disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31  oktobor
2002
THok-01 gele 02
sahta 1


Aseka hag TALA serma miDun

Rayrom pur,14/10/02:-- TehENq  a.Diba.Si savTA seceD lakcar semleD,rayrom pur re a.di raska. seleD Tala serma miDun manaw ena|gota paza kHon a.di saNge hoz seter ko TaheNya| Tarasiq okTo danta ar DASANy enej a.di mojx ge huy ena| nova miDun re maraf peza lekaTE  ma.nij DrOupoDi murmu, (monTri, udisa), gunman peza ma.n coyTon prosaDx ma.jHi(AYAR monTri, udisa)ma.n lokHmoM ma.jHi, (mare em. El. E) ar kaTHA badohi lekaTE  mAn Digambor haNSDAG(AYAR prinsipal, el. Bi. Es. Em. kolejx jamseDXpur) ko seleD TaheNya| ol udisa ol ciki studeNts yunion rin  parseT ma.n KAZU murmu Tikin hoN seter kin TaheNya|

Bapla ga.di tHokor
kijHir,12 /10/02 :--Teheq qiDa. 3 baja  ma.tya.z dera,ra.ulkela  kHon jurDHA. KANdsor TE ba.hu iDikaTe senog kan  miD bapla ga.di  kiNjHir- ar bHoNjx sima. Re  tHokor ena | nova kar ga.di DA.z Tuluj sozok kHon DA.z odok ena | javay koza ar ga.di daybor Do ga.di kHon kin  cHontal odok ena | ga.di  kicHu jHa.l lib lab DA.z kaTe samaf re TaheN kan DHiri hutub re sokTo tHokor kaTE dHaf ena |nova re  bar  hoz Do jur DHAra  kin  bajaw akana | joTo TE  7 hoz  ga.di reko Dej lan TaheN KanA | javay koza Do ma.n syam sunDor besra  TaheN kana menTe kHoboriya. tHen kHon baday qam akana|  

"ol sanTAz studeNts esosieson" ag miDun
bafkuda,(beNgol)---ol sanTaz studeNts esosieson  nag hoho Te calawen 5,6, oktobor  barsiq Din a.di ra.ska. Te huy parom ena | noVa miDun re udisa beNgol, jHarkaNd, asam, bihar, baflaDEs kore kHon a.di saNge sanTaz aceTiya  ko seter TaheN kana | nova re maraf peza lekaTe ma.n purno coNDxro hembrom, parseT, ol indiya aseka  nava Dilli, mupHTI Tirki, editor, DoliT ADIbasi Duniya, ma.n g. e. kHan, distrikt majistret, ma.n romes haNsDag parseT, jHarkaNd juba morca, ma.n kazuram murmu, parseT, ol udisa ol ciki studeNts yunion eman  newTa ko TaheNya | miDun renag muca.D SINga.z Do bafkuda starlayin orkestra  rin kozakuzi  sereq  ra.ska. ko cal ha.tiq keD-a|

jHarkaNd aseka hag  ol iTun binid
ca.kuliya,13/10/02.:-a.Diba.si  SAVTa seceD ar  lakcar semleD, ca.kuliya. hoTeTe  sermakiya. Binid Do Darakan 7/12/02 ar8/12/02 ba.rsiq Din huyug reyag tHawka. Hakana | nova reyag penerej perej muca.D ma.hiT Do 27/11/02 Doho akana | nova bewra Do ASEka parseT ma.n bolo ram tudu kHoborakaD-A|

seNgel Te aTargoj
(jogo ma.jHi)
ra..wlkela, 22/10/02;-calawen qiDA. 21/10 (oTe maha)hilog sektor 6,ji/266 re Tahen man jena ram tudu Tikinag ozag re miD hoze aTaR Gojena | nuy aTar goj koza Do robi ma.rdi jahaNy ce, dibHayin layipH sektor 1 re olog kan TaheND|

maraF jHarkaNd lagiD je.em.em. micHil : sibu soren
raNci : 29/10/02 - pucHim baFla renag puruliya., baFkuda ar miDnapur jHarkaNdre ToFgeG la.giD miD Dinag ponoT Gofke tHEn DABon  ar eseD LA.GID nova menen jila. Kore kHon Tazam Te hajar hajar hoz ko hejlena|

je,di,pi,:- 10/11/02 re puna.g  ponoT RenAG miDUn
tata, 31/10/02 DARAYAG KA.mi hora la.giD GAPAL maraw a.DIBA.SI Esosieson klobx korondi re huyug-a ar 15/11/02 reDo BIR birsa. Janam maNhAN Do ina. Hilog sonTok akot ge huyug-a menTE SAFSoD ma.n salkHan murmuy rozkeDA|

