Disom kHobor

Raulkela
01 kHon 15 oktobor 2002
THok-01  sahta 1


bHAroT jakaT sAnTaz onoliya. gavTa hag miDun sapzaW

raulkela,29/09/02 :- jaw serma lekage nes hoN bHAroT JAKAT onoLIYA. miDun ra.ulkela, sektor-19, sibHik sentar re 7/12/02 ar 8/12/02 ba.rsiq huyug-a menTe sektor-15 jaher gaz re sanam ra.ulkela ma.jHi madwa ar gavTA RIn Koza kuzi aTE Ko tHA.Wka. keD-A| onliya. GAVTa rin maMTe suTreT mA.n joDumoMi besra miDun renag agam nagam e la.ykeD-a| miDUn lazawna lekaTe parseT ma.n gHasiram soren, jogo parseT ma.n sura.y ma.rdi, maMTe suTreT mA.n piru haNSDAg, jogo maMTe suTreT mA.n lokHon murmu, sapzaw suTreT   mA.n moDon mohon tudu, jayreT mA.n pHuDA.n   mA.JHI, jogo jayreT ma.n ram coNDxro haNsDag ko bacHaw keD kowa|

likHon gozhon ciki cHaraw gavTa hag kompyutar ol iTA.ha.tiq

ra.ulkela, 29/09/02 :- olciki cHaraw re TA:huN ke Ta:huN  Daze em lekaTe likHon gozhon ciki cHaraw gavTa rin ma.n IN PHUDa.n ma.jHi Tikin bHaroT JAKAT onoliya. gavTa. rin maMTE SUTRET mA.n joDumoMi besra TIKIn miD olciki sidi kin calaD KInA| nova iDikaTe sanTaz iNjiniya.r gavTa, ra.ulkela caNga rin suTreT mA.n iN coNDxro mohon besra Tikin joTo lekan sarhaw kin uma.M keDA|

ra.GHUgaz  kozakuzi kowag sarhawan  ka.mi

ra.gHugaz,29/09/02 :- savTa ar gavTa renag  jumiDx DazeTe Darakan 2/10/02 hilog  kulhi ,hor dahar renag uTna.w ka.mi ko haTawa   menTe ra.gHugaz koza gavTa suTRET ma.n hemonTo hembxrom DHazap Parsal qeTel kin em keD-A|

jHarkHANd ASeka heNhENlheD Te ol ciki QuTa.T re

ca.kuliya.,29/09/02 :- jHarkHANd re sanTazi pa.rsi (ol ciki) rajx bHAsa leka Te baTaw ocoy renag hul salgaw akan okTo re jHarkHaNd ASEKA KA.miya. kumut kowag rapacag kHa.Tir nesag sermakiya. binid niT ha.bij baf huy akana | nova kHa.Tir Te olciki binid re sapzaw akan   koza kuzi kowag kurumutu baf gelebili keya| ona sav TE sanTazi pa.rsi rajx bHasa renag ma.n Qam kukmu hoN ha.piDog leka atkarog kana|

ciNdu enej re bahagaz jiTka.r

borkani,29/09/02 :- miD Dinag ciNdu enej hepraw renag muca.D enej re bahagaz   gavTa Do jobapanpus gavTay haraw keDE TE mAMaf sirpHa.y amet keD-a|

sapzeT aTre

A.CURoG KAn Disom re ma.nmi ajag TaheNn ar a.sulog hor dahar hoNy a.ru pHeraw akaD-a|Disom re rajx rapajx a.yDa.ri caba kaTe hozag Tire a.yDA.ri hej ena|sa.kHilekaTEnagam Sahta re PEREJ AKAnA hozag sa.r uyha.r ar pHUrga.l hOL|eyay say  serma maMAfitali Disom re manwa Dhorom renag quT GHa.RI KHon odok kaTe bes ba.zij ajag haTaf re saLA TUma.l keD-a |SA.RI KaTHA   PATHAm ,puTHi Te PASNAW EnA|nowa Te hozag uyha.r a.ruyenTE nawa nawa saman benaw ena|ehob ena Disom parom DISom bepar|sa:giq Disom sur ena,|abo savTa re samafog kan gHoton abo TALA re   baf bapaday TE sur sur TaheN KATE hoN SA:GIQ re LEKAGe jahaN TE abowag bugi ba.zij baf bo paNJA qam ED-a |pa.rsi hara bOrO   ,ABo TALAre sa.ga.y jozaw savTE nava nava gHoton “ Disom kHobor”   e soDora |

