disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31  disembor
2002
THok-01 gele 06
sahta 1
sagun nava serma 2003


nava serma renag sa.gun okTore Disom kHobor pa.tHuwa.ko lale cape sohag Dula.ze calaD kowa|
-Disom kHobor gHarojxjHarkaNd sorkarag kisan (ca.si) hapTA manaw


ra:ci, 23/12/02 :- calawen 17/12/02 kHon 23/12/02 ha.bij prasar prosikHoM keNDxro re manawen kisan hapTa seneleD re ma.n moNgol ma.jHi ar ma.n DukHu soren Tikin bes ca.Si hisa.bTe “kisan somman” jHarkaNd sorkar pahta kHon ko emaD kina | ma.n moNgol ka.jHi Do ist siNgbHum renag Dhiroz aTO, ar DukHu soren Do gHatsila rin ca.si kana kin | nova kisan hapTA Do cowDHuri coron sif (ayar Disom gomke) ag janam maha okTo re manawg kana|


joba ma.jHiyag  ga.di ra.puD

tata, 30/12:-- monTri ma.nij joba ma.jHiyag ga.di boNDxgaN THana reyag tobo gHa.ti TalaTE paromog okTe Tina.g gan boDmas hoz monTri hag sorkari ga.di Doko kuta.m ra.puD kaD a | ga.di re Duzub lan daybor ketej DHara ko pita.w keDeya ar gel hajar taka savTE Sorkari kagojx ko rej keD ko a | Tobe ona okTe ga.di reDo monTri joba ma.jHi Tikin Do ba.kin TaheN kana |


sanTaz iNjiniya.r asosieson ag serma pura.w miDun

tata, jHarkaNd, 29/12/02 :-sanTaz iNjiniya.r esosieson ag 11ag serma pura.w miDun 28/12, 29/12 ba.ba.rsiq Din traibal kalcural sentar, sonari re a.di mojx Te huy ena | nova miDun renag galoc gotag renag saTAm Do “somajx renag seceD  dahar re sanTaz iNjiniya.r kowag enem” TaheN kana   nova galoc re iN sujon besra (tata), IN Pobon LAL BASKE (tAta)  IN GoPAL hemBRom, (hayDrabaDx) IN sorup baske, (nalko) iN biswonaTH mURmu, (kotok)   iN ramray soren, (ra.wlkela) iN kirTibas soren, (nalko) saNytist lokHmiDHor besra, (bHubxnesor) iN DHa.na.y baske (bafgalor), iN pHuDa.n ma.jHi (ra.wlkela)  eman akowag bica.r ko Doho laD-a | nova miDun renag ka.mi hora re la.wziya. lekaTe iNjiniya.r esosieson jHarkaNd ceptar rinij parseT iN megHray tudu (ja.Dugoda) | Tikin ka.mihora kin sa.T LeD-A | paromen serma renag ka.mihora iDikaTe dr. ka.nha.y lal haNsDag, galoc lan kaTHa kHato mocaTe iN kHusiram haNsDag kin la.y SoDor keD-a |    miDun re dr. kanhay lal haNsDag ha.li ge doktoret kin qam keD kHa.Tir esosieson pahta kHon ma.n sakam ko cal aD kina | Disom renag gota paza kHon iNjiniya.r ko seter  TaheNya nIT ha.bij ka.mi re etke toMe ko iDi kATE hoN gapal maraw huy-a | Daray kan serma Do  hayDrabaDx re  miDun huyug a menTe hoN galoc sa.riyena | Dosar hilog miDun reyag muca.D okTore gaynahar isor soren, ca.tij koca (ja.Dugoda) Tikinag “ba:gi asza” pahta kHon sereq siNga.z sapzaw TaheNkana | nowa sereq  akHza re  joTo qeqel hoz enej reko labaDHiya.w TaheN KAnA | seter TaheN kan manoTan ke. si. murmu, Digambor haNsDag, (ayar prinspal) ra.ska. baf samzaw DazeyaD Te   a.kin hoN luhuk rekin labaDHIya.w ena | manoTan Digambor haNsDag Tikin    nowa enej sereq baqcaw Dohoy kHa.Tir  iNjiniya.r ko a.di a.di sarhaw kin cal aD kowa |