7500 olog asza bereDog-a:- babulal marndi
ra:CI, 30/10 : JHARkaNd renag Dosar serma THAPna mahaN RE SIRA. munTri eyay hajar olog asza ponoTRE BERED-AmenTE DISWA. Samaf re CHA.tya.ray | sanam giDA.Rko novaTE SeceDog savTE SECED An uDxma. JUWA.n ko nova re kHoNJa ko qama | ayO azaf sav savTE INGXLIS Pa.rsi TehoN olog la.giD DAWko qama | jahaN KHA.TIR CETAn pazhaw ar hepraw binid kore hula.sog a ko menTE si,em, e roz urij akaDA |

SapzeT aTre
"onka hoN okTo TaheNya grik, latin, ar  roman, pa.rsiTe yurop DISom DAPAL LEnA | oNde hoN a.digotaf baf lahalen pa.rsiko TANheNya | unku bira.Dx rin hoz ko akowag janam pa.rsiTe bafko ol pazhaw lenkHAn seceD ohoko seMA keya menTEko Disa.TIYUG keDA |onaTE APAn a.pinag pa.rsi hara BOrOy la.giD SAVHEDKo seMA keDA,   CHARAW LAGIDKo KURUmutu keDA | nova pa.rsi hepraw miDtaf DISom kHon ar miDtaf Disomre ayDA.RI a.guyla.giD TupuD   hoNY SAPzaw leDA | onarenag orjoge PHhreNc hOl ar eTohob siqoT Disom TUPUD menkHAn baf ba.zijog-A|Ina. okToge pHreNC pa.rsi kHon iNglis pa.rsi pHurga.le qam keDA INGLodre, iNglis pa.rsi hara rakabena  | nova okTore jarman ifglis pa.rsiyag umul kHon sahag lagiD Ifglis pa.rsi renag da.rjake hese sanakeDEya |IkHA.n niTog ha.bij abowag pa.rsi laha ar cHaraw la.giD EtAG hozij bHIdigoj akanlekabon a.yka.weD-A | RAJxnITI hoz ge abo ar sorkar Talare Sa.ga.y jozaw raybar Do | apna rag kurumutu Tahen safTe raybar saf suluk sa.ga.y Doho kaTe hopon era bo DisomaDe leka  abowag kurumutu TaheN kog  ja.ruz kana" |||

'ol a.Diba.si dakTor esosieson' miDun
bafkuza,:- paromen 2 oktobor  hilog befgol re.n sanam a.DiBA.si dakTor kowag miDun  bafkuza bajar re huy parom ena | nova miDun re a.di saNge dakTor ko seleD lana | a.Diba.si ko Tahen kan  a.di gan jaga kore  dakTor ko  ba.nug  kowa  eman kaTHa ko  nowa miDun re  galoc rakab lana, ar ona jaga kore soNge dakTor ko  ka.mi ma menTe  ko Da.bi akaD-a | nova  miDun re ka.mi hora esosiason re.n parseT dr. osiT soren Tikin kin  sa.T keD-a | dr. maraf bOrO mURmU,dr. kaliram murmu,dr. soqoy haNsDah   eman akowag   bica.r ko Doho laD-a|

"ma.jHi pargana mohol" ag Dupuzub
gHatsila.,23/10;--Teheqag ma.jHi pargana mohol Dupuzub  a.di ra.ska. seleD huy ena | nova Dupuzub a.di saNge ma.jHI pargana ar ayma Disom hoz ko seter TaheNya|nova  re  10 gotaf  Da.bi ko samaf keD-a|nova komuDre  gHatsila. Ar ga.ludi teson re sanTazi pa.rsi TE GA.di renag KHobor  cHiTya.w,ma.jHi pargana hok,ol indiya redio,DurDorson re sanTaZI  Te ka.mi hora ucHanog  ma menTe  sorkar tHen DA.bi ko samaf keD-a |nova Dupuzub re horenDro naT murmu Disom pargana, gafguli soren,suDHir kumar soren  eman  gomke ko bica.r ko Doho laD-a|

