disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 epril
2007
THok-04 gele 1
sahta 1

hok haTAW la.giD pa.tHuwa. gavTa hag Tazam

     rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 05/04/2007 :- sanTAZ pa.rsi sombHiDHan renag ira.l DHapre oNgocen Tayom hoN udisa sorkar nowa pa.rsi8 haraburu la.giD ka.mihora horo leka rihit e sab akaDA| nowa rihit ra.puD la.giD pa.tHuwa. gavTa rayrompur kHon bHubxnesor ha.bij TAzam TEy calag_a ar bHubxnesor seter kaTe ponoT gomke sav ko qapama|giDxra. skul kHon lahare sanTazi Te pazhaw ehobog la.giD 100 gotaf skul bacHon lena| ikHa.n niT hoN ceD hoN baf| sorkar Din ge egze regey TAheN akana| onaTe nowa skul re sanTAZi TE ol usa.ra ehobog, uTor udisa unibHarsiti ar sombolpur re sanTAZi Te pazhawg ehobog cHa.tya.r akan kolejx kore lekcarar ko a.cug, +2 re, metrik sanam re sanTAZi Te ol ehobog, udisa re “sanTAZi Dosar rajx bHasa”, baha, sohray re cHuti qam, sanTAZi sahiTyo ekademi, sanTAZi bord benaw eman ko gelebili ocoy la.giD kHojx pa.tHuwa. gavTA Do udisa maraf gomke tHen aNs e samaf-a| nowa Tazam ka.mihora Do 17/05/2007 kHon rayrompur kHon ehobog_a| Teheqag nowa miDun re suna.ram baske, coNDro mohon soren, ma.jHiya. ma:rdi, ka.zu murmu, kisun haNsDa eman seleD ko TaheN kana|

udisa aseka binid jun caNDo re

    rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 08/04/2007 :- nesag siTuf kHep binid Do Sarakan jun caNDo re huyug_a| laTAr canoc, ceTan canoc ar si.ti binid Do miD DHawTE huyug_a| nowa kHa.Tir gotapaza niT binid penerej sakam perej sa.rDi akana|

jHarkaNd aseka Dupuzub

    candil, jHarkaNd,08/04/2007 :- jHarkaNd aseka hag Dupuzub TEheq candil bajar renag es. es. hay skul re huy ena| Dupuzub re aseka hag nesag serma pura.w miDun, serma pura.w binid, nawa bacHon ko iDi kaTe galoc lena| jHarkaNd aseka renag muMuT a.pHis gHatsila., bokaro, lalpa.niya., DHanbaDx, jamTAZA, candil, rajxnogor eman caNga a.pHis kore kHon soheT ko seter lena|
    Dosar Dupuzub Do ar hoN nowa tHav rege ma: 22/04/2007 hiT hilog huyug renag gota ena| seter lan soheT ko muDx re ma.n boloram tudu, saluru murmu, ragHobx tudu, pores tudu, kisan murmu, bisesor eman ko TaheN lana|

beNgol sorkar laTAr canoc kHon sanTAZi Te pazhaw e ehoba

    kolkaTa, pucHim bafgxla :- 02/04/2007 :- beNgol sorkar eTohob kHon ol ciki Te olog renag Daw e jHijeD kana hijug serma 2007 kHon| nowa iDi kaTe sorkar  kHobor e pasnaw akaDa| niT joTo lekan poTob benaw sa.rDi akana menTe baday qam akana|

sahebxgoNjx kolejx re baha parab manaw

    sahebxgoNjx, jHarkaNd, 01/04/2007 :- sahebxgoNjx kolejx renag a.Diba.si hostel jaher re baha parabx boNga bOrO huy ena| seTAg ba.siya.m beza nayke ram soren boNga koy perej uma.M keD kowa| TAyom Te koza kuzi ko enej sereq ko sapzaw leD TaheND| baha parabx quTum Te galoc Dupuzub hoN TaheN kana| nowa Dupuzub re nevTa peza lekaTe seter e TAheN kana sahebxgoNjx es. di. O. manoTan bHujenDro baske| nowa sapzaw re ma.n lawus haNsDA, monojx soren, soqjoy ar savTEn ko jozaw ko TaheN kana|

sapzeT aTre

    hola Do haNde, Teheq Do naNde sirpha. soze jom huyug kana| bHoNjx ar jHarkaNd Disom renag jaga jagare nowa sirpHa.  soze jom Do Tina.g serma laha kHon co ehob akana| drama, ciNdu enej hepraw eman kore Din Din Te DAze kaTe sirpHa. jawraweD kowa| a.di gan sirpHa. lekaTe ka.si, bHeda ko jawra len TAyom ona a.Tu re sirpHa. soze renag tHa.wka.g kana| noware peza ceTan peza ko nevTag kana jomsim boNga re leka| peza ceTan peza TE bHiz bHaz iDi kaTe a.Tu re miD nawa parab ar ra.ska. romojx sarsawg kana| moca sibil ar laj bHaTAW sirpHa. soze Te sanam hozag mon sa.nTi| una.g paTa leka jawra hoz Tobe jom ar qu rege Tol kog kana| jom qu savTe la.kTig kana geyan reyag ha.tiq capal| la.kTig kana nowa sirpHa. soze paTa re DHorom carca, pHer bepar Te seMa, ol pazhaw, cas bas, spots hepraw kore jiTka.r akan seMa hoz ko hoho kaTe miD beza miD akHza gan kaTHa carca lekHan sirpHa. soze jom savTe savTA lahag seD Tazam renag hor e Disa. keya|

