disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 nobHembor
2002
THok-01 gele 04
sahta 1
lugu buru re DHorom Dupuzub
(sujon besra)

lalpaniya. (jHarkaNd) 20/11/02 :- jaw serma leka ge neshoN sohray kuna.mi ma. 19/11/02 ar 20/11/02 hiT ba.ba.siq Din lugu burure DHorom Dupuzub a.di  ra.ska. seleD hur parom ena | gota paza kHon 15/20 hajar gan hoz seter ko TaheNya | seTag 8 tazaF kHon lugu baba hag boNga Than re boNga bOrO ka.mi Tara siq 2 tazaF ha.bij huy ena | Tarasiq 4 tazaF kHon DHorom, a.rica.li  iDikaTe galoc huy ena | ona Tayom gota paza kHon sapzaw lan enej sereq, somajx siFgra.y eman a.di romojx Te huyena | “luguburu gHanta ba.zi DHorom gaz” kumut pahta kHon joTo serma ge nava DHorom Dupuzub Do sohray (kunami) hilog huy a.gug kana |


jHarkaNd re sarna DHorom kowag ar Dozha lekHa

tata, 27/11/02 :- sarna DHorom hozko ar Dozha lekHa a.ru ar panTe TuD la.giD sorkar pahta kHon kuru mutug-a| onaTe jHarkaNd Disom pati Tuluj ajsu rinij surju siq besra, je. Em. em. rinij ca.mpa.y soren sorkar ko sarhawe kana | udisa ar beNgol kore TaNhen kan sarna DHorom hozag lekHa huyugma menTe jHarkaNd Disom ma.jHi pargana madwa ko rozeD-a |nova kurumutu la.giD saNsoDx ma.n salkHan murmu a.di a.di ko sarhaweD kina|

  domisayil baF baTaw lena

ra:ci, 28/11/02 :- jHarkaNd sorkare rakab leD domisayil kaTHa ra:ci haykot baF e baTaw leDa | nova rena hola bica.r huy lena | sa.yka.T porja ko bacHon odok la.giD 1932 renag pata parca Do baF ge baTawg-a menTe hoN jHarkaNd ceTan kot e men keDa | ceDlekare bHaroT sorkarag a.na.ri rehoN noNka kaTHage ba.nug-a, cekaTE bHaroT ar pa.kisTHan ha.tiqog okTorehoN nova qir ar baF laga hej hoz koNhoN noNdenag a.na.ri Te joTo lekan Tak ko qameDa, ar joTo hozag hok hoN menag-a | nova iDi kaTe moMe boNga maMaF a.di ge roz ropoz, kaTHa rapacag, Tapam saVTe a.na.ri gagzoko ar egseD ko ko gopoj lena | domisayil gogzo ko anaTe albort ekka Topol re bica.riya.hag mutHa.n ko busub seNgelaD-a |


ba.rpaDare ol ciki rali

ba.rpaDa (udisa), 16/11/02 :- birsa. Jiyon jiyaT maNhaN re a.di maraF ol ciki micHil huy lena | nova micHil do a.di ba.siyag sanam pathway. gavTa koTe Du Dela lena | ona maMaF re 13/11/02 ol ciki maceT ko a.cug la.giD kolektor tHen diswa. reMha huy lena |


poN ra.gHu murmuwag mutHa.n bereD ena
(kHoboriya.)