guNduriya. hOl mahaN sapzaw

rayrompur, (udisa) 28/12/02 :- bHoNjx Disom a.Diba.si hozag nagam renag jahaN Do “guNduriya. Gopoj” menTe hoN hoz ko badaya | novaDo 1947 serma renag pHebruwari 6 re huy lena | hazam hozag moca kHon THUTi aNjomog geya |
    nova nagam uyha.r Doy la.giD nes hoN jHarkaNd mukTi morca pahta kHon a.di kurumutug kana | nova hOl mahaNre maraF peza lekaTe Disom guru ma.n sibu soren seter e TaNheNna ar moyurbHoNjx (udisa) rin ma.n suDa.m marndi, bHaDo haNsDag, ojen murmu, prokas soren eman ko TaNhena | say say hoz hijug renag DHaw menag-a|


da.n kHa.Tir gopoj

boDza (udisa) 22/12/02:--kaDxvaMe (sarjomdi) aTO re seTag 7 tazaf re miD 15/16 serma koza giDxra. Aj hopon ayO AR hopon baba cHuri Tey bHusa. Goj keD kina | koza giDra. (a.sa.mi) aj baba Do a.di Din kHon e ruwa.g kan TaheND | ojHa kowag la.y hisa.bx Te nova ruwa ha.su re aj hopon ayO ge Dusi baday kaTe ra.giTe hopon ayO giTij TaheN kan okTo re cHuri Te hotog re reTa keDeya | goj kaTe ozag kHon odokog okTo re aj hopon baba salag qapam en re ona mayam akan cHuri repej okTe hopon baba ho Nona Tegey bHusa. Goj kaDeya | a.sa.mi ar ako ozag hoz joTo rayrompur THana re akot menag kowa |


sapzeT aTre

a.sulog renag hor panTe panTe Te miD hoz Doy laNga cabag kana ar miD hoz Do hor siNDi biNDi panTe  qam kaTe hoN etag hozag ozag re guTi ka.zmig bon horo borog kana |
aborin a.digan olog koza kuzi ca.kri ko baF ko qameD kHan ozag renag TaNheN a.gu seDay lekan cas rege ko latHa kog kana | lekHa sala lekHan jaNhaN Tina.g ona cas re okTo ar ka.wdi cabag kana, ona reyag orjo Do una.g hoN baF ruwa.z kana | qelog kana dHula. perej baNDi ar kisa.M bon meTay kana iKHan lekHareDo a.di ba.zTi taka. Do bay qameD-a | onaTe kisa.M kaTe rehoN jom qu TaheNn savTe olog pazhaw ar ran murga.n la.giD ba.zTi baF bon kHorca Dazeyag kana | onaTe kHato okTore a.di deher cas savTe deher gonoF qamog lekan cas tHa.wka. huyug–a | ona savTe ba.zTi Din Tahen ar a.kHriqog renag tHaw iDi kaTe hoN uyha.r a.cur huyug-a | Da.yka. lekaTe aNkH cas, baDam cas, limbu cas sav  hOzO cas panTe lekHan sanamag Tula. Qamog-a | onkage serma Dag re baF DHaw kaTe eseD Doho ar kuq korenag Tol-eseD Doho hoN la.kTi kana | nova ko sorkar hoTe Te ar baF ka.wdi gozo gaVTa tHen kHon sohoD qam renag hoN kurumutu la.kTi kana
noNkanag cas hoN apnar la.kTig-a, jaNhaN Disom re ar Disom parom re akHriqog-a | nova Do jom Do baF ganog-a, iKHa.n leTHej taka qamog-a | qel lekHan “limbu gaNs cas” | nova Do limbu leka sowa | damda haTlag Dareg-a | nova Do sosabon (liril) kore lagawg kana |
nofkanag a.sulog hor panTe joFge sa.ri seceD renag meneD re lekHay kHan pale abokowag lahag renag hor Do suguzog-a |sanTaz pargana kolejx re ol ciki ceDog