raybar

baske pa.ris bale ma;gXri ca.kriyan koza jeKHA Soner(grajuwet)KUZI BA.hU na.piT la.KTi |

haNsDAG koza la.gi D nAPAY QELJOFan bahu na.piT a.di la.kTI |kozaDo kumpa.ni ka.mire KhoNja menaya|

PHotpHUtI akHRIQ:-


BHESpa(98model) a.kHRIQoG-a|KIRIQ Sana hoz ko Tolas pe |

Disom kHobor:

pHon(-0661)-4643841

4640426

4476352

4600266


olciki kompyutar iTA. Benaw , ha.tiq

raulkela,12/09/02:-adi Din kHon anat TaheN kan olciki renag compyutar ol ITa. ma.n iN nores  murmu(jarman),ar dr. ar. Si. haNSDAg ,(indian insticut op sayins,bafgalor )Tikinag kurumutu Te  seMNA AR Disom hoz Tala re ha.tiq kHATIr Disom kHobor Do a.di a.di sarhaw e calaD. Kina|

sanTAz parganare ol ciki Dula.z

dumka.,11/10/02;--sanTAZpargana renagdumka.,pakuz,sahebxgoj,godda,DEWHor,jamTAZA kore Adisafge aceTIYA. Bida.w em la.giD TA;GIRE menag kowa

sahta 2          ga.di TE Ten goj

Sonuwa,  30/9/02 :- sonuwa teson maMAf ragoy a.TU BA.D ta:di pol laTAr rel layen aze re seTAG beza   miD hozag ga:dij akan hozmo qam lana | ona Do ragoy a.TU RInNIJ mA.n UmES mURmU hAG bohog ar hozmo menTe a.TU hoz ko tHika. keD-a|nuy hoz   Do 6 ca;Do maMAf gey bapla TaheN kana|

Kargaz re seNgel TE aTAr

Ra.ulkela,1/10/02:- ra.ulela kargaz renag kokobHen bay prodakt nepTHAlin dipa.t re seTAg 10 tazaf okTo re ka.mi kan ma.n bi. En. Sahani ar ma.n basu tudu TIKIn lolo sunum Tekin aTAr akana|sahani Do tHitza.G   KHon laTAr ar tudu Do jaNgaPHa.ZI REKIn ATar akana|nukin banar hoz ay. Ji. Ec. Rekin ranog kana|lolo sunum aTAr Dabon la.giD moMe gotag seNgel iMij Dag ko pocor iMIJ laD- A| bafkhan a.digan taka renag saman lo Toroj kog-a]

 

 

Bi,je,pi ;Daboneyay  salkHan  
Goda,29/9/02;hasa,bHasa,ma.Jhi pargana ray,sarna DHorom ar a.DIBA.SIYAG JHARKA’d DISom RE juzu iDikaTe Hole kurumutu akaD bHo’jx DISom rinij em,pi, ma.n salkHAn murmu pa.ti bahre ka.mi iDiTE BI,JE,PI, RINnIJ PARSET   ma.n bHEFKoyanayduy la.y keg-a] arhoNy la.y keD-a ci ma.n salkHanag nova ka.mihora Do kHobor Tegey baday keya |


