disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 agost
2005
THok-03 gele 61
sahta 1

sanTaz pa.rsi Do ka.ki ayO lekaTe jHarkaNd ponoTe boloyena

        ra:ci, jHarkaNd, 19/08/05 : muCa.D re Disom peza TA:gi Ta:gi Te bHagawen kHan e ajx ajx Tege hirom ceTan re javayenay| gapal maraw Do a.di serma kHon Ta:gi leD sanTaz pa.rsi Do jHarkaNd renag rajx pa.rsi ge baTaw hoco renag| Teheq sanTaz pa.rsi sumuf Do baf_a| bafga.li pa.rsi hoN rajx pa.rsi re bolo Tarayena| men Do gogxzo yij hoNko orDoho Tara kaDeya, sanTaqz pa.rsi salag Te| jHarkaNd renag sanam paza Diswa. Tala re ra.ska.| ikHa.n hOlga.riya. ar ga.kHuziya. gaDel Talare a.zis salag bHabxna| miD Do pa.rsi renag jHarkaNd re kurumutu hOl baf rakab len renag kana| a.zis kaTe noTe ceDem cekaya| baf cHuta.w Te petej kuza.y hoN aTaf kag bon reben akan geya|

       nowa kaTHa baday kaTe beNgol Disom sanTaz hoNnag pale Dosar rajx pa.rsi re sogeg la.giD beNgol sorkar ko meTaya| udisa sorkar tHen ma niT ha.bij sanTAz pa.rsi Dosar rajx pa.rsi Do okoy baf ro~roz kan| qelog kana sanTaz pa.rsi haTaw baTaw la.giD sorkar Do baf reben akan rehoN baTaw Te huyakawaDEya|

       jHarkaNd renag ba:ga.li hoN Dosar, rajx ponoT menTe manoT sorkare em akawag_a| ba:ga.li Do samaf siqBHUm, ra:ci, DHanbaDx ar sanTaz pargana renag jamTaza, dumka. pa.kuz, sahebxgoNjx jilla. eTom korin hozko (Diku) ko ko roza| sanTaz roz hoz hoN ona salag TeGe menag kowa| sanTAz pargana renag Tala ar koNqe pahta genHag ba.nug kowa| aDo qel ma, baFgxla TAlare sanTAz Tina.g ha.bij e TaheN Dazeyag kana| ce, ba:gxla pa.rsi Do sanTaz pa.rsi tHene uD hocog_a|

       nowa la.giD Do sanTaz kowag ketej Daze la.kTi| sorkar Do TupuD ta:di re banare aMgo akaD kina| sanTazag katare mare ka:T menag kHan ba:ga.li katare laser jHak jHakag| seMa seMa oPHIsar ba.fga.li kHan sanTaz Do onakHon a.di sa:giq bOrO loDom re| ba:gxla Te nobel sirpHa. ha.bij ko Tiyug akag_a| sanTaz Do, hola maDHer geko cHa.tya.re kana| sanTAzag savheD gonof jahaN Tina.g_a nobel sirpHa ko ceD hoN bay kuza.wog_a| niTog beNgol ponoT re rajeD komunist kowijx gOrO karlmarks ko qel hocoleDe “pHurga.l hOl” rin sanTaz ba:galiyag cupi ca.pu kaTe DamoDor ko paro sanayeD kowa|

       niTog qel renag TA:gi TaheNyana ol ciki la.giD kaMa lotoj leka latkaw beNgol sanTazag kurumutu| jHarkaNd sanTazag eTaf haTaf Da.rya. Dil Te cHuta.wg| ga.kHUz ar hOlga.riya. ko nowa ko bako heTa hak kHan sanTaz pa.rsi Do ba:ga.li ozag re jara ba.ti hirha.M jHog sumuf la.kTi re hijug_a|