DHAZ DISom re guru gomke yag  mutHa.n bereD
Dampaza,20/10:--Teheq DHAz Disom renag Dampaza rawToza re  je .em .em Tala suTreT ma.n CA.mPA.Y soren ajag lemeq TiTe guru gomke poNdeT RoGHU naT murmu hag mutHa.n siDHo sa.gun ena | un beza re Disuwa. Hoz
samaf re ol ciki Do nawa Disa. uDug-a menTEy  men keD-a | sanTaz TE roz, ol ciki Te ol joTo kHon sorosa  menTe  sarhaw  e cal keD-a |nova sa.gun okTo re  ma.n       sunil
mahTo,mohon kormakar, ramDAS soren, romes haNsDag, joDumoMi baske ayma hoz akowag bica.r ko Doho laD-a|

raybar
1) soren pa.ris kuzi, seceD-soner(bi. Es .si. grejuet) la.giD jiwi gaTe  la.kTi |

2) murmu kuzi , seceD +3 bi. E. lagiD jiwi gaTe  DaramDag re  kuzi ayObaba  menag kina |

3) murmu kuzi seceD, metrik  bakHra  javay la.kTi   |

4) haNsDag  koza jekHa  +2 ol akaD kuzi ko bahu na.piT la.kTi | koza Do beNK ka.mi re kHoNja menaya |

6) besra bayar la.giD BA.hU AdI GE LA.KTi | bayar Do kumpa.ni ca.kri re kHoNja menaya |

sa.ga.y jozaw la.giD Disom kHobor saf ropoz pe  |

Umes murmuwag bHANdanDoko umug ace baf-?
Sunwa., 29/10/02;- calawen 29/10/02 hilog ragoy a.Tu rinij umes murmu relga.diTEY DHAzap gojlena | nova kHOBorDo Disosom kHobor rehoN DHAzap parsal lena |
ona a.TURin nayke ma.n sima.l murmu a.TU moME hozag tHa.wka. akan 'ta.ndi bHANdan're nova kuklikoy Doho leD-A | Telmahan bafkaTE a.TURe boNga  Boro ceD LEKATe huyug a? bHANdan baf kaTECED LEKARE Goj akan hozag quTum ha.r halaf huy DAZEYAG A? nova bHANdanrema kuzihopon hoNTo bafko rageg-A ? Kaze baf bofgag kana ? jiliq dahar baf senogog kana ? Disom ma:jHI pa.rnik ko newTAG KANA?......... novaDo CeD BHANdan kin meneDA?
Badayma noNde Do a.sa.mi cawle, sim, merom daNdom kaTE DISWA.Ko sozeya |
hozag uyha.r bolo akana, qu, pa.si, unum ar-aTAR GOJ KoDo ozagre aDER LEKo kHAn arhoN noNKa nazapiza. Geko sozo bolo ocoya | onaTE BAF BHANdan kaTeko ta.Ndi bHANdaneD Kowa |
ona iDITE ma.jHi pa.rik,  ga.kHUziya. ar Diswa.ko okTA LA.GiD ko bozhe akana |

jHARKANd re a.Diba.si ceDko qama?  ...(Tofge)
ma.n budHA.n ma.rdi

noVa hozko baday qam keDTE BIR baba Tilka. ma.jHI, Sido ka.nu Tekowag hOL paromea | hozag mayaam TE niTog TegNnena 'jHarkaNd',   |
niToG bar serma huyug la.giD JHArkaNdre a.Diba.siyag hok menag a menTe bay qelqamog kana | noNdeca.krire juzu ba.nug a ? anej DHAnej jHarKAd DISomre a.Diba.si bajar kHon a.di saha birTALAREhoN menag kowa |a.sulog la.giD BAJAR RE thika. Ha.jxri nalha, TaheN Do ozej bosTA TE Benaw ozag  ,seDAY RE BA.GI Gidi ozag a.di Bha.gi kHAn a.wri silpiqag ozag |
sorkarag TakaTE dem,ka.rgaz,kHaDAn,bereD LA.GID A.DIBA.SIYAG A.TU AZAG Khone lagayeD Kowa | akowag hok la.giD Ko rozeD KJAn jaTRA PATARE TUTI Enej bilun lekako TUTIYED Kowa | hok la.giD ko koyekan Khan sorkar hej akan DIKU ko jafgeDARAm Ko TINGUn kana |. . . . . ...
(Tofge)

