disom_header
Ra.ulkela
1 kHon 15  disembor
2002
THok-01 gele 05
sahta 1


 bHaroT jakaT sanTazi onoliya. seneleD

ra.wlkela (odisa), 08/12/02 :- hola kHon ehob lan bHaroT jakaT sanTazi onoliya. seneleD, sibHik sentar, ra.wlkela re a.di jak jomok Te huyena nowa seneleD re asam bacospoTi – manoTan pruTHibi majHi hag TiTe udHa.wsa.gun nena | nowa udHa.w sa.gun bezare ma.nan peza lekaTe monTri ma.nij DroupoDi murmu, manoTan DoyaniDHi kisan, em.el.e., manoTan pHotij caND hembrom, cayreT jHarkHaNd poblik sarbHis komison, manoTan uDoy naTH ma.jHi, ai. .ar. e. es, manoTan kanhu coroM murmu (ayar-di.. ai. ji) eman seter ko TaheNya | manoTan pruTHibi ma.jHiy men keD-a je sanTaz rozTe gota asam renaF joTo jaga kore quTum akana, aj em. pi TaheNn okTore bHaroT Disom a.nari renag 8 DHap re sanTaz roz tHave qam ma menTe bHaroT renaF parliamentre eTohob azaF e DoholeD-a|

somaj ka.mire kuziko aMgo hijug ma menTe monTri ma.nij DroupoDi murmuy men keD-a | barya sanTaz qapam en kHan ge janam azaF sanTaziTe ropoz Do etag hozko la.gid ceDog renag kaTHa menTe manoTan em. el. e. DoyaniDHi kisan  e men keD-a | manoTan pHotij caNDx hembrom jHarkHaNdre sanTaz roz hozag leKHa saNge iDi kaTe ondenag Dosar roz hisab Te jHarkHaNd pabxlik sarbHis komison pahata kHon cHuta.w menag-a | nova udHa.w akHzare parseT lekaTe manoTan uDoy naTH ma.jHi ka.mi horay susa.r keD-a | nova seneleD re seter TaheNkan ma.nan peza manoTan gorgon bihari DHoz ai. E. es. men keD-a je bHaroT sorkar anari renag 8 DHapre tHav qam la.giD sanTaz savheNDag pura.puri hok menag-a | sanTazTe roz hozag lekHa re gesasay kHon bazTi TaheNn Tuluj tHav baF qam Do a.di DukH renag kaTHa kana | odisa sorkar 30 gotaF aszare pazhaw bida.w lekaTe ol ciki jahaNy caluakaD-a ona Doy haTaw baTaw sa.rima | sombolpur, uTkoz ar uTor odisa unibHarsiti re sanTazi dipartment a.di la.ge jHijug la.giD ajag kuru mutu gozo TaheNna ar uTor odisa unibHarsiti Do poN rogHunaTH murmu quTum Te qumog menTe hozag reMha ge qum sa.riaD-a |
nova seneleDre

·      manoTan lokHmi narayoM murmu  - saDHu ram caND murmu sirpHa. (“panir piyo”)
·    manoTan robi lal tudu – poN rogHunatH murmu sirpHa. |
·    manoTan jogonnaTH murmu – ma.jHi ramDas tudu sirpHa. |
·    manoTan gour conDro murmu – 2001 rinij kHato ka.ha.ni onoliya. (ka.ha.ni – “bar tHop meD-Dag”) |
·    manoTan rgHunaTH hembrom – 2001 rinij onoMhiya. (poTob – “DHi”)

sirpHa. Em kaTe ko sarhaw keD kowa | nova seneleD re gel bar gotaF poTob Dokan seter lana | onare 1600 gotaF poTob TaheNkana | nova ko muDxre 200 gotaF nobHel, 150 gotaF sereq poTob, 395 gotaF onoMhe, 10 gotaF jornal, 5 gotaF calendar ar 920 gotaF baro boron poTob aMgo lena |
seneleD renaF Daram Dag enej, siFga.z aKHza enej sereq a.di hozag money kiriq laD-a | Daram Dag sereq Do ma.nij hisi murmu, ma.n kazi coroM  murmu ar saVTenko sapzaw laD-a | muca.D hilog-a enej sereq kHerowa ol iTun laha asza, ra.wlkela biDu canDan dramatic grup, ra.wlkela ar es. Ke. di. E. bHi myujik grup, sektor -1 pahata kHon serma bHur manaw kan parab puna.y enej sereq ko sapzaw laD-a | nova enej sereq rin badohi ma.n sib coroM tudu ar la.wziya. lekaTe ma.n saNkHo coroM baske kin TaheN kana |