birsa. Janam maha ra.ska.ge manawg-a
ra.ulkela 5/10/02 ;- DARAKAn 15/11/02 re manawg kan baba birsa muda. hag janam maha JAW SERmAKHonhoN BHa.gi ko manava menTE birsa. Klobx e tHA.wka. keD-a|nova janam parabx re a.di gunman peza seleDog reyag tHawka. Akana |miDun Tayom siNga.z Do ra.ska. ra.ski ka.mi hora Doho akana |  

hon ba.buy qir akana

nayaNbajar,ra.ulkela,29/09/02:-holare bagel miD SERmA haraToRA koza nayaN bajar jHupzi kHone qir akana| ha.li ge nuy hoz Do jihol kHone odok hej lana|

bHoNjx bayar suna.ram sorenag mutHa.n bereD

rayrompur:-bhoNjx bayar sunaram sorenag mutHa.n rayrompur bajar   kucri renag teson cHok re ha.lige bereDog la.giD TE cotka akana |  

guwa. Guli gopoj rin hulga.riya.ko azag ena

cokorDHorpur,27/09/02:-22 serma maMaf

re huy parom akan guwa. Guli gopoj ren hulga.riya. bir   man sukDebX hembrom,bahaDur ura:w, bhubxneswor mahTo saVTE TAHENKan JotAW ko sa.kHi bafTe kot Do jihol kHone azag kaD KoWA||Disom ,birburu,ar kHADAn re a.Diba.si kowag hok iDIkaTe 8/9/1980 hilog 7 hajar hoz ka.pi ag-sar anTE Ko jawra miD lana||nova ko Dabon lekaTE unreyag bihar sorkar Do nuku ko ceTan re guliy calaw leD-a|oNde 13 hoz ko goj lana|goj lan hoz Doko TaheNYa-jiTu soren,(jojogHutu),bageDewgam,(JoJo GHUtu)|curi haNsDag(aTnagbeda), gofga hembrom|(kurya Curu ciriya) caNbe raDHe (boda poNga),coNDXro laguri(curgi), ramo laguri (curgi) jura.

PurTi(buNdu)reNga soren(kuNdYa.)isor coDxro sorDar (kerom)ceToncaNpiya(bayhaTu), eman koko TaheNya|

JE .Em .Em tawun komitiy bereD keD-a

Sahta 3 Ra.ulkela,2/10:- calawen 22/09 ma.hiT hilog sektar 13komunity sentar re sunDorgod jila jHArkHANdmukTi morcahag miDun re ma.n propHul Tigga,parseT,ma.n THomas toppo,jogo parseT,ma.n binoDx ekka,suTreT,mA.n nehru miNjxjogo suTreT,ar ma.n bonDona  toppo, jayreT   lekaTE ka.mi bHAra ko gogaD Kowa

bHAroT ar westiNdijx kriket enej tata re

JAmseDxPUR,10/10/02 ;- NnobHembor 6 ma.hiT re mID mAhakriket enej hepraw kinan stadiyom re huyug-a| tikit Do ona bofga eTohob kHon qamog-a|

suDa.m ma.jHi mEmoriyal pHutbol :

pHortilaijor,(ra.ulkela)2/10-node stadiyom re enej huy len ka.tuwatola (ra.gHugaz) AR AI.JI.EC, CINdu enej muca.D hepraw re muMuT oKTo re eda idi enej jokHa baf kin gopol lanTe penalti THa.YA. re AI.JI. EC  5-2 GoL Tey jiTka.r ena|maraf peza lekaTE ma.n juel urav(monTri, bHaroT) AR mA.n Sofkor urav(em.el. e)  kin seleD LENA|

"SENgel obHijanAG ---oktoBoR 25 Akot"

tata,9/10/02:--hijugkan 17/10/02 hilog jHAzgram re oktobor 25 akot iDikaTe   sapzaw miDun tha.wka. hakna|nova akot Do jHArkHANd ,udisa, befgol renag 26 gotaf jila. Re huyug-a|

jHArkHANd sorkarag aDIba.si uTHna.w ka.mihora

,tata,3/10:-aDIba,si kowag uTHna.w ka.mihora lekaTE jHArkHANd sorkar Do 10 HoZ RE mIDtaf kaTe bas ga.diy ha.tif akawaD kowa|tata bajar sur kore ona iDIkaTe boyha maya”,”caNDosa.khi” “,raybar“quTuman                                              nava nava bas ga.di renag bHiz adi TeD AtKARog kana|

