disom_header
Ra.ulkela
1 kHon 15  nobHembor
2002
THok-01 gele 03
sahta 1jHarkaNd ponoT janam mahaN manaw

ra:ci,15/11/02 :--jHarkaNd ponoT janam mahaN  Dosar serma) a.di jak jomok saf Te ponoT jake ko manaw keD-a |ra:ci bajar renag mohraba.Di da.hi re jHarkaNd sorkar pahta kHon manaw en ponoT janam maha paTa re bHaroT sorkar re.n a.di saNge monTri ko  newTa TaheNya |maraf peza leka Te manoTAn el.ke. adbHani,jogo maraf monTri,ar ma.nan peza lekaTE manoTan josobonTo sinha,biDes monTri,manoTAn soroDx jaDobX,monTri,manoTan kariya munda, cas monTri, manoTAn niTis kumar, rel monTri  eman seter ko TAheNya |nowa seleD akHza re manoTan adbHani a.kinag bica.r Doho bezare TAlma sorkar jHarkaNd ponoT uTHna.w la.giD joTo lekan gozo sohoD e cal -a menTE men keD -a | HARkaNd rinij sira. monTri manoTAn babu lal ma.rdi TIkin men keD-a je 50 bocHor re jahaN baf ka.mi lena, ona  2 sermare ka.mi huy akana |hijug kan 10 sermare a.Tu a.Tu asza, tola tola bijxli ba.Ti,sozok eman huyug -a |baba Tilka. murmu Dinisa. Bida.w hepraw

kHoboriya. : jon soren ar samuwel kisku

dumka. : 15/11/02 :- "gota bHaroT sanTaz bHa.lay ar legx acar ba.Ysi" hoTeTe Darakan ma.hiT 08/12/02 hilog bar tazaF kHon (4) pun tazaF okTore seleD akan boyha misi kowag sanam sanTaz hoponag aDog kan a.ri ca.li ar ja.Ti Disom kHa.Tir jiwi jibon alay leD hozag jiyon curiT saVTe
unkuwag unuyha.r jiwiD Dohoy la.giD ceD lekanag ka.mi hora apnaroga, ona renag ol hepraw huyug-a | hepraw re seleDog la.giD 10/- taka em kaTe maN 15/11/02 hiT Teko seter ma da.r opHis kore | bar kHepre hepraw Do huyug-a miD- Do ceTan canoc olog hozag ar miD Do seMa hozag | koza kuzi hazam budHi era sanam hoz Dawko qama | sirpHa. Do banar THok rin ge (1) 5000/- (2) 3000/- (3) 2000/- taka ko qama | sirpHa. Do 16/02/03 es, di, si dumka. Reko qama  ciki Do bafgla, roman, ol ciki ar Debxnagxri Teko ol Dazeyag-a|pa.kuz ar dumka. kHon a.di saNge ol ciki Te bida.w ko ema

dumka.(sanTAz pargana):- 09/11/02 :- nes Do dumka. Ar pa.kuz kHon a.di saNge bida.w em renag ko rika. akaDa | badayjaF lekaTe maMaF serma Do sanTaz pargana kolejx dumka. kHon 49 hoz ko em leDa | ar sanamge ko sa.T leDa | orjo sakam Do jHarkaNd ponoT maraF monTriy ha.tiqaD ko TaNheD sanaTaz pargana renag siDo ka.nu murmur inbHarsiti dumka. Re 11/09/02 sanTazi saVhaD mahaN manawg akTere | onaTe niya kHepre bida.w le.giD kurumutu akaD ma.n moDon mohon marndi, ma.n moDon murmu, ma.nsiDHor haNsDag, ma.n soroT coNDxro soren ar ma.n jon soren eman sanTaz pargana kolejx koza kuzi ko sar haweD kowa|rajx rapag re jaher gaz bereDx
rajxrapag(jHarkaNd):-01/11 :- calawen DasaNy kunu.mi 21/10/02 ma.hiT hilog Disom hozTe rajx rapag Tupuna.y gHat re  jaher gaz ko bereD keD-a | nowa jaher gaz Do pe-ekor jagay eseD akaD-a | ona tHaVrege ja.Tri ko Tahen jekHa miD taF ahla mela (DHorom saza) benaw renaF tHa.wka. akana | nowa jaher gazre gHat pargana lekaTe ma.n Durga. Soren ko bacHaw akaDeya | joTo serma ge DasaNy kuna.mi hilog Do sanTaz boyha ko node buruD buruD hEJ KaTe ko boNga bOrOya menTe Disom hoz ko tHa.wka. keD-A|


