN hOl re sahebx pHa.Dx sav ko la.dHa.y leDa sanTaz ko| a.di saNge sahebx ko goj lena| sanTaz hoN a.di kom re 10,000 pHurga.log la.giD jiwi ko em leg_a| ona la.dHa.y re mayam gada liNji lena| la.dHa.y renag sapzaw nuna.g napay TaheN kana, kHali ag_sar Te rehoN sahebx pHa.Dx sav a.di Din ko la.dHa.y leD TaheNj| sahebx pHa.Dx ag ba:Duk an ko a.di ge muskil ko atkar leg_a| nova hOl seNgel iMiJ la.giD sahebx marsiyal loy la.gu colon leg_a| jahaN reDo qel kHan ge seNgel tuti yako| Tobe rehoN nova marsal lo pe caNDo gan colon lena| en enaf hOl Do iMij lena| nova Do sa.rige DHa.rTi renag miD nagam kana| nova la.dHa.yre ba:Duk an sahebx ko jiTka.r lena| sahebag jiwiy jiTka.r leDa sanTaz| sahebx ko tHika. kEg_a sanTaz Do miD, bar, Dil an, pHurga.l uyha.r an ja.Ti kana ko| onaTe sahebx sorkar benav leg_Ay un okTo sanTaz ko la.giD Disom “sanTAz pargana”| nova santAz pargana Do sanTaz hapzam kowag mayam Te benav Disom kana| nova hOl mahaN Do onage Din e uyha.r abon kana| sanam paza hOL mahaN  manawog kana| nes Do 150 ag hOl mahaN kana| huy Dazeyag a sanTaz okare Do bako baday kan nova hOl mahaN Do ceD kana? ikHa.n sahebx Do nova hOl Tis hoN bafko hiziq akag_a| sanTaz pacHe ajag nagam e hiziq, ikHa.n sahebx Do ajag ar DHa.rTi reyag nagam TishoN bay hiziq keya| nova kHa.Tir nova 150 ag hOl mahaN Do sahebx ko manav eD kana| bHaroT reDo baf, manav ED kanako sahebx kowag Disom iflod re| iflod enag saseks lapHaf birDa.gaz re 30 jun 2005 Do a.di ra.ska. seleD nova hOl mahaN manav renag sahebx koko huDis gota akag_a|

kuzi ciNdu enej hepraw

haTa, jHarkaNd, 10/01/05 :- niTag ciNdu enej re a.Tu tola ar tata bajar kore koza koko enej THakaw iDig kana Tobe a.Tu sa.y re kuzi kowag ciNdu enej a.di sa.rDi akana| haTa, hulDi ade pase re jahaN ge 5 gotaf kuzi ciNdu enej gavTA menag a onako muDxre ja.numdi ciNdu enej gavTa Do a.di napay e enej kana| miD serma laha re “ja.numdi pHutbol ekademi” Do bereD lena| Tobe niT noden ko nofka cehra ko enej ke kana jahaN Te akowag jiTka.r sirpHa. gey la.la.y kana| niT ha.bij isi (20) gotaf hepraw seneleD re aMgo kaTe gel bar gotaf (12) sirpHa. ko amet akag_a|

sakraT bejHa
Tuq hepraw

ra.wlkela, udisa, 14/01/05 :- jaw serma lekage nes hoN sakraT bejHaw Tuq hepraw sektar-15 goda re huy ena| Tarasiq 4 tazaf kHon ehob lena| bajar rin a.digan bejHa TuTuq ko goda Teko seter lena| bejHa Tuq Tayom “Disom jaher sarna goyon laha” re kuzi kowag “ka.Mi tukuj Dal” hepraw huy lena| ona re gel gotaf sirpHa. joTo ge ha.tiq lena|

Disom sanTaz ag pa.rsi mahaN manav

tata nogor, 01/01/05 :- bHaroT Disom sanTaz mohol ag Ta.ri re “pa.rsi mahaN” a.di ra.ska. seleD manav ena mirja.di re| novare akHza calawna re juza.w TaheN kanay ma.n birDHa.n kisku| jHarkaNd re sanTaz bHasa Dosar rajx bHasa lekaTe ma.n qam ma menTe ko kHoJx leg_a| seter lan gomke ko muDxre ko TaheN kana ma.n srikaNT haNsDag, pHokir conDro soren, jogxbonDHu ma.rdi, koka haNsDag, somay soren, ra.gHu hembrom, orjun kisku, bHIm hembrom|
akHza bHa:gz sarhaz e cal keg_a ma.n srikaNT haNsDag|