dumka., 17/12/02 :- nova boNga renag 14, 15, 16 ma.hiTre pe mahaN ol ciki ceDog Daw a.di mojx TE huyena | nova re eyay gel pa.tHwa. koza kuzi ko seleDa ar maceT lekaTe ma.n moDon murmu kin TaNheNya | “likHon gozhon ciki cHaraw gaVTa” sanTaz parana pahta suTreT ma.n jon soren calawen 7/8 disembor re bida.w ra.ska. kaTe Daray DHawag bida.w  re a.di saNge ol renag ko gota akaDa menTey la.y keDa | dumka. re ‘helmel’ jawrag

dumka., (sanTaza pargana) 16/12/02 :- noNdenag siDo ka.nu indor istadiyom re maN 15/12/02 hiT hilog hozko ‘helmel’ jawrag ko Doho leDa | novare a.di ayma hozko seter lena | maraF peza lekaTe sanTaz pargana rinij ayukT ma.n di. Ke. sing ar Galociya. lekaTe em. bi. horo seter TaNheNya | lazawnare ma.n je. Di. tudu, ma.n balbxlu ma.rdi ar ma.n sebastij soren ko TaNheya | miDun (1.00) miD taMaf kHon ehob kaTe qiDa. 8.00 taMaF ha.bij napay napay galoc nevTA peza kowag ar enej sereq Tuluj kHato kHato gHator ko uDug soDore leDa |


nimdHa.rwa.g

ra.wlkela (udisa) 29/12/02 :- sektor – 6 jHupzi re TaNheNn ma.n lokHon murmu calawen 15/12/02 re ko nimdaH.rwa.g aDeya | nova renag boNgaDHar, ar jom Tala renag Da.y Da.Dxni Do hijug ma. 05/01/03 re emog e reben akana |
    nova Tina.g maNhaN maMaf TE lokHon murmuyij kuzi giDxra. apnarag got baF tHika. DazeTe etag gotrey Da.z mesayena |  
sakraT bejHa Tuq sapzaw

ra.wlkela (udisa) 11/12/02 :- Darakan ma. 16/01/03 hiT sakraT re bejHa Tuq la.giD koza ko a.di ko ra.ska.g kana | jaw serma lekage neshoN say say hoz jawrag renag ko DHaw eDa | bejHa Tuq Do Tarasiq okTo sektor – 15 godare huyug-a |


a.di gotaF pa.rsi kHeloNd hepraw re “okoy menag pekHan”

ra.wlkela (udisa), 25/12/02 :- calawen 23/12/02 kHon ehob len a.digotaF pa.rsi kHeloNd hepraw sektor-19, sibHik sentar re huyena |nova hepraw re bHaroT renag udisa, asam, moni pur, horiyana, beNgol eman kore kHon hiNDi baNgxla eman pa.rsi renag kHeloNd ko uDug keDa | sanTazag Do 25/12/02 hilog a.yub okTore TaAyeya ma.n moDon mohon tudu Tikinag onol puTHi “okoy menag pekHan” | nova Do ra.wlkela aDiba.si saVTa seCED lakcar semleD caNga pahta kHon uDug soDor lena | kHeloNd renag onol Do noNka TaNheya, A.Diba.si ko akowag oT-hasa kHon lata kaTe ceD leka ko ekHen Tig kana | sorkar hoz tHen gHane leTaz Da.z Da.Z Teko laNga cabag kana, unku tHen kHon akowag a.sulog ar TaNhen la.giD tHa.wka Telaruwa.z baF qam kaTe muCa.D re kaNhis kaTe sorkar salag TupuD la.giD TupuD sapaba ko sabeg-a|

    arhoN muca.D hilog Do enej sereq renag heperaw hoN TaNhen kana / onare sanTazag seleD baF TaNhen kanTe Tina.g gan saVTa Dula.ziya ar ga.kHuz kowag bHabxna bolo akana |