mosabuni (jHarkaNd) 26/11/02 :- ba.Dxya. goramre ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag mutHa.n jHarkaNd mukTi morca maMTe suTreT ma.n ca.mpa.y soren Tikinag Ti-Te bereD ena | nowa okTe ciNdu hepraw hoN Doho lana | nowa hepraw re a.Diba.si jumiDx klobx,  jamsoz - eTohob sirpHa. (10,000/- taka), ga:yTa.di pHutbol kpobx - Dosar sipHa. (7,000/- taka), marsal ispotiNg klobx – Tesar sirpHa. (3,000/- taka), rayba.zi klobx – puna.g (2,000/- taka) ko amet keD-a| qiDa. Do ayO aNcar opera mosabuni hoTeTe miD gayan uDug lena, gayan quTum (ra.gHu ba.bu karbar, moDor muli raybar) | miDun re seleD ko TaNheN kana ma.n ca.mpa.y soren, ramDas soren, sunil mahTo, mohon kormakor, ayar monTri ja.DunaTH baske, joypal siN banra, DHarmal murmu, semleD kHon boDen coN tudu, moNgol haNsDag, ragHobx coN tudu, ra.gHu murmu, jibon hembrom, ka.ru haNsDag ar biDun soren eman ayma hoz seleD ko TaNheNya|


9/12 re jHarkaNd akot

gHatsila. (jHarkaNd) 30/11/02 :- jHarkaNd haikotag domisail iDiTe bica.r keD kaTHare jHarkaNd Disom pati baF sa.ri pa.Tya.wlen Te maN 09/12/02 hiT hilog akot menTe pati rinij a.gyurij ar em. pi. ma.n salkHan murmuy dakra akaD-a | nowa kaTHa Do gHatsila. Re jHarkaNd Disom juwa.n gaVTay hoholeD okTerekin la.y keD-a |sapzeT aTre

sanTaz ja.Ti Do noNkan ja.Ti kanay jaNhaNyag joTowag menag-a | iKHa.n ceD hoN ba.nug-a ? Disom re nuku lekan ja.T qamog Do o-A.T geya | seDay rin mare hoz menTe siqoT Disom re manoT menag-a |
ikHa.n niTogag okTo re nova sanTaz ja.Ti oka seD bohelog kana okTo gey roza | olog pazhaw sa.T kaTe mone a.rug kana | baF seceD an hozma seDayag paqa paqaTe nahag horog baNDe jom qu hoN labxze lekay Tiyag Tara akaD-a | a.sulog renag hor dahar a.ru pHeraw ma nowa ja.Tire qel paromeD kan rehoNbo ona baF bon apnar Dazeyag kana | abo saVTa re ceD Tabon huza.g bocog Tahen kana ? sala TuDeDa ko jahaNy, jaher baF e seter akana Tis hoN, jaNhaNy gujug bOrOg re bay surug-a, jaNhaNy etag hozag saVTa  saVheD pa.rsi seMa kaTe sorkarag ma.n ma.ci rey Duzub akana, jaNhaNy kisa.M gaVTa renag gaDel re TaNheN kaTe sanTaz ja.Tiyag e kukmu kana | nuku ko panTe odokeD-a, DHorom ba.zija, la.y lakcar niDHa.na, azaF reNgej-a, haTaF temej-a, ar hoN onkage a.digan ……….|
ga.kHuziya. ko odokog kana, DHorom carca huyug kana, jaher-gosaMe eTom ba.gi kaTe | bapla beha sar sa.gunog kana Diku kowag ray paqa kaTE | ayO pa.rsi baF baday Do miD taF ma.n ar ijoT e pHotela menTe ko uyha.ra | boNga bOrO rin raybar ko ojHa alasuTa. Akan hoz tHen ezejoF renag Tak ko amet jof kana, susa.r marsal rila. mala sanTaz ja.Ti Diku korin boNga ko seba la.giD ko bozhe  yeD kowa | ona kHon payra odok Do o-a.T geya | jahaN ce niTog DHorom paTya.w re bon Diku Duwar akana | boNga bOrO pa.Tya.w baF huyug kana | miD seMa hozag Dayka. lekaTe “miD taF seTa Tikin beza sagaz laTar laTar Tey TizameD TaNhe Dog |tatkay uyha.r keDa a.di maraF sagaze gog akaDa |” one onka abo hozag uyha.r hoN|upurum ar Daze
propHesor(dr) r.c. haNsDag, bafgalor