borDHoman renag 5 ar biDyasagor renag 3 kolejx re sanTAzi Te pazhaw ehob ena

        miDinapur, 17/08/05 : jegeTa.ri birDa.gaz borDHoman re sanTazi Te olog Daw  e em keg_a| noNdenag moMe gotaf kolejx re sanTazi ha.tiq jHij ena| jHijx en kolejx koDo huyug kana (1) poNdeT ra.gHunaTH murmu unuyha.r kolejx (PiNda.r ga.diya. pod, raypur, bafkuza) (2) kHaTza a.Diba.si klejx, kHaTza, bafkuza.) (3) manbHum kolejx, manbajar, puruliya. (4) mohaTma ganDHi memoriyal kolejx, lalpur, puruliya (5) man kor kolejx, mankor, borDHoman|

       nowa lapHaf birDa.gaz re mankor re 25 gotaf ar joTo re 60 gotaf kaTe olog hozag jaga menag_a| niT maceT ko a.cuyena ar pazhaw hoN ehob ena| onlekage biDya sagor jageTa.ri birDa.gaz renag peya kolejx re sanTazi pazhag renag okTo ehob ena ona kolejx koDo ko huy ena - (1) bonoma.zi kolejx paNsurra (2) seba bHaroTi kolejx, kabxgazi (3) subornorekHa kolejx, gopi bollobx pur|
       nowa kolejx kore 40 gotaf kaTe olog hozg jaga menag akana| nowa joTo kolejx re maceT ko a.cu akan Te pazhaw hoN ehob uT.ar ena|

       Darakan serma kHon ar barya kolejx - salDa coNDro sekHor kolejx, silDa, ar bibekanonDo sentenari kolejx, manik paza rehoN sanTazi pazhaw ehobog_a menTe biDya sagor jageTa.ri birDa.z Doy gota hakag_a| Tobe ona savTe ar miDtaf kolejx - sojoni kaNTo kolejx, sobof rehoN jHijug menTe Disuwa. ko kHojx akag_a|

pa.rsi, savheD ar lakcar iDikaTe bHaroT jak maraf ba.ysi sapzaw

        ra.wlkela, 15/08/05 : ra.wrkela a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD a.yur Te miD maraf Dupzub sapzawg kana| ona Dupzub re sanTazag pa.rsi, savheD ar lakcar iDi kaTe say say hoz Disom kHon ko aMgo hijug_a| tHav lekaTe Do ra.wlkela panTHo nibas re 10 ar 11 ma:hiT septembor re huyug_a| hoz kowag hijug senog re anat ar galoc re la.ta.y gHa.za.y alo TaheNn kHa.Tirsug suTrug gapal maraw guru gomke semleD sektor-16 re huy ena| ona muNDx re pa.yti kohoN joTo ko ha.tiq caba bazahaD kowa| ina. gapal maraw reko TaheNya ma.n syam suNDor haNsDag, ma.n ca.yTa.n prosaDx ma.jHi, ma.n ramray ma.jHi ma.n moDon mohon tudu, ma.n piTa.mbor ma.rdi, ma.n bikram besra, ma.n orjun ma.rdi, ma.n orjun murmu, ma.n sonaTon ma.rdi, ma.n bHolanaTH tudu, ma.n ja.Du murmu, ma.n birokisor soren  eman ko seter TAheNya|

       baday kagma Disom rin a.na.riya. ar Disom hoz seneleD soheD koDo bafko hohog kana| asam rinij a.na.riya. parseT gomke geko hohoway kana| ina. hilog joTo hozTe sar kag sa.gun kog renag ko bakHeM miD leg_a|

sapzeT aTre

        ba.y ba.yTe sanTAzbira.Dx renij caNDoy rakab kana| nowa Do senen 19 ogost kHon qelog kana| ina. hilog Dosar jHarkaNd ponoT pa.rsi renag Dawe qam keg_a| nowa re bam ra.ska.g kHan okam ra.ska.g_a| aNjom Te asam re jorog kan sanTaz kowag meD Dag miD doNdek pale tHakeD qog goDog geya| nisza.w hocog kan hiNDu bira.Dx rin hoz tHen kHon monhorpur (kiNjHir) hozag mayam hoN lolo goDog kan geya| oron boron jHarkaNd renag bokaro, giridi, kocare santAz miD doNdek hoz seNDra ba:Duk Doho kaTe sasay DHaw sanTaz bira.Dx quTum Te hOlsa.y cir ko hipiz keD gecof| pa.rsi jiTka.r Do oT hasa jiTka.r kHon Do ceD rehoN baf acHa udij_a|

