disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30 jun
2005
THok-03 gele 57
sahta 1

150 AG SIDu ka.nhuN sanTaz hOl mahaN

ra.wlkela, 29/05/05 :- 150 ag siDo ka.nhuN hOl mahaN ra.wlkelare a.di ra.ska. seleD manaw ena| Tarasiq beza 5.00 tazaf birsa. muNda. cHok kHon Disuwa. relaw odok kaTe sektor-2, 3, 20, 19 ar ambagan seDTe sektor-6 renag telipHon bHobon ta:diTe seter lena| pHuta.kaca, jHa.lag horog baNDe kaTe bajx bajxna hanTe hajar hajar hoz nowa relaw reko seleD lena|
    sektor-6 renag telipHon bHobon ta:di seter kaTe hepra_hipri enej gHuz lena| ona Tayom miDun ka.mihora ehob lena| seter lan maraf peza manoTan samsunDor haNsDag siDo ka.nhuN Tikinag pHoto mohor re baha mala araw ar ba.Ti arsal kaTe miDun ka.mi sa.gun lena| sereq rusika ma.n suDa.m hembrom ar lita. gosaNy hembrom Tikinag siDo ka.nhuN quTum Te sereq kin oMhe leg_a|  miDun re maraf peza lekaTe manoTan samsunDor haNsDag(di. ayi. ji), kaTHa badohi lekaTe ma.n surju sif besra, ma.nan peza lekaTe dr. anonDo mohon soren, dr. susil ma:rdi ar i. je. soren emanko seter TaheN kana|
    miDun Talare s. soren (dumka.) hoTeTe sereq ar ru orof huy lana| la.kHa.y baske, moDon mohon tudu eman sereq Te miDun akHaza ar hoN Ta.huN gHuz lana| abo sanTazi savheD iDi kaTe hul akaD holga.riya. (15 hoz) ko siDx sakam Disom hoz Tala re nevTa peza  kaTHa badohi ma.n surju sif besra hag Te~Te ko cal ena| akHza ka.mi hora Toraw re lazawniya. lekaTe ma.n Dulal safge samad ar miDun muca.D re seleD lan Disom hoz ko sarhaw kin calaD kowa siDo ka.nhuN sanTaz hOl rin parseT ma.n budHa.n ma:rdi|

150 serma pura.w siDo_ka.nhuN sanTaz hOl

Dumka., sanTaz pargana, 30/06/05 :- 26/06/05 hilog seTag dumka. kHon Tazam ehob lena bHogxnadi| dumka. kHon bHogxnadi Do 150 kilo mitor hor kana| dumka. re Tazam eTohob re sa.gun ko sar leD ma.n pHotik caNDx hembrom, jogo canselar, siDo_ka.nhuN murmu lapHaf birDa.gaz, propHesor stipHen ma:rdi, em. el. e., ar sorkar rin hozko| maMaf ag ka.mihora lekaTe katHikuNd, amza paza, liti paza kore qiDa. basa jira.w huy lena| nowa nagamanag Tazam re nepaz, baflaDes, cin kore kHon hoz hej kaTe Tazam reko mesa lena|
    bHogxnadi re hOl manaw la.giD Te Disom renag gota paza kHon hoz ko sarez lena| enej sereq ra.ska. re hoz ko bul lena| oNde ge sorkar hoTeTe miDtaf bejHa Tuq_skul bered ena siDo_ka.nhuN quTum Te| miDun re sanam paza kHon seter len hoz ar ga.kHuzan ko seleD lena|

28 gotaf poN ra.gHunaTH murmu unuyha.r birDa.gaz bereD

kolkaTa, 12/06/05 :- guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmu ag say serma re beNgol sorkar pahta kHon poNdeT ra.gHunaTH murmu unuyha.r Te 28 gotaf birDa.gaz e bereD keg_a| nowa birDa.gaz koDo TaheNnanaf (residensiyal) birDa.gaz ko kana|

sentral sahiTyo ekademi re sanTazi iDi kaTe galoc

Dilli, 28/06/05 :- sentral sahiTyo ekademi re Teheq sanTazi bHasa renag agam ka.mi hora iDi kaTe galoc ena| baday lekaTe sentral sahiTyo ekademi re henag bHasa koDo serma re miD koroz taka renag ka.mi huyug_a| ona lekaTe ka.mi korenag jos ko iDi kaTe tHa.wka. ka.mi ko gota ena|