JHARKANd re a.DIBA.SI CEDKo qama ?  
ma.n budHA.n ma.rdi

niTogag Disomre laha akan Disom menTEBo mena jahaN re ka.rgaz savTE PHERBEPAR menag-a,ARBAF oNdenag sibil hasa hoy ar DAG hozag la.kTi lekaTe hIJUG-SAVTe onakoa.ru ruwa.zkaTELA.KTIA.G a.gUGELAhanTIDobo mena | menkHAn oNdenko hozag jom qu TANhen ar horog baNDE laha geya, noNde reNgej renag tHav ba.nug a|

jHArkHANd renag bajar lekaTE ra.Nci, tata, DHAnbaDX,hAJARIBAGX eman quTUman bajar Tase akana | nofkan bajar koDo etag ponoT koreDo eTaf geya |

noNdenag nagam qel lekHAn a.di hahazageya,onaTe onKan BAJAR BEReD akana joTowag(Topakan a.dilekan DHiri,cehel cepel DAG AR RANog lekan hoy)TE TobeD perej akana |

nofka nagambon qel kHan nova JHArkaNd Disom rehajar serma maMaf TahENa.gu akan sanTAz muNda.,kHAdeya,lazka,ura.v sanam a.Diba.si a.Tiq a.sulog savTE LAY LAKCAR PA.RSI DHorom ropHA Dohoy la.giD hEJboLonNkan etag ja.TI salag ko TupuD len TANheN kana |jom la.giD ma siqoTDisom rin joTojiwija.li ko TupD kana ikHa.n hozDo hok la.giD Hon TupuDTege huyay kana |cekaTE Jom bafkHAn hok ar hok bafkHAn jom sumuf bay ganog |onaTE Joz     REyAG TupuD maMAF,JahaN SA.GA.Y BIRJIL AR KULBAna tHen qel qamoG a|Ta.rub cara lib tHEn TupuD Renag sapab ba.nug rehoN UKUn AR DA.Zema menag geya |hozDo TupuD RE jahaNy e DAZeg—auniyag pa.rsi,       DHorom             sahta 4           horog baNDe ar lay lakcar hoN hoz ceTan re laDEg-a|Dayka. LekaTE PA.dU hoco akan sim Do laga hoco akan sim lekanko salag Do TupuD Tuluj hoNy DA.ZA |onKAGE ABo A.DiBA.sihoN KACA AR Diku kowag baf Dazeg soNTokge DHorom renag sa.gun ka.mi ha.bijbon apnareg –a |   ba.hu kuziko niTog sofkH CUZI LA.GiD ko tatwasog kana|

ba.y BA.Y Te UnKUWAG SA.RI Pa.TYA.WRE mohabHAroT ramayoM REnAG KaTHa BAkHEMKo ehobkeD –a|maMaf hasa ko rejkeD Kowa ar onaTAyom guTI ka.zmi lekako DohokeD KoWA |onKATe nuku DIKUDo a.Diba.siyag reheDko buska.yeD TaheN   kana, ina. Tayom sahebX ko hejkaTea.Diba.siyag   sakam –hoD ko ehob keD –a|_______________

(ToNge TaheNna) parsaleD--LIKHon  Gozhon CIKI ChARAW GAVTa, rau.lkela |                                

sapzeT madwa.

budHa.n ma.rdi,
la.KHa.y baske,
DISom KHobor,
ec/189 ,sektar/15,raulkela-769003

pHon-(0661)4643841

              4640426

              4476352

gozo sohoD-_2 takaFor private circulation only.
Copyrights (c) 2002, Publisher, Disom Khobor. All rights reserved.