       uyha.rma sakam Da.Ta.wni a.gu kaTe okoy ca.kuliya., DHaz ar gHatsila. kHon tata bajar Te a.kHriq ko a.guya| baDHam ga.diTe kiriq a.kHriq a.guyeD kuDx, didHa.wzi kHon uD, putka. ha.bij a.kHriqa| tipiq Daka Teweq kaTe pa.kud renag rel teson re hupuj Duzub akan ka.miTe calag hozag jiwi suTug kag| dumka. renag bas staNd re TiNgu ha.pi akan kowag reNgej jalaTe namal Disom parom calag kowag TeTaf| sahebx goNjx renag goNga gada dHipre panTe Te TiNgu akan nalha basa ruwa.z hozag tatwas| niT nuku ko roza sanTazTe| kucri rin heNDe kut ukil ajag kusi lekan sanTaz Te roz baf e gag keya| puNd piNDHa. maceT ar nuku samaf gANt peNt giDxra. Tis hoN baf e boro aya| asza reko Duzub_a| a.di deher ko ola| bako ba.giyag_a| Disom renag a.yDa.ri ko cupuDa| hay, sanTaz! nuku ceTan re olen hoz Tina.g ha.bij ko roza sanTaz Te| onage sanTazag agam Do| nowa pa.yti hora ko sab Doho Do joTo savTa renag kana| ona men Do abo seceD an hoz Do peza koza leka TAla ozag re pat gaNdo kaTe sorkarag alay pa.yti caba kaTe bon Duzub kog_a| ona koTe Do pa.rsi Do ohobon Dug Doho keya| DebgHor  renag hiNDi biDya pitHo leka daldongoNjx, coTra, gadHwa ar koDorma re sanTAz asza bereD huyug_a|

       miD mahaN moyur bHoNjx renag ba.sipitHa.q pHon leDa| oNdenag jahaN noNbor ko emaD Diq TaheND ona Do Diku (udiya.) hozag TAheN kana| iq jahaN leka pHon Taraq men keDa, barpe DHaw| pHalna menaya| uni udiya. Diku men goD keDa “iq Do a.Diba.si Duq bafkana, kHa:ti udiya. hoz kana.q|” nowa roz miD raha iqag jiwire Tarkoyena| a.Diba.si la.yug Do pale onaTe hozko boTorog_a|

       sanTazag_ma ira.l DHapre seleD akana| enrehoN nofka geko meTabona enkHan Tak seter akana sanTaz boyha/ar una.g Do alobon lelhag ma| abowag pa.rsi renag ma.n hoN menag_a ar, akowag pa.rsi renag hoN| ona menTe sanTaz pa.rsi Do okoyag iTa.D Daka TEDo baf e hara akana| poNjab em senen kHan oNde Do oka rastro pa.rsi ce hinDi pa.rsi Do ba.nug_a| nog_oy jHarkaaNd em hej en kHan noNde udiya.y meTama udisa proDes, ba.fga.i.y meTama “e amar bafla”| ikHa.n niT ha.bij hoNTo iq Do “SanTaz” iqag Do “SanTaz pa.rsi” babon meneg_a| sanTAz pa.rsiyag Daze jom sanayeD bon kHan keraNt uyha.r Tebon lahag_a| Dohaboha TeDo bon Don kHaNjog_a|

raybar

1.  ma.n niba.y haNsDag, beNk re nalha, a.Tu - kiTa.beda, sula.ypat, bHoNjx, udisa la.giD ba.hu ko la.kTi| kuzi hoN huna.f e rihit nalha re a.cu kog kHan a.di lageko TaMama|