jHarkaNd eTHeletiks campiyansip

tata nogor, 09/01/05 :- Tesar serma jHarkaNd juniyor eTHeletiks campiyansip lOharDoga re gapa khon ehobog kana| sifbHUm (purubx) kHon 65 gotaf koza ar kuzi giDxra. ko sen akana| unku ko muDx menag kowa kuzi (umer 18 serma) – kulbonTi kalundiya, lokHmi ra.ni tudu, pifki gop, poma tudu, baha haNsDag, rano haNsDag, singo tudu, oqjona kumari| koza (umer 18 serma) – ramo murmu, biloynaTH, lokHmoM nagx, rajx eman ko| nova re bacHon akan koza kuzi giDxra. koDo traybal kolcoral sosayiti, tata stil rural debHelopmeNt sosayiti, a.Diba.si esosiyeson, bagx iflis skul si. Di tata motors, ebi. Em. pi. hay skul rahezgoda rin kana ko|

a.Diba.si bHasa ko jHarkaNd renag Dosar rajx bHasa benawg re tHakeD

ra:ci, 14/01/05 :- bafla savTe etag a.Diba.si bHasa ko jHarkaNd renag Dosar rajxbHasa benawg re ilekson komison e tHakeD Daram akag-a| jHarkaNd re bafla ar a.Diba.s.i  bHasa ko Dosar rajx bHasa benav la.giD kaTHay rakab leDa Tobe ponoT re bacHon huyug kan kHa.Tir sorkar bica.r renag bahre re Dohoyena| Tobe bacHon caba en Tayom enaf nova sorkar ge nova kaTHa Do bica.r Tey a.guya|

sonaTon ma.rdi A.j.s.u. kHon e la.dHa.ya

ra:ci, 12/01/05 :- ayar ponoT monTri manoTan ba.bulal ma.rdi hopon ma.n sonaTon ma.rdi Do hijug kan bacHon re a.j.s.u. kHone la.dHa.ya| badayog kana bi. je. Pi. kHon tikit bay qam leD Te a.j.s.u. kHon e la.dHa.ya|

je. Em. em. bihar rehoNy la.dHa.ya

ra:ci, 15/01/05 :- bihar rajx Dorbar Te je. Em. em. Dorbariya. Ko bHejay tHa.wka. akag_a| hijug kan bacHon re aj rin hoz bihar renag gel gotaf jagarey la.dHa.ya menTe Disom guru ma.n subu soren e la.y akag_a| ona gel gotaf jaga koDo huyug kana – belhor, baNka, baNka,  DHomDa, jHaja, monihari, purniya, DHowriya, ofkornaTH, kotoriya ar kosba|

Bondo munda ciNdu enej hepraw

Ra.wlkela, 14/01/05 :- ehob akan bHaroT jakaT ciNdu enej hepraw re udisa pulis Do asam renag gHormal sports klabx e haraw keDeya| ehob re asam Doz miD gol e em leg_a| Tobe jira.w maMaf re asam rinij apnar pahta ge gol keD Te enej bara ba.ri lena| Tobe jira.w Tayom unisa pulis Doz rinij sukDebx murmu  wag gol Te Doz 2-1 gol Tey maMaf ena| Tobe enej muca.D muca.D udisa pulis arhoN miDtaf gol jinij aD Te 3-1 gol Tey jiTka.r ena|

raybar

(1) haNsDag koza, ka.mi Do inkom teks re la.giD lapHaf ol pazhaw akaD, napay esel marsal sav acar bebHar napay TaNhen kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(2) ma.rdi koza udisa renag rajxgaz rey nukriya, uni la.giD esel marsal daNt moNt ka.mi olog kuzi la.kTi|

(3) soren kuzi la.giD esel marsal cHATa Dare la.kTi| cHaTa Dare Doy bay nukri ca.kri kag rehoN ko rebena|

(4) baske koza, inkom teks, ra.wlkela rey nalha kan la.giD esel usul kuzi ba.hu na.piT la.kTi| a.Tu Disom Do kotok bajar|

* kusi kupusi re, gonpon, ol pazhaw re aMgo rakab menag a|

sa.ga.y sa.ri la.giD Disom kHobor sav sa.ga.y Dohoy pe|

ra.wlkela re Dokan ra.puD

ra.wlkela,15/1/05-kumpa.ni jaga re a.THa.wzi ozag kaTe Dokan eD kan ozag Do kumpa.ni pahta KHon ra.puD ehob akana| nofkan jagare a.di ayma Dokan ko benaw kaTe bepar ko ca.lu akaDa| sozok ko hoN sakza iDig kana| nova ko Dug Doho kHa.Tir kumpa.ni  sektar-2 bas jira.g ayTan  re jahaN ge nofkan ozag TaheN kana, onako ra.puD akaDa| niT bas ko jerman klabx sur re Do baf TiNgun kana| kHa.li hej parom sen parom ge| ga.di jira.wg ayTan Do niT Doko jHa.nti eseD akana|