sapzeT aTre

2005 serma Do sanTaz kowag miD nagamanag serma kana| nova serma rege ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmu wag say serma janam mahaN a.di ra.ska. seleD Disom gota manaw ena| ar noTe 30 jun 2005 Do siDo_ka.nhuN sanTaz hOl renag 150 serma hoN onka ra.ska. Te manawg kana| 150  serma maMaf re siDo ar ka.nhuN murmu Tikinag a.yur Te sanTaz ja.Ti sahebx kowag kocloNd sason kHon pHurga.l og e uyha.r kaTe la.dHa.y leDa ko 1855 sal re| hajar hajar hoz abo Disom pHurga.l kHa.Tir ko la.dHa.y keD ar jiwi ko alay leDa| nowa la.dHa.y ge miD Disom emog la.giD sahebx sorkar e bozhe lena| ar benaw leDay “sanTaz pargana|” nova la.dHa.y ge abo Disom rin etag ja.T hoz ko pHurga.log renag kukmuy uyha.r aD ko TaheND| etag hoz jahaN Tis bili bHiTri reko TaheN kana un jHog sanTaz e la.dHa.y leDa pHurga.l la.dHa.y|
    sanTaz ag ol baf TaheN lanTe hozag pa.rsi ceTan re ca.pu lenay| ol ar savheD re sanTaz pHurga.log uyha.r iDikaTe guru gomke ol ciki benaw keg_a| ona Tayom Te sanTaz kowag meD marsal enTe niT ira.l DHapre sanTazi pa.rsi aNgocena| nowa serma Do onaTe sanTaz ko la.giD Do a.di uyha.r anag serma kana| nuku maraf hoz uyha.r kaTe unkuwag hor dahar paNja kaTe nova sanTaz savTA hoz ko leka juruz e Tazam keya|

borDHoman lapHaf birDa.gaz re sanTazi Te bi. e

borDHoman, pucHim bafgxla, 30/06/05 :- beNgol renag borDHoman lapHaf birDa.gaz re sanTazi Te olog renag Daw e em keDa| bi. e. pas jekHa pazhaw hora (silabos) benaw ena| nowa lapHaf birDa.gaz renag 4 gotaf kolejx re olog renag e gota akag_a| peya kolejx re 60 hoz kaTe ar miDtaf kolejx re Do 25 hoz ko ol Dazeyag_a| onalekaTe nowa lapHaf birDa.gaz re 205 hoz ko pazhaw keya serma ke serma| pazhaw Do nowa serma julay caNDo kHon ehobog kana|ol ciki ceDeTiya. gavTa hag bHoNjx Disom boNDx

rayrompur, bHoNjx, 30/06/05 :- udisa sorkar niT ha.bij sanTazi Te olog renag tHa.wka. ka.mi baf qelog kanTe bHoNjx Disom Teheq boNDx lena| sorkar ol ciki maceT niT ha.bij bay a.cu akaD kowa ar nowa ka.mi re hemoq goroq e atkarog kana| Teheq ag boNDx Do a.di TeD gan lena| skul, kolejx, opHis ar rajx dahar Te ga.di Da.z bay Da.z DazeyaD TaheNj|

bHaroT jakaT aseka hoTeTe guru gomke say serma manaw

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, 23/05/06 :- ba.rpaDa renag hoDx-huDi a.Ture guru gomkeyag say serma janam mahaN a.di ra.ska. seleD manaw ena| nova Do 22/05/06 kHon ehob kaTe 24/05/06 hilog cabayena| nowa manaw en beza re guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmu wag sa.yka.T mutHa.n hoN oNde TiNguyena| seter lan peza ko muDx re maraf peza lekaTe manoTan si. pi. ma.jHi, em. el. e., kaTHa badohi lekaTe suDa.m ma.rdi, em. pi. kin seter lena| savTe bHaroT Disom ma.jHi madwa parseT ma.n niTyanoNDo hembrom, sanonDo ma.rdi, em. el. e, bHaDobx haNsDag (cayreT moyurbHoNjx jilla. porisoDx), propHesor Digambor haNsDag, manoTan ke. si. murmu, propHesor moNgol ma.jHi eman peza lekaTe seter ko TaheN kana| guru gomke hopon manoTan boyDonaT murmu, savTe gozom koza ma.n cuniyan ra.gHu murmu, dakTor nepol ra.gHu murmu a.di manoTan peza seter ko TaheN kana| say serma manaw iDi kaTe miD unuyha.r poTob udHa.w lena| savTe gaTe azaf renaf pa.rya. poTob, guru gira. homor halaf poTob ko udHa.w lena| 23/05/06 hilog Do paromen 100 serma renag nagam ar sanTaz kowag agam iDikaTe galoc huy lena| 24/05/06 hilog Do sanTazi pa.rsi renag uTHna.w iDikaTe galoc Doho lena|udisa sorkar sav sanTazi onoliya. hag qapam