2.   ma.n romes ma.rdi, a.Tu bodsoz, ja.spur, bHoNjx, udisa la.giD ol pazhaw sav kiriq a.kHriq rehoN lasere TAheNn kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* kuzi koza baplag sanape kHan baf lajaw kaTe la.y pe|

“lagaqir hozkowag oT hasa re a.yDa.ri” - hOl akHza

        tata nagar, 21/08/05 : niTogag Disom re a.Diba.si ko akowag hasa renag hok a.di TED damadul akana| sorkar pahta kHon lahanTi renag pa.ytihora a.di lekaTe haTawg kana| menDo dem kHon ehob kaTe kHADan ar ka.rgaz kHon ehob kaTe ka.tij ka.tij bula.n hoN Tolog kana| menDo nowa ko Talare ge sasay serma kore kHon TeNgen a.Tu Disom hoN uja.zog renag boTor TAheNn kana| sorkar Ti~Te jahaN udij taka puysa. ona a.Turin hozko cupuD ako kana sahag renag kuza.y lekaTe| unku baf seceD an a.Diba.si sorkar quTum aNjom kaTe Durmar ko qir TAbog kana| qamog juzu hoN baf Ta:gi kaTe| miD DHaw jahaNnag ge huy len kHan ar nuku okoye uyha.reD kowa|

       nowa a.Diba.siyag anat ko iDikaTe siDo ka.nhuN sanTaz hOl mahaN akHza Do miD a.na.ri sorkar tHen e Dozom keg_a| ona lekaTe jahaN a.Tu ko uja.zog_a| unku la.giD Do bereD akan kumpa.ni re juzu TaheNna| men Do kumpa.niyag orjo (gabe ar baf tote) renag ha.tiq hoNy pazawg geya| kumpa.ni bereD TAheNn ha.bij may qamgeya tHa.wka. juzu lekaTe ar ha.rsuz kaTe hoN ajag juzu Do TaheNN geya|

       ina. hilog nowa unuyha.r sakam Do sanam ponoT gomke koko calena| nowa a.na.ri ko sorkare sohoy lekHan ar a.Diba.si kowag oT hasa sorkar baf e iDi Dazeyag_a| Disom re a.Diba.si nirpHikir ko a.sul Dazeyag_a| galoc re jobahorlal nehru jageTa.ri iTun asza Dilli, galoceT ma.n birbHaroT TAlwar, ma.n ke. si. murmu, ma.n surjusiq besra, ma.n soylenDro mahTo, ma.n sibu soren savTe ayma ma.nan ga.kHuziya. ko TaheNya|sanTaz iNjiniya.r gavTA ka.miya. kumut ra.wlkela re galoc

        ra.wlkela, 26/08/05 : miD tHa.wka. ka.mihora lahay la.giD 28 ogost re Dupuzub TaheNya| savTa renag erezog ar hamal paytihora ko ehob iDi kaTe gapal maraw huygu_a| niT ha.bij Te sanTAz iNjiniya.r gavTa Do Daray etketoMe ko ceTan re siNDibiNDi panTe re menaya| savsheD, DHorom, lay lakcar ar hoz kowag lahanTi hora renag anat hoNko sala odoka| badayma TeheNQag Dupzub reDo gavTa rin ga.kHuziya. ka.miya. ma.n megHray tudu, ma.n DoyaniDHi ma.rdi, ma.n dr. ka.ha.y lala haNsDag, ma.n sujon besra, ma.n biswonaTH murmu sav ra.wlkela rin ayma soheD iNjiniya.r ko seleD_a| muca.D re serma muca.D miDUn Do ra.wlkela re a.di suguz sa:hiNj ko sa.Ta menTe ko mukruz keg_a|

ja.puD Dupzub cabayen rehoN a.na.riya. ko sanTaz pa.rsi la.giD bako roz leg_a - patHwa. gavTa