JoTo ponoT kHon a.di ga.rum ga.rum hoz seter ko TaheNya | siBHik sentar holre hozko sarez enTe bahre kore a.cur bazay hoN ko nojorog kan TaheNDog | seneleD renaF aTaF Daram kaTHa, ATaFDaram kumut cayreT ma.n gHasiram soren, akHza lazawnare ma.n rupcaND haNsDag, parseT ma.n syam besra, jogo parseT, onoliya. gaVTa sarhaw ko cal laD-a |


sapzeT aTre

Disomre a.di lekan hoz a.di lekaTe ko a.sulog kana | okoy Do oT hasa, okoy Do pHer bepar, okoy Do nalha Tuma.l kaTe hoN a.sulog renag hor bo sab akaDA | a.sulog Tuluj hoN noNkan kaTHA ko abo tHen a.gu la.kTig kana jahaN Te abo jiyon e Doho bona | abowag ja.Ti savTa babon ropHa jof kHan abo Do nofka niDHA.n nacar gebon TaheNna, jahaN Tinag ol pazhaw, ar taka puysa. bon arjaw rehoN| Pa.rsi renag Daze ge ayDa.ri Do ar lay lakcar ge Disom re upurum e DohoyeD-a | pa.rsi renag Daze Te Disom ha.tiqog kana, pa.rsi renag lica.Te miD ja.Ti ar bira.D tHen e lebeD ocog kana juge juge | nova kHon pucuj odokog la.giD tak ge bay qam eD-a | etag hozag pa.rsi paNjay la.GiD HOZ SIRPa. Ko Doho ako kana ! ona pa.rsi Te bam siknaT len kHan muruk ko baynag kana | etag pa.rsi Te geyanog sumuf Do roz ceD miru saro ceMe leka ar amag pa.rsi a.wrim seamy ha.bij Do kHaqcar bHiTri il TuD ceMe leka |

    Etag pa.rsi Te lahag la.GID  KURUmUtU Do Dag re TaheNn horo  horoboro Tazam ocoye la.giD pic hor benaway leka huyug–a | nowa TeDo kada da;gxri leka laj bHaTaw sumuf ge huyug–a | abowag savTa renag a.rsi savheD Do kaMa rege TaheNna | onaTE niTog okTo re sanTaz pa.rsi ar olciki hara bOrOy Do DarAy pizhi la.giD  muTul kHunti kana|                                    


Babu lala ma:rdiyag Disom DaMan

Ra:ci, 13/12/02 :- jHarkaNd ponoT rinij sira. monTri ma.n babulal ma:rdi etag disom korenag uTna.w ka.mi hora qel ceDog ar onTe kHon maraF maraF ka.rgaz kumpa.ni ko jHarkaNdre puNji kHataw la.giD newTa leka Te siNgapur, THailaNd, maloysia eman Disom DaMan rey odok akana | aj saVTe ar hoN sorkari hoz hoN ko sen Tara akana | ona korenag rajx gaz, hor dahar ar eman Teyag jHarkaNd ponoT renag rajx gaz rehoN ko rup a.ruwag-a |


SanTaz hOl renag martin tawar re giDxra. ko enej joF kana !