haTigaz re karam enej hepraw

    haTigaz, sanTaz pargana, jHarkaNd, 04/04/2007 :-sanTAZ kowag karam enej Do a.di ge mahrogx caba akana| ona ko Dug Dohoy na.piT Te hola 03/04/2007 hiT hilog haTigaz a.Tu rusik ar a.kilan hoz ko hoTETE karam enej sereq hepraw ko Doho leD_a| onare a.di gotaf karam enej gavTa ko seleD lena Tobe bayaNsi a.Tu - eTohob sirpHa. Damkom e amet ana| Dosar sirpHa. lekaTe pelo a.Tu rusik madwa ar kHijur kHol  a.Tu Do TEsarag sirpHa. (ka.sI) ko amet ana| nowa hepraw paTa qeqel la.giD hajar hajar hoz ko seter lan TaheNj|

nesag ETohob ja.zi

    Tiriq, bHoNjx Disom, Udisa, 08/04/2007 :- siTuf Din Din Te Ta.huN ke Ta.huNY cazhaw iDiyeD beza re Teheq otHom e Dag ja.zi keDa| hoy savTe DAg Te a.Tu kulhi re Dag ar bHiT piNda. poTAw e ba.zij akag_a| Tobe nowa DAG Te ma.nmi ko siTuf ahla kHon Tina.g Din la.giD Do nase saha reko TaheN keya|

guru kuna.mi manaw sazpaw

    lal pa.niya., lugu buru gHanta ba.zi, jHarkaNd, 08/04/2007 :- lugu buru kHanta ba.zi, lal pa.niya. totHa renag sanam asza ko niya. DHaw miD tHen guru kuna.mi manaw renag ko gota akag_a| Darakan 02/05/2007 hilog ti.ti.pi.es. komuniti ba.kHul re guru kuna.mi manaw huyug_a| nowa totHa renag gel gotaf asza rin koza kuzi ko mesa kaTe miD tHen manaw renag ko gota akag_a|

maraf buru Disuwa. seNDxra

    sahebxgoNjx, jHarkaNd, 08/04/2007 :- maraf bUru Disuwa. seNDXra Teheq kHon ehob ena| nowa re sanTAZ pargana renag sanam totHa kHon hoz ko seleDog kana| bajx bajxna ar ag-sar ka.pi, TumDag tamak anTe hoz bir Te seNDxra ko bolon kana|sanTAZ savheD mahaN manaw

    dumka., jHarkaNd, 11/04/207 :- jaw serma lekage nes hoN sanTAZ savheD mahaN a.di ra.ska. salag “siDu ka.nhuN murmu unibHarsiti” re manaw ena| nowa sa.gun mahaN re maraf peza lekaTe seter e TaheN kana jHarkaNd sorkar cas monTRi manoTan nobin soren| savTe ar gunman ayma peza kohoN ko seter lena| babulal murmu “a.Diba.sI”, bHaya haNsDag “casa”, monsa tudu, ke. si murmu eman kohoN seter ko TAheN kana| sanTAZ savheD ar lakcar ceTan re galoc re peza ko akowag bica.r ko samaf leg_a|

“noha umul ol iTun asza” hag ol ciki binid sapzaw

    korondi, jamseDxpur, jHarkaNd, 12/04/2007 :- jHarkaNd aseka hag siTuf kHep binid re samaf-og la.giD “noha umul ol iTun asza” korondi a.di lutu puNdu olog sapzaw re manag akaDeya| lal bahaDur memoriyal sasTRi kolejx re siNge mahaN hilog pazhaw ko sirja.w akag_a| miD say kHon hoN ba.zTi aceTiya. ko olog ko cHuta.w akana| nowa asza maceT ma.n la.kHa.y baske yag ToynaT TE calag kana|

babongHa.ti maha uTsobx

    rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 09/04/2007 :- calawen 06/04/2007 kHon 08/04/2007 ha.bij rayrompur kucri ta:di re babongHa.ti maha uTsobx huy ena| nowa uTsobx paTa re babon gHa.ti re T~Te benawg kan saman, bir buru re qamog saman ko hat lena| kiriq a.kHriq ar qeqel hoz a.di ge bHiz ko TaheN kana| ona savTe pe Din jake enej sereq renag ka.mihora TAheN lana| 06/04/2007 hilog Do cHo enej, Dosar hilog Do lazka enej ar muca.D hilog Do sanTAZ kowag danta enej soDor lena|