pilcu muruy bir soze

ra.wlkela, 23/1/202 :- calawen ma. 22/12/02 hiT siNge maNhaN re bayprotokt dipart ment renag muruy pahta kHon sanTaz biraDx renag bir soze Dag taFki sektor – 20 re huy lena | ra.ska. seleD 18 gHaroNjx rin hozko jaw ra lena |


haNsDag gaDel bir soze

ra.wlkela, 23/12/02 :- ra.wlkela haNsDag gaDel pahta kHon sektor – 20 Dag taFkire huyena | oNde nova “Disom kHobor’ ma.n purno haNsDag (iNjiniyor) Tikin kin ha.tiq leDa ar nova renag uTna.w ar hara rakabx la.giD sanam ko kurumutuya menTe hoNko la.y soDor keDa | a.di saNge gHaNroNjx rin hoz seter ko TaNheNya |


korondi re ol ciki asza bereD

tata (jHarkaNd) 28/12:-Darakan 4/1/2003 kHon Dipika kompleks, korondi re olciki asza bereDog renag gota hakana|nova asza re maceT lekaTe ma.n lakHa.y baske   ka.mi bHa.rwa. kin  gog akaD-a |


pHilim”sa.gun ena sohag Dula.z” marc Te sa.gun soDorog-a

tata, 25/12/02:-- cunu pHilim prodokson ag eTohob parDA pHilim ‘sa.gun ena sohag Dulaz’ Do Darakan marc cANDo re sa.gun soDorog a menTe pHilim produsor ar dayrektor ma.n DosroTH haNsDag e la.y soDor akaD a | nowa  pHilim renag ka.hni Do onoliya. ma.n DHunuram murmu, ru~orof badohi ma.n bi. En. Kalundiya kin em akaD a | badohi lekaTe parDa reko soDoro a  ma.n ram coNDxro hembrom, (Dinu), ma.nij gofga rani (sunya.) ma.n DosroTH haNsDag (binu), ma.nij mohini haNsDag (pano) | savTe ar  badohi ko muDx re ma.n DHonuram murmu, ma.n kali coron hembrom, ma.nij proTima soren ma.nij malho kisku eman akowag badohi gun ko uDug soDor a|
nova pHilim re abo savTa renag a.ri ca.li, horog baNDE eman  a.di nista. Sa:hij  rup e qam akaD A |


bHaroT jakaT aseka seneleD 8/9 pHeb

ra.wlkela, 28/12/02 :- nesag bHaroT jakaT aseka (a.Diba.si, sosiyoejukeson eNd kolcural esosiyeson) senelD Do udisa renag balesowor bajar re huyug-a menTe ra.wlkela caNga rin suTreT ma.n moDon mohon tudu Tikin la.y soDor keD-a | sapzaw la.giD Te olciki pa.tHuwa. koza pahta kHon kurumutu huyug kana|


gayan ”ma.nmi giDiko jojom kana” uDug soDor

tata, (jHarkaNd) 16/12/02:--calawen quhum maha miD siNga.z korondi re gaynahar ma.n lokHon murmu Tikinag onol gayan “ma.nmi giDiko jojom kana” a.di romojx ge huy ena | gayan qeqel hoz a.di ko bHiz lana | nova gayan re 64 hoz badohi lekaTE KHoNja menag ko a | ma.n lokHon murmu la.y lekaTe gayan uDug renag jos Do – bekari saha, ar ol pazhaw Te seMa hoz ko sa.ri hor Te a.gu ruwa.z |


pHebxruari-marc kHon jHarkaNdre ca.kri re kHoNja

ra:ci, 30/12/02 :- Darakan pHebxruari – marc caNDo kHon jHarkaNd ponoTreyag sorkari ca.kri re hoz ko kHoNja kowa | ona maMaF re jHarkaNd rin buniya.Di ko tHa.wka. maMaf kowa | ca.kri kHoNjare jHarkaNdre seDay kHon TaheN hej akan hozag bHa.la.y sorkare DiSa.ya |

raybar

(1) murmu kuzi usul marsal savTE +3 Dosar serma (badohi) la.giD miD deher kuza.y nalha java.y la.kTi|
(2) esel marsal savTE ozag ka.mire juluF kuzi la.giD daNt moNt kami koza java.y la.kTi | kisa.M Do jom pura.w hoNko rebena |    
*sa.ga.y jozaw la.giD DiSom kHobor salag ropoz pe |