jahaN regem senog–a joTo kHon mazaf ko kuli meya, “am Dom okoy kana” ? ona mane Do je amag uprum Do ceD kana ? uprum reyag a.di gotaf ha.tiq menag-a | joTo kHon mazaf a.mij ayOy urum mEYA | ona Tayom a.mij baba ame urum meya | nowa upurum Do bHegar hoz la.giD bHegar bHegar huyug-a, menkHan miDtij ayO baba rin  giDxra. ko la.giD Do nowa uprum Do miD geya | uprum reyag mohoT ceD kana ? nowa bo bujHa.w Dazeyag-a, juDi abo miDta.f  nofkanag somosya bo qela jemon, “miDtij hoz bay baday lekHan je aj baba okoy kanay, enkHan uniyag obosTHa ceD huyug-a” | sara jibon uni nowa uyha.r rege Tahennay je aj baba okoy kanay | onkage acar bebHar hoN abor urum bona | abowag ja.Ti, abowag roz, ar abowag acar bebHar hoN aboy urum bona | miDtij hoz aj la.y Tege huyaya je aj oka ja.Ti rinij kanay | bHul ja.Ti la.y kaTE Tayom Te hoz ko baday lekHan a.di sokTo ko dHidra.weya, ar uni bes leka jibon hoN bay biTa.w Dazeyag-a | enkHan abowag sanTaz uprum abo la.giD Do a.di Dorkar | abo abowag uprum jeTe hoz ge bo upyogeg-a | onaTe abowag nowa uciT kana je abo jeTe koTe abowag sanTaz uprum bo keteja | sanTaz uprum ceD leka Tebo ketej Dazeyag-a ? abowag sanTaz roz abowag sanTaz uprum reyag mul bHagx kana | abowag sanTaz roz jahaN Tina.g gel aha iDig-a, abowag uprum una.g ge ketejog-a | sanTaz roz un enaF laha Dazeyag-a jokHon abo ona babo hiziqa, abo rin giDxra. ko sanTaz roz bo ceD iDi akowa, ar abowag sanTaz roz abowag jibon re arhoN bisTi kaTe bo upojog-a | abo bes leka bo ka.mi le rehoN abowag uprum ketejog-a | bes leka ka.mi la.giD abowag uprum hoN Dorkar | ona Te uprum ketej saV Te De Dela kuru mutu bes leka ka.mi hoN bo cHuta.g-a |


nesnal pHutbol pleyar rogHunaTH sorenag hor re jaNge

ba.Fkuza. (. beNgol) 24/11/02 :- juniyor pHutbol pleyar ma.n rogHunaTH soren nag ciNdu enej dahar hozmo renag ajar iDi kaTe jaNge Daram seter akana | hozmo re ti. Bi. Bemar sirja.w iDikaTe nesnal juniyor pHutbol campiyan rinij koc a.dibHabxna re henaya | nuyag sebare dakTor a.di…kurumutu menag kowa |


11 ag bHimsen memoriyal pHutbol

ma.tiya.z dera, ra.wlkela (odisa) 22/11/02 :- pHutbol tournament renag muca.D hepraw Teheq koborsTan jalda ar litil bad, ka.tuwa. tola Talare a.di eda idi enej huyena | noVare jolda 1-0 gol Te pa.du kaTe campiyan enay | nova enej hepraw renag sirpHa cap akHza re newTa peza lekaTe rotariyan bHi. Ke. gupTa, rotariyan em. bi. mukHarji ar ma.ni manju mukHarji seter ko TaheNya | seter len ma.n gHa.siram soren Tikin aTaF Daram ar en. Somay haNsDag biDa.y THuTi kin cap leD-a |


bHaroT jakaT sanTaz onoliya. seneleD :- sajaw sapzaw jur sur

ra.wlkela (udisa), 24/11/02 :- ra.wlkela renag sibHik sentor re 7 ar 8 disembor re huyug kan 15ag bHaroT jakaT sanTazi onoliya. seneleD renaG sajaw sapzaw a.di jur sur ca.lu akana | nowa seneleD re gota paza kHon a.di saNge onoliya., ar Disom hoz ko seleDog-a menTe baday qam akana |ra.wlkela bajar re ayma hoz lahaTe deligets ko benawg kana | aTaf Daram kumut koza kuzi kowag  cHuta.w a.di TeD ToNge kHaTir  hoz ko sarezog leka atkarog kana |