"lugu buru" re DHorom Dupuzub


lal pa.niya. : 02/11/02 :- jaw serma lekage nes hoN Dara kan sohray kuna.mi ma. 19/11/02 ar 20/11/02 hiT hilog bokaro jila., lal pa.niya. goram japag a.di quTuman lugu buru re Disom jakaT DHorom Dupzub Doho akana | 19/11/02 hilog seTag 8 tazaF oKTe lugu bOrO boNga THanre boNga bOrO ka.mi hora huyug-a | Tarasiq 4 tazaF okTo kHon lugu buru Dorbar DHiri ca.ta.nire DHorom, rayriT renaF carca sar sa.gunog-a | nowa DHorom Dupzubre maraF peza lekaTe Disom guru manTAn sibu soren seleD kin Tahena menTe lugu buru gHantaba.zi DHorom gaz komUt la.y SoDor akaD-a|


aseka hag soner binid

rayrompur, 15/11/02 :- aseka rayrompur hag sanTazi seceD madowa hoTeTe 2002 renag Tanala, ceTan Tanala ar soner binid Dara kan ma. 21/11/02 hiT kHon ehobog kana | nowa binidre ayma binidiya. Ko ra.gHudera re seter menag kowa |


sapzeT aTre

miDtaF ja.Ti jiwi Dug sanay kHan ona ja.Tiyag pa.rsi hoN onka ketej Ti jaFga la.kTiya | jaNhaN Tinag ba.zTi ol pazhaw arbaF huDis e seMa akaD rehoN, TinjHog uni baF lugzi lapo kaTey DaMana un jHog uniyag ona ajag upurume aDa | hoz koFka, DunDHa. menTe ko meTaya | onka ge miDtaF hoz ajag pa.rsi baF bebHar ceD kaTe etag hozag gey ar samtaw bazaya uni jaNhaN Tina.g ge arzawaTey hoNkrawg rehoN pa.rsi renag tHaV Do bay qama | uni ja.Tiyag pa.rsi ako rin saVTa hoztHen a.wri gabawg ha.bij ohoge lahakeya | pa.rsi ge DHorom menTe a.wri apnar bHur miDtaF ja.T ohogey lahag-a pa.rsige siNDi biNDim piskij lekHan ona bira.Dx renag agam ar nagam hoN panTe qamog-a | pa.rsi renag pHedaT baday kaTe ona Talare omonog etag pa.rsi pHedaT baF tade gidi lekHan "bili jHazam TuD gidi lekan" Tak gey qama | onaTe okTo menag rege nova ko TuD ar a.ru pHeraw la.kTig-a |
noNkan ka.mi hora (pa.rsi lazawna) re sanTaz ja.Ti a.digan usul usul  Dare DHiri tadeTe huyaya ar tirum tipuj tHudgu Dare da.r hoN hara rakab Tege huyaya | baFkHan nova saVTa Do nina.g rege keceD kog-a |


Raybar

1. murmu pa.ris, seceD-soner (bi. E. grejuet) ma.y giDxra. la.giD miD jiwi juri la.kTi |
2. mURmU pa.ris, seceD-Em. E., qeljof esel marsal kuzi la.giD jiwi gaTe LA.KTI |


ka.rgazre THAPA goj

ra.wlkela, 09/11/02 :- Teheq seTag 9 tazaF okTe ra.wlkela ka.rgaz renaF bay prodakt dipa.tre ka.mikan, ma.tiya.z dera rinij ma.n bagHray hembrom ka.mi Tuluj meMheDTey THapa goj ena | ceTan Te calaw akan maraF pa.yip la.yin aka aMgoyeD jokHej misin hendel sab pucuj keD Te ona hendel Tege onde ge THapa goj uTa.r enay | a.culeD kin tHika.Dar ozag hoz ko miD lakH isi hajar ka.wdi gozo emog e reben akana |