TIRIQRE KHEloNd hepraw
TIRIQ,18/10/02;--Teheq qiDa. huy en drama kHeloNd hepraw re  onoliya. Ma.n isor baske  Tikinag onol dramA. 'PaTa may' hAJAR hAJAR QEQEL hoZ KoWAG mone kiriq kaTe drama kHeloNd heprawrenag maMaf sirpHa.y amet keD-a |nova drama Do kiNDuwa ATU kozakuzi ko uDug soDor laD-a |

sonTos tropHi la.giD udisa Dol
cHa.tyar
bHUbonesor,1/10
niya serma moMipur renaG impHal re huyug kan Te tHa.uka akan 58ag  sonTos tropHi cindu enej turnament la.giD Te  20 hoZ udisa kHon ko cHa.tya.r akana | Bar hoZ golkipar, 7 hoZ dipHens, 6 hoz mid pHildar, ar 5 hoz straikar tHav ko qam akaDa. Unkuwag quTum Do - golkipar SukDeb soren (onuguz), siNgHu ma.rdi (bHubonesor), diPHens - di. Si. hemrom (onuguZ), ronjon DoTo (bHubonesor), jospal urma (sunDorgod), prokas acarjo (kotok), bajinaT hembXrom (raurkepa), subHenDu ponda (bHubonesor), premcanDx siN (bHubonesor), midpHildar - nipenDro Das (Kotok), ayreT, es. Ke. ajaDx (kotok), ram murmu (bHubonesor), di. es. boDxra (kotok), soroj pottonayek (kotok), moheS raudiya (bHubonesor), istraykar _ bHobani
mohanTi (BHubonesor) gyaNnronjon samol (kotok) babaji proDHan (kotok), um, es, ke, raw (onuguZ), suniT kiro (sunDorgod), Ar, ke, mondoZ (karikol koc) ProDiP ronjon prusti, (koc) ar do. Es. Ke. Porija menejor eman tHavko qam akaDa.|

Kuzi kowag ciNdu enej
tata,02/10/02;-E,ES,JI,Em, 1/0 gol TEY BI,ES,KE,E, PA.du keDEYA- | e, es, ji, em, sofkorpur kHon enej leD, KA.Pra. Tudu, ma.ya. ma.rdi, suniTa murmu, surujx ma.rdi, jHano ma.rdi,sumiTRA KISKU, AR BI,ES,KE,E, Korondi rin parboTI tudu, mina hembrom, sonali  hembrom, jyoTI hembrom, singo tudu, ka.rmi hembxrom | joTo kHon soros enej Do sonali hembrom ko sala leDEYA |

Sohray
Ra.wlkela,28/10:-------     nesag sohray parabx  sektar-1 re a.di ra.ska. seleD 4/11 hilog manow menTe sarna jaher gaz manejif komitiy Do   tHa.wka. hakaD-a |

'pilcu muruy' ag bir soze
ra.wlkela,27/10/02; pilcu muruy, raulkela rin pilcu gaMa ko Tala re   nesDo  sektor 2 Dag ta.Nkire   bir re ko  bir soze  saf Te akowag sukDuk kaTHA Ko galoc gotaya |


qeTEL
ra.wlkela,31/10/02 : sarna ol iTUn asza renag DARA Kan rabaf kHep -2002 renag penerej perej renag muca.D mA.hiT Do 10/11/02 DHA.RIJ huyug-a |binidiya. Ko ma.n ram coNDXRo haNsDAG ar DISom kHobor a.PHIS Sag sa.ga.y Dohoyma |