bHubxnesor, 25/06/05 :- bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa sanTazi savheD iDikaTe udisa sorkar sav e qapam ena| manoTan monTri bozo bHoDxro ma.jHi sav qapam huy lena| manTriyag la.y lekaTe sanTazi ca.luy la.giD miDta.f kumut beReD akana 2002 re ar ona komiti hijug kan 31/08/05 Te ka.mi pura.w kaTe ripot e ema| Tobe manoTan gogon kumar DHoz, komisonor sav qapam re baday qam akana ci sanTazi giDxra. ko jahaN asza re 50% kHon saNge ko olog kana ona asza korenag hisa.bx panTe re menag kowa| eTohob kHon metrik skul re sorkar ol cikiy la.guya| ona kHa.Tir poTob nenawg_a, maceT ko a.cug_a ar pazhaw ehobog_a| niT Tayom akan rehoN Tobe a.di gan gozo ko kHoNja lenkHan lage ehob keya menTe manoTan DHozoy men akag_a|

ol ciki binid sa.T

nava dera, ra.wlkela, 31/05/05 :- udisa. a.s.s.l.s hoTeTe jav serma leka nesag siTuf kHep binid Do ma. 31/05/05 hiT re huy ena| kHerwaz ol iTun laha asza, ra.wlkela kHon a.di saNge binidiya. ko binid reko Duzub lena| ceTan ar laTar canoc Te 230 hoz binid ko ol keg_a| binid reDo sona porboT hay skul re huy lena| sanTazi bHasa ira.l DHapre aNgoc en Tayom sanTazi Te olog kowag goroj a.di aNt deher akana|

jHarkaNd a.s.s.l.s binid e Tayom keg_a

gHatsila., jHarkaNd, 12/06/05 :- jHarkaNd a.s.s.l.s pahta kHon hijug kan siTuf kHep binid nowa caNDo muca.D re huy ocoy DHaw leg_a| Tobe siDo ka.nhuN sanTaz hOl manaw ko iDi kaTe nowa binid Doy THukum hanTaz kaTe julay caNDo muca.D 30/07/05 ar 31/07/05 re huy ocoy renag gota akana| penerej sakam perej renag muca.D mahaN Do 10 julay Doho akana| Tobe dadom mesa Do 15 jula.y ha.bij hoN penerej sakam haTawg geya|

beNT kuNDxri da.hi re muca.D ena say serma manaw

jHazgram, jHarkaNd, 24/06/05:- Din kalom ba.ysa.kH kuna.mi re dahardi (daNdbus) re ehob lan guru gomke opel say serma manaw beNT kuDxri da.hire manaw muca.D ena|
    nova muca.D say serma manaw re maraf peza lekaTe manoTan priTHibi ma.jHi e seter TaheN kana| niTya nonDo hembrom, savTe guru gomke hopon ar gaMa ko seter TaheN kana, propHesor ke. si tudu, ra:ci lapHaf birDa.gaz kHon hoN seter e TaheN kana| a.s.s.l.s. beNgol, udisa, jHarkaNd rin sanam paza kHon hoz ko seter lana| udisa pahta kHon danta enem sapzaw lana| ona savTe ra.wlkela kHon Dof, lagxMe, dahar enej uDug soDor lena| qiDa. Do seter len hoz ko enej sereq kaTe ge qiDa. ko aNga leg_a|

raybar

(1) haNsDag koza, a.Tu - ga.hra., Disom - bHoNjx| nalha Do ra.wlkela meMheD ka.rgazre| ozag hoz kusiyay lekanij miD ol pazhaw, corok cika.M  ba.hu la.kTi|

(2) haNsDag kuzi, seceD - iNjiniya.r la.GiD miD ol pazhaw koza jot ja.ni javay la.kTi|

(3) hembrom koza, ratpat tHika.Dar ka.mi koza la.giD miD joz ja.ni jiwi gaTe la.kTi|
 