pHotila.yjor re sohray parabx

pHotila.yjor, 06/11/02 :- pHotila.yjor goramre 04/11/02 hilog ra.ska. seleD sohray parab manaw ena| nowa parabx re ra.gHunaTH pali em. e. le. Gomke ma.n sofkor oram Tikin seleD kin TaheN kana| unre goram reyag gaher gaz napayTE DuG Doho la.giD DISA. KIn CAL KED-a |

sereq

maraf asza reDo ehob keDape olog
THirug ma bay sanape odokbolog
maceTsikHa.wkaTHakoTemabape lolog
asza a.na.ri TehoN bape Tolog | 1|
hat paTakoma a.dima bape jHa.log
saykel motor ceTan borope qelog
Dof lagxMe dahar enej ma hel helog
ona panTe Tege pe jHiNga jHAlog|2 |
sporpaTakoreqepelTArape melog
Tina.gmahaN co ona Tegepe bHelog
Ra.ska. ban gada repe ohel bohelog
Juwa.n jHar Dag quTepe bul Toyelog|3|
olog koza kuzi alope halbalog
olog ka.mi a.di bay jHil jHalog
muTulkHunti ge jelek Dil Dalog
uyha.r mase Tis aDobo pHurga.log|4|
(ma.n kali coron baske, kiNDxwa., bHoNjx)
 


DewgHor re nes kHon olciki eTob bida.w (kHoboriya.)

DewgHor, (sanTaz pargana, jHarkaNd) 08/11/02:- a.Diba.si hostel rin koza kowag kurumutuTe nes eTohob serma ol ciki bida.w emog la.giDko sapzawena | gapal maraw re sanTaz pargana kolejx dumka. rinij likHon gozhon ciki cHaraw gaVTa caFga opHis suTreT ma.n jon soren ar sanam hostel koza ko TaheNya | ma. 15/11/02 hiT ha.bij seleDog sakam perej renag okToko Doho akaD-a |


jHARKANd THAPna mahaNre DAsaNy enej

Ra:ci,11/11/02; sorkar hoTeTE sapzawg kan jHarkaNd THApna mahaNre sanTaz pargana kolejX re.n koza DASANy enej ko uDUg SoDoRa | ma.15/11/02 hIT KHon ehobog kan RA.NcI REnag morhabaDI ta.Ndire ma. 19/11/02 hiT hilog ponoT paTARE DAwko qam akaD-A |


Sohray parabx

RA.WLKELA, 14/11/02 :- Darakan sohray kunami ma. 19/11/02 hiT hilog Disom jaher sarna goyon laha,, sektor-15, ra.wlkela re a.di ra.ska. seleD sohray parabx manawg la.giD tHa.wka. akana | nowa parabx re Disom hoz ko seleDog  la.giD Te Disom jaher sarna goyon laha pahta kHon Du-Dela hakana|


Je pi. es. si. re sanTaz pa.rsi seleD ena

Ra.wlkela, 10/11/02 :- nava ge ehobog kan jHarkaNd ponoT sorkarag ka.mi a.cu kumut Do sanTaz pa.rSi ar ol  ciki hoNy seleD keDa menTe jHarkaNd rinij kumut cay reT e la.y soDor keDa | nova reyag sarhaw lekaTe likHon gozhon ciki cHaraw gaVTarin ma.n purno haNsDag, ma.n pHuDa.n ma.jHi, ma.n ra.gHunaTH haNsDag, propHesor ma.n la.kHa.y baske,,ma.n SAFkHo baske, a.di a.di sarhaw ko em keD-a | baday kag ma niTog sanTaz roz hozko sanTaz ar ol ciki Te bida.w ko ol Dazeyag-a|