“siDu-ka.nhuN hul ba.ysi” sajaw sapzaw

    dumka., jHarkaNd, 13/04/2007 :- siDu - ka.nhuN hul mahaN a.di ra.ska. savTe manav renag kukmu kaTe siDu - ka.nhuN hul ba.ysi Do sajaw sapzaw re menaya| ona lekaTe Darakan 07/05/2007 hilog miD bHegar bHigir ponoT rin sanTAZ ko muDX re galoc gota akana| galoc Do dumka. renag indor stadiyom re huyug_a| nowa galoc re jHarkaNd, bihar, beNgol, udisa, asam savTe nepal rin sanTAZ boyhako ko seterog renag aNs menag_a|

sahebxgoNjx re ol ciki cemeD akHza

    sahebxgoNjx, jHarkaNd, 12/04/2007 :- sahebxgoNjx renag kolejx re ol ciki cemeD akHza 19/04/2007 hilog kHon ehobog la.giD| sahebxgoNjx re ol ciki ceDog renag TETAF a.di ge atkarog kana| onaTe maceT ma.n rajx kisor ma:rdi ar savTEn ko dumka. kHon ceceD ko seterog la.giD|

DewgHor kolejx re Tapam

    DewgHor, sanTAZ pargana, jHarkaNd, 11/04/2007 :- DewgHor kolejx re olog koza muDxre TApam Dapal huy akana| onare pun hoz ko ka.hil akana| kolejx re Dabx Dabaw renag rapacag kHa.Tir nowa newaw Dhapal ehob ena| olog kan sanTAZ giDXRa. kowag kolejx re kaTHa calag re mone ba.zij enTe nasenag kaTHa ceTan re barya koza ko oDHaw keD kina| ona Tayom unkin hoN a.kin rin jotaw iDi kaTe ba.yri ko oDHaw keD kowa| nowa Dapal re banar pahta rin babar hoz ko lohojuri akana|

raybar

  1. hembrom koza, Doha, kATar Disom   rey ka.mi kana| ozag hozag kusi-ba.si leka.nij ol pazhaw kuzi ba.hu la.kTi| kuzi To a.dikom re soner sa.T kag la.kTi|
  2. besra koza, ba.hu qam qamTe umer laha savTe ca.ta.ni bohog koza la.giD 35-40 umer kuzi ba.hu lekan koy panTeyeD kowa| besra pa.ris kHa.Tir ba.hu ge baf ko emay kana| besra pa.ris re ceD menag Te nuy koza hag nofkan jaNDE TaNDe|
  3. Disom parom Diosm, Doreya parom Doreya re ka.mi kan ma.rdi koza la.giD iqiniya.r bafkHan dakTor ol akaD miD corok cika.M, esel marsal kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

    ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

paNc ka.tHiya. re sarna miDun

    bHogxnadi, jHarkaNd, 11/04/2007 :- paNc ka.tHiya. re sarna miDun TEheq ehobog kana| a.di saNge hoz paNc ka.tHiya. baze buta. Teko seter lena| noNde kHon bHogxnadi Te TAzam Teko relaw lena| ar bHogxnadi re miDun huy ena| maraf peza lekaTe seter e TAheN kana jogx sira. monTRi manoTan suDHir mahaTo, safsoDx manoTAn hemlal murmu, em. el. e. manoTAn THomas soren| miDun savTe sanTAZ kowag lakcar enej sereq hepraw huy lena| nowa qeqel re komse kom 50 hajar gan hoz ko seleD lena|

munda. ka.tHi re “Ta:giyiq me Dula.z hana puri re”

    bija.Taza, bHoNjx Disom, udisa, 04/04/2007 :- munda. ka.tHi a.Tu re ma. 03/04/2007 hiT qiDa. bHur sanTAZi gayan “Ta:giyiq me Dula.z hana puri re” uDug soDor lena| gayan Do “saro aqcar” ba.rpaDa pahta kHon uDug soDor lena| gayan re peya akHza TaheN kana| biliD balaf ba.Ti anTe Duk ar laNDa TE perej lan nowa gayan qel Te qeqel hozag money kiriq leg_a| nowa gayan Do muNda. ka.tHi a.Tu renag sirpHa. soze jom re nevTa len peza kowag mone bHula.w ka.mihora lekaTe sapzaw len TaheNj|

sabya re jiya.T mahaN

    boriO, sahebxsgoNjx, jHarkaNd, 08/04/2007 :- Darakan ma. 19/04/2007 hiT Do sabya re jiya.T mahaN manawg kana| nowa ma. 19/04/2007 hiT re nowa jaga re sanTAZ ko ar Diku ko muDx re gopoj huy lena| a.di saNge hoz ko goj lena| mahajon kowag kocloNd kHon razag la.giD nowa gopoj huy lena| nowa la.dlHa.y re anTHoni murmu sav a.di ayma hoz ko jiwi ko alay lag_a|
    nowa jiya.T mahaN serma ke serma ge manawg kana| niya. DHawag nowa Din re maraf peza lekaTe seleD e TaheNna jHarkaNd rinij jogo sira. monTRi manoTan stipHen ma:rdi| lakH lakH hoz nowa jiya.T mahaN re seleDog renag ko gota akag_a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n la.kHa.y baske
ma.n purno conDro haNsDag

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 April
2007
Vol -4
Issue - 1

Copyrights(C) 2002-2007, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only