        ba.rpaDa, bHoNjx, udisa, 15/08/05 : biq asenij joTo biqe odok kowa| ikHa.n, joTo kHon boToran ar bisan biqag pita.ri miD rahage, ne ocog ne baf baf Tege joTo hoz samaf re etag koge dHal a.cur baza kaTe ina. hilogag biq enej akHza Doy muca.Da| sur re onkage ol ciki pa.tHwa. gavTa muDx re huy akana| moyur bHoNjx rin gel gotaf a.na.riya. ko hohowaD ko TaheND| okoy hoN bako hej lena 24 julay ba.rpaDaTe| kuzioMA a.na.riya. sanonDo ma.rdi sumuf e setera| a.di ko sarhaw keDEya| gel gesay taka sav Daray ja.puD Dupzub reDo ponoT Dorbar re nowa ropoz ko roza menTe rebeD hotowaD koway| hoz seneleD soheD ma.n SuDa.m ma.rdi akorin a.na.riya. kohoN sanTaz pa.rsi ceTan re iTil iTil roze Doho kaDa, hankayale, nofkayale|

       qel cabayen biDa.l uni biq asenij joTo kHon boToran ar bisan biq leka nuku a.na.riya. kohoN ko bolobayena| pa.tHwa. gavTa jahaN Tina.g ra.ska. ar Daze Te TI~ko THayoyeD TaheND, un.a.g a.zis ar una.g azag gidi molof ko cetagog kana, niTog maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu tHen kHon badayog kana Disom gomke ar ponoT gomke tHen ge arDas ko Dohoya| nuku rajxa.ri gavTa hoz koDo ko ina.g kakowa|

baf savay renag laDa haTaw jof

        rajx nagar, jHarkaNd, 29/08/05 : savay remay kHa.ra.y perej, baf savay re pakHa perej| sa.ra.ykela jilla. renag rajx nagar, sa.ra.ykela, ga.mbHa.riya. Ta.ri re serma picHi hOzO ge baf qam tHikug kana| oka serma hezheD baf calag kHan, oka serma er hOzO ge ko a.Tiqa| nowa Ta.ri kore Do hoz serma Dag sumuf Tege ko koyog hor kag_a| cas bula.n ge ba.nug_a| aDo niya. jekHa Do sorkar pahta kHon er hOzO renag e insurens hocolyeD kowa| miD ekor re Tugel moMe (65/- taka) taka| onka Do moMe ekor er arbaf rohoyag hOzO renag insurens huy Dazeyag_a| savay bay savay rehoN sorkar lekHa jokHa kaTe puysa.y a.cur ruwa.za| muca.D ma:hiT Do 23 ogost ha.bij TEko ol Tol hoco keg_a| a.di ayma hoz nowa laDa qamog TAk ko gHeNt urij ana|

pa.Tya.g rehoNpe baf rehoN ”hezheD Te rayrompur pHilim qel”

           bija.Taza, bHoNjx, udisa, 20/08/05 : baday geyabon pale Telgu, Ta.mil eman koDo miD saNjx Daka bako joma ikHa.n pHilom Doko qela| bHoNjx Disom reDo arhoN ona kHon ba.zTi qog hepraw kana| rayrompur bajar re “hayre a.rica.li”  quTuman miD sanTazi parDa pHILIm pe saNjx ko uDugeg_a| hoz tHav amet la.giD Tapam leka| Tina.g gan kuziyag ja.kit, cuzi  je ozej ra.puDog kana okoye lekHayeg_a| koza kowag ceD huyug kana ceD Do baf onama kuzi kowag ka.rDHa.ni kHon jahaNy hoNy badaya|

         sanTazag pa.rsi TeTaf nuna.g_a menTe korkuciya. a.Tu re qel qam akana| ba.Dx re hezheD ga.cHya.w menag kHan pHIlim renag tikit maMaf re a.guyme arbaf kHan jahaN lekaTe tikit akome| ba.sya.m ga.di Te iDi kaTe qel hoco kom| arhoN barpe tHoNga la.du Tanag kiriq kaTeD em a.gu hoto kaD ko kHan Dosar hilog Tege joTo ba.Dx Tam pHurca. kog_a|