"hayre a.ri ca.li"
sutif ehob ena
galudi : 31/10/02 : guludi renag kesorpur poncayoT buruhara baFlare sanTaz pHilim sutif lagiD badohi ko ko seterakana | noNde miD boFga TaheN kaTe galudi, kesorpur, saTgudum renag adigotaf tHavre pHilim sutiFog-a | nova pHilim Do prem marndiyag (canDo likHon) Tayom me ehob eDa |

oT hasa la.giD TupuDre jiyon jiyoT lal siN munda
caybasa 31/10/02 : hapzam kowag ThuTi lekaTe man lal siN munda Do 28/05/1946 tokoD a.Ture re janam len, maraF olog Asza bagi kaTe Disom lagiD hOl rekin capaD bolo lena | 01/11/1984 re boNDx gaV hatre aDibasiyag sasaf Diri ropHa Dohoy lagiD jiwi alay leDay |

suDam marndi rupa. mohore amet keDa
tata 30/10/02 : beNkokre huyen hudiq kowag esiya Daz Don enej heprawre 400 mitor Dazre rupa. Mohore Daze lena | nukin Do tiskorekin nalaha |

sanTaz parganarenag quTum aDog-a!
ra.ulkela, 31/10/02 : jHarkaNd ponoTre menag sanTaz pargana niTog quTum Disomrenag tHavre baN al akanTe aDog lagiD horre menag-a menTe likHon gozhon ciki cHaraw gavTa ko ok Takana | bir siDo ka.nu Tikinag mayam Te Tefgenakan sanTaz pargana niTog rozrege TaheNyena | cekaTe aNdenag moMe gotag jilla. sahebx goNjx, pakuz, dumka. DewgHor, godda sumuFge niTog mepre Qelog kana | novA koDo hunaF purub pucHim ar Tala sanTaz pargana quTum lekHan unkinag sari unuyha.r huyug-a menTe ko oTaiTa.Deg-a | saVTe nova gaVTarin soheD ko a.Tu aTu.re ar baF gadi motor Dejog aMgon tHaVre abo parsi Te ol mohor bo Dohoya menTe hoN ko galoc keDa | noFka reDo aborin hoz ko usa.ra sa.hiNj ko pazhaw baday joF-a |

kHeloNd hepraw
baDHam, 22/10/02 : aFgarpaDa A.Ture siq qiDa. melaFki kHeloNd heprawre jozapukHri eTohob ar kiNDuwa. Dosar sirpHa. Kin amet leDa | noNde 27 gotaF Dol ko seleD lena |

Disom sorhay
tata, 26/10/02 : Disom jaher gaz korondire hijug kan ma.hiT 17/11/02 hilog sohray ko manaw-a menTe tHa.wka. akana | noNde ra.ska. romojx savTe Disom rin ma.na.n peza ko ko nevTag-a |

pucHim siqbHUm kHon rabaf KHEp bida.w ko ola ra.wlkela re
kHoboriya.
Sunwa., 30/10/02 : nes Do jHarkaNd rena monhorpur ar sunwa. Blok kHon olciki Dula.ziya. koza kuzi ra.wlkelare emogko DhawakaDa | noVA maMAfRE olciki pazhaw monhorpur blok rena biqbeda aTure hapTarenag sa.gun mahare huyukan TaheND | maceD Do ra.wlkela kHon man ramo hansDag, man cambru besra ar man ba.rsa. hembrom ko seterog kan Tahen |

20/07/02 jHarkaNd Akotre seleD kowag eTohob Dela
cakza, 30/10/02 : Adibasi kowag jHarkaNdre juzu iDi kaTe akot la.giD soshoD ko emleD ragoy A.Turin adigan koza hag bica.r la.giD cakzare sorkar pahta kHon ne ho ho waD ko TaheND | onare nuku koza hag sohoD eDi Te Akot okTo cakza Do sinij Tahaf uTa.r lena  | nuku Do Dal Tol Renag ko apHoT AkawaD kowa |

bHonjx bHobon re danta enej
ra.ulkela, 01/11/02 : beDbyas parabx 01/11/02 KHon eTohob ena, onare Dhoromdi aTurin danta enej koza ko nova Turuy maha huyug parabxre enej kaTe ko sar sagun keDa | nowa Te 'Disom kHobor' gunman sarhaw e calaD kowA | goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

Rourkella
16-31 October
2002
Vol -1
Issue -2
For Private circulation only. Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.