Babon gHa.tire hOzO huybaF Te merom da:gxri ko odokeD kowa hatre

boDxza, (udisa) 03/11/02 :- nesog Dag renag saVay baF Te moyurbHoNjX jila. Renag bohozDa, jamDa, ar kuNsmi blok re hOzO ge ba.y huy akana | reNgej kHon pucujog la.giD hoz ozag reko Doho leD ko maraF maraF da:gxri akHriq kaTe cawle ar siyug la.giD miD araM jaNhaN lekan DHara ko ka.mi na.piT ko kiriq ruwa.z kako kana | ozag re barhoz ba.gi kaTe sanam bajar nalha calag la.giD sarej puysa. Teko kurukutu yeDa | ona Te boDxza hatre a.di a.di daNgxri kada merom ko adokeD kowa | badayma naNva jila. Do akal menTe nes baF cHa.tya.r akana |
ragoy a.Ture sohray ar ciNdu enej
sunuwa. (jHarkaNd) 08/11/02 :- sohray re jom qu ra.ska. salag ragoy a.Tu re 29 gotaF da:gri ko kHunta.w leD kowa | Dosar hilog 31 gotaF ciNdu enej Doz ko seter lena | a.Tu rin nayke gomke ma.n sima.l murmu sirpHay calaD kowa | eTohob sirpHa. Do ragoy, Dosar Do potka, Tesar Do ga.mbHa.riya ar puna.g Do puru beda ko amet leD-a | nova re soheD ko TaNheNya, gones murmu, Darasiq murmu, ba:gal murmu, binoDx murmu, salkHan murmu, ba.bu kHeTri ar mastor saVTe a.Turin ka.miya kumut koza ko |
 hijug pe !       kiriq pe ! !


'paTa ma.y saya ja.kit Dokan'

qamog tHav - jHoradi hat, bohozDa hat, rayrompur hat, kula.ysiza. hat, roTonsa.y hat, ja.rhi ta:di hat|

"DokanDar-ma.n isor baske"
"bHIdiyo albom"bakHra badohi la.kTi !!!
serali krietibx prodokson ra.wlkela pahta kHon sur DInre bHIdiyo albom sapzaw JEKha KURUmutu  akana |onaTe bHidiyo artist (koza/kuzi))laTar re olen buta.re a.di logon sa.ga.y DohoYPE--|savTE sereq badohi, onoMhiya. KohoN DU-DELA TAheNYEna |
buta.-ma.n ba.rsa hembrom-(serali krietibx prodokson,
F-136,Sec1,Rourkela-6,Phone(0661)4475895


Birsa. Klabx re birsa. Janam mahaN mAnav

Ra.ulkela, 15/11/02:-- Teheq bir birsa. muNda. hag 127 ag janam mahaN a.di ra.ska. seleD birsa. Klabx re manaw ena | Tarasiq okTo danta enej, sailo enej, ura.f enej,a:Di enej,.huy ena | miDun ka.mi hora siN ga.z 6 tazaf kHon ehob ena | nevTa peza lekaTe ma.n bHaDo haNsDag (ceyarmen moyurbHoNjx jila porisoDx), ma.n pHa.GU hANSDag, ma.n rogHu bozo, ma.n rojoni jena, eman seter ko TaheN kana | miDun muca.D re sereq sigNa.z  a.di romojx ge huy ena | 


ra.wlkela re bHaroT jakaT sanTazi onoliya. miDun

ra.wlkela, 15/11/02 :- 15ag bHaroT jakaT sanTazi onoliya. miDun Darakan iNma. 7 ar 8 disembor' 2002 ba.rsiq ra.wlkela renaF sibHik sentar re huyug kana | nowa renaF sapzawna ka.mi re aTaF Daram kumut cHuta.w menaya | nowa miDun renaF orsoF Te ra.wlkela rin ayma hoz seleDog la.giD lahaTe deliget-og kana | sanam newTa peza kohoN nowa miDunre seleDog la.giD ko heN akaD-a |


miDunrenaF ka.mi hora :-

07-12-2002 (quhum maha, 10 tzaF kHon 1 tzaF)
(1) peza Daram (2) jHij sa.gun (3) aTaF Daram sereq (4) unuyha.r sakam ar nawa poTob udHa.w (5) sirpHa. Cal [o] ma.n lokHmi narayon murmu "pa.nir piyo" - sa.DHu ram caNDx murmu sirpHa. [a] ma.n robilal tudu - "poN rogHunaTH murmu sirpHa." [i] ma.n jagonaTH murmu - "majHi ramDas tudu 'reska' sirpHa." [u] ma.n gour coN murmu - "2001 rinij hudiq ka.hni onoliya. (poTob - 'bar tHop meD Dag')" [e] ma.n rogHunaTH hembrom - "2001
rinij onoMhiya." (poTob - 'DHi') (6) newTa peza kowag galoc ............... |
maraF peza : ma.n nobin potnayek, sira. monTri, udisa |

ma.nan peza  :