Pa.kuz (sanTaz pargana), 08/12/02 :- bir siDo ka.nu sanTaz hOl renag jiwiD unuyha.r lekaTe rok rook TiNgu akan martin tawar niTog GiDxra. kowag umu enej tHav menTe sanam ko la.la.y kana | umin maraF nagam renag sonTok sur re ona renag kHoDa mohor ba.nug Te aTra bereD rakab akan enej baf ozag leka qelog kana ar hoz ko uyuF baza kaTe ko ruwa.z kana | ona ceTan re bHaroT Disom enag cir hipizaka menag-a | nova tHav do giDxra. kowag park menTe jHarkaNd ponoT maraF monoTri ma.n babulal ma.rnDi maN 09/09/02 hiT rey udHa.w leD-a | quTum do siDo ka.nu giDxra. kowag park menTe Doho akana | martin tawar renag la.na.y mohor baF Te sanam a.Diba.si gaVta re a.zis jiwi sarsawg kana | noFka hoNko meneD-a a.Diba.siyag Daze Dapal Doho la.giD Te Diku kowa.g rika. Kana |
Baday jaF kaTHa lekaTe 1855 renag hOl re sahebx ko sanTaz hoz ko tHen baqawg la.giD qiDa. bHiTri re nova goNgHor do bereD kaTe oNde kHon baNDuk Teko TupuD kan TaNheN ar, hoz (sanTaz) kaDo ag-sar Teko TupuD kan TaheN | nova goNgHor-re TaNheN kaTe hoN sahib ko Tuq goj hocog kan TaNheNya | cekaTe ceTan sa.zim ozagoNgHorag Do ba.nug-a | hoz cot TeraF kaTe sar aNde ko qur hocoyeD TaNheD | sahebx Do ona kaNT renag bHuga.g kHon ko tuti TaNheND-a |


maMaF jekHa akal niya. jekHa hoN demDag okot sokot

sula.ypat (odisa), 13/12/02 :- sula.ypat dem Dag qameD jayga kore calawen asaz THok re hOzO ko bay huy lena | Tina.g gan ba.yha.z ar johol Dag jayga korege ita. Leka hej akana | goda gHutu koDo nasehoN bay hOy lena | onaTe rabaF THokre huyug lekan cask o la.giD kurumutu sanaled kowa akal kHon paromog la.giD ikHa.n dem re Dag renag jawra ge ba.nug-a | rabaF cas hoN baF paromog leka ko a.ykaweD-a |


sanTaz pHilim  sa.gun soDor
tata, 14/12/02 :- sanTaz pHilim “caNDo likHon” Tayom ma.n prem ma:rdiyag Dosar pHilim “hayre arica.li” Darakan caNDo 13/01/03 re sa.gun SoDorog-a menTekin la.y SoDor keD-a |


ba.sla. piz re hOzO ge bay huy lena, nalha basa ko odokena

baDHam (udisa), 11/12/02 :- nesog ba.sla. piz re Dag baF Te hOzO ge baF huy lena | jaNhaN tina.g huy lena Tuma.l baza kaTe etag a.Tu irug nalha basa reNgej hoz ko calag kana | cas okTo rehoN Tinag gan ba.Dx koDo Dag baF Te kada daNgri ko a.Tiq leD kowa |
A.Diba.si mulba.si moha rali 30 marcre

Cakza (jHarkaNd) 14/12/02 :- calawen 09/12/02 hilog huy len jHarkaNd akot Tayom cakza re hejkaTe sunwa. Blok renag ragoy a.Tu hiri iDi leD-a ma.n salKHan murmu | jHarkaNd akot hilog sunuwa. Re jokHom akan hoz koy hiri keD kowa ar sanam gHoton e kuzi jiga.s keD kowa | domisa.yil ar juzu renag unusul kot baF e baTawled Te darakan januawari 25 kHon jon TonTro bacaw obHijan ehob kaTe 25/01/03 ha.bij ar 30 marc reDo ra:ci renag morha baDi mayDan re a.Diba.si mulba.si moharali huyug-a menTey men keD-a |