         badayma nowa pHilom kolkaTa, bombe reDo baf benaw akana| koroz taka hoN baf lagaw akana| gHatsila., mosaboni, ja.Dugoda, ca.kuliya. ar tata renag ade pase re sutif akana| hozkowag rijHa.w Do miDtaf lakcar ar a.Tu Disom renag iDikaTe ko uyha.r Dazeyag kana| horog baNDe noNde nofka menag_a sasay taka renag doka caNga ar DoTo baf kaTe kaca ar jHa.lag Tege a.di cohot ko qelog kana| miD cuNdug ca.tki ce Dampu ca.tki ge pHIlim re ba.nug anaf| nofka hoN hozko meneg_a sanTaz Do pale nowa kHon Do bes Do bako benaw Dazeyag_a|

         hezheD lekaTeDo noTe (rayrompur) Do kuzi isi moMe taka ko emako kana| uyha.r hijug kana sanTaz un seDay Do Tarob Te buluf ko kHejaya, buluf Te hoN ko hezheD TAheNj| arhoN baDHam (kuNsbi a.Tu) reDo puNd hasa, arag hasa luNda. la.giD a.gu bakHra traktor Te buru  iDi keD kokHan kuzi ko hezheD gozo ako kana| onaTe sanTazag pHilim savTe jerez poTaw hoN a.di gorojx qel qamog kana|

“apnar copzaw”

        dumka. sanTaz pargana, 20/08/05 : a.Tu tolare apnar Te copzaw iDi kaTe katHikuNd re miD ba.ysi Doho akana| sorkarag Dis huDis ar ka.wdi gozo baf Ta:gi kaTe ceD lekare a.pa.sul huyug_a, ona renag gapal maraw Daray 29 ogost re Doho akana| ka.tHikuNd Ta.rio re jahaN Tina.g ge menag a.Tu ar ona rin ma:jHI ko muNDx rehoN nowa gapal maraw huyug_a| reNgej orej Talare deher kaTe Do ka.wdi Daze ceD lekare lahag_a| ona ko hoz la.y seter renag miD cirga.l gapal maraw kana| sapzaw re ma.n sebastin soren, ma.n jon soren eman menag kowa|

oka PoTob ko sahiTyo ekademi re sirpHa.y qam

        kHozogxpur, 16/08/05 : sentral sahiTyo ekademi pahta kHon nes kHon sanTazi pa.rsi rin onoliya. ko hoN sahiTyo ekademi sirpHa. ko qam ehoba| sanTaz pa.rsi ira.l DHapre  aNgocen Te onoliya. ko sirpHa. qaqam ko hokDar akna| sirpHa. renag gonof Do miD lakH taka (100000/- taka) savTe ma.n sakam| niya. DHawag sirpHa Do 2001 sal kHon 2003 re jahaN poTob ko cHapa akana, ona kHonag salag_a| poTob ar onoliya. salag renag etag hora koDo :-

(1) poTob Do ol ciki Tege cHapa kog_ma|

(2)  poTob Do eTohob parsal kog_ma (001 - 2003 sal bHiTra. re)

(3)  drama, nobHel, konod, ponod ko Do nawa uyha.r anag huy kog_ma|

(4) poTob Do miD taf rege pura.w kog_ma| ha.tiq ha.tiq poTob Do baf lekHag_a|

(5) ponod Do ponod ge ar konod Do konod poTob re TAheNn la.kTi kana| miD taf poTob re banar soge kogag poTob ko baf salag_a|

(6)  hana nawa poTob kHon ra.buz a.gu kaTe onol odok (THesis) Do salag la.giD ma.n bay qama|

(7) kHeloNd poTob kore Do miD taf sumuf kHeloNd ge uDug kog ma| a.di deher kHeloNd Te gaTaw akan kHeloNd renag poTob koDo baf salag_a|