(1) ma.n juel oram, a.Diba.si bHa.la.y monTri, bHaroT sorkar |
(2) ma.ni DrowpoDi murmu, ha.ku ar posu sompoTi, udisa sorkar |
(3) ma.n ojiT Das, em. El. E., ra.wlkela |
(4) ma.n (dr.) sonok misro, em. di., ra.wlkela meMheD ka.rgaz |
parseT : ma.n uDoynaTH majHi |

jom-jira.y - 1 kHon 2-30

Dosar akHza : 2.30 kHon 5.30 tzaF
THuTi : sanTazi saVheD renaF niT ar agamag da.r
parseT : dr. krisna coN tudu |
peza ko :
(1) ma.n soFkor oram, em. el. E., rogHunaTH pali |
(2) ma.n kusa.l coN baske, parseT, pucHim baFla aseka|
(3) ma.n Digambor haNsDag, (ayar prinspal, el. Bi. Es. Em. kolejx) |
(4) ma.n piTobas misro - "uTkol mel" |

"ca - qu" 5-30 kHon 6 tazaF
Tesar akHza : 6.00 kHon 8 tzaF
THuTi : ra.hni ohMe |
ParseT : ma.n orjun cocon hembrom |
Peza ko :
(1) ma.n sobHanaTH besra |
(2) ma.n gomasTa prosaDx soren |
(3) dr. mohon, (hiNDi biBHagx), borDHoman yunibHarsiti |
kiDug ar lakcar ka.mi hora : 8 kHon 10 tzaF
08-12-2002 eTohob akHza 10 kHon 1 tzaF
THuTi : miDtaF ja.Ti renag lakcar saV DHorom renag sa.ga.y |
parseT : dr. pi. Si. hembrom, cayreT, jHarkaNd pobxlik sorbHis komison |
peza ko :
(1) ma.n pruTHibi ma.jHi, manoTan spikar, asam sorkar
(2) ma.n Dillip ray, monoTan em. pi. |
(3) ma.n suDa.m co. ma.rdi, em. el. E. |
(4) ma.n niTyanoNDo hembrom, parseT, bHaroT jakaT ma.jHI madwa |

jom-jira.y - 1 kHon 2-30

Dosar akHza : 2.30 kHon 5.30 tzaF |
THuTi : SanTazi kHeloNd ar sinema renaF agam |
parseT : ma.n joDunaTH tudu |
peza ko :
(1) ma.n bHaDo haNsDag, cayreT, moyurbHoNjx jilla porisoDx |
(2) ma.n purno coN hembrom, maMTe suTreT, bHaroT jakaT aseka, Dilli |
(3) ma.n loKHmoM besra, parseT, aseka, udisa |
(4) ma.n DosroT haNsDag, dayrektor, 'caNDo likHon' |
(5) ma.n prem ma.rdi, produsor 'caNDo likHon'|

"ca - qu" 5.30 kHon 6 tazaF
Tesar akHza : 6.00 kHon 8 tzaF

Sermakiya. maMTe miDun :
(1) sermakiya. hisa.bx   kiTa.bx 2001-2002 |
(2) agam ka.mi hora |
(3) golat en bica.r |
(4) nawa ka.miya kumut bacHon |
(5) 16ag seneleD renaF tHaV cHa.tiya.r |
(6) sarhawna |
parseT : ma.n rupcaNDx haNsDag |
peza ko :
(1) ma.n sa.lkHu murmu, maMTe suTreT, jHarkaNd aseka |
(2) ma.n lalmohon baske, maMTe suTreT, udisa, aseka|

bacHoniya. opHisar : ma.n ka.licoron haNsDag, di. Ep. o. panpos |
kiDug ar lakcar ka.mi hora : 8 kHon 10 tzaF |

seneleD gozo sohoD re :
(1) sanTaz injiniyar gaVTa, ra.wlkela|

(2) Disom jaher sarna goyon laha, sektar-15,  kHerwaz ceDeTiya. madwa, ra.wlkela 

(3) kHerwaz ol iTun laha asza, ra.wlkela |

(4) ra.gHugaz juwa.n madwa

(5) ai. E. ti. i. e., ra.wlkela

(6) aseka, ra.wlkela caNga opHIs |

(7) likHon gozhon ciki cHaraw gaVTa, ra.wlkela | ar ra.wlkelarin sanam ma.jHi gomke ko |