26 ag Disom sohray

korondi, tata (jHarkaNd) 17/11/02 :- Teheq 26 ag Disom sohray a.di ra.ska. seleD huy ena | gota paza kHon a.di saNge da:gxri, kada kHunta.w la.giD ko a.guleD kowa | nova kHunta.w hepraw re maMaF sirpHa. ma.n muniram ma.rdi, a.Tu Talsa, Dosar sirpHa. ma.n kHuDiram haNsDag, A.Tu kinudi, Tesar sirpHa. ma.n guru coron murmu, a.Tu ahar gHutu, sirpHa. Ko amet keD-a | nova sirpHa cal akHza re parseT lekaTe manoTan sonaTon ma.jHi (ayar em. el. E.), jogo parseT manoTan pHagu soren seterkin TaNheya | ka.mi hora lazawnare ma.n kumar haNsDag, ma.n gones tHakur haNsDag, ma.n iNDxro moni haNsDag eman joza.w ko TahwNya |sohray parabx

ra.wlkela (odisa) 20/11/02 :- Disom jaher sarna goyon laha sektor – 15 re sohray kuna.mi 19/11/02 hilog nesag sohray parabx a.di jomok manaw huy ena | ra.wlkela bajar rin gota paza kHon hoz seter ko TaheNya | Dosar hilog jajxle enej sereq  re a.di saNge kuzi koza seleD TaheN Te akHza a.di romojx atkar lana |


baFkuza. Re mayam Dan Talma

baFkuza. (beNgol)  24/11/02 :- marsal gaVTa Ta.rire mayam Dan Talma jHij lena | onde a.di hoz menek 72 hoz mayam DaDan koko seleD lena | nowa sa.gun ka.mi horare maraF peza lekaTe dr. bi. Si. majHi, dr. sopon soren ar monTri ma.n upen kisku Tikin hoN seter kin TaheNya |


suna bedare ru oroF asza

suna beda (udisa), 24/11/02 :- a.di ra.ska. renaF kaTHa sanTaz ru oroF ar enej ko cemeDog la.giD suna bedare ma.n sorojx kumar soren Tikinag kurumutu Te 20/10/02 hilog miD ru oroF asza kin bereD akaD-a | noNkan akHza Do sanTaz kowag puylu ar a.di sores akHza menTe badayog kana | noNde saVTarenag dahar, baha, danta, riNja, DasaNy, petej la.pug, jHika., eman sereq ar sanamag lekanag ru oroF ceDog renag Daw menag-a | ka.tij kHon seMa hoz ha.bij ceDog  Daw ko qama | Tarasiq 3.30 tazaF kHon eTohob Do ar maraf birDa.gaz re olog koza kuzi koDo siNge maNhaN rege okTo Doko qama | cacalaw kin ma.n soren gomke Tikin nowa renag Daw joTo hoz ge iDi renag kin newTa akaD kowa |

maraF gomke joypal siqag mutHa.n biDHan sobHare ko bereDa
raNdi, 22/11/02 :- biDHan sobHa parseT ma.n indoor siN samDHari Darakan 03/01/03 hilog eTohob jHarkaNd ponoT la.giD hO hO leD ga.riya. maraF gomke ma.n jaypal siqag mutHa.n bereDa lenTey la.y sade keD-a|