(8) tekst poTob oka iTun asza re pazhawg kana ona koDo Do baf e qama|

en. ay. ti ra.wlkela re Da.riya. yena ko sanTaz

        ra.wlkela, 16/08/05 : nesnal insticut op teknoloji (en. ai. ti) renag hepraw re sanTAz olog koza kuzi ko bHa.gi ko gan akag_a| nowa hepraw Do bHaroT Disom re huyug kana| niya. DHaw Do ra.wlkela  re menag en. ay. ti. re gel pe (13) hoz ko boloyena| baday qamog kana gel pe hoz ha.bij Tis hoN bako bolo akana nowa kolejx reDo| onka lekaTe eTohob kHon muCa.D serma TE pe gel bar (32) hoz sanTAz olog kuzi koza nowa kolejx re niT ko olog kana|

paNskura. re sanTAzi Te olog la.giD ba.fga.li kowag tatwas

        paNskuza, 17/08/05 : paNskuza renag bonoma.zi kolejx re nes kHon sanTazi dipatmeNt JHij ena| noNde sanTAz ko sanTazi Te olog jahaN Tina.g ko ra.ska.g kana ona kHon Do ba.fga.li ko sanTAzi Te olog re ba.zTi ko gorojx akawag_a| noNde olog la.giD takare gel bar ana Do ba.fga.li koge amet keg_a|

nahag savTa re ha:di renag la.na.kTi

        ba.rpaDa, udisa, 19/08/05 : ha:di pa.rwa. abowag lahanTi re Tina.g anat e a.guyeg_a| nowa iDi kaTe hozko cizik cirga.l la.giD bHaroT jakaT sanTaz kuzi hopon bHa.la.y gavTa Do Dosar seneleD e Doho leg_a| niTogag Disom re savTa renag bHa.la.y re ha:di Tina.g la.kTiyana ona iDi Te galoc TaheNya| nowa Do gavTa renag Dosar seneleD kana| gapal maraw Do di. ar. di. e. galoc akHzare huylena| galociya. lekaTe ma.n sura.y hembrom, ma.n ka.ru koro soren, ma.n iswor soren, ma.n gurba. soren eman ko TAheNYa| gavTa rin parseT ma.nij di. besra, ma.nij es. haNsDag, ma.nij je. ma.rdi ko seleD lena| muca.D re suTreT ma.nij susanTi ma.rdi muca.D sarhaw Do a.MTi ha.tiq leD TaheNya|

Disom kHobor ha.gtiq ko la.kTi

udisa ponoT

rayrompur, bohozDa, Tiriq, jamDa, baDHa, boDxza, bisuy, bija.Taza, kula.ysiza., sula.ypat, kHuNta.-uDxza, beTnoti, bafgripusi, ja.spur, moMDa, koroNjiya., tHa.kur muNda., soroT, kopTipDa, jolesor, balesor, suzya.poDa, ba.rpaDa|

ha.sur beNgol ponoT

jHazgram, miDxna.pur, kHozogxpur, bafkuza, borDHoman, puruliya., bozrampur, kolkaTa ar hugxzi|

jHarkaNd ponoT

cakza, sonuwa., monhorpur, caNdil, potomDag, gHatsila., ca.kuliya., mosabuni, gHozabaNDHa, bohoza goda, giDHni, ra:ci, bokaro, hajaribagx, giridi, DHanbaDx, lugu_buru, sav sanTaz pargana renag joTo Ta.ri

(jahaNy maMaf e arDasa unige maMaf e ameta| uni Do kHoboriya. lekaTe hoNy baTawg_a| arDas sakam sav 2 pHoto ar qapam buta. ol kulma| bayna lekaTe 500/- taka em. o. ar dimaNd drapt pe| Address - Mrs. Malho Marndi, Qr. No. : H z-189, Sector-15, Rourkela-3, Dist - Sundargarh, Orissagozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 August
2005
Vol -3
Issue - 61

Copyrights(C) 2002-2005, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only