sona muDa.m Tol Tupuna.y gHat

kHozogxpur (beNgol), 02/12/02 :- miDxnipur jila. Ren kHerowaz sanTaz kohoN goj dur len re jeleq dahar menme Tel-kupi ga.ya. gHat Tupuna.y re jaF baha bohel eman saVTa DHorom renag ka.mi Do bako hiziq ar ba.gi uTa.r akaD-a | unku do neTar hoN bar pizhi maMaF baNga akan ma.Dx gHat pargana simol hazam eTohobag sona muDam Tey Tol tooled miDxnipur bajar japag ka:say na.y reyag bozkole a.TO sur sona muDa.m Tol Tupunay gHat rege jeleq dahar quTum Tege jaF baha Doko bohej sa.gun kag kana | uni simol hazam gHat paragon DoyTaheNkana boNga akan kala besra | ar neTarij gHat pargana Do kala CaNDx ma:rdi menaya | nuy gozo sohoD re ga.Di pargana lekaTe ma.n ramesor hembrom menaya |
 

homor halaF

*quTum : ra.Tuwa.z ma:rdi
janam     : 26-06-1979
boNga sen     : 18-07-2002
ba.giyaD am ayO baba Dula.z, ba.giyaD kowam Da.y DaDa, sen enam Disom parom Disom, ukuyenam sorogx purire, TaheN kog me oNde sa.nTire |
-: DukH Talare :- 
ma.n boyDonaTH ma:rdi (baba)
ma.nij sorsoTi ma:rdi (ayO), sanam ozag hoz ar ol bel laybreri rin ka.miya. soheD ko |


dumka. Re olciki bida.w

dumka. (sanTaz pargana) 9/12/02:- jHarkaNd aseka pahta kHon 2002 sermakiya. olciki binid ma. 7/12/02 ar 8/12/02 hiT re santaz pargana kolejx, dumka. Re a.di napay TE huy ena | laTar ar ceTan canoc re a.di saNge binidiya. Ko nowa bida.w reko seleD lena | nowa bida.w lazawna re kurumutu leD sanTaz pargana kolejx ar ona sur koza kuzi kowag gozo sohoD Te a.di napay bida.w huy lena | nova re seleDlen ma.n robi naTH haNsDag, ma.n jon soren, ma.n onil ma.rdi, ma.n ba.bxlu soren, ma.n nepol kisku, a.di sarhaw ko cal keD-a |  


raybar

(1) tudu koza, nalha-paraDip pHospet limited, la.giD qeljom cehra kuzi ba.hu na.piT la.kTi |
(2) esel marsal, napay cehra mutHa.nan soren kuzi la.giD javay la.kTi |
(3) soren pa.ris, maceT lekaTe ka.mi re kHoNja koza la.giD soner (grajuet) sa.T kag kuzi jiwi gaTe lekaTe la.kTi |
(4) kisa.M ozag, ma.rdi pa.ris koza la.giD ba.hu la.kTi | koza Do maMaf re miD Dhaw Doy bapla lena |
 
*sa.ga.y jozaw la.giD DiSom kHobor salag ropoz pe |


sarhaw

(1)    Disom kHobor uTHna.w la.giD ka.wdi gozo sohoD lekaTe  manoTan sa.lkHu ma.jHi (murmu), mumba.y kHon 500/- takay em keD-a | onaTe Disom kHobor pahta kHon a.di a.di gunman sarhaw e cal keD-a |
(2)    Disom kHobor uTHna.w LA.GID ka.wdi gozo sohoD leka TE manoTan moDon mohon ma.jHi, mumba.y kHon 500/- takay cal keDa | nowa kHa.Tir a.di a.di sarhaw | 


Pa.kuz kHon eTohob olciki bida.w

Pa.kuz (sanTaz pargana) 9/12/02 :- jHarkaNd aseka pahta kHon 7/12, ar 8/12 re huy en ol ciki bida.w Do  pa.kuz  kHon eTohob serma  ko emkeD-a | nova la.giD Te kurumutu leD maceT ma.n moDon murmu siDo ka.nhu ol iTun asza, pa.kuz rin maceTiya. Ko a.di sarhaw keD koway |
Daray serma binid re samafog la.giD niTog kHon koza kuzi ko sapzawg kana |


Godda kHon bi.Je.pi. Dazeyena
                     (kHoboriya.)