sarhaw

propHesor (dr.) r. c. haNsDag gomke Tikin “Disom kHobor” uTHna.wg kHa.Tir a.din bHeja hag 1200/- taka ka.wdi gozo “Disom kHobor” e qam akaD-a | nova kHa.Tir a.di a.di sarhaw saFTe Disom kHobor Do a.bintHen jajug DHa.rTiy TaheNyena|


a.Diba.si dakTor seneleD

kolkaTa, 24/11/02 :- TeheNq a.Diba.si dakTor seneleDag miD maraF miDun beNgol a.diba.si dakTor Ta.rire a.di napay huylena | noware a.di safge dakTor koza kuzi ko seleD TaheNya | nukuwag Dupuzub re ayma galoc muDxre ceTan DHap seceD, bHunurTi binid ar Disuwa seneceD eman ko galoc tHav e qam laD-a | nowa miDunre maraF peza lekaTe dr. gowraFgo marndi, dr. bHaskor hembrom, dr. anoNDo besra eman seter ko TaheNkana |


noTe seneleD noTe jHarkaNd aseka bida.w

ra.wlkela (udisa), 29/11/02 :- Darakan 7/8-12-02 hilog ehobog kan bHaroT jakaT onoliya. gaVTa hag seneleD | onaTe ra.wlkela re ga.kHuziya. ar naVa. Juwa.n koza kuzi ko ra.ska capazakaD kowa | kumut renag laha ka.mi hora kohoN apHis ka.miya. hoTe Te badayog kana, peza ko sanam ko hijug rena Daw ko em akaD-a | seterog kan okTo ha.bij okarehoN onakan dahar aze cHapa sakam ar tHav tHavre Daram Duwar hoN baF qelog kana | a.di a.di jayga kore kHon hoz hijug renag kHobor aNjomog kana | ikHa.n sima sazere menag jHarkaNd ponoT re ol ciki (aseka) bida.w 7/8-12-02 hilo-ge huyug-a | onaTe busa.g ar sim eNga hag apaD okTo leka a.yka.wg kana |


baroboron sereq keset qamog kana

ra.wlkela sector 15 jager gaz laTar buka.y bHilu diluF ga.di juTra.w Dokan re joTo lekan sereq keset qamog kana | senog pe, aNjom pe, a.guy pe !!!


raibar1.    soren kuzi, usul 5 pHut, seceDan, ozag ar ba.Dx ka.mire juluF, la.giD ol pazhaw javay la.kTi |
2.    hembrom kuzi, usul 5 pHut, guhum esel, jHa.l ub samtaw meD aha, olog – soner, la.giD dakTor ar iNjiniya.r koza javay la.kTI |
3.    iNjiniya.r usul marsal baF ha:di pa.rwa., panpuNgi DokTa bebHar koza la.giD usul, marsal kuzi saVTe olog sonere sa.T kag ma, azag Do udisa renag babon gHa.ti eTohob Tak ko emog-a |
4.    murmu koza beNk rey ka.miya., azag re bHa.gi ari ca.li menag-a, miD esel marsal olog kuzi ba.hu na.piT la.kTi |


ha.Ti boTor

rajxnogor (jHarkaNd) 27/11/02 :- nesog hoN ha.Ti ko hej akana | nowa gHoton ol hilog Do seTag 8 . 30 leka kuju duNgri reko TaNheN kana | niTog ha.bij onka Talom ce lebeD goj ha.bijag kHobor Do ba.nug-a | Tina.g gan ba.Dx re hOzO ko racag ar lebeDx lapa luNda akaD-a | ha.Ti qeqel la.giD hoz paTa leka ko jawrag kana | nowa gHoton maMaf ha.Ti laga parom kHa.Tir cokroDHorpur ar Dubxra.jpur hoz muDxre Dapal Topol huylena | ona Dapal Topol re cokroDHorpur rin a.di hoz ko gHayle ocolena |