bas ar trekar tHopokor Te hoz goj

tata, 14/1/04 :- ra:ci kHon tata Te hijug kan bas ga.di sav miD trekar ga.di tHopokor Te hoz ko goj ena|tHopokor Te trekar ga.di Do ba.D aze seD pa.lti aMgo yena ar oNde ge are hoz Doko bHarabHat ena|ar jahaN ko jolo kHolo lana unku Do tata seMa aspaTal Teko a.Tkir iDi keD kowa|nova kHa.Tir sur sa:giq hoz hej kaTe sozok ko eseD kazkazaw keg_a|Tobe di. ay. Ji sahebx hej kaTE eseD kazkazaw Doy saha keg_a|

jHarkaNd kHon bi. je. pi. uja.z la.giD je. Em. em., komunist pati ag gavTa

tata, 05/01/05 :- jHarkaNd kHon bi. je. pi. sorkar uja.ze la.giD komunist pati Do je. em. em save gavTag kanay|kofgres pati ma maMaf kHon ge je. em. em sav e Ti~y Tol juT akaDa|

sa.ra.ykela – kHorsuva. CiNdu enej Doz tHa.tya.r

sa.ra.ykela, 10/01/05 :- bHaroT jakaT soson gold kap pHutbol enej hepraw la.giD sa.ra.ykela – kHorsuva. Doz e cHa.tya.r akag_a| nova hepraw Do cHoTisgod re huyug-a| Doz reDo menag kowa – rupa.y ma.rdi, lokHon ma.rdi, suku murmu, ba.buram tudu, a.sis murmu, bikra.m murmu, ra.ju tudu, roqjiT besra, noyon sif, pHulcaNDx hembrom, suproTim mahTo, parTHo mahTo, rajes gop, soqjoy gop, roson Doray, guru coroM soy, mofgol sif hembrom, ToTo hembrom, ka.rTik sorDar, hori coroM boDxra|

sonaTon ma.rdi A.j.s.u. kHon e la.dHa.ya

ra:ci, 12/01/05 :- ayar ponoT sira. monTri manoTan ba.bulal ma.rdi hopon ma.n sonaTon ma.rdi Do hijug kan bacHon re a.j.s.u. kHone la.dHa.ya| badayog kana bi. je. Pi. kHon tikit bay qam laD Te a.j.s.u. kHon e la.dHa.ya|

em. si. Si. Capaz ayTan re si. Ar. Pi. epH. ag hozmo Tunum

ra.wlkela, 06/01/05 :- jHarkaNd japag em. si. Si. Ko THapon akaD ayTan re si. Ar. Pi. epH. Pahta kHon a.Tu hozag hozmo Tunum kuNba. Lena| nova re di. ai. Ji. manoTan syam sunDor haNsDag seter kin TaheN kana| ajag men re em. si. Si. Te capaz akaD hozag osol jala hozmo| cekaTe nova sima. Jagare sokarag subiDHa ko baf seter ke kana| nova kore aspaTal ko bafTe hoz kowag hozmo dakTor tHen bako Tunum oco ke kana| Tobe Teheqag nova hozmo Tunum kuNba. KHon hoz ayma ko pHayDag a| bemar korenag ar hozmo renag cirga.l seter akowa| nova jaga kore Dag ko niroz bafTe meleriya. Bemar Te a.di hoz muskil reko TaheNn kana| noTe em. si. si. Kowag hoz boro oco lekan ka.mi Te hoz cumul geko TaheN kana| Tobe unkuwag nofkan ka.mi hora pulis ag nojor re menag a ar ona Dabon reyag sorkar kurumutu re menaya|

ozag bolo kaTe beba.zij bebHar

ra.wlkela, 06/01/05 :- sektar – 20 re TaheNn kan ma.n en. ma.jHi ozag TE ka.mi kan miD si. Ay. Es. epH. Kozay bolo hej lena| ozag bolo kaTe ba.hu kuzi ceTan re beba.zij kaTHay men keDa ar e Dhomkaw keDeya| ina. Tayom sur renag sektar – 19 THana re ma.nij en. ma.jHiy pulisag nojor Te kaTHay bHiza.w akag_a| nuy si. Ay. Es. epH. koza Do celen maMaf hoN nova sur rey ka.mi johog onka gey boDxmas TaheNj|

jHarkaNd ar beNgol sira. monTRi kinag Dos capaD

ra:ci, 02/01/05 :- sira. monTri orjun munda ar buDDHoDebx bHotacaryo bHiTri re naksalayit kHa.Tir a.kin a.kin re Dos capaD kana kin| jHarkaNd re a.di gan naksalayit menag ko ar onako kHa.Tir beNgol re beba.zij ka.mi huyug kana ar jHarkaNd sorkar unku Do baf e samtaw Dazeyako kana menTe beNgol sorkar e meneg a| noTe jHarkaNd sira. monTriy men eDA ci beNgol ge naksalayit rinij ayO kanay| naksalayit Do beNgol rege ko janam akana|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 January
2005
Vol -3
Issue - 55

Copyrights(C) 2002-2004, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only