godda (sanTaz pargana) 15/12/02 :- calawen 12/12/02 re huyen godda em.pi bHot re  bi.je.pi. kHon TiNgu len ma.n proDip jaDobx e jiTka.r ena |


nimdi re siq okTo kHeloNd hepraw
bohozDA (Udisa) 13/12/02
Darakan ma. 25/12/02 hiT nimdi re melafki kHeloNd heperaw huyug-a |noqa renag seleDog ka.wdi ar neNw koDo kumut kHonge qamog kana |


Baba Tilka. ma.jHi DinisA. Bida.w
(Samuwel kisku)


DewgHor (sanTAz pargana) 9/12/02 Disom Talare sanam sanTAZ hozag laylakcar  ropHA Dohoy ar baday pasnaw la.giD rika. AkaD bHAroT jakaT sanTAZ bHala.y ba.ysi  hoTeTE baba Tilka. Ma.JHI Dinisa. Bida.w sanam Talma kore a.di mojx Te huyena |noqa reDo sanTAz hoponag  rayriT ,PA.RSI, SAQHED korenag kukli TaheNya |orjo Do pHebruwari caNDo re odokog-a|


hOlga.riya. ramDAs mahlIYAG nova Dosa

mosabuni(jHarkaNd) 10/12/02  jHarkaNd Disom la.giD 1989 salreajxsu hoTETE hOl salgaw len okTore mosabuni ila.ka rinij hOlga.riya. ma.n ramDas mahli niT ruwa. Tey Thakaw akana ||uniDo niT aj boyha kuzi ozag rege menaya |jHarkaNd Disom pHurga.len rehoN sorkarag heheNlheD iDiTe niTog ha.bij TaheN akakn mokorDoma kohoN bay caba akana |ma.n ramDas mahli yag  geyay gotaf mokorDoma mosabuni Thana re menag geya|ajag la.y lekaTe “jHarkaNd hOl renag seNgel julug kan okTore pulis ko sab leDeya “,Daldal Teko ka.hil caba leDeya, Dag e koy leDkokHan ma.ric ko ajo aDe TaheNya, “iq Duq ugxro ponTHi kana”,olakan cir Tol kaTeko asen laDeya|
ikHa.n niTog JHArkaNd qam ena|onarenag ra.ska. hoNy qam EDGEYA |niTogag Dosa la.giD hOlga.riya. monere nison jHarna lignin kana |


ja.rhita:di re kuzi kowag ciNdu enej

jHoradi (udisa), 13/12/02 :- koza kowag ja.rhi ta:dire huy len 11/12/02 hilog kHon ciNdu enej re a.di ayma tim ko seleD lena | enej Do barya godare huyug kan TaNheN kana | eTohob sirpHa. Do saDam (udisa) rink o amet keD-a | sirpHa. Do punya. TaNheN kana |
muca.D hilog 12/12/02 Do Turuy gotaF kuzi tim ko seter lena | saNkorpur (tata) eTohob sirpHa. Ko qam keD-a | nova sirpHa. Ha.tiq okTore bohozDa (udisa) em.el.e. lokHmoM soren ar jHoradi dakTor kHanarin dakTor ma.n Dhunu ma.jHi seter kin TaNheNya | 


udisa skul kriket tim cHa.riya.r

kotok (udisa) 12/12/02 :- Darakan 23/12/02 kHon 28/12/02 ha.bij Dilli re huyug kan Disom jakaT skul kriket enej hepraw la.giD udisa tim e cHa.tiya.r keD-a | noNde gel moMe hoz tHav ko qam akaD-a | tim Do : (1) ma.n sures coNDxro tudu (2) ma.n mohomoDx Tabrij (3) ma.n sonDip muliya (4) ma.n bHobani soNkor ponda (5) ma.n kHiroDx kumar paTro (6) jiTenDro meher (7) ma.n probHas kumar moharoMa (8) ma.n asis kumar mollik (9) ma.n kousik mohanTi (10) ma.n bHim sen samol (11) ma.n soFgram kumar sahu (12) ma.n sek salim (13) ma.n soumenDro kumar Das (14) ma.n sonDip kumar ponda (15) ma.n sunil kumar pottonayek |

goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
1-15 December
2002
Vol -1
Issue -5

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only