mutHa.n ciTa.riya. :- laDen baske
tata, 29/12/02 :- gopal mayDan re huy len gramin mela re la.Denag ciTa.r qel Te a.di hoz ko hahazag kana | nuy Do plastar op paris Te napay napay mutHa.n ciTa.r e benaw kowa | niTog ha.bij subas bos, kHuDiram bos, robinDro naTH tagor, poN rugHu naTH murmu eman kowag mutHan e benaw akaD-a | hozko  ona benav hoco renag kuzay hoN bako emay kana | ba.ti Daka Tege ko a.cuye kana | onaTE gey a.sulog kana | niTog uni Do korondi renag a.Diba.si bHonon rey TaNhen kana | ozag Do Tay geNgol renag borDHoman jila. Re; ol quTum DoTay ramDHon baske |


kHeloNd hepraw; ”mala poTam” e Daze yena

nimdi, bohozDa (udisa) 29/12 :-- holanag kHeloNd hepraw re 16 gotaf madwa ko seleD lana | nova hepraw re gonda marag aTO Rinko uDug laD kHeloNd “mala poTam“ eTohob sirpHa.y amet keD a | Dosar  sirpHa. Do pukHuriya. Ar Tesar Do soso a.TO rin kHeloNdiya. sirpHa ko amet keD-a |


olciki TE nawa serma sa.gun bewra sakam

ra.wlkela, (udisa) 31/12 :-- hiNDx mojDur sobHa ar ra.wlkela mojxDur sobHa hoTeTe nava serma sa.gun bewra sakam ra.wlkela ispaT ka.rgaz sanam ka.miya.  boyha misiko  iflis, udiya, hinDi, saDXri (udiya) savTe olciki TE   cal aDx kowa |


junior esiya bejHa Tuq hepraw

tata, (jHarkaNd) 30/12:--Darakan 10 kHon 12 januari re junior esiya bejHaTuq hepraw tata bajar renag je. Ar. Di kompleks re huyug la.giD | bHaroT Disom pahta kHon koza Thokre ma.n bulbul ma.rdi, joyoNT TalukDar, ar monojx kumar, kuzi Thok re boNsara lin Dhor eman Bha.gi kHel DekHaw a menTe ma.n ti. mukHarji (koc) a.di aNs e Doho akaD a | nova hepraw re myNamar, malesiya, Indonesia, bHutan, ar baflaDes rin bejHA TuTuq ko seleDog a |  


joypal siq gold kop hoki

ra.wlkela, 30/12/02 :- gel bar serma maMaF re kuhug kan TaNDeN bHaroT jakaT joypal siq gold kop hoki ar Dozha ehob ruwa.zog a menTe ma.n ai. Tirki tHen kHon badayog kana | nova hepraw baF huyug renag Do rajx a.ri hozag heNheNl heD ge Tela ruwa.z ma.n Tirki gomke meneDa | sur Din re hej len bHaroT tim rin hoki kapten hoN nova iDi Te kurumutu la.giD e hoho adawaD kina | baday kag ma, jahaNy bon meTay kana “maraf gomke” uni Do 1938 serma renag olimpik enej re hoki kHon sona mohor qam leD Etohob bHaroT Disom rinij kapten e TaNheN kana | hoki enej rin jaNhaNy “jaDu” bon meTay kana uniDo joypal siqag tim kHone enej kan TaNheN kana |


Ra:ci biDHa.n sobHa gHeraw

gHatsila (jHarkaNd) 25/12/02 :- sanam jHarkaNd quTuman rajx a.ri gavTa sorkar tHen hok haTaw la.giD ra:ci biDHan sobHa ko gHeraw laD-a | mosabuni kHon ajxsu, olciki ar sanTaz roz raj bHasa menTe baTaw haTaw lekaTe Da.bi iDikaTe a.di saNge hoz ra:ci ko seter lena |goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
16-31 December
2002
Vol -1
Issue -6

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only