bokaro kHon ol ciki bida.w sapzaw

bokaro (jHarkaNd), 27/11/02 :- biDu canDan ol iTun asza, bokaro kHon Tarakan a.Diba.si saVTa seceD lakcar semleD jHarkaNd ponoTag serma muca.D bida.w 7/8-11-02 hilog huyug kan bidaw re a.di saNge koza kuzi binidiya. Bida.w emog ko sapzaw akana |


aseka (udisa) ka.miya. soheD bacHon

rayrompur (udisa) 27/11/02 :- aseka, udisa bohog opHis rayrompur re Darakan serma la.giD ka.miya. ko ma. 29/12/02 hiT hilog bacHonog reyag tHa.wka. akana | noware seleDog la.giD sanam caNga opHis ko Du-Dela akana |


intar istil Da.z Don hepraw

ra.wlkela (udisa), 30/11/02 :- bHaroT jakaT meMheD ka.rgaz Da.z Don hepraw re tata istil rinij ma.n suDa.m marNdi 100 mitor da.z hepraw re eTohob sirpHa. Sona mohor kin qam keD-a | nuking Do calawen esiyan beFkok hudiq kowag Da.z Don hepraw re hoN rupa. mohor kin amet leD-a |sapzaw soDorena

sereq keset “Dula.z gaTe”
sereq badohi       sereq gaban re
ma.n soban murmu      ma.n subas haNsDag
ma.n subas haNsDag      ma.n ba.rsa. hembrom
ma.n ba.rsa. hembrom  ma.n purno coN murmu
ma.y susma marNdi      ma.n ram coN marNdi
ma.y hisi murmu      ma.n mogul
ma.y bobiTa      ma.y hisi murmu
ru-orof badohi – ma.n sifray soren |
keset qamog buta :
(1) MUSIC CENTRE, Jamshedpur (2) ASHOKA ELECTRONICS, Jamshedpur, (3) SUNNY MUSIC, Jhargram (4) RAJA CASSETTES, Rairongpur (5) SUR-SANGEET, Baripada (6) SUPER CASSETTES, Balasore (7) JAGANNATH ELECTRONICS, Rourkela.

For Business Contact :- SERALI CREATIVE PRODUCTION (SCP) F/136, SECTOR-1, RKL-6 PHONE-(0661) 4475895Aseka ca.kuliya. kHon lekHare kuzi deher bida.w ko ola

gHatsila. (jHarkaNd) 27/11/02 :- muMuT opHis kHon badayena, Darakan 7/8-12-02 re huyug kan bida.w re 65% kuzi bida.w ko ola | aseka caNga opHis ba.Dxya. kHon saNge binidiya. Bida.w ko ola men Te seceD bakHer suTreT ma.n ragHobX tuduy la.y keD-a | calawen serma kore kHon nes bida.w olog renag 5% ba.zTi akana | ol ciki cHaraw  kamiya. ma.n bHogoT haNsDagag roz Te “Dakam jomeD kHan ol ciki hoN ceDx me “ menTe kin DarzaweD-a |nina.g kHon ol ciki renag cHaraw pasnaw Te badayog kana Darakan okTore gele bilig geya menTe ma.n ragHobx tutu Tikin aNs kin Doho akaD-a |


olog kuzi giDxra. ko la.giD jHarkaNd sorkar duluF ga.diy ha.tiqeD-a

rajxnagar (sa.ra.ykela) 21/11/02 :- jHarkaNd renag olog asza kore olog kan a.Diba.si, horijon ar etag Tayom akan kuzi giDxra. ko olog paz haw renag dahar Te a.yur ko la.giD duluF ga.diy emaD kowa | navaTe a.Tu tolare olog kuzu giDxra. kowag ra.ska. lale capeg kana | olog renag kaTHam kuli ko kHan’ poTob bay qamog kana, jahaN qamog kana onaDo jeroks ag ar gonoF hoN ba.zTi geya |


 


goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

For  enquries, please send mail to
E-Mail: wesanthals@yahoo.com


Rourkella
16-31 November
2002
Vol -1
Issue -4

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only