* kusi kupusi re, gonpon, ol pazhaw re aMgo rakab menag a|

DuDHa.m buru Disom seNDxra

ca:gxwa. Tiriq, bHoNjx, 19/06/05 :- jaw serma leka  nes hoN DuDHa.m buru boNga bOrO enej uma.M la.giD ona totHa rin hoz Te ko seba Deba leD kowa| nova Do jawleka ge rajasakraT baske i. ma.hiT 17/06/2005 re huy parom lena| halay halay siTuf rehoN hajar hajar koza kuzi, hazam budHi, giDxra. piDxra. ul bagxwan jHuz umul reko ra.ska. seleD ko jawra lena| cozcuz, kazha tamak reyag guhud sadeTe oT serma re Taker Tarko lena| noTe sereq bir somaj siNgra.y ul jHuz re Tawag Tarse lena| paTa muca.D re ayma nevTa peza ko seter lena| kazha tamak ru jiTkar, siNgxra.y jiTka.r em. pi. proTiniDHi ram coNDxro murmu Ti~Te sirpHa. ko cal lena| onkage ra.ska. Do paTa ta:di re bay caba lena qiDa. aNga la.ginTe ca:gxwa. a.Tu, Talsa a.Ture kHeloNd hepraw huy lena| nova kHeloNd hepraw rehoN ayma gayan hepraw Dozko seleD lena| baday jof kaTHa DuDHa.m buru boNga a.diko soT a a.di a.di hoz ag aNs hoN pura.w akan Te oNdeDo ayma hoz aNs pura.w hoNko seterog_a|

guru gomke
say serma

ra.wlkela, 22/06/05 :- kHerwaz ol iTun laha asza re say serma a.di ra.ska. Te mana ena 18/06/05 hilog kHon 22/06/05 hilog ha.bij say tazaf okTo moMe gotaf Diya.za. ba.Ti  moMe gotaf Disa. kaTe siNge siq qiDa. ba.Ti horho re aceTiya. ko TaheN kana| savTa, ja.Ti DHorom, kaTHa carca huyug kan TaheNn| 22/06/05 hilog Do seTag beza cir hipiz, boNga bOrO ka.mi sa.T lena| hiTa.lsereq ohMe lena ar enej sereq hoN huy lena| a.di saNge hoz nowa reko seleD lena|

tata rayrofpur hor suguzog kana

Tiriq, bHoNjx, 10/06/05 :- Tiriq kHon rayrompur sozok a.di Din kHon a.di aNt ra.puD caba lena| Tiriq KHon rayrompur hor dodHa dHipa. Te perej lena nowa renag qeqel hoz bafko atkarog kan TAheNj| Tobe onkan kaTHa Do baf niT udisa. sorkar nowa hor Do napay ruwa.z e uyha.r akaD Te hor osar ka.miy sa.rDi akag_a| hor ra.puD lanTe ga.di Te hijug senog hozag hozmo Duhuz DuhuzTe bemar hoN sirja.wg kan TaheNj| ar Tiriq kHon rayrompur Te senog la.giD 2 tazaf okTo lagawg kan TaheNj| Tobe hor osarog kan kHa.Tir ar cika.M hor kHa.Tir hozag mone jiwi a.dige jiya.z akana|

siTuf Te bHaTaf Dag

rayrompur, bHoNjx Disom, 05/06/05 :- Dag ja.puD bafTe nes Do joTo serma kHon siTuf usTa.y atkarog kana| siTuf beza ozag kHon odokog Do seNgel Te aTarog leka atkarog kana| gota siq seNgel gey ja.ziyeD kana| nova lolo Te nova sur sa:giq kore bHaTaf Dag Te hoz ko lohojHurig kana| bHaTaf Dag Te hoz Tazam Tuluj, siyug Tuluj ko gojx akan kHobor hoN qam akana|

2002 re mace trenif akan ko siD sakam a.wri ko qama

rayrompur, 30/06/05 :- 2002 salere aseka, rayrompur hoTeTe ol ciki maceT trenif huy lena| hozo picHi 500/- taka kaTe ka.wdi em kaTe ko trenif lena| pazhaw ko sa.T keg_a, binid parom ena Tobe siD sakam maceT ko baf ko qam akaD Te DukH re menag kowa|

kit pahta kHon hoz owar ka.mi

bHubxnesor, 12/06/05 :- kit quTum manag gavTa pahta kHon reNgej giDxra. ko a.kil hore sab ako kana| reNgej giDxra. ko pola Te norsori kHon ehob kaTe +2 ha.bij e pazhaw oco kowa| nowa re tHav qam la.giD Do raybar lekaTe bHubxnesor renag mohiza morcay TiNgu akana| mohiza morca rin soheD ko hoTeTe giDxra. ko olog renag tHav ko qama| mohiza morca rin mimiD soheD bar hoz kaTe giDxra. jaga qam oco renag bHa.ruwa. ko gog akawaD kowa|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 June
2005
Vol -3
Issue - 57

Copyrights(C) 2002-2005, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only