murga. gHuture ciNdu enej hepraw
rayrompur, (udisa) :- pun Din Te cabag ciNdu enej hepraw Darakan 19/11/02 kHon murga. gHutu a.Ture huyug-a menTe sanam a.Turin koza ar Doz a.gyur koko la.y ar neNwTa akaD kowa | a.digan Doz ko seterog-a menTe kozako DHaweD-a |

jamToza jila pHutbol ligx
jamToza(sanTazpargana),


02/11/02:--ola,ma.02/11/02hiT mihijamsor amoy pHutbol enej godare jamToza jilla. pHutbol asosiyeson Ta.rire sapzaw len lig tournament renag muca.D enej suporstar klabx, horihor pur ar binapani klab, sukjoza muDxre a.di hepra hipri huyena | nowa re suporstar klabx miD gol Te jiTka.r ena | nowa turnameNtre 14 gotaF Doz ko seleD lena | maraF peza lekaTe ma.n syam lal hembrom, parseT, je. Em. em., jamToza, ma.nan peza lekaTe dr. Debx soron soren, ma.n syam besra, ma.n boyDyonaTH soren, prop. husen alli eman seter ko TaheNya | aKHza calawnare ma.n mohmoDx iliyaDx kHaN, ma.n sonaTon haNsDag, ma.n sahebx lal hembrom eman jozaw ko TaheNya |


ramkrisna  sentenari pHUtbol:
bohzagoda (istsifbHum), 1/11/02 :-- TeheNq ag semi Phaynel  enej re elebHen braDars, mosabuni ar pondiT rogHu naTH mURmU memoriyal klabx, kidukoca  Tala re a.di TAzA TAZi hepraw huy ena | hepraw renag tHa.wka. okTo re okoy hoN ba.kin gopol lana | ona Tayom penalti THa.pa.ya. re pondiT rogHu naTH murmu klabx Do 4-3 gol Tey jiTka.r  ena |


bHimSEn memoriyal pHutbol turnameNt
ma.tiyazdera, taNgorpali), 10/11/02 :- Darakan ma. 17/11/02 hiT kHon 21/11/02 ha.bij nes hoN jaw serma leka ge bHimsen memoriyal pHutbol enej hepraw huyug-a | nowa hepraw re a.di quTuman klabx ko seleDog la.giD ko Du Dela hakana | hepraw renag muca.D hilog maraf peza lekaTe ma.n juel oram, a.Diba.si bHa.la.y monTri, bHaroT sorkar, ma.nan peza lekaTe ma.n sofkor oram, em. El. e. rogHunaTH pali, ar rotariyan ma.n bHi. Ke.  gupTa eman ko newTa barTe akana | 


jHarkaNd  pHUtbol paTA

tata, 15/11 :- jHarkaNd pHutbol paTA REnAg muca.D enej re junior THokre junior jHakas, sa.ludi, 2-0 golTe e. je. Si. kinudiy haraw keDeya kuzi  jekHA BI. Em. es. sarjomDag, 2-1 golTE suMsi rajx nogor penalty Tha.ya.rey haraw keDeya | koza kowag hepraw re el. Bi.es loKHipus, 1-0 golTe es. Ar. Ji jHolok e pa.du keDEya | napay enej la.giD ma.n sifra.y murmu, koza ko THok reDo ma.n sawon haNsDag sirpHa. Ko cal aDkina |nowa hepraw re ka.miyan ko muDxre  ma.n je. Behra, gumDi baske, kunuragx baske, kHuDiram murmu, susil haNsDAg, lokHiNDor mardi, lokHon murmu, mansif murmu, ma.n  isor haNsDag, sano soren eman seleD ko TahENya |


 

goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske
Rourkella
1-15 November
2002
Vol -1
Issue -3

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
This newspaper is for private circulation only and strictly restricted to wesanthals members. However, none of the
materials published in Disom Khobor can be copied or reproduced without written permission from publisher, Disom Khobor.